Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 1850/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a activității de distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice și/sau tutun prelucrat, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare

Modificări (3), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 24 iunie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile art. 435 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Procedura de înregistrare a activității de distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice și/sau tutun prelucrat, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. -

Se aprobă modelul și conținutul formularului "Cerere de înregistrare și atestare a activității de distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice și/sau tutun prelucrat", prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. -

Se aprobă modelul și conținutul formularului "Atestat pentru distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice și/sau tutun prelucrat", prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 4. -

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. -

Birourile vamale de interior/frontieră, precum și Serviciul autorizări din cadrul Direcției Generale a Vămilor vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 6. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.138/2011 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului "Cerere de înregistrare și atestare a activității de distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice și/sau produse din tutun" și al formularului "Atestat pentru distribuție și comercializare angro de produse supuse accizelor", precum și a Instrucțiunilor privind procedura de soluționare a Cererii de înregistrare și atestare a activității de distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice și/sau produse din tutun, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 6 octombrie 2011, se abrogă.

Art. 7. -

(1) Operatorii economici care dețin atestate valabile, emise anterior prezentului ordin, au la dispoziție un termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin să depună la autoritatea competentă o nouă cerere de înregistrare și documentele aferente, potrivit prezentului ordin. Modificări (1)

(2) La expirarea termenului prevăzut la alin. (1), atestatele emise anterior își pierd valabilitatea.

Art. 8. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Eugen-Dragoș Doroș

București, 17 iunie 2016.

Nr. 1.850.

ANEXA Nr. 1 Modificări (1)

PROCEDURA
de înregistrare a activității de distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice și/sau tutun prelucrat
Modificări (1)

1. În înțelesul prezentului ordin, prin activitate de distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice și/sau tutun prelucrat se înțelege activitatea desfășurată de operatorul economic care deține marfa în nume propriu și emite facturi în nume propriu.

2. Înregistrarea activității de distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice și/sau tutun prelucrat se efectuează la cererea contribuabililor interesați, prin depunerea formularului "Cerere de înregistrare și atestare a activității de distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice și/sau tutun prelucrat", denumită în continuare cerere, conform modelului prezentat în anexa nr. 2 la ordin. Modificări (1)

3. Cererea se depune la biroul vamal de interior/frontieră, în raza căruia își are sediul social contribuabilul solicitant, ori, după caz, la Serviciul autorizări din cadrul Direcției Generale a Vămilor, pentru operatorii economici mari contribuabili, denumite în continuare autoritate vamală teritorială, unde se analizează și se soluționează de către structura specializată de autorizare.

4. Operatorii economici care doresc să distribuie și să comercializeze angro băuturi alcoolice și/sau tutun prelucrat trebuie să îndeplinească următoarele condiții: Modificări (1)

a) să dețină spații de depozitare corespunzătoare, în proprietate sau folosință în baza unui contract de locațiune, contract de comodat sau cu orice titlu legal;

b) să aibă înscrise în obiectul de activitate potrivit Clasificării activităților din economia națională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, activitatea de comercializare și distribuție angro a băuturilor alcoolice și/sau activitatea de comercializare și distribuție angro a produselor din tutun;

c) să se doteze cu mijloacele necesare depistării marcajelor false sau contrafăcute, în cazul comercializării de produse supuse marcării.

5. La primirea cererii, structura prevăzută la pct. 3 verifică toate informațiile furnizate în cerere, precum și pe cele rezultate din documentația depusă.

6. Condițiile prevăzute la pct. 4 sunt cumulative, iar neîndeplinirea uneia dintre acestea atrage neaprobarea cererii de eliberare a atestatului pentru distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice și/sau tutun prelucrat, denumit în continuare atestat.

7. În măsura în care consideră necesar pentru soluționarea cererii, autoritatea vamală teritorială poate solicita contribuabilului furnizarea de informații și înscrisuri suplimentare sau poate efectua constatări la fața locului, potrivit prevederilor art. 65 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

8. Concluziile analizelor și/sau verificărilor întreprinse de către organele de control se vor consemna într-un referat care stă la baza emiterii atestatului sau a deciziei de respingere a cererii.

9. În cazul aprobării cererii, autoritatea vamală teritorială va emite informatic atestatul, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, în două exemplare, un exemplar pentru contribuabil, iar al doilea exemplar este păstrat în evidența emitentului. Pentru referatele aprobate în perioada 1-15 ale lunii, atestatele vor fi valabile începând cu data de 16 a lunii, iar pentru referatele aprobate în perioada 16 - sfârșitul lunii, atestatele vor fi valabile începând cu data de 1 a lunii următoare.

