Guvernul României

Norma metodologică privind acordarea tichetelor vacanță din 04.03.2009

Modificări (3), Referințe (1), Reviste (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 145 din 09 martie 2009.

În vigoare de la 09 martie 2009 până la 31 decembrie 2020, fiind abrogat prin Hotărâre 1045/2018 și înlocuit de Normă metodologică 2018;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Prezentele norme metodologice sunt elaborate potrivit cu prevederile art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanță, denumită în continuare ordonanță de urgență. Modificări (1)

(2) Salariații care primesc tichetele de vacanță sunt denumiți în continuare beneficiari. Modificări (1)

CAPITOLUL II Angajatorii

Art. 2. -

(1) Angajatorii prevăzuți la art. 1 alin. (1) din ordonanța de urgență, împreună cu organizațiile sindicale legal constituite și reprezentative la nivelul unității sau acolo unde nu este constituit un sindicat, cu reprezentanții beneficiarilor, stabilesc de comun acord contractarea achiziționării tichetelor de vacanță cu unitățile emitente. Modificări (1)

(2) Angajatorii prevăzuți la art. 1 alin. (2) din ordonanța de urgență contractează serviciile privind emiterea tichetelor de vacanță cu unitățile emitente, în condițiile legislației în vigoare. Modificări (1)

Art. 3. - Modificări (1)

Angajatorii, care au obținut în anul fiscal anterior profit sau venit, după caz, împreună cu organizațiile sindicale legal constituite sau cu reprezentanții beneficiarilor, după caz, vor stabili prin contractele colective de muncă, respectiv prin regulamentele interne în cazul personalului contractual din instituțiile bugetare reguli privind modul de acordare a tichetelor de vacanță, care să prevadă:

a) numărul beneficiarilor din unitate care pot primi anual tichete de vacanță și nivelul sumelor care se acordă anual beneficiarilor sub forma tichetelor de vacanță, ținând seama de posibilitățile financiare proprii ale angajatorilor;

b) categoriile de beneficiari care primesc tichete de vacanță.

Art. 4. - Modificări (1)

Contractul pentru achiziționarea tichetelor de vacanță, încheiat între angajator și unitățile emitente, va cuprinde următoarele clauze:

a) necesarul estimat anual de tichete de vacanță;

b) prețul imprimatului reprezentând tichetul de vacanță și al livrării acestuia;

c) informații cu privire la unitățile afiliate la care beneficiarii pot folosi tichetele de vacanță;

d) condițiile privind responsabilitățile părților și rezilierea contractului;

e) alte clauze considerate necesare de către părți.

Art. 5. - Modificări (1)

Angajatorii care acordă tichete de vacanță beneficiarilor vor cuprinde în bugetele de venituri si cheltuieli aprobate potrivit legii, într-o poziție distinctă de cheltuieli, denumită "Tichete de vacanță", sumele destinate acoperirii valorii nominale a tichetelor de vacanță, potrivit celor convenite cu organizațiile sindicale legal constituite sau, după caz, cu reprezentanții beneficiarilor.

Art. 6. - Modificări (2)

Pentru instituțiile publice tichetele de vacanță se acordă în limita sumelor prevăzute distinct cu această destinație în bugetele de venituri și cheltuieli aprobate, potrivit legii, fiecărui ordonator de credite.

Art. 7. - Modificări (2)

Sumele reprezentând prețul imprimatelor contractate cu unitatea emitentă și primite de către angajator se suportă de către angajatori din cheltuielile proprii. În cazul instituțiilor publice, aceste sume se suportă de la articolul bugetar "Alte cheltuieli materiale".

Art. 8. - Modificări (1)

La determinarea sumelor totale destinate acoperirii valorii nominale a tichetelor de vacanță se iau în calcul: valoarea nominală a tichetului de vacanță, convenită de partenerii sociali, și numărul de beneficiari încadrați cu contract individual de muncă care vor beneficia de tichete de vacanță.

Art. 9. - Modificări (1)

Angajatorii distribuie beneficiarilor tichetele de vacanță, anual, cu respectarea strictă a prevederilor legale. Tichetele de vacanță nu pot fi distribuite de angajatori, dacă aceștia la data stabilită pentru distribuire nu au achitat unității emitente, integral, contravaloarea nominală a tichetelor de vacanță achiziționate, inclusiv prețul imprimatelor reprezentând tichetele de vacanță.

