Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 3/2009 pentru modificarea și completarea unor acte normative referitoare la organizarea și funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului

Modificări (4), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (2), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 11 februarie 2009 până la 17 decembrie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În vederea stabilirii măsurilor care să permită desfășurarea în cel mai scurt timp, în noul cadru organizatoric, a activității unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului,

având în vedere necesitatea adoptării de urgență a măsurilor care se impun pentru îmbunătățirea activității la nivelul Guvernului, în vederea îndeplinirii funcțiilor și atribuțiilor la nivelul Guvernului,

ținând seama de faptul că neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonanță de urgență, ar conduce la dificultăți în ceea ce privește o funcționare optimă, la cel mai înalt nivel, a aparatului de lucru al Guvernului, elemente care vizează interesul public și constituie situații de urgență și extraordinare,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. -

Ordonanța Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administrația publică centrală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 30 ianuarie 1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 760/2001, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

În sensul prezentei ordonanțe, prin demnitar din administrația publică centrală, denumit în continuare demnitar, se înțelege: primul-ministru, viceprim-ministrul, ministrul de stat, ministrul, ministrul delegat, șeful Cancelariei Primului-Ministru, secretarul general al Guvernului, secretarul general adjunct al Guvernului, secretarul de stat și asimilatul acestuia din cadrul Cancelariei Primului-Ministru, aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului, Secretariatului General al Guvernului, Departamentului pentru Relația cu Parlamentul și din cadrul ministerelor, precum și conducătorul organelor de specialitate ale administrației publice centrale, cu rang de secretar de stat."

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

(1) În cadrul aparatului de lucru al Guvernului, în aparatul ministerelor, cu excepția Ministerului Apărării Naționale, precum și în aparatul organelor de specialitate ale administrației publice centrale se organizează și funcționează, în subordinea demnitarului, cabinetul demnitarului din administrația publică centrală, denumit în continuare cabinetul demnitarului.

(2) Numărul maxim de posturi din cabinetul viceprimministrului, pentru fiecare funcție din cadrul acestuia, este cel stabilit potrivit anexei nr. 1, pentru funcția de ministru de stat, iar numărul maxim de posturi din cabinetul secretarului de stat din cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului, pentru fiecare funcție din cadrul acestuia, este cel stabilit potrivit anexei nr. 1, pentru funcția de secretar de stat.

(3) Numărul maxim de posturi din cabinetul secretarului general al Guvernului, pentru fiecare funcție din cadrul acestuia, este cel stabilit potrivit anexei nr. 1, pentru funcția de ministru, iar numărul maxim de posturi din cabinetul secretarului general adjunct al Guvernului, pentru fiecare funcție din cadrul acestuia, este cel stabilit potrivit anexei nr. 1, pentru funcția de secretar de stat."

Art. II. -

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 12, litera a) se abrogă.

2. La articolul 19, alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins:

"

Art. 19. -

(1) Numirea, modificarea, suspendarea, încetarea raporturilor de serviciu, precum și sancționarea disciplinară a înalților funcționari publici se fac, în condițiile legii, de către:

a) Guvern, pentru funcțiile publice prevăzute la art. 12 lit. c) și e);

b) primul-ministru, pentru funcțiile publice prevăzute la art. 12 lit. b), d) și f).

(2) Numirea într-o funcție publică prevăzută la art. 12 lit. b) și d) se face dintre persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 16 alin. (2) și (3)."

3. În anexă, la capitolul I litera A, punctele 1 și 2 se abrogă.

Art. III. -

Articolul 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 292/2000 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea și funcționarea Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 29 decembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 255/2001, cu modificările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 3. -

(1) Secretariatul General al Guvernului este condus de un secretar general cu rang de ministru, ajutat de un secretar general adjunct cu rang de secretar de stat, precum și, după caz, de unul sau mai mulți secretari de stat, numiți, respectiv eliberați din funcție prin decizie a primului-ministru.

(2) Secretarul general al Guvernului este ordonatorul principal de credite pentru aparatul de lucru al Guvernului, cu excepția Cancelariei Primului-Ministru.

(3) Secretarul general al Guvernului și secretarul general adjunct al Guvernului participă la ședințele Guvernului."

Art. IV. -

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2006 privind înființarea, organizarea și funcționarea Departamentului pentru Afaceri Europene în subordinea primului-ministru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.042 din 28 decembrie 2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 102/2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

"

Art. 6. -

(1) Conducerea Departamentului pentru Afaceri Europene se exercită de către un șef de departament cu rang de ministru, numit prin decizie a primului-ministru, ordonator secundar de credite. Șeful Departamentului pentru Afaceri Europene este ajutat de 2 subsecretari de stat, numiți prin decizie a primului-ministru.

