Institutul Național de Statistică - INS

Metodologia cercetării statistice privind efectivele de porcine existente la 1 mai din 28.01.2009

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 04 februarie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

1. Cadrul general

1.1. Obiectivele cercetării statistice

Obiectivul principal al cercetării statistice privind efectivele de porcine existente la 1 mai îl constituie obținerea de date statistice referitoare la efectivele de porcine, pe grupe de greutate și destinație economică, respectiv reproducție și îngrășare.

1.2. Cadrul legal

Realizarea cercetării statistice privind efectivele de porcine existente la 1 mai are la bază Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr. 1.165/2008/CE privind statisticile referitoare la efectivele de animale și la carne și de abrogare a directivelor Consiliului 93/23-24-25/CEE și Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 12/2009 pentru stabilirea Metodologiei cercetării statistice privind efectivele de porcine existente la 1 mai.

Cercetarea statistică privind efectivele de porcine se efectuează în România din anul 2004.

1.3. Concepte și definiții de bază

Exploatații agricole cu personalitate juridică:

a) societate/asociație agricolă - Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, cu modificările ulterioare

Sunt cuprinse unitățile cu personalitate juridică ce se află sub administrarea unei societăți sau asociații agricole, constituite conform Legii nr. 36/1991, cu modificările ulterioare, cu capital variabil și un număr nelimitat și variabil de asociați, având ca obiect de bază:

- utilizarea terenurilor, mașinilor și echipamentelor agricole;

- creșterea animalelor;

- realizarea de investiții de interes agricol.

Societatea agricolă de acest tip are personalitate juridică, dar nu are caracter comercial;

b) societate comercială - Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Sunt cuprinse unitățile cu personalitate juridică ce se află sub administrarea unei societăți comerciale, constituite conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și care, pe lângă activități neagricole, pot desfășura și activități agricole.

Societățile comerciale pot fi:

- societate în nume colectiv;

- societate în comandită simplă;

- societate pe acțiuni;

- societate în comandită pe acțiuni;

- societate cu răspundere limitată.

Societățile comerciale care fac obiectul cercetării statistice sunt numai acelea care desfășoară și o activitate agricolă.

Societățile cu răspundere limitată, înființate conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care desfășoară o activitate agricolă, ca și fostele unități agricole de stat transformate în societăți comerciale, fac parte din această categorie;

c) unitate a administrației publice

Sunt cuprinse unitățile cu personalitate juridică ce se află în subordinea unităților administrației publice centrale sau locale și care desfășoară activități agricole și care, potrivit Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, fac parte din domeniul public al statului, al unei unități administrativ-teritoriale. De asemenea, sunt incluse cele aflate sub administrarea altor instituții publice de interes național: ministere, unități de cercetare și producție agricolă, stațiuni didactice, instituții de învățământ, spitale etc.;

d) unitate cooperatistă

Sunt cuprinse unitățile cu personalitate juridică care se află sub administrarea unei unități cu capital integral cooperatist, organizată în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, unități care desfășoară activități agricole;

e) alte tipuri - fundații, așezăminte religioase etc.

Sunt cuprinse unitățile cu personalitate juridică care se află sub administrarea așezămintelor religioase - mânăstiri, biserici, schituri etc. - sau a altor organizații neguvernamentale - fundații, asociații nonprofit etc., numai dacă desfășoară și activități agricole.

Exploatațiile agricole individuale

Unitățile de observare statistică sunt alcătuite din una sau mai multe persoane, având, în general, legături de rudenie, care utilizează împreună terenurile și/sau cresc animale, ce pot aparține unuia sau mai multor membri. Se includ:

unități care obțin produse agricole destinate, în principal sau exclusiv, consumului propriu;
unități care realizează o producție agricolă ce poate depăși nevoile consumului propriu, surplusul fiind destinat vânzării.

