Parlamentul României

Legea nr. 19/2009 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009

Modificări (...), Referințe (1), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 02 martie 2009 până la 29 ianuarie 2010, fiind înlocuit prin Lege 12/2010;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezenta lege prevede și autorizează pentru anul bugetar 2009 veniturile pe capitole și subcapitole și cheltuielile pe destinații pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetele instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii, precum și reglementări specifice exercițiului bugetar al anului 2009.

SECȚIUNEA 1 Dispoziții referitoare la bugetul asigurărilor
sociale de stat pe anul 2009

Art. 2. -

(1) Sinteza bugetului asigurărilor sociale de stat detaliată la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli, pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe și titluri, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1/03.

(2) Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii se stabilește la venituri în sumă de 40.130 milioane lei, la cheltuieli în sumă de 39.909 milioane lei, cu un excedent de 221 milioane lei. Modificări (2)

(3) Sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale se stabilește la venituri în sumă de 294 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 54 milioane lei, cu un excedent de 240 milioane lei.

(4) Sinteza cheltuielilor bugetare pe surse de finanțare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2/03.

(5) Sinteza proiectelor finanțate/propuse la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricolă și de pescuit, precum și altor facilități și instrumente postaderare și detalierea pe proiecte, numărul maxim de posturi și fondul aferent salariilor de bază și programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare, detaliate, sunt prevăzute în anexele nr. 3/03, 4/03 și 5/03.

Art. 3. -

(1) Numărul total al locurilor la tratament balnear și odihnă ce poate fi finanțat din bugetul asigurărilor sociale de stat, precum și cel care poate fi acordat gratuit diverselor categorii sociale care au reglementat acest drept prin norme legale în vigoare se stabilește prin decizie a președintelui Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale, cu încadrarea în fondurile aprobate prin buget, până cel mai târziu la 15 aprilie 2009.

(2) Fondurile alocate decontării biletelor de odihnă nu pot depăși 10% din totalul fondurilor aprobate pentru cheltuielile cu biletele de tratament balnear și odihnă la capitolul "Asigurări și asistență socială", titlul "Asistență socială", alineatul "Ajutoare sociale în natură".

(3) Numărul locurilor la tratament balnear ce se acordă gratuit nu poate depăși 15% din numărul total al locurilor contractate.

(4) Tarifele practicate de unitățile de tratament din proprietatea Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale se stabilesc prin ordin al ministrului muncii, familiei și protecției sociale, la propunerea președintelui Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale.

(5) Diferența dintre contravaloarea biletelor de odihnă acordate salariaților bugetari în anul 2008 și contribuția încasată de la beneficiarii acestora rămâne cheltuială a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008.

SECȚIUNEA a 2-a Dispoziții referitoare la bugetul asigurărilor
pentru șomaj pe anul 2009

Art. 4. -

(1) Sinteza veniturilor și cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru șomaj, detaliată la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli, pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe și titluri, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1/04.

(2) Bugetul asigurărilor pentru șomaj, aferent sistemului asigurărilor pentru șomaj, se stabilește la venituri în sumă de 1.454 milioane lei, la cheltuieli în sumă de 1.521 milioane lei, cu un deficit de 67 milioane lei. Modificări (1)

(3) Deficitul sistemului de asigurări pentru șomaj ce se va înregistra la sfârșitul anului 2009 se acoperă din disponibilitățile înregistrate de bugetul asigurărilor pentru șomaj în anii precedenți.

(4) Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare, se stabilește la venituri în sumă de 224 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 100 milioane lei, cu un excedent de 124 milioane lei. Modificări (1)

(5) Sinteza cheltuielilor bugetare pe surse de finanțare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2/04.

(6) Sinteza proiectelor finanțate/propuse la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricolă și de pescuit, precum și altor facilități și instrumente postaderare și detalierea pe proiecte, numărul maxim de posturi și fondul aferent salariilor de bază și programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare, detaliate, sunt prevăzute în anexele nr. 3/04, 4/04 și 5/04.

(7) Bugetele centrelor regionale de formare profesională a adulților, care funcționează în subordinea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, și detalierea pe centre a acestora sunt prevăzute în anexa nr. 6/04.

CAPITOLUL II Responsabilități în aplicarea prezentei legi

Art. 5. -

(1) Se interzice ordonatorului principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat și al bugetului asigurărilor pentru șomaj să efectueze virări de credite de la titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare.

(2) Sumele prevăzute la titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare" nu pot fi redistribuite la alte naturi de cheltuieli cu ocazia rectificărilor bugetare pe parcursul anului 2009.

(3) În condițiile prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare, pe parcursul întregului an, ordonatorul principal de credite poate efectua virări de credite bugetare între titlurile, articolele și alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare".

(4) Din sumele prevăzute la titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare" se pot efectua cheltuieli curente și de capital pentru derularea corespunzătoare a proiectelor finanțate de la acest titlu.

Art. 6. -

Se interzice ordonatorului principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat și al bugetului asigurărilor pentru șomaj să efectueze și să aprobe redistribuiri de credite bugetare de la obiectivele de investiții în continuare, respectiv de la obiectivele de investiții noi, la poziția "Alte cheltuieli de investiții", cuprinse în programele de investiții publice, anexe la aceste bugete.

Art. 7. -

(1) În bugetul asigurărilor sociale de stat și al bugetului asigurărilor pentru șomaj sunt prevăzute, după caz, și sumele reprezentând contribuția Guvernului României la realizarea programelor și proiectelor cu finanțare internațională.

(2) Ordonatorul principal de credite are obligația ca, în cadrul creditelor bugetare aprobate, să asigure integral și cu prioritate fondurile necesare reprezentând componenta locală aferentă derulării programelor și proiectelor cu finanțare internațională, precum și fondurile necesare finanțării angajamentelor asumate prin documentele privind aderarea României la Uniunea Europeană.

(3) Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Transferuri între unități ale administrației publice" la celelalte titluri ale aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare, precum și între alineatele acestui titlu de cheltuieli.

(4) Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Alte transferuri" alineatul "Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă" la celelalte alineate și articole de cheltuieli ale aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare.

(5) Din sumele prevăzute la titlul "Alte transferuri" alineatul "Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă" se pot efectua cheltuieli curente și de capital pentru derularea corespunzătoare a obiectivelor cuprinse în aceste programe.

(6) Sumele reprezentând contribuția Guvernului la realizarea obiectivelor de investiții cu finanțare externă de la titlul "Active nefinanciare" nu pot fi redistribuite la alte obiective sau categorii de investiții.

Art. 8. -

În cursul întregului an, ordonatorul principal de credite poate efectua, în cadrul sursei de finanțare "Credite externe", virări de credite bugetare între titlurile și articolele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole, pentru asigurarea sumelor necesare derulării corespunzătoare a programelor finanțate din fonduri externe rambursabile.

Art. 9. -

În condițiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările ulterioare, în cursul întregului an, ordonatorul principal de credite poate efectua virări de credite bugetare între titlurile și articolele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole, după caz, în vederea asigurării plății la scadență a cotizațiilor și contribuțiilor la organisme internaționale, a derulării corespunzătoare a programelor finanțate din fonduri comunitare pre- și postaderare, precum și a programelor cu finanțare rambursabilă.

Art. 10. -

Sunt interzise virările de credite bugetare între capitolele de cheltuieli aprobate pentru sistemul public de pensii și cele pentru sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale.

Art. 11. -

Sunt interzise virările de credite bugetare între subdiviziunile de cheltuieli aprobate pentru sistemul asigurărilor pentru șomaj și Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale.