Art. 10. - Modificări (1)

Angajatorii sunt obligați să organizeze o evidență proprie, potrivit formularelor prevăzute ca model în anexele nr. 1, 1a) și 1b).

CAPITOLUL III Beneficiarii

Art. 11. -

Angajatorii vor face anual o evaluare a solicitărilor de tichete de vacanță.

Art. 12. - Modificări (1)

(1) Beneficiarii care au primit tichete de vacanță nominale sunt singurele persoane îndreptățite să utilizeze tichetele de vacanță în perioada menționată pe acestea, și în exclusivitate pentru achitarea pachetului de servicii turistice contractat.

(2) În cazul cumulului de funcții, tichetele de vacantă pot fi acordate numai de către angajatorii unde beneficiarii în cauză își au funcția de bază, potrivit legii.

Art. 13. -

Se interzice beneficiarului:

a) utilizarea tichetelor de vacanță pentru achiziționarea altor servicii decât cele prevăzute la art. 23; Modificări (1)

b) primirea unui rest de bani la tichetul de vacanță, în cazul în care suma corespunzătoare solicitată este mai mică decât valoarea nominală a tichetului de vacanță; Modificări (1)

c) comercializarea tichetelor de vacanță în schimbul unor sume de bani; Modificări (1)

Art. 14. - Modificări (1)

(1) Beneficiarul poate utiliza tichetele de vacanță pe baza actului de identitate numai pentru achiziționarea de servicii prestate de structuri de primire turistice clasificate de Ministerul Turismului, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările ulterioare.

(2) Serviciile prevăzute la alin. (1) se pot achiziționa de către beneficiar direct de la prestatorii de servicii turistice sau prin intermediul agențiilor de turism.

CAPITOLUL IV Unitățile emitente

Art. 15. -

Potrivit art. 2 alin. (1) din ordonanța de urgență, unitățile emitente sunt persoane juridice înființate în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care pot desfășura activitatea specifică de acordare a tichetelor de vacanță numai în baza autorizației de funcționare, acordată de Ministerul Finanțelor Publice potrivit criteriilor aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice.

Art. 16. -

(1) În vederea desfășurării activității specializate, unitatea emitentă încheie direct contracte cu unități afiliate, definite prin art. 4 din ordonanța de urgență. Modificări (1)

(2) Unitățile emitente au obligația ca înainte de încheierea contractelor să solicite unităților afiliate licența de turism în cazul agențiilor de turism și certificatul de clasificare, în cazul structurilor de primire turistice.

(3) Unitățile emitente încheie contracte numai cu unitățile afiliate care dețin licență de turism sau certificat de clasificare, după caz, emise de Ministerul Turismului, și care sunt valabile la data încheierii contractului. Modificări (1)

(4) Lista unităților turistice autorizate se postează de către Ministerul Turismului pe site-ul oficial al instituției. Modificări (1)

Art. 17. - Modificări (1)

Unitățile emitente înscriu în factură, în vederea decontării de către angajator:

a) numărul de ordine dintr-o serie continuă, care caracterizează cronologia emisiei de tichete de vacanță a unității emitente;

b) prețul unitar al imprimatului reprezentând tichetul de vacanță sau valoarea totală a imprimatelor;

c) valoarea nominală a unui tichet de vacanță, imprimată pe acesta, din seria livrată;

d) valoarea totală corespunzătoare numărului de tichete de vacanță livrat;

e) numărul contului bancar distinct și denumirea băncii la care își are deschis contul unitatea emitentă.

Art. 18. - Modificări (1)

Unitățile emitente sunt obligate:

a) să deschidă conturi sau subconturi bancare specifice și distincte, prin care se vor derula sumele reprezentând încasările și plățile aferente valorii nominale a tichetelor de vacanță, respectiv încasarea de la angajatori a contravalorii nominale a tichetelor de vacanță achiziționate în baza contractelor încheiate cu aceștia și rambursarea de sume către unitățile afiliate, în exclusivitate pentru decontarea valorii nominale a tichetelor de vacanță prezentate în baza contractelor încheiate între unitatea emitentă și unitățile afiliate respective; închiderea acestor conturi sau subconturi bancare se face numai după ce unitatea emitentă face dovada organului bancar că valoarea nominală a tichetelor de vacanță emise și încasate de unitatea emitentă a fost decontată integral unităților afiliate; Modificări (1)

b) diferența de sumă dintre valoarea nominală a tichetelor de vacanță emise și încasate și cea decontată către unitățile afiliate se virează la bugetul de stat;

c) să organizeze o evidență operativă proprie, potrivit formularelor prevăzute ca model în anexele nr. 2, 2a) și 2b), și să transmită date centralizatoare Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale sau, după caz, Ministerului Finanțelor Publice.

