Art 10 | Ordonanță de urgență 22/2009

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Art. 10. -

(1) ANCOM exercită următoarele atribuții generale în domeniile comunicațiilor electronice, comunicațiilor audiovizuale, echipamentelor radio și echipamentelor terminale de telecomunicații, inclusiv din punctul de vedere al compatibilității electromagnetice, și serviciilor poștale:

1. elaborează și adoptă norme tehnice, în domeniul comunicațiilor electronice, comunicațiilor audiovizuale, echipamentelor radio și echipamentelor terminale de telecomunicații, inclusiv din punctul de vedere al compatibilității electromagnetice, și serviciilor poștale, precum și pentru utilizarea resurselor de numerotație;

2. asigură reprezentarea în instituții și în organizații internaționale din domeniul reglementării comunicațiilor electronice, comunicațiilor audiovizuale, echipamentelor radio și echipamentelor terminale de telecomunicații, inclusiv din punctul de vedere al compatibilității electromagnetice, și serviciilor poștale, susținând în cadrul acestora politica și strategia națională în domeniu; Modificări (3), Derogări (1)

3. colaborează cu instituții și organizații naționale și internaționale din domeniul comunicațiilor electronice, comunicațiilor audiovizuale, echipamentelor radio și echipamentelor terminale de telecomunicații, inclusiv din punctul de vedere al compatibilității electromagnetice, și serviciilor poștale, dezvoltă și stimulează relațiile cu acestea; cooperează cu autorități de reglementare din domeniul comunicațiilor electronice și al serviciilor poștale din străinătate, inclusiv prin încheierea de acorduri de colaborare și schimb de informații;

4. aplică acordurile internaționale în domeniul comunicațiilor electronice, comunicațiilor audiovizuale, echipamentelor radio și al echipamentelor terminale de telecomunicații, inclusiv din punctul de vedere al compatibilității electromagnetice, și serviciilor poștale; Modificări (2)

5. colaborează cu MCSI în toate domeniile în care expertiza ANCOM este necesară sau utilă;

6. înaintează ministerului de specialitate propuneri privind modificarea cadrului legislativ pentru stimularea dezvoltării sectoarelor de comunicații electronice, comunicații audiovizuale, echipamente radio și echipamente terminale de telecomunicații, inclusiv din punctul de vedere al compatibilității electromagnetice, și servicii poștale; Modificări (3)

7. avizează proiectele de acte normative prin care se reglementează activități din domeniul comunicațiilor electronice, comunicațiilor audiovizuale, echipamentelor radio și echipamentelor terminale de telecomunicații, inclusiv din punctul de vedere al compatibilității electromagnetice, cu respectarea dispozițiilor legale incidente în materie; Modificări (3)

8. prognozează, planifică și programează în proiectul de buget propriu resursele financiare necesare în vederea realizării politicilor în domeniile sale de competență;

9. coordonează derularea programelor de asistență financiară de la Uniunea Europeană în domeniul comunicațiilor electronice, comunicațiilor audiovizuale, echipamentelor radio și echipamentelor terminale de telecomunicații, inclusiv din punctul de vedere al compatibilității electromagnetice, și serviciilor poștale, care vizează capacitatea instituțională a ANCOM; Modificări (2)

10. elaborează și publică rapoarte, studii, analize și altele asemenea în domeniul comunicațiilor electronice, comunicațiilor audiovizuale, echipamentelor radio și echipamentelor terminale de telecomunicații, inclusiv din punctul de vedere al compatibilității electromagnetice, și serviciilor poștale, în special pentru evaluarea necesității și oportunității emiterii de noi reglementări, pentru evaluarea și controlul implementării politicilor și reglementărilor, precum și al conducerii programelor și proiectelor, organizează seminarii și mese rotunde, acțiuni promoționale de imagine, informare și de conștientizare a publicului, putând contracta în aceste scopuri servicii de consultanță, expertiză, asistență tehnică și altele asemenea, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