Art. 12. -

(1) Prevederile de cheltuieli aprobate pentru prestații de asigurări sociale și asigurări pentru șomaj care se realizează potrivit dispozițiilor legale, direct de către angajator, prin deducerea acestora din contribuțiile datorate, se pot depăși, modificându-se corespunzător prevederile bugetare atât la venituri, cât și la cheltuieli, cu menținerea echilibrului aprobat.

(2) Ordonatorul principal de credite este abilitat să efectueze modificările prevăzute la alin. (1) și este obligat să raporteze Ministerului Finanțelor Publice aceste modificări atât distinct, cât și prin evidențierea în situațiile financiare trimestriale, respectiv anuale.

CAPITOLUL III Dispoziții finale

Art. 13. -

(1) Pentru anul 2009, finanțarea cheltuielilor aferente proiectelor/propunerilor de proiecte care întrunesc criteriile de eligibilitate pentru finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricolă și de pescuit, altor facilități și instrumente postaderare, care funcționează pe principiul rambursării integrale sau parțiale a cheltuielilor către beneficiari, se asigură de la bugetul asigurărilor sociale de stat sau, după caz, de la bugetul asigurărilor pentru șomaj, prin bugetele ordonatorilor de credite beneficiari ai unor astfel de proiecte.

(2) Fondurile aferente cheltuielilor prevăzute la alin. (1) sunt cuprinse în bugetele ordonatorilor de credite beneficiari de proiecte, la titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare", respectiv la capitolele și subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli, potrivit destinației acestora, și au avizul de principiu al autorității de management/gestiune a programului/instrumentului/facilității asupra eligibilității activităților din cadrul proiectelor propuse la finanțare.

(3) Se autorizează ordonatorii principali de credite prevăzuți la alin. (1) să efectueze pe parcursul exercițiului bugetar, fără a depăși însă data de 31 octombrie 2009, redistribuiri de fonduri între proiecte din fonduri externe nerambursabile, astfel încât să asigure implementarea corespunzătoare a acestora, inclusiv să introducă proiecte noi, în condițiile alin. (2), cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor prevăzute la titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare". Aceste modificări vor fi comunicate lunar Ministerului Finanțelor Publice.

Art. 14. -

(1) Pentru plățile efectuate din cheltuielile prevăzute la art. 13, eligibile a fi acoperite din fonduri externe nerambursabile, ordonatorul de credite care are calitatea de beneficiar va solicita autorității de management/gestiune a programului/instrumentului/facilității rambursarea cheltuielilor efectuate conform prevederilor art. 13 alin. (1), în conformitate cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor, precum și cu prevederile contractului/deciziei/ordinului de finanțare.

(2) Autoritățile de management/gestiune, pe baza solicitărilor ordonatorilor de credite, vor efectua cereri lunare de rambursare a cheltuielilor și de alimentare a conturilor lor de disponibil către Autoritatea de Certificare și Plată și/sau către alte autorități abilitate cu certificarea și plata în cadrul unor programe/facilități sau instrumente postaderare.

(3) Sumele aferente rambursărilor de la Comisia Europeană și de la alți donatori de fonduri externe nerambursabile postaderare, reprezentând contribuția Uniunii Europene la proiectele prevăzute la art. 13 alin. (1), se fac venit la bugetele din care au fost finanțate proiectele respective și se virează de către autoritățile de management/gestiune a fondurilor/ instrumentelor/facilităților și de Autoritatea de Certificare și Plată la aceste bugete, după certificarea cheltuielilor conform prevederilor legale comunitare și naționale care reglementează fiecare domeniu ce intră în sfera de cuprindere a fondurilor externe nerambursabile postaderare.

Art. 15. -

(1) Pentru plata drepturilor cuvenite pe anul 2009, cheltuielile pentru transmiterea și achitarea drepturilor finanțate din bugetul asigurărilor sociale de stat și a celor din bugetul asigurărilor pentru șomaj se stabilesc prin aplicarea coeficientului de 1,03% asupra sumelor virate și se suportă din bugetele din care se finanțează drepturile respective.

(2) Cheltuielile efectuate pentru informarea și consultarea populației, respectiv tipărirea și transmiterea unor informații legate de drepturile care se acordă în temeiul Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare, se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat.

Art. 16. -

(1) Valoarea punctului de pensie este de 718,4 lei de la 1 aprilie 2009 și de 732,8 lei de la 1 octombrie 2009.

(2) Salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009 este de 1.693 lei. Jurisprudență (1)

Art. 17. - Jurisprudență (1)

(1) Cuantumul ajutorului de deces se stabilește, în condițiile legii, în cazul:

a) asiguratului sau pensionarului, la 1.702 lei;

b) unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului, la 851 lei.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică începând cu data de întâi a lunii următoare publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 18. -

(1) În baza prevederilor art. 18 alin. (2) și (3) din Legea nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2009 cotele de contribuție de asigurări sociale se stabilesc după cum urmează: Jurisprudență (3)

a) 31,3% pentru condiții normale de muncă, datorate de angajator și angajați, din care 10,5% datorate de angajați și 20,8% datorate de angajatori;

b) 36,3% pentru condiții deosebite de muncă, datorate de angajator și angajați, din care 10,5% datorate de angajați și 25,8% datorate de angajatori;

c) 41,3% pentru condiții speciale de muncă, datorate de angajator și angajați, din care 10,5% datorate de angajați și 30,8% datorate de angajatori.

(2) În cota de contribuție individuală de asigurări sociale prevăzută la alin. (1) este inclusă și cota de 2% aferentă fondurilor de pensii administrate privat, prevăzută de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Jurisprudență (4)

(3) Cotele prevăzute la alin. (1) și (2) se aplică începând cu veniturile aferente lunii februarie 2009. Jurisprudență (1)

Art. 19. - Jurisprudență (1)

(1) În baza prevederilor art. 29 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 7 din Legea nr. 200/2006, cu modificările ulterioare, pentru anul 2009 se stabilesc următoarele cote ale contribuțiilor: Jurisprudență (1)

a) contribuția datorată de angajatori la bugetul asigurărilor pentru șomaj este de 0,5%; Jurisprudență (1)

b) contribuția individuală datorată la bugetul asigurărilor pentru șomaj este de 0,5%; Jurisprudență (3)

c) contribuția datorată la bugetul asigurărilor pentru șomaj de către persoanele asigurate în baza contractului de asigurare pentru șomaj este de 1%;

d) contribuția datorată de angajator la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale conform art. 7 alin. (1) din Legea nr. 200/2006, cu modificările ulterioare, este de 0,25%. Jurisprudență (2)

(2) Cotele prevăzute la alin. (1) se aplică începând cu veniturile aferente lunii februarie 2009. Jurisprudență (2)

(3) Suma totală care poate fi utilizată pentru acordarea de credite, conform prevederilor art. 87 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, este de 20,6 milioane lei, iar cuantumul maxim al creditului ce poate fi acordat unui beneficiar de credite din această sumă este de 1,5 milioane lei.

Art. 20. - Jurisprudență (1)

(1) Cotele de contribuții datorate de angajatori în funcție de clasa de risc, potrivit prevederilor Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc de la 0,15% la 0,85%, aplicate asupra sumei veniturilor brute realizate lunar. Jurisprudență (1)

(2) Cotele prevăzute la alin. (1) se aplică începând cu veniturile aferente lunii februarie 2009.

Art. 21. -

Anexele nr. 1/03-5/03 și nr. 1/04-6/04*) fac parte integrantă din prezenta lege.