d) să asigure securitatea livrării tichetelor de vacanță la angajator și a celor returnate de la unitățile afiliate; Modificări (1)

e) să asigure elemente de securitate ale imprimatului; Modificări (1)

f) să asigure transparența și managementul circuitului financiar;

g) să nu utilizeze sumele aferente tichetelor de vacanță pentru reinvestirea în alte scopuri decât cele prevăzute de ordonanța de urgență.

Art. 19. -

În cazul în care la unitățile emitente Ministerul Finanțelor Publice, prin organele abilitate potrivit legii, constată nerespectarea prevederilor art. 18, a criteriilor de autorizare aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice, în baza cărora s-a acordat autorizația de funcționare, precum și a altor încălcări ale prezentei hotărâri și a ordonanței de urgență, poate dispune suspendarea ori, după caz, retragerea autorizației de funcționare eliberate unităților emitente în cauză.

Art. 20. -

(1) Imprimatul reprezentând tichetul de vacanță emis de unitatea emitentă trebuie să conțină următoarele elemente obligatorii: Modificări (1)

a) seria numerică într-o ordine crescătoare, corespunzătoare numărului de tichete de vacanță comandat de către angajator în baza contractului de achiziționare a tichetelor de vacanță; Modificări (1)

b) emitentul și datele sale de identificare: denumirea, sediul, numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului și codul unic de înregistrare;

c) angajatorul și datele sale de identificare: denumirea, sediul, numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului și codul unic de înregistrare;

d) spațiul destinat înscrierii datelor beneficiarului: numele, prenumele și codul numeric personal ale beneficiarului care este în drept să utilizeze tichetul de vacanță, completat de angajator; Modificări (1)

e) valoarea nominală a tichetului de vacanță, în cifre și în litere, care este înscrisă de angajator în comanda fermă transmisă unității emitente; Modificări (1)

f) spațiul destinat înscrierii perioadei în care a fost utilizat, locația și ștampila unității afiliate;

g) interdicția unității afiliate de a plăti diferența în bani dintre valoarea tichetului de vacanță și valoarea pachetului de servicii către utilizatorii tichetelor de vacanță; Modificări (1)

h) perioada de valabilitate a utilizării tichetului de vacanță: luna și anul emiterii și luna și anul expirării. Modificări (1)

(2) Imprimatul reprezentând tichetul de vacanță cu elementele minime se emite pe suport de hârtie, pe care se imprimă valoarea nominală și elementele obligatorii care asigură circulația acestuia în condiții de siguranță. Modificări (1)

Art. 21. -

Documentele justificative privind operațiunile unităților emitente cu angajatorii și unitățile afiliate sunt păstrate potrivit dispozițiilor legale.

CAPITOLUL V Unitățile afiliate

Art. 22. - Modificări (1)

(1) Unitățile afiliate, definite potrivit art. 4 din ordonanța de urgență, pot încheia contracte de prestări servicii cu unitățile emitente dacă dețin licență de turism valabilă în cazul agențiilor de turism și, respectiv, certificat de clasificare valabil în cazul structurilor de primire turistice, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 58/1998, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările ulterioare.

(2) În baza contractelor de prestări de servicii încheiate cu unitățile emitente, unitățile afiliate au următoarele obligații:

a) să respecte interdicțiile prevăzute pentru beneficiari la art. 13;

b) să primească tichetele de vacanță doar pentru prestațiile prevăzute în art. 23;

c) să completeze în spațiul destinat fiecărui tichet de vacanță nominal utilizat locația, data primirii tichetului de vacanță și să aplice ștampila;

d) să prezinte unității emitente la termenele stabilite prin contract și după prestarea serviciilor tichetele de vacanță primite, datate și ștampilate, în vederea decontării;

e) alte obligații stabilite în baza contractelor de prestări de servicii încheiate cu unitățile emitente.

(3) Unitățile afiliate nu primesc tichete de vacanță cu termenul de valabilitate expirat, în caz contrar acestea nu se vor decontata de unitatea emitentă.

