Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanță

Modificări (5), Puneri în aplicare (5), Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri hotărâri prealabile (1), Referințe (4), Derogări (3), Reviste (6), Doctrine (2), Comentarii expert, Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 110 din 24 februarie 2009.

În vigoare de la 24 februarie 2009 până la 31 decembrie 2020, fiind abrogat și înlocuit prin Lege 165/2018.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere criza financiară existentă la nivel global, care afectează, în principal, întreprinderile mici și mijlocii din România, precum și situația creată de presiunile personalului bugetar pentru creșterea salariilor,

având în vedere faptul că întreprinderile mici și mijlocii se află în prezent sub presiunea limitării posibilităților de creditare generată de criza financiară și sunt din ce în ce mai afectate de lipsa de lichidități din economie, ceea ce generează și întârzieri în încasarea facturilor aferente mărfurilor livrate sau serviciilor prestate în favoarea propriilor beneficiari,

având în vedere lipsa de forță de muncă calificată la nivelul întreprinderilor mici și mijlocii, generată de fenomenul de emigrare cu care ne-am confruntat în ultimii ani, care a generat deja creșteri salariale importante în sectorul privat în ultimii ani, pe fondul creșterii economice și a necesității de a asigura o forță de muncă stabilă,

având în vedere că în contextul actual generat de efectele crizei financiare întreprinderile mici și mijlocii nu mai au resurse pentru a ține pasul cu creșterile salariale anunțate în sectorul bugetar și riscă să își piardă angajații,

având în vedere investițiile făcute de majoritatea angajatorilor în pregătirea forței de muncă angajate în vederea asigurării sustenabilității întreprinderilor în condițiile concurențiale generate de aderarea la Uniunea Europeană,

prin introducerea tichetelor de vacanță, Guvernul intervine printr-o măsură urgentă în favoarea angajatului, căruia îi cresc veniturile reale, și în favoarea angajatorului, care are posibilitatea și este stimulat să acorde angajaților, alături de salariu, vacanțe în țară, prin intermediul tichetelor de vacanță, cu rol de recuperare a capacității de muncă, de creștere a productivității muncii salariatului și de motivare a acestuia pentru a-și menține calitatea de salariat în respectiva întreprindere, ceea ce va genera stabilitate și eficiență mărite la nivelul sectorului privat și în special în cazul întreprinderilor mici și mijlocii.

Având în vedere că toate aceste elemente vizează interesul public și constituie situații extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată, este necesar a fi luate măsuri imediate pentru instituirea cadrului normativ privind acordarea tichetelor de vacanță.

Neadoptarea prezentei ordonanțe de urgență va duce la scăderea circulației turistice în România, la creșterea ratei șomajului, aspecte care implicit vor genera un impact negativ asupra întregii economii.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, pentru recuperarea și întreținerea capacității de muncă a personalului salarial, angajatorii care încadrează personal prin încheierea unui contract individual de muncă pot acorda, în condițiile legii, bonuri de valoare, denumite în continuare tichete de vacanță. Modificări (1), Jurisprudență

(2) Instituțiile din sectorul bugetar definite conform Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare, și Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanțare și subordonare, inclusiv cele care se finanțează integral din venituri proprii, regiile autonome, societățile comerciale la care statul este acționar unic sau acționar majoritar, societățile și companiile naționale care încadrează personal prin încheierea unui contract individual de muncă acordă, în condițiile legii, tichete de vacanță. Modificări (4), Puneri în aplicare (1), Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri hotărâri prealabile (1), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (4)

(3) Tichetele de vacanță se acordă în limitele sumelor prevăzute cu această destinație în bugetul de stat sau, după caz, în bugete locale, pentru unitățile din domeniul bugetar, și în limitele sumelor prevăzute cu această destinație în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat, potrivit legii, pentru celelalte categorii de angajatori. Modificări (1), Jurisprudență

(4) Nivelul maxim al sumelor care pot fi acordate salariaților sub forma de tichete de vacanță este contravaloarea a 6 salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată, pentru un salariat, în decursul unui an fiscal. Modificări (2), Jurisprudență

(5) Tichetele de vacanță sunt integral suportate de către angajator, în condițiile art. 3. Modificări (1)

(6) Angajatorii acordă tichete de vacanță numai în cazul în care în anul fiscal anterior au obținut profit sau venit, după caz.

(7) Conținutul minim al pachetului de servicii care se poate achiziționa prin intermediul tichetelor de vacanță va fi stabilit prin normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului. Modificări (1)

(8) Prestarea serviciilor achiziționate prin intermediul tichetelor de vacanță se face în unități turistice autorizate de Ministerul Turismului. Modificări (2)

(9) Angajatul care beneficiază de tichete de vacanță nu mai beneficiază de prima de vacanță în cursul anului fiscal. Modificări (1), Reviste (1)

Art. 2. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Tichetele de vacanță sunt emise de către unități specializate în domeniul care face obiectul prezentei ordonanțe de urgență și autorizate de Ministerul Finanțelor Publice, denumite în continuare emitenți. Autorizația de funcționare se acordă potrivit criteriilor stabilite de Ministerul Finanțelor Publice, prin ordin al ministrului, astfel încât să se asigure dezvoltarea concurențială a serviciilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență. Modificări (1), Derogări (1)

(2) Fiecare tichet de vacanță este valabil dacă are înscrise următoarele mențiuni: Modificări (1)

a) emitentul și datele sale de identificare;

b) valoarea nominală a tichetului de vacantă;

c) angajatorul și datele sale de identificare;

d) numele, prenumele și codul numeric personal ale angajatului care este în drept să utilizeze tichetul de vacanță;

e) spațiul destinat înscrierii perioadei în care a fost utilizat și aplicării ștampilei unității afiliate;

f) interdicția unității afiliate de a plăti diferența în bani dintre valoarea tichetului de vacanță și valoarea pachetului de servicii către utilizatorii tichetelor de vacanță;

g) perioada de valabilitate a utilizării tichetului de vacanță.