*) Anexele nr. 1/03-5/03 și nr. 1/04-6/04 sunt reproduse în facsimil.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR, p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
IOAN OLTEAN ALEXANDRU PEREȘ

București, 26 februarie 2009.

Nr. 19.

ANEXA Nr. 1/03

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
pe anul 2009- SINTEZA -

- mii lei -
Capi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator 2009 Program
A B 1
0001 03 VENITURI - TOTAL 40.424.522
0002 I. VENITURI CURENTE 40.424.522
2000 B. CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI 40.305.526
2003 CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR 28.148.658
01 Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de angajatori 27.868.620
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale datorate de angajatori 280.038
2103 CONTRIBUȚIILE ASIGURAȚILOR 12.156.868
01 Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de asigurați 12.624.189
04 Contribuția altor persoane asigurate 454.858
05 Contribuții facultative ale asiguraților 10.000
06 Contribuții de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale datorate de alte persoane fizice care încheie asigurarea 2
07 Contribuția la fondul de pensii, administrat privat (se scade) -932.181
2900 03 C. VENITURI NEFISCALE 118.996
3000 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 13.818
3003 VENITURI DIN PROPRIETATE 1.000
07 Alte venituri pentru asigurările de accidente de muncă și boli profesionale 1.000
3103 VENITURI DIN DOBÂNZI 12.818
06 Venituri din dobânzi ale sistemului de asigurări de accidente de muncă și boli profesionale 12.818
3300 03 C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII 105.178
3303 VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI 75.178
11 Contribuția pentru bilete de tratament și odihnă 75.178
3603 DIVERSE VENITURI 30.000
50 Alte venituri 30.000
4903 01 Venituri sistem public de pensii 40.130.664
02 Venituri sistem accidente de muncă și boli profesionale 293.858
5003 CHELTUIELI - BUGET ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT 39.963.350
01 CHELTUIELI CURENTE 39.956.247
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 151.082
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 455.493
30 TITLUL III DOBÂNZI 12.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 1.590
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 947
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 4.237
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 39.330.898
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 7.103
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 7.103
6800 03 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 39.963.350
01 CHELTUIELI CURENTE 39.956.247
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 151.082
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 455.493
30 TITLUL III DOBÂNZI 12.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 1.590
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 947
56 TITLUL VIII PROGRAME CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 4.237
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 39.330.898
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 7.103
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 7.103
6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 39.909.257
01 CHELTUIELI CURENTE 39.902.254
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 146.192
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 454.669
30 TITLUL III DOBÂNZI 12.000
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 4.237
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 39.285.156
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 7.003
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 7.003
6803 03 Pensii și ajutoare pentru bătrânețe 38.594.532
04 Asistența acordată persoanelor în vârstă 360.490
09 Ajutoare pentru urmași 330.134
50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale 624.101
02 Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor 397.524
03 Alte cheltuieli de administrare fond 226.577
6903 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE 54.093
01 CHELTUIELI CURENTE 53.993
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 4.890
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 824
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 1.590
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 947
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 45.742
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 100
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 100
6903 05 Asistența socială în caz de boli și invalidități 43.597
01 Asistența socială în caz de boli 26.529
02 Asistența socială în caz de invaliditate 17.068
07 Asigurări pentru șomaj 1.204
09 Ajutoare pentru urmași 2.627
15 Prevenirea excluderii sociale 947
50 Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale 947
50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale 5.718
03 Alte cheltuieli de administrare fond 5.718
9903 EXCEDENT/DEFICIT 461.172
10 Excedent/Deficit sistem public de pensii 221.407
11 Excedent/Deficit sistem accidente de muncă și boli profesionale 239.765

ANEXA Nr. 2/03

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

SINTEZA
cheltuielilor pe surse de finanțare, capitole, subcapitole,
paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate, după caz
pe anul 2009