2. Descrierea cercetării statistice

2.1. Sfera de cuprindere

În cercetarea statistică sunt cuprinse exploatațiile agricole care dețin cel puțin o porcină, așa cum au fost definite la Recensământul general agricol realizat în anul 2002. Acestea sunt:

exploatațiile agricole cu personalitate juridică;
exploatațiile agricole individuale.

2.2. Principalele variabile studiate și chestionarul cercetării statistice

Potrivit Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului nr. 1.165/2008/CE privind statisticile referitoare la efectivele de animale și la carne și de abrogare a Directivelor Consiliului 93/23-24-25/CEE, principalele variabile studiate sunt următoarele:

a) purcei sub 20 kg - purcei sugari cu o greutate în viu până la 20 kg;

b) purcei cu o greutate în viu între 20 și 50 kg;

c) porcine pentru îngrășat - total, inclusiv vieri și scroafe reformate, cu o greutate în viu de:

- 50-80 kg;

- 81-110 kg;

- peste 110 kg;

d) porcine pentru reproducție, cu o greutate în viu de 50 kg și peste:

- vieri - masculi cu o greutate în viu de 50 kg și peste, folosiți pentru reproducție;

- scroafe de prăsilă, total - femele cu o greutate în viu de 50 kg și peste:

- > scroafe montate, din care:

scroafe la prima montă;

- > scroafe nemontate, din care:

scrofițe nemontate.

Suplimentar, pentru satisfacerea cerințelor informaționale naționale, au fost incluse și următoarele variabile:

Existentul la 1 ianuarie

Numărul scroafelor care au fătat - total

Purcei fătați

Cumpărări - total

Alte intrări

Sacrificări în exploatația agricolă

Vânzări, din care:

- pentru sacrificare;

- pentru creștere și îngrășare.

Mortalități

Alte ieșiri

Existentul la 1 mai

Culegerea datelor din teren se realizează pe chestionarul statistic, editat pe suport de hârtie, format A4. Chestionarul este structurat pe două capitole:

Capitolul I - Informații generale privind unitatea de observare statistică, ce cuprinde caracteristici de identificare specifice formei de proprietate și formei juridice de organizare a exploatației agricole;
Capitolul II - Efectivele de porcine la 1 mai, care cuprinde elemente de cuantificare și de evoluție a variabilelor studiate.

Statele membre și țările candidate ale căror efective de porcine sunt sub 3 milioane de capete pot fi autorizate să realizeze anual această cercetare statistică, în luna noiembrie sau în luna decembrie. În România, efectivele de porcine depășesc 3 milioane de capete ceea ce face necesară realizarea celor două cercetări statistice privind efectivele de porcine, în lunile noiembrie/decembrie și mai/iunie ale fiecărui an.

2.3. Clasificări și nomenclatoare utilizate

În scopul prelucrării datelor în profil teritorial se utilizează Nomenclatorul localităților din România - SIRUTA, Nomenclatorul macroregiuni - NUTS 1 și Nomenclatorul regiunilor de dezvoltare - NUTS 2.

3. Eșantionul cercetării statistice

3.1. Baza de sondaj

Baza de sondaj este constituită pe baza informațiilor conținute în Registrul statistic al exploatațiilor agricole. Din acesta sunt extrase exploatațiile agricole care dețin cel puțin o porcină.

Registrul statistic al exploatațiilor agricole a fost constituit pe baza informațiilor obținute la Recensământul general agricol realizat în anul 2002 și este actualizat anual cu datele rezultate din anchetele structurale în agricultură și cercetările statistice curente.

3.2. Planul de sondaj

Eșantionul cercetării statistice este extras din baza de sondaj potrivit metodei sondajului stratificat, cu selecție simplă aleatoare și alocare optimală Neyman.

Straturile de selecție sunt determinate de următoarele caracteristici de clasificare:

- regiunea de dezvoltare, echivalentă nivelului de clasificare NUTS 2;

- clasele de mărime ale exploatațiilor agricole în funcție de efectivele de porcine:

1-2 porcine;
3-13 porcine;
14-99 porcine;
100 de porcine și peste.