Art. 23. -

(1) Pachetul de servicii turistice care poate fi achiziționat pe baza tichetelor de vacanță poate cuprinde servicii de cazare, alimentație publică, transport, tratament balnear, agrement. Modificări (1)

(2) Conținutul minim al pachetului de servicii turistice conține în mod obligatoriu servicii de cazare.

CAPITOLUL VI Dispoziții finale

Art. 24. - Modificări (1)

(1) Nerespectarea de către angajator a dispozițiilor art. 9 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

(2) Nerespectarea de către beneficiar a dispozițiilor art. 13 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei.

(3) Nerespectarea dispozițiilor art. 16 alin. (2) și (3) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

(4) Nerespectarea dispozițiilor art. 25 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

(5) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) și (4) se fac de către personalul cu atribuții de control din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, iar cele prevăzute la alin. (2) și (3) se fac de către personalul cu atribuții de control din cadrul Ministerului Turismului. Modificări (1)

(6) Contravențiilor prevăzute la alin. (1)-(4) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 25. -

(1) Înregistrarea în contabilitate a operațiunilor privind emiterea, achiziționarea și utilizarea tichetelor de vacanță se face cu respectarea prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, și a reglementărilor contabile aplicabile. Modificări (1)

(2) Evidența mișcării tichetelor de vacanță se ține la valoarea nominală imprimată pe acestea. Modificări (1)

(3) Gestionarea tichetelor de vacanță se efectuează, potrivit legii, de persoane împuternicite în scris de către conducerea unităților angajatoare, respectiv a unităților emitente și a unităților afiliate. Modificări (1)

Art. 26. -

Pentru fundamentarea stabilirii numărului maxim de salariați care vor putea beneficia de tichete de vacanță, unitățile emitente autorizate de Ministerul Finanțelor Publice vor prezenta informări periodice Ministerului Turismului în cursul anului 2009 cu situația privind angajatorii potențiali care solicită contractarea achiziționării tichetelor de vacanță.

Art. 27. -

Angajatorii, unitățile emitente și unitățile afiliate au obligația de a pune la dispoziția organelor de control toate documentele solicitate în acțiunea de control, sub sancțiunile prevăzute de dispozițiile legale.

Art. 28. - Modificări (1)

Anexele nr. 1, 1a), 1b), 2, 2a) și 2b) fac parte integrantă din prezentele norme.

ANEXA Nr. 1 la normele metodologice Modificări (1)

SITUAȚIA CENTRALIZATOARE
a tichetelor de vacanță achiziționate, utilizate și returnate
de către angajatori în anul .... luna .....

Denumirea angajatorului .....................................................

Adresa:

localitatea ...................................., str. ...................... nr. ........, sectorul ..........., județul ....................................

Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului ..................

Codul fiscal ..........................................................

Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

A - Nr. crt.

B - Denumirea unității/unităților emitente, numărul și data contractului încheiat pentru achiziționarea tichetelor de masă

C - Explicații

D - Conform raportului contractual angajator - unitate emitentă

E - Tichetele de vacanță distribuite salariaților

F - Tichetele de vacanță returnate unității emitente

G - Stocul final de tichete de vacanță

H - Observații: numărul și data documentului de decontare a tichetelor de vacanță cu unitatea emitentă și valoarea nominală a acestora

A B C D E F G H
Contractat Achiziționat Serii tichete de vacanță achiziționate De la ... la ...
1. Numărul tichetelor de vacanță x
Valoarea nominală a tichetelor de vacanță
2. Numărul tichetelor de vacanță x
Valoarea nominală a tichetelor de vacanță
TOTAL Numărul tichetelor de vacanță x
Valoarea nominală a tichetelor de vacanță
Conducătorul unității, ......................... Conducătorul compartimentului financiar-contabilitate, ...........................................

ANEXA Nr. 1a) la normele metodologice Modificări (1)

SITUAȚIA ANALITICĂ
a tichetelor de vacanță distribuite salariaților de către angajatori
în luna ......................... anul ......

Denumirea angajatorului .....................................................

Adresa:

localitatea ......................................, str. .................... nr. ........, sectorul .........., județul .....................................

Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului ..................

Codul fiscal ................................................

Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

A - Nr. crt.

B - Numele și prenumele salariatului beneficiar al tichetelor de vacanță

C - Codul numeric personal

D - Numărul tichetelor de vacanță distribuite nominal

E - Seria tichetelor de vacanță distribuite nominal (de la ..... la .....)