- mii lei -
Capi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator 2009 Program
A B 1
5000 TOTAL GENERAL
-------------
39.973.050
01 CHELTUIELI CURENTE 39.956.467
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 151.082
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 455.713
30 TITLUL III DOBÂNZI 12.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 1.590
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 947
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 4.237
37 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 39.330.898
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 16.583
6800 71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 16.583 39.918.957
01 CHELTUIELI CURENTE 39.902.474
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 146.192
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 454.889
30 TITLUL III DOBÂNZI 12.000
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 4.237
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 39.285.156
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 16.483
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 16.483
6900 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE 54.093
01 CHELTUIELI CURENTE 53.993
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 4.890
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 824
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 1.590
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 947
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 45.742
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 100
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 100
5003 CHELTUIELI - BUGET ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT 39.963.350
01 CHELTUIELI CURENTE 39.956.247
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 151.082
01 Cheltuieli salariale în bani 117.577
01 Salarii de bază 70.651
02 Salarii de merit 203
03 Indemnizație de conducere 3.124
04 Spor de vechime 12.610
05 Sporuri pentru condiții de muncă 5.604
06 Alte sporuri 160
07 Ore suplimentare 102
08 Fond de premii 7.700
09 Primă de vacanță 5.840
12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității 470
13 Indemnizații de delegare 221
30 Alte drepturi salariale în bani 10.892
03 Contribuții 33.505
01 Contribuții de asigurări sociale de stat 25.630
02 Contribuții de asigurări de șomaj 587
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate 6.112
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 177
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații 999
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 455.493
01 Bunuri și servicii 32.510
01 Furnituri de birou 3.150
02 Materiale pentru curățenie 209
03 Încălzit, iluminat și forța motrică 4.366
04 Apă, canal și salubritate 847
05 Carburanți și lubrifianți 1.370
06 Piese de schimb 306
07 Transport 55
08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet 9.691
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 250
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 12.266
02 Reparații curente 3.500
03 Hrană 232
01 Hrană pentru oameni 232
04 Medicamente și materiale sanitare 545
01 Medicamente 320
02 Materiale sanitare 225
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 1.514
03 Lenjerie și accesorii de pat 103
30 Alte obiecte de inventar 1.411
06 Deplasări, detașări, transferări 1.707
01 Deplasări interne, detașări, transferări 1.507
02 Deplasări în străinătate 200
11 Cărți, publicații și materiale documentare 127
12 Consultanță și expertiză 43
13 Pregătire profesională 1.045
14 Protecția muncii 20
24 Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor 15
01 Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor externe 15
30 Alte cheltuieli 414.235
02 Protocol și reprezentare 22
04 Chirii 2.613
06 Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor 397.524
09 Executarea silită a creanțelor bugetare 10
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 14.068
30 TITLUL III DOBÂNZI 12.000
03 Alte dobânzi 12.000
02 Dobânda datorată trezoreriei statului 12.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 1.590
01 Transferuri curente 1.590
21 Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale, către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru pers. aflate în concediu medical din cauză de accident de muncă sau boală profesională 1.377
44 Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale, către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, pentru concedii și indemnizații datorate persoanelor aflate în incapacitate temporară de muncă din cauză de accident de muncă sau boală prof. 213
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 947
01 A. Transferuri interne 947
17 Transferuri pentru programe și proiecte de prevenire a accidentelor de muncă și a bolilor profesionale 947
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 4.237
01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 4.237
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 39.330.898
01 Asigurări sociale 38.594.532
02 Ajutoare sociale 736.366
01 Ajutoare sociale în numerar 362.612
02 Ajutoare sociale în natură 373.754
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 7.103
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 7.103
01 Active fixe 4.953
01 Construcții 2.634
03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 500
30 Alte active fixe 1.819
03 Reparații capitale aferente activelor fixe 2.150
6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 39.909.257
01 CHELTUIELI CURENTE 39.902.254
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 146.192
01 Cheltuieli salariale în bani 113.773
01 Salarii de bază 67.718
02 Salarii de merit 200
03 Indemnizație de conducere 3.115
04 Spor de vechime 12.400
05 Sporuri pentru condiții de muncă 5.500
06 Alte sporuri 160
07 Ore suplimentare 100
08 Fond de premii 7.500
09 Primii de vacanță 5.650
12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității 470
13 Indemnizații de delegare 220
30 Alte drepturi salariale în bani 10.740
03 Contribuții 32.419
01 Contribuții de asigurări sociale de stat 24.800
02 Contribuții de asigurări de șomaj 568
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate 5.914
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 171
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații 966
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 454.660
01 Bunuri și servicii 31.828
01 Furnituri de birou 3.100
02 Materiale pentru curățenie 200
03 Încălzit, iluminat și forța motrică 4.300
04 Apă, canal și salubritate 839
05 Carburanți și lubrifianți 1.200
06 Piese de schimb 300
07 Transport 50
08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet 9.589
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 250
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 12.000
02 Reparații curente 3.500
03 Hrană 232
01 Hrană pentru oameni 232
04 Medicamente și materiale sanitare 545
01 Medicamente 320
02 Materiale sanitare 225
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 1.505
03 Lenjerie și accesorii de pat 103
30 Alte obiecte de inventar 1.402
06 Deplasări, detașări, transferări 1.700
01 Deplasări interne, detașări, transferări 1.500
02 Deplasări în străinătate 200
11 Cărți, publicații și materiale documentare 122
12 Consultanță și expertiză 43
13 Pregătire profesională 1.000
14 Protecția muncii 20
24 Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor 15
01 Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor externe 15
30 Alte cheltuieli 414.159
02 Protocol și reprezentare 20
04 Chirii 2.613
06 Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor 397.524
09 Executarea silită a creanțelor bugetare 10
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 13.992
30 TITLUL III DOBÂNZI 12.000
03 Alte dobânzi 12.000
02 Dobânda datorată trezoreriei statului 12.000
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 4.237
01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 4.237
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 39.285.156
01 Asigurări sociale 38.594.532
02 Ajutoare sociale 690.624
01 Ajutoare sociale în numerar 330.134
02 Ajutoare sociale în natură 360.490
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 7.003
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 7.003
01 Active fixe 4.853
01 Construcții 2.634
03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 400
30 Alte active fixe 1.819
03 Reparații capitale aferente activelor fixe 2.150
6803 03 Pensii și ajutoare pentru bătrânețe 38.594.532
04 Asistență acordată persoanelor în vârstă 360.490
09 Ajutoare pentru urmași 330.134
50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistentei sociale 624.101
02 Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor 397.524
03 Alte cheltuieli de administrare fond 226.577
6903 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE 54.093
01 CHELTUIELI CURENTE 53.993
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 4.B90
01 Cheltuieli salariale în bani 3.804
01 Salarii de bază 2.933
02 Salarii de merit 3
03 Indemnizație de conducere 9
04 Spor de vechime 210
05 Sporuri pentru condiții de muncă 104
07 Ore suplimentare 2
08 Fond de premii 200
09 Primărie vacanță 190
13 Indemnizații de delegare 1
30 Alte drepturi salariale în bani 152
03 Contribuții 1.086
01 Contribuții de asigurări sociale de stat 830
02 Contribuții de asigurări de șomaj 19
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate 198
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 6
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații 33
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 824
01 Bunuri și servicii 682
01 Furnituri de birou 50
02 Materiale pentru curățenie 9
03 Încălzit, iluminat și forța motrică 66
04 Apă, canal și salubritate 8
05 Carburanți și lubrifianți 170
06 Piese de schimb 6
07 Transport 5
08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet 102
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 266
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 9
30 Alte obiecte de inventar 9
06 Deplasări, detașări, transferări 7
01 Deplasări interne, detașări, transferări 7
11 Cărți, publicații și materiale documentare 5
13 Pregătire profesională 45
30 Alte cheltuieli 76
02 Protocol și reprezentare 2
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 76
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 1.590
01 Transferuri curente 1.590
21 Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale, către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru pers. aflate în concediu medical din cauză de accident de muncă sau boală profesională 1.377
44 Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale, către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, pentru concedii și indemnizații datorate persoanelor aflate în incapacitate temporară de muncă din cauză de accident de muncă sau boală prof. 213
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 947
01 A. Transferuri interne 947
17 Transferuri pentru programe și proiecte de prevenire a accidentelor de muncă și a bolilor profesionale 947
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 45.742
02 Ajutoare sociale 45.742
01 Ajutoare sociale în numerar 32.478
02 Ajutoare sociale în natură 13.264
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 100
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 100
01 Active fixe 100
03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 100
6903 05 Asistență socială în caz de boli și invalidități 43.597
01 Asistență socială în caz de boli 26.529
02 Asistență socială în caz de invaliditate 17.068
07 Asigurări pentru șomaj 1.204
09 Ajutoare pentru urmași 2.627
15 Prevenirea excluderii sociale 947
50 Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale 947
50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale 5.718
03 Alte cheltuieli de administrare fond 5.718
5006 CREDITE EXTERNE
---------------
9.700
01 CHELTUIELI CURENTE 220
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 220
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 220
30 Alte obiecte de inventar 220
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 9.480
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 9.480
01 Active fixe 9.480
03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 3.930
30 Alte active fixe 5.550
6806 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 9.700
01 CHELTUIELI CURENTE 220
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 220
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 220
30 Alte obiecte de inventar 220
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 9.480
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 9.480
01 Active fixe 9.480
03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 3.930
30 Alte active fixe 5.550

ANEXA Nr. 3/03/20/116

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

I - Credite de angajament

II - Credite bugetare

SINTEZA
proiectelor finanțate/propuse la finanțare în cadrul programelor
aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola și
de Pescuit, precum și altor facilități și instrumente postaderare

- mii lei -
Denumirea și codul proiectului/ surse de finanțare Cod Valoarea totală a proiectului Realizări 2007 Program 2008 Program 2009 Propuneri 2010 Valoarea rămasă a proiectului eșalonată pe ani
2011 2012 anii următori
0 1=2+3+...+8 2 3 4 5 6 7 8
TOTAL CHELTUIELI
I. Credite de angajament 10.122 4.237 5.885
II. Credite bugetare din care: 10.122 4.237 5.885
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 56.01
I. Credite de angajament 10.122 4.237 5.885
II. Credite bugetare din acesta: 10.122 4.237 5.885
2. Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice (POS CCE)
I. Credite de angajament 10.122 4.237 5.885
II. Credite bugetare 10.122 4.237 5.88

ANEXA Nr. 3/03/20/116/01

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

Program/facilitate/instrument: 2 - Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice (POS CCE)

I - Credite de angajament

II - Credite bugetare

FIȘA PROIECTULUI
finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de
Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune și de Pescuit și a
altor facilități și instrumente postaderare

