Institutul Național de Statistică - INS

Metodologia cercetării statistice lunare referitoare la producția de carne de animale și păsări de curte din abatoare din 28.01.2009

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 05 februarie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

1. Cadrul general

1.1. Obiectivele cercetării statistice

Sacrificările și producția de carne de animale - bovine, porcine, ovine și caprine - și păsări de curte - pui, curcani, rațe și altele din abatoare sunt obținute prin cercetarea statistică lunară "Producția de carne de animale și păsări de curte din abatoare".

Scopul acestei cercetări statistice este obținerea lunară pentru fiecare specie de animale - bovine, din care viței, tineret bovin, juninci, vaci, tauri și boi; porcine; ovine, din care miei; caprine și păsări de curte - pui, curcani, rațe și altele - a:

numărului de animale/păsări de curte sacrificate;
greutății în viu a animalelor/păsărilor de curte sacrificate;
greutății în carcasă a animalelor/păsărilor de curte sacrificate;
greutății medii și a randamentului la tăiere a animalelor/păsărilor de curte sacrificate.

1.2. Cadrul legal

Realizarea cercetării statistice "Producția de carne de animale și păsări de curte din abatoare" are la bază Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr. 1.165/2008/CE privind statisticile referitoare la efectivele de animale și la carne și de abrogare a directivelor Consiliului 93/23/CEE, 93/24/CEE și 93/25/CEE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 321 din 1 decembrie 2008, și Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 13/2009 pentru stabilirea Metodologiei cercetării statistice privind efectivele de animale existente la 1 decembrie și producția animală, precum și a Metodologiei cercetării statistice lunare referitoare la producția de carne de animale și păsări de curte din abatoare.

1.3. Concepte și definiții de bază

Definițiile de mai jos vizează clarificarea conceptelor utilizate în cadrul cercetării statistice, astfel încât respondenții să poată răspunde corect la cerințele cercetării.

Bovine:

- viței: bovine cu vârsta cuprinsă între 0 și 8 luni inclusiv;

- tineret bovin: bovine cu vârsta cuprinsă între 9 și 12 luni inclusiv;

- juninci: bovine femele care încă nu au fătat, neincluse în categoria viței și tineret bovin;

- vaci: bovine femele care au fătat;

- tauri: bovine masculi, necastrate, neincluse în categoria viței și tineret bovin;

- boi: bovine masculi, castrate, neincluse în categoria viței și tineret bovin.

Porcine: porci sugari, porcine pentru îngrășat.

Ovine și caprine:

- miei: ovine, masculi sau femele, în vârstă de până la 12 luni;

- berbeci: ovine masculi în vârstă de peste 12 luni;

- oi: ovine femele care au fătat deja, precum și cele care au fost împerecheate pentru prima dată;

- caprine.

Păsări de curte: pui, curcani, rațe și altele.

Greutatea în carcasă la bovine este greutatea corpului rece al animalului sacrificat după îndepărtarea pielii, sângelui și a viscerelor - organele din cavitatea toracică și abdominală, fără cap, despărțit la îmbinarea atlanto-occipitală, fără picioare, despărțite la îmbinarea carpo-metacarpală sau tarso-metatarsală, fără organe genitale și fără uger. Rinichii și grăsimea renală pot fi sau nu incluse în carcasă.

Greutatea în carcasă la porcine este greutatea corpului rece al animalului sacrificat, întreg sau împărțit în două pe linia mediană a coloanei vertebrale, după îndepărtarea sângelui și viscerelor - organele din cavitatea toracică și abdominală, fără limbă, păr, copite, organe genitale, grăsimi aferente, rinichi și diafragmă.

Greutatea în carcasă la ovine și caprine este greutatea corpului rece al animalului sacrificat după îndepărtarea pielii, sângelui și a viscerelor - organele din cavitatea toracică și abdominală, fără cap, despărțit la îmbinarea atlanto-occipitală, fără picioare, despărțite la îmbinarea carpo-metacarpală sau tarso-metatarsală, fără coadă, despărțită între a 6-a și a 7-a vertebră caudală, fără organe genitale și fără uger. Rinichii și grăsimea renală sunt incluse în carcasă.

