Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 14/2009 privind înființarea Agenției Române pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale - ARDDZI

Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 139 din 05 martie 2009.

În vigoare de la 05 martie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Luând în considerare ineficiența formei instituționale actuale și necesitatea creării cadrului instituțional în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.720/2008 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile programului de guvernare privind susținerea dezvoltării durabile a regiunilor afectate de restructurarea industrială, deblocarea și absorbția fondurilor alocate programelor din zonele de operare, precum și necesitatea sprijinirii autorităților publice locale și a mediului economic în vederea diminuării efectelor crizei economice,

ținând cont de recomandările Băncii Mondiale și de necesitatea recuperării întârzierilor în implementarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului și regenerarea socio-economică, semnat la București la 28 ianuarie 2005, conform prevederilor Legii nr. 167/2005, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere situația economică și socială precară a peste 368 de unități administrativ-teritoriale cu caracter monoindustrial, cu o populație de peste 2,6 milioane locuitori, ce au nevoie urgentă de asistență specifică acestor tipuri de comunități pentru dezvoltare în procesul de regenerare economică,

în vederea eliminării discrepanțelor dintre aceste comunități, pe de o parte, și comunități cu capacitate de dezvoltare și atragere de fonduri pentru dezvoltare,

luând în considerare faptul că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. -

(1) Se înființează Agenția Română pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale - ARDDZI, denumită în continuare Agenție, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Economiei, prin reorganizarea Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere - ANDZM, care se desființează.

(2) Agenția preia toate responsabilitățile Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere - ANDZM pentru implementarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului și regenerarea socioeconomică, semnat la București la 28 ianuarie 2005, ratificat prin Legea nr. 167/2005, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Agenția se organizează și funcționează pe baza Regulamentului de organizare și funcționare aprobat prin ordin al ministrului economiei.

(4) Structura organizatorică și statul de funcții pentru personalul Agenției se aprobă prin ordin al ministrului economiei.

(5) Numărul maxim de posturi al Agenției se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(6) Personalul Agenției este format din personal contractual. Jurisprudență

(7) Personalul Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere - ANDZM va fi preluat, în condițiile legii, în funcțiile contractuale corespunzătoare, menținându-și drepturile salariale, de către Agenție. Modificări (1), Jurisprudență

(8) Zonele de operare, respectiv localitățile, pentru fiecare program gestionat de Agenție vor fi stabilite prin ordin al ministrului economiei.

Art. 2. -

(1) Sediul central al Agenției este situat în municipiul București, str. Mendeleev nr. 36-38, sectorul 1.

(2) Agenția funcționează cu birouri regionale, fără personalitate juridică, înființate prin ordin al ministrului economiei.

(3) În cadrul birourilor regionale ale Agenției pot funcționa reprezentanțe locale, înființate prin decizie a președintelui Agenției.

Art. 3. -

(1) Obiectivul Agenției îl constituie dezvoltarea durabilă a zonelor afectate de restructurarea industrială și promovarea de noi proiecte în scopul utilizării resurselor și potențialului economico-social cu maximum de valoare adăugată.

(2) Atribuțiile principale ale Agenției sunt următoarele:

a) elaborarea și implementarea de programe/proiecte pentru dezvoltarea durabilă a zonelor afectate;

b) sprijinirea mediului economic în scopul diminuării efectelor crizelor economice și în vederea dezvoltării, în mod sustenabil, a operatorilor economici existenți, precum și sprijinirea înființării de noi operatori economici, care intră în sfera de activitate a Agenției;

c) utilizarea dotărilor industriale devenite libere de sarcini, puse la dispoziția Agenției, în scopul dezvoltării de noi proiecte;

d) accelerarea elaborării și implementării proiectelor finanțate din fonduri structurale prin sprijinirea autorităților publice locale din zonele afectate;

e) identificarea promovării de proiecte în domenii strategice și sprijinirea înființării și organizării de parteneriate, în scopul implementării acestora;

f) gestionarea fondurilor și a programelor ce i-au fost încredințate în condițiile prevăzute de lege;

g) atragerea de fonduri suplimentare pe baza unor programe întocmite în nume propriu;

h) asigurarea de informații economice și sociale din zonele afectate necesare Ministerului Economiei la elaborarea politicilor industriale.

Art. 4. -

În exercitarea atribuțiilor sale, Agenția colaborează cu instituții guvernamentale și neguvernamentale, cu organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și cu autorități ale administrației publice locale, pentru elaborarea și corelarea punerii în aplicare a programelor care vizează obiectivul său.

Art. 5. -

Agenția este condusă de un președinte, ordonator secundar de credite, numit prin ordin al ministrului economiei, în condițiile legii. Președintele Agenției este salarizat potrivit dispozițiilor legale în vigoare, la nivelul funcției de secretar de stat.

Art. 6. -

Finanțarea Agenției se asigură integral de la bugetul de stat.

Art. 7. -

Salarizarea personalului Agenției se face conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 383/2001, cu modificările ulterioare.

Art. 8. -

La litera A din capitolul I al anexei nr. 2 "Unitățile aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei" la Hotărârea Guvernului nr. 1.720/2008 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 6 ianuarie 2009, cu modificările și completările ulterioare, punctul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

2. Agenția Română pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale - ARDDZI."

Art. 9. -

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/1997 privind înființarea Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere - ANDZM, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din 27 octombrie 1997, aprobată cu modificări prin Legea nr. 43/1998, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul economiei,
Adriean Videanu
Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
Marian Sârbu
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Pogea

București, 25 februarie 2009.

Nr. 14.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...