- mii lei -
Denumirea și codul proiectului/ surse de finanțare Cod Valoarea totală a proiectului Realizări 2007 Program 2008 Program 2009 Propuneri 2010 Valoarea rămasă a proiectului eșalonată pe ani
2011 2012 anii următori
0 1=2+3+...+8 2 3 4 5 6 7 8
Proiectul: 1 Oferirea de servicii e-administrație participanților la sistemul public de pensii prin implementarea unui sistem informatic integrat
- mii EURO I 2.969 1.228 1.741
II 2.969 1.228 1.741
- mii lei I 10.122 4.237 5.885
II 10.122 4.237 5.885
TOTAL CHELTUIELI I 50.03 10.122 4.237 5.885
II 10.122 4.237 5.885
Capitolul bugetar: 6803 Asigurări și asistență socială
PROIECTE CU FINANȚARE DIN FEN POSTADERARE I 56 10.122 4.237 5.885
II 10.122 4.237 5.885
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) I 56.01 10.122 4.237 5.885
II 10.122 4.237 5.88

ANEXA Nr. 4/03

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

Numărul maxim de posturi și fondul aferent salariilor de bază
pe anii 2008-2009
(SUMELE ALOCATE PRIN BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT)

Număr maxim de posturi în anul 2008 Salariu mediu de bază în luna decembrie 2008 (lei) Modificarea numărului de posturi în anul 2009 față de anul 2008 Număr maxim de posturi în anul 2009 Număr de posturi vacante la 31 decembrie 2008 Număr de posturi finanțate în anul 2009 Fond aferent salariilor de bază pe anul 2009 (mii lei)
0 1 2 3 4 = 1 + 3 5 6 = 4 - 5 7 = (2 * 4 * 12 luni)/1000
TOTAL:
din care:
4.737 4.737 162 4.575 70.652
6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ - BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
din care:
4.581 -10 4.571 151 4.420 67.718
I. Persoane care ocupă funcții de demnitate publică 1 1 1 80
Președinte (Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale) 1 6.691 1 1 80
III. Cabinetul demnitarului 5 5 5 116
Stenodactilograf, șef cabinet, referent (secretar personal) 1.523 1 1 1 18
Stenodactilograf, șef cabinet, referent (secretar personal) 1 1.110 -1
Director de cabinet 1 2.769 1 1 33
Consilier (consilier personal) 1 2.769 1 1 33
Consultant (asistent de cabinet) 1 1.701 1 1 20
Secretar cabinet, secretar-dactilograf (curier personal) 1 933 1 1 11
IV.A. Funcții publice generale 3.607 -14 3.593 114 3.479 53.907
1. Înalți funcționari publici 2 2 2 100
Secretar general 1 4.421 1 1 53
Secretar general adjunct 1 3.893 1 1 47
2. Funcții publice de conducere 439 -10 429 429 9.944
Director 10 2.051 10 10 246
Director adjunct 3 2.051 -1 2 2 49
Șef serviciu 29 2.051 -5 24 24 591
Șef birou 4 2.051 -2 2 2 49
Director executiv 42 1.920 42 42 968
Director executiv adjunct 85 1.920 6 91 91 2.097
Șef serviciu, șef administrație financiară - nivel oraș 221 1.920 -5 216 216 4.977
Șef birou, șef administrație financiară - nivel comună 45 1.920 -3 42 42 968
3. Funcții publice de execuție 3.166 -4 3.162 114 3.048 43.864
a. Clasa I - studii superioare 1.741 59 1.800 93 1.707 27.893
Consilier superior treapta 1 43 2.051 15 58 6 52 1.280
Consilier superior treapta 2 10 1.794 -3 7 1 6 129
Consilier superior treapta 3 10 1.625 8 18 18 351
Expert superior treapta 1 1 2.051 2 3 3 74
Expert superior treapta 2 2 1.794 -1 1 1 22
Expert superior treapta 3 7 1.625 5 12 12 234
Inspector superior treapta 3 1.625 5 5 5 98
Consilier juridic superior treapta 1 3 2.051 1 4 3 1 25
Consilier juridic superior treapta 2 2 1.794 -2
Consilier juri di e superior treapta 3 1 1.625 2 3 3 59
Consilier principal treapta 1 2 1.456 -1 1 1
Consilier principal treapta 2 5 1.309 -5
Consilier principal treapta 3 7 1.212 21 28 1 27 393
Expert principal treapta 1 6 1.456 -6
Expert principal treapta 2 1 1.309 -1
Expert principal treapta 3 1.212 8 8 1 7 102
Inspector principal treapta 1 3 1.456 -2 1 1
Inspector principal treapta 2 2 1.309 -2
Inspector principal treapta 3 5 1.212 7 12 12 175
Consilier juridic principal treapta 2 1 1.309 -1
Consilier juridic principal treapta 3 1 1.212 5 6 6 87
Consilier asistent treapta 1 5 1.092 -2 3 1 2 26
Consilier asistent treapta 2 6 1.017 -3 3 1 2 24
Consilier asistent treapta 3 9 945 -4 5 1 4 45
Expert asistent treapta 1 5 1.092 -3 2 1 1 13
Expert asistent treapta 3 7 945 -5 2 2
Inspector asistent treapta 1 5 1.092 -3 2 1 1 13
Inspector asistent treapta 2 5 1.017 -3 2 1 1 12
Inspector asistent treapta 3 5 945 -4 1 1
Consilier juridic asistent treapta 1 1 1.092 1 1
Consilier juridic asistent treapta 2 1 1.017 -1
Consilier juridic asistent treapta 3 6 945 -3 3 3 34
Consilier debutant 5 699 -4 1 1 8
Expert debutant 2 699 -1 1 1 8
Inspector debutant 3 699 3 3 25
Consilier juridic debutant 1 699 -1
Auditor superior treapta 1 3 2.868 3 1 2 69
Auditor superior treapta 2 1 2.271 1 1
Auditor superior treapta 3 1.857 1 1 1 22
Auditor principal treapta 3 1 1.202 -1
Consilier superior treapta 1 285 1.920 51 336 20 316 7.281
Consilier superior treapta 2 17 1.721 5 22 1 21 434
Consilier superior treapta 3 31 1.560 -21 10 10 187
Expert superior treapta 1 2 1.920 2 2 46
Expert superior treapta 2 1 1.721 1 2 2 41
Expert superior treapta 3 11 1.560 -10 1 1
Inspector superior treapta 1 8 1.920 4 12 12 276
Inspector superior treapta 2 5 1.721 5 5 103
inspector superior treapta 3 24 1.560 -21 3 1 2 37
Consilier juridic superior treapta 1 30 1.920 8 38 2 36 829
Consilier juridic superior treapta 2 4 1.721 -3 1 1 21
Consilier juridic superior treapta 3 9 1.560 -6 3 3 56
Consilier principal treapta 1 24 1.397 30 54 2 52 872
Consilier principal treapta 2 29 1.256 -17 12 1 11 166