11. urmărește și controlează aplicarea prevederilor cuprinse în actele normative în vigoare sau în acordurile internaționale în domeniul comunicațiilor electronice, comunicațiilor audiovizuale, echipamentelor radio și echipamentelor terminale de telecomunicații, inclusiv din punctul de vedere al compatibilității electromagnetice, și serviciilor poștale, luând măsuri pentru prevenirea, înlăturarea și sancționarea nerespectării acestor prevederi, potrivit competenței recunoscute de acestea; Modificări (2)

12. soluționează litigiile dintre furnizorii din domeniul comunicațiilor electronice, în scopul asigurării liberei concurențe și al protecției intereselor utilizatorilor finali. Modificări (2)

(2) ANCOM exercită următoarele atribuții specifice în domeniul comunicațiilor electronice, comunicațiilor audiovizuale și al serviciilor poștale:

1. elaborează și actualizează autorizațiile generale;

2. monitorizează și controlează respectarea obligațiilor impuse furnizorilor de rețele și de servicii de comunicații electronice prin autorizațiile generale;

3. promovează și sprijină armonizarea la nivel european a utilizării resurselor de numerotație, în conformitate cu instrumentele juridice în vigoare în cadrul Uniunii Europene;

4. adoptă PNN și orice modificări ale acestuia, sub rezerva restricțiilor impuse din motive de siguranță națională; înainte de adoptarea PNN, ANCOM are obligația de a informa și de a consulta MCSI în legătură cu modificările aduse; Modificări (2)

5. gestionează la nivel național resursele de numerotație și frecvențele radio din benzile alocate pentru utilizare neguvernamentală;

6. gestionează la nivel național resursele tehnice necesare în vederea furnizării serviciilor de comunicații electronice destinate publicului sau operării rețelelor publice de comunicații electronice;

7. administrează și coordonează la nivel național gestionarea frecvențelor radio în conformitate cu TNABF și cu acordurile internaționale la care România este parte;

8. acordă licențele de utilizare a resurselor de numerotație, stabilește și încasează tarifele pentru emiterea licențelor, în conformitate cu legislația în vigoare și în concordanță cu costurile administrative aferente emiterii acestora;

9. stabilește și încasează tarifele de utilizare a resurselor de numerotație, în conformitate cu legislația în vigoare;

10. emite reglementări privind modul de utilizare a resurselor de numerotație și a frecvențelor radio din benzile atribuite pentru utilizare neguvernamentală; Jurisprudență

11. pune la dispoziția MCSI datele necesare în vederea elaborării, modificării și completării TNABF; Modificări (3)

12. acordă licențele de utilizare a frecvențelor radio pentru furnizarea de rețele și servicii de comunicații electronice care utilizează spectrul radio, precum și licențele de emisie și stabilește și încasează tarifele de utilizare a spectrului. În cadrul comisiilor desemnate prin ordin al președintelui ANCOM pentru elaborarea documentației aferente procedurii de licitație și evaluarea ofertelor depuse în vederea atribuirii licențelor, MCSI poate desemna 2 reprezentanți, fără ca aceștia să constituie o majoritate, în scopul asigurării concordanței dintre strategiile naționale în domeniu și condițiile impuse participanților la licitațiile organizate pentru acordarea de licențe de utilizare a frecvențelor radio pentru furnizarea de rețele și servicii de comunicații electronice care utilizează spectrul radio; Modificări (2)

13. alocă și asignează frecvențele radio în benzile cu atribuire neguvernamentală, exclusivă sau în partaj, prevăzute în TNABF, cu respectarea reglementărilor, acordurilor și protocoalelor naționale și internaționale, și implementează procedurile de coordonare stabilite prin acordurile internaționale;

14. acordă avizele tehnice, autorizațiile de asignare a frecvențelor radio și autorizațiile tehnice de funcționare, cu respectarea reglementărilor în vigoare; Modificări (3)

15. realizează expertizele tehnice necesare utilizării raționale și eficiente a frecvențelor radio, în scopul determinării posibilității de alocare a benzilor de frecvențe radio, în condițiile legii;

16. analizează și realizează expertizarea tehnică a utilizării frecvențelor radio pentru asigurarea compatibilității electromagnetice dintre stațiile și rețelele de radiocomunicații autorizate, precum și pentru prevenirea perturbațiilor prejudiciabile, în scopul evaluării posibilității de asignare a acestora, în urma solicitărilor;