F - Semnătura salariatului

A B C D E F
TOTAL: X
Conducătorul unității, ................................... Conducătorul compartimentului financiar-contabilitate, ............................................

ANEXA Nr. 1b) la normele metodologice Modificări (1)

SITUAȚIA ANALITICĂ
a tichetelor de vacanță returnate de salariați angajatorilor
în luna ........................... anul....

Denumirea angajatorului .....................................................

Adresa:

localitatea ................................................................, str. ..................... nr. ........, sectorul ......., județul .............

Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului ..................

Codul fiscal ..........................................................

Nr. crt. Numele și prenumele Codul numeric personal Numărul tichetelor de vacanță returnate de salariat Seria tichetelor de vacanță returnate Semnătura salariatului Semnătura persoanei desemnate de angajator să primească tichetele de vacanță returnate
TOTAL: x x x
Conducătorul unității, ............................... Conducătorul compartimentului financiar-contabilitate, ...........................................................

ANEXA Nr. 2 la normele metodologice Modificări (1)

SITUAȚIA CENTRALIZATOARE
a tichetelor de vacanță emise de unitatea emitentă
în semestrul ...................... anul .....

Denumirea unității emitente .................................................

Adresa:

localitatea ................................................................, str. ........................... nr. ................, sectorul ..............., județul ................................................

Numărul autorizației de funcționare .........................................

Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului ..................

Codul fiscal ................................................................

Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

A - Cantitatea

B - Valoarea

Nr. crt. Explicații U.M. Total semestru Din care:
Luna I Luna II Luna III Luna IV Luna V Luna VI
A B A B A B A B A B A B
1. Tichete de vacanță achiziționate și decontate de angajatori conform anexei nr. 2a)
2. Tichete de vacanță returnate de angajatori ca neutilizate de salariați în unitățile afiliate
3. Tichete de vacanță decontate unităților afiliate conform anexei nr. 2b)
Cantitate = numărul total de tichete de vacanță
Conducătorul unității emitente, .................................... Conducătorul compartimentului financiar-contabilitate, ........................................................

ANEXA Nr. 2a) la normele metodologice Modificări (1)

SITUAȚIA CENTRALIZATOARE
a tichetelor de vacanță pe angajatori în luna .... anul ....

Denumirea unității emitente .................................................

Adresa:

localitatea ................................................................, str. ........................ nr. ............, sectorul ......................, județul ..............................................

Numărul autorizației de funcționare .........................................

Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului ..................

Codul fiscal ..........................................................

Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

A - Nr. crt.

B - Denumirea angajatorilor

C - Codul fiscal

D - Numărul tichetelor de vacanță achiziționate

E - Seriile tichetelor de vacanță achiziționate (de la.... la.....)

F - Valoarea nominală a unui tichet de vacanță

G - Valoarea tichetelor de vacanță achiziționate (col. 3 x col. 5)

H - Numărul și data actului de achiziționare și de decontare a tichetelor de vacanță

I - Numărul tichetelor de vacanță returnate de către angajator

J - Numărul și data documentului de returnare, în care să se specifice seriile tichetelor de vacanță returnate

A B C D E F G H I J
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Conducătorul unității emitente, ................................... Conducătorul compartimentului financiar-contabilitate, ..............................................

ANEXA Nr. 2b) la normele metodologice Modificări (1)

SITUAȚIA CENTRALIZATOARE
a tichetelor de vacanță pe unități afiliate, decontate de unitatea
emitentă în luna .................... anul .......

Denumirea unității emitente .................................................

Adresa:

localitatea ......................................, str. .................... nr. ................., sectorul ......................., județul .....................................................

Numărul autorizației de funcționare ........................................

Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului .................

Codul fiscal ..........................................................

Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

A - Nr. crt.

B - Denumirea unității afiliate

C - Numărul tichetelor de vacanță primite de la salariați

D - Valoarea totală a tichetelor de vacanță primite de la salariați

E - Numărul tichetelor de vacanță decontate de unitatea emitentă

F - Valoarea totală a tichetelor de vacanță decontată unității afiliate de unitatea emitentă

G - Numărul și data documentului de decontare

H - Observații

A B C D E F G H
0 1 2 3 4 5 6 7
Conducătorul unității emitente, ................................... Conducătorul compartimentului financiar-contabilitate, .................................

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...