(3) Emitenții tichetelor de vacanță au obligația de a asigura circulația tichetelor de vacanță în condiții de siguranță. Modificări (1)

(4) Tichetul de vacanță are o perioadă de valabilitate de un an de la data emiterii. Modificări (1), Derogări (1)

Art. 3. -

(1) Angajatorul împreună cu organizațiile sindicale legal constituite și reprezentative la nivelul unității sau, acolo unde nu este constituit un sindicat, cu reprezentanții salariaților stabilesc de comun acord emitentul tichetelor de vacanță cu care vor contracta prestarea serviciilor corespunzătoare.

(2) Autoritățile și instituțiile publice din sectorul bugetar vor contracta serviciile privind emiterea tichetelor de vacanță cu emitenții, în condițiile legislației în vigoare.

(3) Sumele corespunzătoare tichetelor de vacanță acordate de către angajator sunt deductibile la calculul impozitului pe profit, respectiv la calculul impozitului pe venit, în limita a 6 (șase) salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată pentru fiecare angajat, pe an calendaristic, iar pentru salariat sunt scutite de plata impozitului pe venituri și a impozitelor sociale aferente. Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată este stabilit prin hotărâre a Guvernului. Modificări (2)

(4) Sumele prevăzute la alin. (3) nu se iau în calcul nici pentru angajator, nici pentru angajat la stabilirea drepturilor și obligațiilor care se determină în raport cu venitul salarial. Contravaloarea tichetelor de vacanță nu se ia în calcul la stabilirea venitului salarial. Modificări (1)

(5) Valorile nominale permise pentru tichetele de vacanță sunt: 10, 20, 30, 40 și 50 lei. Modificări (3)

Art. 4. - Modificări (1)

(1) Operatorii economici cu activitate de turism din România, autorizați de Ministerul Turismului, conform Ordonanței Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările ulterioare, care dețin structuri de primire turistice clasificate și/sau agenții de turism licențiate și care acceptă tichete de vacanță ca modalitate de plată, se denumesc, în mod convențional și în înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, unități afiliate.

(2) Comisionul maxim perceput de agențiile de turism, în calitate de unități afiliate, nu poate depăși 10% din valoarea pachetului de servicii oferit utilizatorilor tichetelor de vacanță.

Art. 5. -

(1) Ministerul Turismului va transmite unităților emitente lista cu unitățile afiliate.

(2) Orice plată, atât între angajatori și unitățile emitente, cât și între unitățile emitente și cele afiliate, se face numai prin intermediul societăților bancare, potrivit legii. Modificări (2)

(3) Unitățile emitente vor plăti unităților afiliate cu care au încheiat contracte pentru decontarea tichetelor de vacanță contravaloarea acestora după prestarea serviciilor de turism. Modificări (2)

Art. 6. - Modificări (1)

(1) Se interzice unității afiliate acordarea unui rest de bani la tichetul de vacanță.

(2) Contravaloarea serviciilor turistice prestate de către unitățile afiliate peste valoarea tichetelor de vacanță se suportă de către salariat. Modificări (1)

Art. 7. - Modificări (2)

(1) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei acceptarea de către unitatea afiliată spre comercializare a tichetelor de vacanță de către alte persoane decât titularul tichetului de vacanță. Modificări (1)

(2) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 la 10.000 lei și retragerea certificatului de clasificare, respectiv a licenței de turism acceptarea de către unitățile afiliate de tichete de vacanță pentru achiziționarea de servicii care nu îndeplinesc condițiile pachetului minim de servicii prevăzut la art. 1 alin. (7). Modificări (1)

(3) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei fapta unității afiliate de a da rest în bani la tichetul de vacanță. Modificări (1)

(4) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către personalul cu atribuții de control din cadrul Ministerului Turismului.

(5) Contravențiilor prevăzute la alin. (1)-(3) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 8. -

În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Turismului și Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale vor supune spre aprobare, prin hotărâre a Guvernului, normele metodologice de aplicare a acesteia.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul turismului,
Elena Gabriela Udrea
Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
Marian Sârbu
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Pogea

București, 18 februarie 2009.

Nr. 8.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Aplicabilitatea termenului de 6 luni prevăzut de art. 268 alin. (1) lit. e) din Codul muncii
Se pot acorda tichete de vacanță în orice condiții?
29. Decizia nr. 39 din 29 mai 2017 în dosarul nr. 4153/1/2016
Revista Curierul Judiciar nr. 8/2017
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Respingere sesizare. Interpretarea dispozițiilor Legii nr. 142/1998, în sensul de a se stabili dacă: alocația individuală de hrană sub forma tichetelor de masă acordate conform Legii are natura juridică a unui drept salarial sau excedează acestuia, respectiv dacă despăgubirile datorate pentru neacordarea tichetelor de masă au natura juridică a unor drepturi salariale
Voucherele de vacanță - ce modificări au aprobat deputații?
Doctrină:
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 39/2017 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Bacău - Secția I civilă cu privire la dezlegarea unei chestiuni de drept
;
se încarcă...