(2) Departamentul pentru Afaceri Europene are un secretar general, înalt funcționar public, numit în condițiile legii.

(3) Șeful departamentului reprezintă Departamentul pentru Afaceri Europene în raporturile cu autoritățile publice, cu persoanele juridice și fizice din țară și din străinătate.

(4) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, șeful departamentului emite ordine, în condițiile legii.

(5) Șeful departamentului conduce reuniunile Comitetului de Coordonare, care se desfășoară săptămânal.

(6) Șeful departamentului participă la ședințele Guvernului."

2. La articolul 7, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) Structura organizatorică, statul de funcții și numărul maxim de posturi ale Departamentului pentru Afaceri Europene se aprobă prin decizie a primului-ministru, la propunerea viceprim-ministrului, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul de lucru al Guvernului."

3. La articolul 7, alineatul (3) se abrogă.

Art. V. -

Articolul 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 12 aprilie 2007, aprobată prin Legea nr. 98/2008, se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 18. -

(1) Secretariatul General al Guvernului funcționează în subordinea primului-ministru și este condus de un secretar general cu rang de ministru, ajutat de un secretar general adjunct cu rang de secretar de stat, precum și, după caz, de unul sau mai mulți secretari de stat, numiți, respectiv eliberați din funcție prin decizie a primului-ministru.

(2) Secretarul general al Guvernului este ordonatorul principal de credite pentru aparatul de lucru al Guvernului, cu excepția Cancelariei Primului-Ministru."

Art. VI. -

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 23 aprilie 2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 1 alineatul (1), literele b), c), d) și f) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

b) Secretariatul General al Guvernului, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea primului-ministru, condusă de un secretar general cu rang de ministru, ajutat de un secretar general adjunct cu rang de secretar de stat, precum și, după caz, de unul sau mai mulți secretari de stat, numiți, respectiv eliberați din funcție prin decizie a primului-ministru; secretarul general al Guvernului este ordonatorul principal de credite pentru aparatul de lucru al Guvernului, cu excepția Cancelariei Primului-Ministru;

c) Departamentul pentru Relația cu Parlamentul, structură cu personalitate juridică, finanțată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, condusă de ministrul pentru relația cu Parlamentul, care are calitatea de ordonator terțiar de credite, ajutat de unul sau mai mulți secretari de stat;

d) Aparatul propriu de lucru al viceprim-ministrului, structură fără personalitate juridică, finanțată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, condusă de viceprim-ministru, care nu are calitatea de ordonator de credite; viceprim-ministrul este ajutat în activitatea sa de unul sau mai mulți consilieri de stat și secretari de stat, numiți, respectiv eliberați din funcție prin decizie a primului-ministru, la propunerea viceprim-ministrului;

.....................................................................................................................

f) Corpul de control al primului-ministru, structură fără personalitate juridică, finanțată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului și condusă de un secretar de stat;".

2. La articolul 1 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera d1), cu următorul cuprins:

"

d1) Departamentul pentru Lupta Antifraudă - DLAF, structură fără personalitate juridică, în subordinea primuluiministru și în coordonarea viceprim-ministrului, condusă de un secretar de stat, ajutat de unul sau mai mulți subsecretari de stat, și finanțată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;".

3. La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) Normele privind funcționarea Cancelariei PrimuluiMinistru și a aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului, inclusiv atribuțiile acestora, se stabilesc prin decizie a primului-ministru; normele privind funcționarea aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului, inclusiv atribuțiile acestuia, se stabilesc la propunerea viceprim-ministrului."

4. La articolul 2, literele a), h) și k) se abrogă.

5. La articolul 2 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

"

(2) Viceprim-ministrul coordonează:

a) Departamentul pentru Afaceri Europene;

b) Departamentul pentru Lupta Antifraudă;

c) Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;

d) Autoritatea Națională pentru Comunicații;

e) Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice din subordinea Ministerului Administrației și Internelor."

6. Articolele 20 și 31 se abrogă.

Art. VII. -

(1) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Departamentul de Control al Guvernului, structură fără personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, se desființează.