Greutatea în carcasă la păsări de curte este greutatea corpului rece al păsării sacrificate după îndepărtarea sângelui și a viscerelor - organele din cavitatea toracică și abdominală, fără cap, gheare, gât, inimă, ficat și pipotă.

2. Descrierea cercetării statistice

2.1. Sfera de cuprindere

Cercetarea statistică se adresează unităților economice care sacrifică animale - bovine, porcine, ovine și caprine - și păsări de curte. Acestea pot fi unități care au în dotare instalații specifice pentru sacrificarea animalelor și a păsărilor de curte și procesarea cărnii, precum și exploatații agricole de tipul abatoarelor industriale sau alte tipuri de unități în care sunt organizate puncte de sacrificare, carnea obținută fiind procesată sau comercializată.

Unitatea de observare este întreprinderea - unitate legal constituită - care dispune de autonomie decizională, are personalitate juridică, ține evidență proprie, întocmește bilanț contabil complet și este organizată să producă în unul sau mai multe locuri unul sau mai multe produse industriale.

Cercetarea statistică este exhaustivă și se adresează tuturor întreprinderilor din întreaga țară care au activitatea principală sau secundară, conform clasificării CAEN Rev.2, "Producția și conservarea cărnii", clasa 1011, și "Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre", clasa 1012.

2.2. Principalele variabile studiate și chestionarele cercetării statistice

Chestionarul statistic IND C lunar cuprinde următoarele capitole:

- cap. I "Carne de bovine";

- cap. II "Carne de porc";

- cap. III "Carne de oaie și capră".

Chestionarul statistic IND CP lunar cuprinde următorul capitol:

- cap. I "Carne de pasăre".

Această cercetare statistică constituie un ansamblu complex de activități interdependente cu ajutorul cărora se colectează următoarele variabile: numărul de capete sacrificate, greutatea în viu, greutatea medie, greutatea în carcasă, randamentul mediu la tăiere, pentru fiecare specie de animale și păsări de curte, și anume:

- bovine - total, din care: viței, tineret bovin, juninci, vaci, tauri și boi;

- porcine - total;

- ovine - total, din care miei;

- caprine - total;

- pui;

- curcani;

- rațe;

- alte păsări de curte: găini, gâște, bibilici etc.

Datele colectate privind greutatea în viu și greutatea în carcasă trebuie exprimate în kilograme.

Greutatea medie se calculează cu două zecimale rotunjite statistic și trebuie exprimată în kilograme.

Randamentul mediu la tăiere se calculează cu două zecimale rotunjite statistic și trebuie exprimat în procente.

Tipul de chestionar utilizat este chestionarul pe suport de hârtie.

Periodicitatea este lunară.

2.3. Clasificări și nomenclatoare utilizate

Cercetarea statistică "Producția de carne de animale și păsări de curte din abatoare" necesită utilizarea următoarelor clasificări și nomenclatoare:

- CAEN Rev.2 - Clasificarea activităților din economia națională - utilizată pentru codificarea activităților principale sau secundare ale unităților cercetate la nivel de clasă;

- SIRUTA - Nomenclatorul localităților din România - utilizat pentru codificarea localității de adresă a unităților cercetate;

- Nomenclatorul formelor de proprietate - utilizat pentru codificarea tipului de proprietate a unităților cercetate.

2.4. Metode de calcul al principalilor indicatori

Greutate medie = greutate în viu/număr de capete sacrificate

Randament mediu la tăiere = greutate în carcasă/greutate în viu * 100

3. Eșantionul cercetării statistice

Cercetarea statistică este exhaustivă și se adresează tuturor unităților economice care desfășoară ca activitate principală sau secundară, conform clasificării CAEN Rev.2, "Producția și conservarea cărnii", clasa 1011, și "Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre", clasa 1012.