Exploatațiile care dețin, conform Registrului statistic al exploatațiilor agricole, mai mult de 100 de capete sunt cercetate exhaustiv.

Eșantionul asigură o acoperire de cel puțin 95% din efectivele de porcine.

De regulă, în condițiile respectării gradului minim de acoperire, mărimea eșantionului este de aproximativ 15.000 de exploatații agricole, din care circa 13.000 de exploatații agricole individuale și circa 2.000 de exploatații agricole cu personalitate juridică.

Mărimea eșantionului este calculată la un coeficient de încredere de minimum 95% și eroare relativă de ± 2% pentru estimațiile la nivel național.

4. Organizarea culegerii și prelucrării datelor

4.1. Metoda de înregistrare

Chestionarele cercetării statistice sunt completate prin autoînregistrare de către exploatațiile agricole cu personalitate juridică și prin interviu față în față, folosind operatori de teren, pentru exploatațiile agricole individuale.

4.2. Momentul/perioada de referință și de înregistrare

Momentul de referință este data de 1 mai a fiecărui an, iar perioada de înregistrare este cuprinsă între 1-20 mai.

4.3. Personalul cercetării statistice

Personalul cercetării statistice este recomandabil să fie alcătuit din specialiști agricoli, recrutați și instruiți de către direcțiile teritoriale de statistică.

Fiecărui operator de teren i se arondează un număr de exploatații agricole, avându-se în vedere o încărcare echilibrată, urmărindu-se obținerea unor date relevante.

4.4. Prelucrarea datelor

Exploatațiile agricole cu personalitate juridică transmit chestionarele completate la direcțiile teritoriale de statistică până la data de 25 mai.

Operatorii de teren depun chestionarele completate pentru exploatațiile agricole individuale la direcțiile teritoriale de statistică până la data de 25 mai.

Introducerea datelor, verificarea și validarea acestora la nivel de chestionar, operarea corecțiilor primare și reluarea controlului automat se realizează la direcțiile teritoriale de statistică.

Direcțiile teritoriale de statistică transmit fișierele de date la Institutul Național de Statistică până la data de 18 iunie.

La nivel central, după recepționarea fișierelor, se procedează la reluarea controlului automat, operarea corecțiilor necesare, tratarea nonrăspunsurilor parțiale și totale și calculul coeficienților finali de extindere.

5. Prezentarea și utilizarea rezultatelor cercetării statistice

5.1. Principalii indicatori rezultați

Prelucrarea datelor se concretizează în estimarea:

- numărului de porcine pe grupe de greutate și destinație economică;

- evoluției efectivelor de porcine în perioada 1 ianuarie-1 mai.

5.2. Forme de prezentare a rezultatelor

Rezultatele obținute prezintă efectivele de porcine existente la 1 mai, pe grupe de greutate și destinație economică, la nivel național și regiuni de dezvoltare.

Rezultatele cercetării statistice se regăsesc în comunicatul de presă privind efectivele de porcine la 1 mai și pe site-ul Institutului Național de Statistică.

5.3. Transmiterea datelor cercetării statistice și a estimărilor statistice la Eurostat se face:

- până la 15 septembrie anul curent, datele provizorii pentru cercetarea statistică din mai;

- până la 15 octombrie anul curent, datele finale pentru cercetarea statistică din mai;

- până la 15 septembrie anul curent, estimările producției indigene brute (GIP) privind efectivele de porcine, de la începutul celui de-al treilea trimestru al anului curent până la sfârșitul celui de-al doilea trimestru al anului următor.

Beneficiarii rezultatelor sunt:

- interni: Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, alți utilizatori la cerere;

- externi: Eurostat, FAO.

6. Limitări

Rezultatele cercetării statistice sunt reprezentative numai la nivel național și regiuni de dezvoltare, în limitele de încredere și precizie a estimațiilor expuse la pct. 3.2.

Culegerea datelor este realizată pe baza declarațiilor respondenților.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...