(2) În cadrul aparatului de lucru al Guvernului se înființează Corpul de control al primului-ministru, ca departament fără personalitate juridică, în subordinea primului-ministru și în coordonarea, din punct de vedere administrativ-financiar, a secretarului general al Guvernului. Corpul de control al primuluiministru preia toate reprezentările și competențele fostului Departament de Control al Guvernului din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, stabilite prin actele normative în vigoare. Jurisprudență

(3) Corpul de control al primului-ministru este finanțat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

(4) Corpul de control al primului-ministru urmărește modul în care, la nivelul fiecărei instituții vizate, s-au stabilit și respectat obligațiile sale cu privire la autorizarea și răspunderea persoanelor care au acces la resursele materiale, financiare și informaționale și cum s-au separat atribuțiile și responsabilitățile pentru a se reduce riscul de eroare, de fraudă, de încălcare a legislației, precum și riscul de a nu putea detecta aceste situații.

(5) Corpul de control al primului-ministru îndeplinește următoarele atribuții principale:

a) în vederea realizării funcției de autoritate a Guvernului, controlează și urmărește activitatea ministerelor, agențiilor, autorităților administrației locale, serviciilor deconcentrate, instituțiilor publice, oficiilor, departamentelor, comisiilor, regiilor autonome, societăților comerciale, companiilor și societăților naționale, instituțiilor financiar-bancare, cu capital de stat integral sau majoritar, precum și dacă activitatea acestora se desfășoară cu respectarea politicilor interne și a obligațiilor impuse de lege, regulamente și proceduri; Jurisprudență

b) urmărește îmbunătățirea modalităților de efectuare și corelare a activităților de control la nivel național pentru a se evita paralelismele și creșterea exigenței și responsabilității în actul de control;

c) acordă sprijin și colaborează cu celelalte entități care desfășoară activități de control prin desfășurarea de acțiuni comune, prin verificarea modului în care la nivelul entităților vizate a crescut funcția preventivă a controlului fiscal-bugetar și a celui privind raporturile de muncă, pentru a se diminua economia necontabilizată și munca la negru;

d) verifică modul în care fiecare entitate vizată primește, expediază, înregistrează și arhivează documentația, modul în care se respectă formalitățile legale adecvate și dacă operațiunile sunt consemnate și transpuse veridic în documente și acte, pentru a se asigura continuitatea activității;

e) analizează abaterile de la proceduri și circumstanțele și modul cum au fost gestionate acțiunile, în vederea desprinderii unor concluzii de bună practică pentru viitor, sens în care va iniția acțiuni de formalizare, legiferare;

f) verifică modul în care s-a exercitat de către prefect controlul de legalitate asupra actelor administrative ale autorităților administrației publice locale;

g) analizează și verifică sesizările primite de primul-ministru și Secretariatul General al Guvernului privind încălcări ale legii, cu respectarea principiului separației puterilor în stat; Jurisprudență

h) monitorizează și controlează modul în care se elaborează și se asigură transparența raportărilor periodice prezentate, conform reglementărilor legale în vigoare, de autoritățile administrației centrale, de instituții și entități publice centrale și servicii deconcentrate;

i) exercită controlul administrativ intern privind respectarea prevederilor legale în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, la solicitare, în ministere, în celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și la regiile autonome, companiile și societățile naționale sau la societățile comerciale cu capital integral ori majoritar de stat;

j) verifică eficiența și transparența activității administrației publice locale;

k) exercită controlul asupra activității autorităților și instituțiilor publice centrale, stabilit prin sarcină de Guvern sau dispus de primul-ministru;

l) urmărește implementarea politicilor și strategiilor în domeniul controlului;

m) coordonează și controlează aplicarea de către entitățile cu atribuții de control a prevederilor actelor normative care reglementează controlul și conduita personalului cu atribuții de control la nivelul administrației publice centrale;

n) propune măsuri de corectare a disfuncționalităților și a încălcărilor legilor în vigoare, sesizate în activitatea de control, pe care le înaintează primului-ministru sau, după caz, ministerelor de resort, și transmite, când se impune, sesizări către organele de cercetare penală sau către Curtea de Conturi, pentru a se stabili prejudiciile și răspunderea penală, dacă este cazul;

o) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de actele normative în vigoare, cu excepția Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, și dispuse de primul-ministru.

(6) În realizarea atribuțiilor de control, instituțiile, autoritățile publice și operatorii economici vizați au obligația să pună la dispoziția reprezentanților Corpului de control al primului-ministru documentele și informațiile solicitate.