4. Organizarea culegerii și prelucrarea datelor

4.1. Metoda de înregistrare

Cercetările statistice utilizează chestionare imprimate ce vor fi completate de către întreprinderi prin autoînregistrare.

4.2. Perioada de referință și de înregistrare

Perioada de referință este luna calendaristică precedentă, iar datele se colectează de la unitățile raportoare până la data de 12 a lunii curente.

4.3. Personalul cercetării statistice

Chestionarele statistice sunt distribuite și colectate către/de la unitățile raportoare de către personalul specializat al direcțiilor teritoriale de statistică.

Direcțiile teritoriale de statistică asigură introducerea în baza de date electronică a datelor culese prin chestionarele statistice și transmiterea acestora prin sistemul de teletransmisie la sediul central al Institutului Național de Statistică (INS), în vederea prelucrării automate a datelor.

La nivelul central al INS, echipa responsabilă de cercetarea statistică asigură corectitudinea procedurilor de prelucrare, analiză și validare a rezultatelor finale.

4.4. Prelucrarea datelor

Datele recepționate de la unitățile economice se verifică la nivelul direcțiilor teritoriale de statistică, asigurându-se, în principal, următoarele:

completitudinea și corectitudinea datelor completate;
explicații clare în caz de nonrăspuns.

La nivelul INS, sistemul de prelucrare asigură preluarea datelor primare, validarea, prelucrarea și centralizarea rezultatelor finale.

Confidențialitatea datelor este asigurată pe tot parcursul procesului de colectare, verificare și prelucrare a acestora.

4.5. Soluția IT

Aplicația informatică pentru prelucrarea datelor obținute prin cercetarea statistică "Producția de carne de animale și păsări de curte din abatoare" este scrisă în Visual Fox.

La nivelul INS se realizează: preluarea prin teletransmisie a datelor, verificarea și validarea acestora, operarea corecțiilor necesare, analiza statisticii raportării, prelucrarea datelor, centralizarea rezultatelor și obținerea rezultatelor finale.

5. Prezentarea și utilizarea rezultatelor cercetării statistice

5.1. Principalii indicatori rezultați

Indicatorii rezultați în urma prelucrării datelor sunt:

numărul de capete sacrificate pentru bovine - total, din care: viței, tineret bovin, juninci, vaci, tauri și boi;
numărul de capete sacrificate pentru porcine - total;
numărul de capete sacrificate pentru ovine - total, din care miei;
numărul de capete sacrificate pentru caprine - total;
numărul de capete sacrificate pentru pui;
numărul de capete sacrificate pentru curcani;
numărul de capete sacrificate pentru rațe;
numărul de capete sacrificate pentru alte păsări de curte: găini, gâște, bibilici etc.
greutatea în viu, greutatea în carcasă, greutatea medie și randamentul mediu la tăiere care se diferențiază pe categorii de animale și păsări de curte:

- bovine - total, din care: viței, tineret bovin, juninci, vaci, tauri și boi;

- porcine - total;

- ovine - total, din care: miei;

- caprine - total;

- pui;

- curcani;

- rațe;

- alte păsări de curte: găini, gâște, bibilici etc.

5.2. Forme de prezentare a rezultatelor

Rezultatele obținute din cercetarea statistică "Producția de carne de animale și păsări de curte din abatoare" sunt prezentate pe total țară.

Rezultatele cercetării statistice se diseminează lunar prin comunicat de presă și prin publicația "Buletin statistic lunar".

5.3. Transmiterea datelor cercetării

Rezultatele cercetării statistice "Producția de carne de animale și păsări de curte din abatoare" se transmit lunar la Eurostat în termen de 60 de zile după perioada de referință.

6. Limitări

În procesul de colectare a datelor de la unitățile raportoare au existat situații în care s-a semnalat lipsa de precizie în completarea chestionarelor de către producători.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...