Consilier principal treapta 3 17 1.163 -7 10 1 9 126
Expert principal treapta 1 8 1.397 11 19 19 319
Expert principal treapta 2 8 1.256 -4 4 4 60
Expert principal treapta 3 3 1.163 -1 2 2 28
Inspector principal treapta 1 135 1.397 34 169 2 167 2.800
Inspector principal treapta 2 84 1.256 -12 72 2 70 1.055
Inspector principal treapta 3 73 1.163 -27 46 2 44 614
Consilier juridic principal treapta 1 21 1.397 8 29 1 28 469
Consilier juridic principal treapta 2 7 1.256 -2 5 5 75
Consilier juridic principal treapta 3 15 1.163 -11 4 4 56
Consilier asistent treapta 1 16 1.047 9 25 25 314
Consilier asistent treapta 2 10 978 10 20 20 235
Consilier asistent treapta 3 36 908 -26 10 3 7 76
Expert asistent treapta 1 8 1.047 2 10 2 8 101
Expert asistent treapta 2 2 978 2 4 4 47
Expert asistent treapta 3 8 908 -4 4 4 44
Inspector asistent treapta 1 131 1.047 53 184 5 179 2.249
inspector asistent treapta 2 134 978 -6 128 2 126 1.479
Inspector asistent treapta 3 179 908 -10 169 11 158 1.722
Consilier juridic asistent treapta 1 23 1.047 30 53 2 51 641
Consilier juridic asistent treapta 2 34 978 -14 20 20 235
Consilier juridic asistent treapta 3 28 908 -10 18 1 17 185
Consilier debutant 11 699 -3 8 8 67
Expert debutant 1 699 1 1 8
Inspector debutant 28 699 -3 25 25 210
Consilier juridic debutant 11 699 -4 7 7 59
Auditor superior treapta 1 33 1.920 -4 29 1 28 645
Auditor superior treapta 2 2 1.721 1 3 3 62
Auditor superior treapta 3 4 1.560 2 6 2 4 75
Auditor principal treapta 1 4 1.397 1 5 1 4 67
Auditor principal treapta 3 1.163 1 1 1
Auditor asistent treapta 1 1 1.047 2 3 3 38
Auditor asistent treapta 2 1 978 2 3 3 35
Auditor asistent treapta 3 2 908 2 2 22
b. Clasa II - studii superioare de scurtă durată 105 1 106 2 104 1.619
Referent de specialitate superior treapta 1 3 1.662 1 4 4 80
Referent de specialitate superior treapta 2 1.351 1 1 1
Referent de specialitate superior treapta 3 3 1.214 -2 1 1 15
Referent de specialitate superior treapta 1 40 1.649 2 42 1 41 811
Referent de specialitate superior treapta 2 5 1.338 -1 4 4 64
Referent de specialitate superior treapta 3 12 1.203 -4 8 8 115
Referent de specialitate principal treapta 1 12 1.115 10 22 22 294
Referent de specialitate principal treapta 2 9 1.087 -1 8 8 104
Referent de specialitate principal treapta 3 9 827 -6 3 3 30
Referent de specialitate asistent treapta 1 5 691 4 9 9 75
Referent de specialitate asistent treapta 2 3 661 -2 1 1 8
Referent de specialitate asistent treapta 3 2 624 1 3 3 22
Referent de specialitate debutant 2 608 -2
c. Clasa III - studii medii 1.320 -64 1.256 19 1.237 14.352
Referent superior treapta 1 45 1.087 12 57 2 55 717
Referent superior treapta 2 7 940 5 12 12 135
Referent superior treapta 3 28 839 -22 6 1 5 50
Referent principal treapta 1 5 747 5 4 1 9
Referent principal treapta 3 2 680 2 4 4 33
Referent asistent treapta 1 1 657 -1
Referent asistent treapta 3 4 619 -2 2 2
Referent superior treapta 1 790 1.054 39 829 3 826 10.447
Referent superior treapta 2 93 911 -51 42 42 459
Referent superior treapta 3 79 798 -39 40 1 39 373
Referent principal treapta 1 117 747 24 141 6 135 1.210
Referent principal treapta 2 16 697 -4 12 12 100
Referent principal treapta 3 35 675 -21 14 14 113
Referent asistent treapta 1 20 651 24 44 44 344
Referent asistent treapta 2 29 638 -9 20 20 153
Referent asistent treapta 3 47 617 -22 25 25 185
Referent debutant 2 595 1 3 3 21
IV.B. Funcții publice specifice 3 3 1 2 62
4. Manageri publici 3 3 1 2 62
b. Funcții publice specifice 3 3 1 2 62
Manager public asistent treapta 2 2 2.051 -2
Manager public asistent 2.564 2 2 1 1 31
Manager public asistent treapta 2 1 2.051 -1
Manager public asistent 2.564 1 1 1 31
VI. Personal cu contract de muncă
a) Personal de specialitate 787 -2 785 30 755 11.813
Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul I A 17 1.739 6 23 2 21 438
Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil gradul I 1.523 3 3 1 2 37
Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul II 1 1.380 3 4 4 66
Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul III 7 1.238 4 11 1 10 149
Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IV 10 1.110 10 1 9 120
Referent, inspector, revizor contabil; debutant 8 578 -5 3 3 21
Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relații, interpret profesional, subinginer; gradul IA 2 1.523 -1 1 1 18
Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relații, interpret profesional, subinginer; gradul I 1 1.238 -1
Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relații, interpret profesional, subinginer; gradul III 1 1.007 -1
Consilier juridic gradul IA 1 1.441 1 1 17
Consilier juridic gradul I 1 1.152 -1
Consilier juridic gradul III 2 992 -1 1 1 12
Consilier juridic debutant 1 578 -1
Referent IA 71 889 1 72 4 68 725
Referent I 23 774 1 24 1 23 214
Referent II 26 719 -6 20 20 173
Referent VI 14 630 5 19 19 144
Referent IV 2 599 2 4 4 29
Referent debutant 5 563 -3 2 2 14
Analist, programator, inginer sistem; III 1 1.063 -1
Medic primar 165 1.850 -4 161 1 160 3.552
Medic specialist 41 1.589 1 42 42 801
Farmacist specialist 1 1.477 1 1 18
Secretar de redacție, tehnoredactor I 1 1.002 -1
Fiziokinetoterapeut specialist, bioinginer medical 2 1.454 -1 1 1 17
Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical 1.120 1 1 1 13
Asistent medical principal 79 1.078 -9 70 1 69 893
Asistent medical 87 964 -1 86 1 85 983