10. Structurile prevăzute la pct. 3 au obligația organizării evidenței atestatelor emise, prin înregistrarea acestora într-un registru special de evidență a operatorilor economici care desfășoară activități de distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice și/sau tutun prelucrat.

11. În situația în care cererea nu este aprobată, autoritatea vamală va emite o decizie, în care se vor menționa motivele de fapt și de drept pentru care nu s-a efectuat înregistrarea activității de distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice și/sau produse din tutun și nu s-a eliberat atestatul. Decizia constituie act administrativ fiscal și va conține elementele prevăzute de art. 46 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Modificări (1)

12. Împotriva deciziei menționate la pct. 11, operatorul economic care consideră că a fost lezat în drepturile sale poate formula contestație potrivit legii.

13. Atestatul prevăzut la pct. 9 sau decizia menționată la pct. 11 se comunică contribuabilului conform prevederilor art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

14. Contribuabilul are dreptul să efectueze activitatea care face obiectul atestatului de la data la care atestatul este valabil, astfel cum este prevăzută în atestat.

15. În cazul în care organele competente constată nerespectarea uneia dintre condițiile avute în vedere la emiterea atestatului, vor dispune aplicarea în mod corespunzător a dispozițiilor art. 449 alin. (2) lit. m), n), și o) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

16. La modificarea ulterioară a unor date înscrise inițial în formularul "Cerere de înregistrare și atestare a activității de distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice și/sau tutun prelucrat", contribuabilul va depune o nouă cerere pentru emiterea atestatului, însoțită de documentele justificative pentru modificare, caz în care va depune odată cu cererea și atestatul în original, în vederea anulării acestuia.

ANEXA Nr. 2

CERERE
de înregistrare și atestare a activității de distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice și/sau tutun prelucrat

A. Datele de identificare a beneficiarului

Denumirea operatorului economic Codul de înregistrare fiscală
Adresa
Județul Sectorul Localitatea
Strada Nr. Bloc Scara Ap.
Codul poștal Telefon Fax E-mail

B. Date privind produsul/produsele pentru care se solicita înregistrarea*)

*) Produsele se vor detalia astfel:

- pentru băuturi alcoolice: bere, vinuri, băuturi fermentate, altele decât bere și vinuri, produse intermediare, băuturi din grupa alcoolului etilic, astfel cum sunt definite în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și alcool etilic îmbuteliat;

- pentru tutun prelucrat: țigarete, țigări și țigări de foi, tutun de fumat, astfel cum sunt definite în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

1. . . . . . . . . . .

2. . . . . . . . . . .

3. . . . . . . . . . .

4. . . . . . . . . . .

5. . . . . . . . . . .

C. Date privind locul/locurile utilizat/utilizate pentru desfășurarea activității de distribuție și comercializare angro a produsului/produselor (denumirea, codul de identificare fiscală, după caz, și adresa completă)

1. . . . . . . . . . .

2. . . . . . . . . . .

3. . . . . . . . . . .

4. . . . . . . . . . .

5. . . . . . . . . . .

D. Mențiuni privind îndeplinirea condițiilor de înregistrare.

Declar pe propria răspundere că îndeplinesc condițiile de înregistrare și anexez următoarele documente doveditoare:

1. . . . . . . . . . .

2. . . . . . . . . . .

3. . . . . . . . . . .

4. . . . . . . . . . .

5. . . . . . . . . . .

E. Alte mențiuni

Cunoscând dispozițiile art. 326 privind falsul în declarații din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, declar că datele înscrise în acest formular, precum și în documentele anexate sunt corecte și complete.

Numele și prenumele
Funcția/Calitatea
Semnătura
. . . . . . . . . .
Loc rezervat autorității vamale competente
Nr. de înregistrare . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 3

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

DIRECȚIA GENERALĂ A VĂMILOR/DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANȚELOR PUBLICE - DIRECȚIA REGIONALĂ VAMALĂ

Serviciul autorizări/Biroul vamal de interior/frontieră

ATESTAT
Nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .
pentru distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice și/sau tutun prelucrat

Ca urmare a Cererii de înregistrare și atestare a activității de distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice și/sau tutun prelucrat nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . . și în baza prevederilor art. 435 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se atestă înregistrarea . . . . . . . . . ., cu domiciliul fiscal în județul . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . .

Cod de identificare fiscală: . . . . . . . . . .cu cod TVA: . . . . . . . . . . și cod acciză: . . . . . . . . . . în vederea distribuției și comercializării angro a următoarelor produse:

Nr. crt. Denumire produse, pentru care se face înregistrarea

prin următoarele locuri:

Denumire Cod de identificare fiscală Cod accize locație Adresa

Prezentul atestat este valabil începând cu data de . . . . . . . . . . .

Data emiterii . . . . . . . . . .

Director general/Șef birou vamal,
(numele și prenumele, semnătura și ștampila)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...