Ministerul Mediului

Procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecție a speciilor de floră și faună sălbatice din 05.03.2009

Modificări (...), Referințe (7)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 17 martie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Art. 1. -

(1) Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului stabilește derogări în situațiile prevăzute de art. 38 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanță de urgență:

a) din oficiu, în baza recomandărilor planurilor de management și/sau de acțiune pentru conservarea speciilor sau în baza studiilor realizate la solicitarea autorității publice centrale pentru protecția mediului ori autorității publice centrale care răspunde de silvicultură;

b) la solicitarea instituțiilor publice care au ca obiect de activitate cercetarea științifică;

c) la solicitarea persoanelor fizice sau juridice, altele decât cele prevăzute la lit. a) și b).

(2) În cazul solicitărilor persoanelor juridice care gestionează faună de interes cinegetic, derogările se stabilesc pe baza studiilor de evaluare a efectivelor speciilor care fac obiectul măsurilor derogatorii.

(3) La stabilirea derogărilor, autoritatea publică centrală pentru protecția mediului trebuie să se asigure că sunt întrunite cumulativ următoarele condiții:

a) nu există o alternativă acceptabilă;

b) măsurile derogatorii nu sunt în detrimentul menținerii populațiilor speciilor respective într-o stare de conservare favorabilă în arealul lor natural.

Art. 2. -

Derogările se stabilesc prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului, în conformitate cu art. 38 alin. (2) și (21) din Ordonanța de urgență.

Art. 3. -

(1) În vederea obținerii derogării, solicitantul prevăzut la art. 1 alin. (1) lit. b) trebuie să depună o cerere la sediul autorității publice centrale pentru protecția mediului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură.

(2) În vederea obținerii derogării, solicitantul prevăzut la art. 1 alin. (1) lit. c) trebuie să depună o cerere la sediul autorității publice centrale pentru protecția mediului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură.

Art. 4. -

(1) În cazul persoanelor juridice prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b), cererea prevăzută la art. 3 trebuie să fie însoțită de următoarele documente justificative:

a) referințe științifice privind competența solicitantului: lucrări științifice, publicații, expoziții, filme;

b) copia contractului/proiectului de cercetare, inclusiv a protocolului experimental;

c) hărțile care cuprind localizarea sitului/siturilor unde se aplică derogarea;

d) avizul administratorului/custodelui ariei naturale protejate, după caz.

(2) În cazul persoanei juridice prevăzute la art. 1 alin. (2), cererea prevăzută la art. 3 trebuie să fie însoțită de următoarele documente justificative:

a) documentele de constatare a pagubelor/vătămărilor corporale sau uciderilor, întocmite de autoritățile competente;

b) avizul administratorului/custodelui ariei naturale protejate, după caz;

c) studiul de evaluare a efectivelor speciilor care fac obiectul măsurilor derogatorii, întocmit în conformitate cu instrucțiunile stabilite de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.

Art. 5. -

În cazul în care măsurile derogatorii presupun recoltarea speciilor de faună sălbatică prin vânare, acțiunea se va realiza cu respectarea prevederilor Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, și a reglementărilor cu privire la autorizarea, organizarea și practicarea vânătorii.

Art. 6. -

(1) Pentru fiecare dintre derogările acordate în condițiile prezentei proceduri, persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b) și c) transmit autorității teritoriale pentru protecția mediului și autorității teritoriale care răspunde de silvicultură un raport asupra fiecărei acțiuni derulate în baza derogării obținute, în cel mult 7 zile de la desfășurarea respectivei acțiuni.

(2) Modelul raportului menționat la alin. (1) este prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta procedură.

(3) Rapoartele asupra fiecărei acțiuni derulate în baza derogărilor acordate se transmit, în copie, autorității publice centrale pentru protecția mediului, de către autoritățile teritoriale ale acesteia, în maximum 30 de zile de la încheierea perioadei pentru care s-au acordat derogările.

ANEXA Nr. 1 la procedură

FORMULAR DE SOLICITARE
a derogării de la măsurile de protecție a speciilor
de floră și faună sălbatice

Cercetare științifică

- model -

I. Datele de identificare ale solicitantului

Instituție sau organizație

Denumirea și obiectul de activitate:

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Sediul ..............................................................................................................

Telefon .............................................................................................................

Fax .................................................................................................................

Adresa de e-mail ....................................................................................................

Recomandări

Referințe științifice: enumerați lista lucrărilor, a publicațiilor, a expozițiilor, a filmelor etc.

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Recomandări de specialitate: precizați numele, adresa și titlul persoanelor care pot garanta competența solicitantului și interesul activității pe care doriți să o desfășurați.

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

II. Speciile pentru care se solicită derogarea

Specia sau grupul de specii urmărită/urmărit cu regularitate sau studiată/studiat, pentru care se solicită o derogare:

Speciile Numărul exemplarelor Stadiul de dezvoltare (ouă, larve imature, plantule sau adulți, pui, animale adulte) Starea exemplarelor înaintea prelevării (vii, moarte, rănite, cu dizabilități) Starea exemplarelor după prelevare (vii, moarte, rănite, cu dizabilități)

Precizați pentru fiecare specie vegetală sau animală numărul de specimene avute în vedere:

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

III. Tipul acțiunilor pentru care se solicită derogarea (bifați cazurile care corespund și subliniați acțiunile vizate de cerere)

Dacă derogarea se referă la o specie animală:

[ ] Capturarea exemplarelor din natură

[ ] Uciderea intenționată a exemplarelor din natură

[ ] Perturbarea intenționată a exemplarelor

[ ] Adunarea sau deținerea ouălor

[ ] Deținerea și transportarea exemplarelor prelevate din natură

Dacă derogarea se referă la o specie vegetală:

[ ] Culegerea, adunarea, tăierea, dezrădăcinarea exemplarelor acestei specii din natură

[ ] Deținerea și transportarea exemplarelor prelevate din natură

Precizați cazul în care veți modifica acțiunile vizate:

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

IV. Tipul cercetării sau observării întreprinse

Se are în vedere o cercetare fundamentală sau aplicată, de observare și/sau de monitorizare a speciilorș

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Dacă este vorba de cercetare, care sunt obiectivele urmăriteș

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

În ce cadru se înscrie cercetarea sau observareaș (copia contractului/proiectului de cercetare)

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...