Asistent medical debutant 1 630 1 2 2
Soră medicală principală 9 1.039 -8 1 1 12
Soră medicală 10 895 -10
Biolog, biochimist, chimist, fizician, fizician medical; specialist 2 1.454 2 2 35
Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., kinetoterapeut, asistent social, asistent medical, moașă; principal 2 1.773 2 2 43
Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., kinetoterapeut, asistent social, asistent medical, moașa 2 1.328 2 2
Infirmieră, agent D.D.D. 15 681 15 15 123
Brancardier, baieș, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoare 33 619 1 34 2 32 238
Șofer autosanitară II 2 701 2 2 17
Medic primar 27 2.199 2 29 2 27 712
Medic specialist 24 1.775 -1 23 2 21 447
Medic rezident anul IV-V 1 1.382 -1
Asistent medical principal 44 1.368 -14 30 30 492
Asistent medical 13 1.220 -1 12 2 10 146
Asistent medical, moașă principul 1.773 22 22 22 468
Asistent medical, moașă 1.328 1 1 1 16
Statistician medical, registrator medical; principal 1.039 3 3 3 37
Statistician medical, registrator medical 895 5 5 1 4 43
Profesor C.F.M.; principal 1 1.773 -1
Cercetător științific principal gradul II 3 2.367 3 3 85
Cercetător științific principal gradul III 3 1.847 3 3 66
Cercetător științific 3 1.429 3 3 51
Asistent de cercetare științifică 1 1.124 1 1 13
Consilier, expert, inspector de specialitate gradul I, inginer, economist specialist IA 2 1.441 4 6 6 104
Referent de specialitate, inspector de specialitate gradul III, economist, referent, inginer gradul II 1.073 3 3 3 39
Tehnician, merceolog, contabil, referent; IA 10 890 10 10 107
Tehnician, merceolog, contabil, referent; I 3 827 -1 2 2 20
Tehnician, merceolog, contabil, referent; III 1 683 1 2 2 16
Informatician I 2 1.086 2 2
Analist (programator) ajutor III 759 1 1 1 9
Operator, controlor date I 915 1 1 1 11
Operator, controlor date IV 3 689 3 2 1 8
VI. Personal cu contract de muncă
b) care ocupa funcții comune 178 6 184 6 178 1.740
Secretar-dactilograf, dactilograf; I 11 775 2 13 13 121
Secretar-dactilograf, dactilograf; II 4 707 -1 3 3 25
Casier magaziner; I 24 829 -5 19 1 18 179
Casier magaziner; II 7 744 3 10 10 89
Funcționar arhivar; I 28 810 -3 25 25 243
Funcționar arhivar; II 4 744 2 6 6 54
Funcționar arhivar; III 6 679 1 7 7 57
Funcționar arhivar; debutant 1 611 -1
Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulării bunuri, curier; I 23 675 23 3 20 162
Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; II 2 657 -1 1 1 8
Muncitor calificat I 4 894 1 5 2 3 32
Muncitor calificat II 7 850 7 7 71
Muncitor calificat III 2 792 4 6 6 57
Muncitor calificat IV 3 744 3 3 27
Muncitor calificat V 1 687 1 1 8
Muncitor calificat VI 1 675 1 1 8
Muncitor necalificat 2 657 2 2 16
Șofer 48 933 4 52 52 582
6903 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU
ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE din care: 156 10 166 11 155 2.933
IV.A. Funcții publice generale 144 8 152 11 141 2.678
1. Înalți funcționari publici 1 1 1 53
Director general executiv 1 4.421 1 1 53
2. Funcții publice de conducere 3 -1 2 2 49
Director 2 2.051 2 2 49
Șef birou 1 2.051 -1
3. Funcții publice de execuție 140 9 149 11 138 2.576
a. Clasa I - studii superioare 140 9 149 11 138 2.576
Consilier superior treapta 1 8 2.051 3 11 1 10 246
Consilier superior treapta 2 1 1.794 1 1 22
Consilier superior treapta 3 1 1.625 2 3 1 2 39
Expert superior treapta 1 1 2.051 1 1 25
Expert superior treapta 3 1 1.625 1 2 1 1 20
Consilier principal treapta 3 1 1.212 1 2 2 29
Expert principal treapta 2 1 1.309 -1
Expert principal treapta 3 1 1.212 -1
Inspector principal treapta 2 1.309 1 1 1 16
Inspector principal treapta 3 2 1.212 -2
Consilier asistent treapta 1 3 1.092 -2 1 1
Consilier asistent treapta 3 1 945 1 1 11
Expert asistent treapta 2 1 1.017 1 1
Inspector asistent treapta 2 1 1.017 1 1
Consilier juridic debutant 1 699 1 1 8
Consilier superior treapta 1 22 1.920 5 27 1 26 599
Consilier superior treapta 2 5 1.721 2 7 7 145
Consilier superior treapta 3 9 1.560 -2 7 7 131
Expert superior treapta 1 1.920 7 7 7 161
Expert superior treapta 2 15 1.721 -5 10 10 207
Expert superior treapta 3 7 1.560 -4 3 3 56
Inspector superior treapta 1 1.920 2 2 2 46
Inspector superior treapta 3 1.560 1 1 1 19
Consilier principal treapta 1 5 1.397 2 7 1 6 101
Consilier principal treapta 2 7 1.256 -5 2 1 1 15
Consilier principal treapta 3 1 1.163 1 2 2 28
Expert principal treapta 1 4 1.397 5 9 9 151
Expert principal treapta 2 10 1.257 -7 3 3 45
Inspector principal treapta 1 6 1.397 4 10 2 8 134
Inspector principal treapta 2 6 1.256 -2 4 4 60
Inspector principal treapta 3 3 1.163 -1 2 2 28
Consilier asistent treapta 1 1.047 2 2 2 25
Consilier asistent treapta 2 1 978 -1
Expert asistent treapta 1 6 1.047 -2 4 4 50
Expert asistent treapta 2 978 2 2 2 23
Expert asistent treapta 3 908 2 2 2 22
Inspector asistent treapta 1 2 1.047 2 2 25
Inspector asistent treapta 2 4 978 -1 3 3 35
Inspector asistent treapta 3 2 908 2 2 22
Consilier juridic asistent treapta 3 1 908 2 3 3 33
VI. Personal cu contract de muncă
a) Personal de specialitate 10 2 12 12 232
Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IA 6 1.739 4 10 10 209
Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul II 1 1.380 1 1 17
Referent IA 2 889 -2
Referent IV 599 1 1 1 7
Medic specialist 1 1.589 -1
VI. Personal cu contract de muncă
b) care ocupa funcții comune 2 2 2 22
Șofer 2 933 2 2 22