(7) Pentru realizarea atribuțiilor sale, personalul Corpului de control al primului-ministru efectuează controale directe, întocmind acte de control, respectiv rapoarte de control, procese-verbale, informări sau sinteze, care sunt prezentate spre aprobare șefului Corpului de control al primului-ministru, cu respectarea procedurilor legale. Jurisprudență

(8) Actele de control aprobate se transmit instituțiilor vizate, care, în termen de 10 zile, au obligația de a comunica Corpului de control al primului-ministru măsurile luate în condițiile legii.

(9) Corpul de control al primului-ministru este condus de un secretar de stat, numit, respectiv eliberat din funcție prin decizie a primului-ministru.

(10) Numărul maxim de posturi al Corpului de control al primului-ministru, inclusiv demnitarul, se stabilește prin decizie a primului-ministru, în funcție de necesități, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul de lucru al Guvernului.

(11) Personalul Corpului de control al primului-ministru beneficiază în continuare de salarii de bază cu 50% mai mari decât cele prevăzute de lege pentru aparatul de lucru al Guvernului.

(12) Personalul Corpului de control al primului-ministru este încadrat numai pe baza încrederii acordate de primul-ministru și cu condiția semnării unui angajament de loialitate. Retragerea încrederii are ca efect revocarea încadrării, precum și eliberarea sau destituirea din funcție ori desfacerea contractului de muncă, după caz. Numirea, modificarea, suspendarea, încetarea raporturilor de muncă sau, după caz, de serviciu, precum și sancționarea disciplinară a personalului Corpului de control al primului-ministru se realizează prin ordonatorul principal de credite al Secretariatului General al Guvernului. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(13) Personalul Corpului de control al primului-ministru cu atribuții de control trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de lege, să prezinte dovada de studii corespunzătoare, specializări, să aibă o bună reputație, să nu aibă antecedente penale, să aibă certificat de sănătate din care să rezulte că este apt din punctul de vedere al exercitării acestui tip de activitate, precum și recomandare de la ultimul loc de muncă și este obligat să aibă un comportament decent, moral și legal. Personalul Corpului de control al primului-ministru cu atribuții de control trebuie să aibă studii universitare în domeniul juridic, economic sau tehnico-medical, în funcție de specificul acțiunilor de control, și o vechime de minimum 3 ani în activitatea de control sau cercetare penală, jurisdicțională. Modificări (1)

(14) Corpul de control al primului-ministru își desfășoară activitatea prin personal propriu și în colaborare cu alte entități specializate, dacă se impune.

(15) Persoanele cu atribuții de control din cadrul Corpului de control al primului-ministru sunt persoanele desemnate de șeful acestuia să exercite controale, în condițiile legii, pentru a se asigura legalitatea, regularitatea, economicitatea și eficiența în utilizarea fondurilor publice și administrarea patrimoniului public, și intră sub incidența regimului incompatibilităților și conflictelor de interese stabilit prin lege pentru funcționarii publici. Jurisprudență

(16) Personalul fostului Departament de Control al Guvernului se preia în limitele numărului de posturi alocat prin decizie a primului-ministru, pe baza îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege, a bunului său renume și a încrederii acordate de primul-ministru, cu condiția semnării unui angajament de loialitate, cu păstrarea drepturilor salariale aferente funcției de execuție. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(17) Persoanele care nu se vor încadra în prevederile alin. (16) vor fi concediate în condițiile legii. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(18) În cuprinsul actelor normative în vigoare, denumirea "Departamentul de Control al Guvernului" se înlocuiește cu denumirea "Corpul de control al primului-ministru".

Art. VIII. -

(1) Departamentul pentru Lupta Antifraudă - DLAF, denumit în continuare Departament, trece din structura Cancelariei Primului-Ministru în cadrul aparatului de lucru al Guvernului.

(2) Departamentul funcționează ca structură fără personalitate juridică, în subordinea primului-ministru și în coordonarea viceprim-ministrului, finanțată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului. Departamentul este condus de un secretar de stat, ajutat de unul sau mai mulți subsecretari de stat.

(3) Secretariatul General al Guvernului preia de la Cancelaria Primului-Ministru, pe bază de protocol de predare-preluare, bugetul, patrimoniul și numărul de posturi ale Departamentului.

(4) Personalul Departamentului este încadrat numai pe baza încrederii acordate de primul-ministru, cu avizul viceprim-ministrului și cu condiția semnării unui angajament de loialitate. Retragerea încrederii de către primul-ministru, cu avizul viceprim-ministrului, are ca efect revocarea încadrării, precum și eliberarea sau destituirea din funcție ori desfacerea contractului de muncă, după caz. Jurisprudență

(5) Personalul Departamentului poate fi reîncadrat în condițiile alin. (4).