17. alocă și asignează codurile de identificare pentru unele servicii de radiocomunicații, certifică personalul de operare a stațiilor de radiocomunicații și asigură activitățile de evidență conexe acestor activități;

18. asigură evidența permanentă a utilizării frecvențelor radio prin asigurarea evidenței asignărilor de frecvențe și întreținerea permanentă a bazelor de date specializate care formează Registrul național al frecvențelor asignate/alocate;

19. monitorizează spectrul de frecvențe radio cu atribuire neguvernamentală;

20. supraveghează și controlează respectarea obligațiilor cuprinse în licențele de utilizare a frecvențelor radio sau în licențele de emisie ori în reglementările din domeniul radiocomunicațiilor;

21. identifică piețele relevante din sectorul comunicațiilor electronice; Puneri în aplicare (1), Referințe (1)

22. efectuează analizele de piață în situațiile în care acestea sunt obligatorii, potrivit legii;

23. desemnează furnizorii de rețele și de servicii de comunicații electronice cu putere semnificativă pe piață;

24. impune în sarcina furnizorilor de rețele sau de servicii de comunicații electronice cu putere semnificativă pe piață obligațiile prevăzute la art. 9-13 din Ordonanța Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la rețelele publice de comunicații electronice și la infrastructura asociată, precum și interconectarea acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 527/2002, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 15-18 din Legea nr. 304/2003, republicată; Modificări (1)

25. desemnează furnizorii de serviciu universal în domeniul comunicațiilor electronice și serviciilor poștale și impune obligații corespunzătoare în sarcina acestora; Jurisprudență

26. gestionează mecanismele de finanțare a obligațiilor legate de asigurarea serviciului universal, prevăzute de legislația specială;

27. stabilește măsurile necesare pentru implementarea portabilității numerelor;

28. controlează îndeplinirea obligațiilor impuse furnizorilor de serviciu universal în temeiul prevederilor legislației speciale;

29. exercită atribuțiile stabilite prin Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare;

30. exercită atribuțiile care revin autorității de reglementare în temeiul prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 31/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 642/2002, cu modificările și completările ulterioare;

31. eliberează avizele necesare obținerii autorizației de construire a pilonilor și clădirilor care pot afecta funcționarea sistemelor de monitorizare ale ANCOM;

32. elaborează reglementările necesare pentru realizarea comunicațiilor către Sistemul național unic pentru apeluri de urgență;

33. participă la lucrările Comisiei interdepartamentale de radiocomunicații.

(3) ANCOM exercită următoarele atribuții specifice în domeniul echipamentelor radio și al echipamentelor terminale de telecomunicații, inclusiv din punctul de vedere al compatibilității electromagnetice:

1. controlează, după introducerea pe piață, dacă toate echipamentele radio și echipamentele terminale de telecomunicații respectă cerințele esențiale de protecție a sănătății și siguranței utilizatorului și a oricărei alte persoane, precum și de protecție privind compatibilitatea electromagnetică, iar în plus, pentru echipamentele radio verifică dacă acestea sunt astfel construite încât să utilizeze eficient spectrul radio atribuit pentru a se evita perturbațiile prejudiciabile, în concordanță cu legislația națională aplicabilă;

2. ia măsuri pentru îndeplinirea conformității în cazul echipamentelor radio și al echipamentelor terminale de telecomunicații;

3. exercită atribuțiile stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 982/2007 privind compatibilitatea electromagnetică.

(4) ANCOM îndeplinește și alte atribuții acordate prin dispoziții legale speciale.

(5) ANCOM poate încheia, în condițiile legii, contracte cu persoane juridice de drept public sau de drept privat, având ca obiect efectuarea unor activități specifice, necesare îndeplinirii funcțiilor, obiectivelor și atribuțiilor sale.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 22/2009:
Art 1
Art 2
Art 3
Art 4
Art 5
Art 6
Art 7
Art 8
Art 9
Art 10
Art 11
Art 12
Art 13
Art 14
Art 15
Art 16
Art 17
Art 18
Art 19
Art 20
;
se încarcă...