(6) Departamentul este instituția de contact cu Oficiul European de Luptă Antifraudă - OLAF și asigură, sprijină sau coordonează, după caz, îndeplinirea obligațiilor ce revin României privind protecția intereselor financiare ale Comunității Europene, în conformitate cu prevederile art. 280 din Tratatul de instituire a Comunității Europene, având atribuția de control al obținerii, derulării sau utilizării fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente.

(7) În îndeplinirea atribuțiilor care îi revin, potrivit legii, Departamentul acționează pe bază de autonomie funcțională și decizională, independent de alte instituții publice, conform obligațiilor asumate de România, fiind condus de un șef cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru.

(8) Departamentul are următoarele atribuții principale:

a) asigură coordonarea luptei antifraudă și protejarea efectivă și echivalentă a intereselor financiare ale Uniunii Europene în România;

b) efectuează controlul obținerii, derulării și utilizării fondurilor provenite din asistența financiară acordată României de Uniunea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente, în vederea identificării de nereguli, având și calitatea de organ de constatare, în sensul ~art. 214~ din Codul de procedură penală, în privința fraudelor ce afectează interesele financiare ale Uniunii Europene în România;

c) efectuează acțiuni de control în vederea descoperirii fraudelor ce aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, prin diminuarea ilegală a resurselor proprii înscrise în bugetul general al Uniunii Europene, având calitatea de organ de constatare, în sensul art. 214 din Codul de procedură penală;

d) asigură și facilitează cooperarea dintre instituțiile naționale implicate în protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, precum și dintre acestea și Oficiul European de Luptă Antifraudă și autoritățile publice relevante din celelalte state membre ale Uniunii Europene;

e) inițiază, prin Secretariatul General al Guvernului, și avizează proiecte de acte normative privind protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene în România;

f) culege, analizează și prelucrează datele în scopul realizării analizelor relevante în domeniul protecției intereselor financiare ale Uniunii Europene în România;

g) elaborează și coordonează programe de perfecționare, stagii de pregătire și instruire în domeniul luptei antifraudă;

h) îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin acte normative sau prin decizii ale primului-ministru.

(9) Departamentul primește sesizările Oficiului European de Luptă Antifraudă sau din alte surse ori se sesizează din oficiu cu privire la posibile nereguli ce afectează interesele financiare ale Uniunii Europene, efectuează controalele corespunzătoare și pune la dispoziția Oficiului European de Luptă Antifraudă actul de control cuprinzând aspectele constatate, precum și toate datele și informațiile cerute.

(10) Toate autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente, precum și direcția de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice au obligația să sesizeze de îndată Departamentul în cazul descoperirii unor indicii privind posibile fraude.

(11) În exercitarea atribuțiilor de control, Departamentul va proceda la efectuarea de controale la fața locului, la luarea de declarații, va solicita documentele și informațiile necesare.

(12) În vederea efectuării eficiente și cu celeritate a controalelor, toate instituțiile și autoritățile publice implicate, precum și operatorii economici, indiferent dacă sunt cu capital de stat sau privat, sunt obligați să permită reprezentanților Departamentului accesul necondiționat în sedii, pe terenuri, în mijloace de transport sau în alte spații folosite în scopuri economice.

(13) Pe parcursul desfășurării controalelor, Departamentul solicită tuturor instituțiilor și autorităților publice implicate, precum și operatorilor economici, indiferent dacă sunt cu capital de stat sau privat, documentele și informațiile necesare întocmirii actului de control. Dacă din diverse motive acestea nu pot fi furnizate imediat, persoanele juridice menționate au obligația să răspundă corespunzător și complet în cel mult 10 zile de la data solicitării.

(14) Pentru ducerea la îndeplinire a obligației prevăzute la alin. (13), toate instituțiile și autoritățile publice implicate, precum și operatorii economici, indiferent dacă sunt cu capital de stat sau privat, care derulează ori beneficiază de fonduri comunitare vor desemna una sau mai multe persoane de contact. Acestea trebuie să beneficieze de pregătire specifică și dotare tehnică pentru îndeplinirea corespunzătoare și operativă a solicitărilor Departamentului.

(15) În baza împuternicirii de control, reprezentanții Departamentului pot proceda la luarea de declarații de la beneficiar sau reprezentantul acestuia, precum și de la martorii ce pot furniza date cu privire la săvârșirea unor nereguli ori fraude.

(16) La cererea Departamentului, organele de control financiar-fiscal, organele de poliție, jandarmerie sau alți agenți ai forței publice sunt obligați să acorde sprijin echipei de control în exercitarea atribuțiilor ce îi revin.

(17) În cazul identificării de nereguli, Departamentul transmite actul de control autorităților cu competențe în gestionarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente, în vederea luării măsurilor care se impun pentru remedierea deficiențelor și, după caz, recuperarea sumelor plătite necuvenit.

(18) În baza motivelor de fapt constatate de către Departament și a temeiului de drept indicat de acesta, autoritățile procedează la stabilirea și individualizarea obligațiilor de plată și emiterea titlului de creanță, în cazul în care au fost prejudiciate bugetul general al Comunităților Europene sau bugetele administrate de acestea ori în numele lor și/sau bugetele din care provine cofinanțarea aferentă.

(19) Constatările Departamentului sunt obligatorii pentru autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor comunitare și a cofinanțării aferente.

(20) Autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor comunitare pot solicita Departamentului reexaminarea situației de fapt în cazul existenței unor elemente care nu au fost avute în vedere în cadrul controlului efectuat de Departament.

(21) Autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare și direcția de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice au obligația de a comunica, în termen de 30 de zile de la data primirii actului de control al Departamentului, măsurile luate pentru remedierea aspectelor semnalate prin acesta, precum și acțiunile întreprinse pentru recuperarea eventualelor prejudicii.

(22) În cazul constatării unor elemente de natură infracțională în gestionarea fondurilor comunitare, după efectuarea tuturor operațiunilor necesare, actul de control este transmis parchetului competent din punct de vedere material să efectueze urmărirea penală, în vederea luării de îndată a măsurilor legale pentru indisponibilizarea fondurilor, recuperarea prejudiciului și restituirea acestuia, precum și pentru tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate.

(23) În scopul îndeplinirii atribuției prevăzute la alin. (8) lit. f), toate autoritățile cu competențe în gestionarea asistenței financiare nerambursabile, în controlul utilizării corespunzătoare a fondurilor comunitare, în prevenirea și combaterea neregulilor și fraudelor, precum și cele cu competențe în efectuarea urmăririi penale și sancționarea celor vinovați și în recuperarea prejudiciilor au obligația de a transmite Departamentului, în termen de 15 zile, datele și informațiile solicitate.

(24) Autoritățile cu competențe în gestionarea asistenței financiare comunitare au obligația de a comunica, în termen de 30 de zile de la data dispunerii, măsurile luate pentru remedierea aspectelor semnalate prin actele de control ale Departamentului, precum și pentru recuperarea eventualelor prejudicii.

(25) Departamentul poate beneficia din partea Uniunii Europene de asistență și dotare tehnică, precum și de programe de pregătire specifică a personalului.

(26) La solicitarea Oficiului European de Luptă Antifraudă, reprezentanții acestuia pot participa direct la controalele efectuate de Departament. Reprezentanții Oficiului European de Luptă Antifraudă au acces la toate datele și informațiile care au stat la baza întocmirii actului de control, în condițiile legii.

(27) Personalul din cadrul Departamentului și șeful Departamentului beneficiază de prevederile Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările ulterioare.

Art. IX. - Referințe (1)

Structura organizatorică, statul de funcții și numărul maxim de posturi ale fiecărei structuri din aparatul de lucru al Guvernului se aprobă prin decizie a primului-ministru, cu încadrarea în numărul maxim de posturi stabilit pentru aparatul de lucru al Guvernului. Referințe (1)

Art. X. -

(1) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență în bugetele autorităților și instituțiilor publice care fac obiectul prevederilor acesteia, precum și în anexele respectivelor bugete, la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe baza protocoalelor de predare-preluare.

(2) Protocoalele de predare-preluare se încheie în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și cuprind prevederile bugetare, execuția bugetară până la data preluării, arhiva, contractele și acțiunile aflate în derulare, posturile și patrimoniul aferent, precum și celelalte drepturi și obligații ce decurg din acestea.

Art. XI. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2005 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 din 17 iunie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 411/2005, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemneză:
Viceprim-ministru,
Dan Nica
Secretarul general al Guvernului,
Daniela Nicoleta Andreescu
Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Cătălin Ovidiu Baba
Departamentul pentru Afaceri Europene,
Vasile Pușcaș,
secretar de stat
p. Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
Mariana Nedelcu,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Pogea

București, 11 februarie 2009.

Nr. 3.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...