ANEXA Nr. 5/03/20/120

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII
ȘI SURSE DE FINANȚARE

- mii lei -
I - credite DE angajament
II - credite bugetare
SURSA/GRUPA/CAPITOL
TOTAL CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2007 EXECUȚIE PRELIMINATĂ 2008 PROGRAM 2009 EȘALONAREA VALORII RĂMASE de FINANȚAT
ESTIMĂRI
2010 2011 2012 anii ulteriori
0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
TOTAL GENERAL
1. Total surse de finanțare I 189.623 131.705 6.595 16.583 10.433 10.447 10.460 3.400
II 189.623 131.705 6.595 16.583 10.433 10.447 10.460 3.400
1.3 Credite externe I 110.684 97.868 3.336 9.480
II 110.684 97.868 3.336 9.480
1.4 Bugetul asigurărilor sociale de stat I 78.939 33.837 3.259 7.103 10.433 10.447 10.460 3.400
II 78.939 33.837 3.259 7.103 10.433 10.447 10.460 3.400
1.4.1 Active fixe I 66.084 32.830 2.261 4.953 10.433 7.547 7.560 500
II 66.084 32.830 2.261 4.953 10.433 7.547 7.560 500
1.4.2 Reparații capitale aferente activelor fixe I 12.855 1.007 998 2.150 2.900 2.900 2.900
II 12.855 1.007 998 2.150 2.900 2.900 2.900
A. OBIECTIVE (PROIECTE) DE INVESTIȚII ÎN CONTINUARE
1. Total surse de finanțare I 954 720 234
II 954 720 234
1.4 Bugetul asigurărilor sociale de stat I 954 720 234
II 954 720 234
1.4.1 Active fixe I 954 720 234
II 954 720 234
B. OBIECTIVE (PROIECTE) DE INVESTIȚII NOI
1. Total surse de finanțare I 14.596 2.400 9.070 3.126
II 14.596 2.400 9.070 3.126
1.4 Bugetul asigurărilor sociale de stat I 14.596 2.400 9.070 3.126
II 14.596 2.400 9.070 3.126
1.4.1 Active fixe I 14.596 2.400 9.070 3.126
II 14.596 2.400 9.070 3.126
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII
1. Total surse de finanțare I 174.073 130.985 6.595 13.949 1.363 7.321 10.460 3.400
II 174.073 130.985 6.595 13.949 1.363 7.321 10.460 3.400
1.3 Credite externe I 110.684 97.868 3.336 9.480
II 110.684 97.868 3.336 9.480
1.4 Bugetul asigurărilor sociale de stat I 63.389 33.117 3.259 4.469 1.363 7.321 10.460 3.400
II 63.389 33.117 3.259 4.469 1.363 7.321 10.460 3.400
1.4.1 Active fixe I 50.534 32.110 2.261 2.319 1.363 4.421 7.560 500
II 50.534 32.110 2.261 2.319 1.363 4.421 7.560 500
1.4.2 Reparații capitale aferente activelor fixe I 12.855 1.007 998 2.150 2.900 2.900 2.900
II 12.855 1.007 998 2.150 2.900 2.900 2.900
b) Dotări independente
1. Total surse de finanțare I 149.448 129.978 3.196 4.430 863 3.921 7.060
II 149.448 129.978 3.196 4.430 863 3.921 7.060
1.3 Credite externe I 102.769 97.868 971 3.930
II 102.769 97.868 971 3.930
1.4 Bugetul asigurărilor sociale de stat I 46.679 32.110 2.225 500 863 3.921 7.060
II 46.679 32.110 2.225 500 863 3.921 7.060
1.4.1 Active fixe I 46.679 32.110 2.225 500 863 3.921 7.060
II 46.679 32.110 2.225 500 863 3.921 7.060
e) Alte cheltuieli asimilate investițiilor
1. Total surse de finanțare I 24.625 1.007 3.399 9.519 500 3.400 3.400 3.400
II 24.625 1.007 3.399 9.519 500 3.400 3.400 3.400
1.3 Credite externe I 7.915 2.365 5.550
II 7.915 2.365 5.550
1.4 Bugetul asigurărilor sociale de stat I 16.710 1.007 1.034 3.969 500 3.400 3.400 3.400
II 16.710 1.007 1.034 3.969 500 3.400 3.400 3.400
1.4.1 Active fixe I 3.855 36 1.819 500 500 500 500
II 3.855 36 1.819 500 500 500 500
1.4.2 Reparații capitale aferente activelor fixe I 12.855 1.007 998 2.150 2.900 2.900 2.900
II 12.855 1.007 998 2.150 2.900 2.900 2.900
Capitol: 68.03 -- ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
1. Total surse de finanțare I 180.433 125.475 6.395 16.483 9.570 9.560 9.550 3.400
II 180.433 125.475 6.395 16.483 9.570 9.560 9.550 3.400
1.3 Credite externe I 110.684 97.868 3.336 9.480
II 110.684 97.868 3.336 9.480
1.4 Bugetul asigurărilor sociale de stat I 69.749 27.607 3.059 7.003 9.570 9.560 9.550 3.400
II 69.749 27.607 3.059 7.003 9.570 9.560 9.550 3.400
1.4.1 Active fixe I 56.894 26.600 2.061 4.853 9.570 6.660 6.650 500
II 56.894 26.600 2.061 4.853 9.570 6.660 6.650 500
1.4.2 Reparații capitale aferente activelor fixe I 12.855 1.007 998 2.150 2.900 2.900 2.900
II 12.855 1.007 998 2.150 2.900 2.900 2.900
A. OBIECTIVE (PROIECTE) DE INVESTIȚII ÎN CONTINUARE
1. Total surse de finanțare I 954 720 234
II 954 720 234
1.4 Bugetul asigurărilor sociale de stat I 954 720 234
II 954 720 234
1.4.1 Active fixe I 954 720 234
II 954 720 234
B. OBIECTIVE (PROIECTE) DE INVESTIȚII NOI
1. Total surse de finanțare I 14.596 2.400 9.070 3.126
II 14.596 2.400 9.070 3.126
1.4 Bugetul asigurărilor sociale de stat I 14.596 2.400 9.070 3.126
II 14.596 2.400 9.070 3.126
1.4.1 Active fixe I 14.596 2.400 9.070 3.126
II 14.596 2.400 9.070 3.126
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII
1. Total surse de finanțare I 164.883 124.755 6.395 13.849 500 6.434 9.550 3.400
II 164.883 124.755 6.395 13.849 500 6.434 9.550 3.400
1.3 Credite externe I 110.684 97.868 3.336 9.480
II 110.684 97.868 3.336 9.480
1.4 Bugetul asigurărilor sociale de stat I 54.199 26.887 3.059 4.369 500 6.434 9.550 3.400
II 54.199 26.887 3.059 4.369 500 6.434 9.550 3.400
1.4.1 Active fixe I 41.344 25.880 2.061 2.219 500 3.534 6.650 500
II 41.344 25.880 2.061 2.219 500 3.534 6.650 500
1.4.2 Reparații capitale aferente activelor fixe I 12.855 1.007 998 2.150 2.900 2.900 2.900
II 12.855 1.007 998 2.150 2.900 2.900 2.900
Capitol: 69.03 -- ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ (Tip: C . ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII )
1. Total surse de finanțare I 9.190 6.230 200 100 863 887 910
II 9.190 6.230 200 100 863 887 910
1.4 Bugetul asigurărilor sociale de stat I 9.190 6.230 200 100 863 887 910
II 9.190 6.230 200 100 863 887 910
1.4.1 Active fixe I 9.190 6.230 200 100 863 887 910
II 9.190 6.230 200 100 863 887 910

Programul s-a obținut din centralizarea a 7 fișe.

ANEXA Nr. 5/03/20/121

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

Capitol 68.03 -- ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Cod 20.68.03.0002

FIȘA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIȚII
AMENAJARE SEDIU CASA LOCALĂ DE PENSII BÂRLAD

Tipul cheltuielii: A - obiectiv (proiect) în continuare

A. DATE GENERALE
1. Date geografice:
1.1 Județ/Sector VASLUI
1.2 Municipiu/Oraș/Comună BÂRLAD
1.3 Amplasament STR. STROE BELOLESCU NR. 3
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numărul și data Acordului MFP
2.2 Numărul și data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAȚI
1. Valoarea totală aprobată (mii lei) (în prețuri luna 03/anul 2007) 954
2. Capacități aprobate (în unități fizice) SC 559 71 MP
SC 559 71 MP
3. Durata de realizare aprobată (număr luni) 6
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
1. Valoarea totală la deschiderea finanțării (mii lei) (în prețuri luna 03/anul 2007) 954
2. Durata de realizare contractată (număr luni) 6
3. Data începerii investiției (lună/an) 03/2007
4. Data programată a terminării și PIP (lună/an) 03/2009
5. Valoarea decontată până la 31/12/2007 (mii lei) 720
6. Valoarea programată în anul 2008 (mii lei)
7. Valoarea rămasă de finanțat la 31/12/2008 (mii lei) 234
D. EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT, SURSELE DE FINANȚARE ȘI COSTURILE DE FUNCȚIONARE ȘI DE ÎNTREȚINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A INVESTIȚIEI
I - Credite de angajament (Cod obiectiv: 20.68.03.0002)
II - Credite bugetare - mii lei -
Surse de finanțare și costuri de funcționare I/II TOTAL CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2007 EXECUȚIE PRELIMINATĂ 2008 PROGRAM 2009 EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT
ESTIMĂRI
2010 2011 2012 anii ulteriori
0 1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9
1. Total surse de finanțare I 954 720 234
II 954 720 234
1.4 Bugetul asigurărilor sociale de stat I 954 720 234
II 954 720 234
1.4.1 Active fixe I 954 720 234
II 954 720 234
2. Proiecția costurilor de funcționare și de întreținere după PIF (preliminări)

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

Capitol 68.03 -- ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Cod 20.68.03.0003

FIȘA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIȚII
BIROURI ȘI ARHIVA DMPS ȘI CJP GIURGIU

Tipul cheltuielii: B - obiectiv (proiect) nou

A. DATE GENERALE
1. Date geografice:
1.1 Județ/Sector GIURGIU
1.2 Municipiu/Oraș/Comună GIURGIU
1.3 Amplasament STR. DOROBANȚI NR. 18
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numărul și data Acordului MFP
2.2 Numărul și data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./ORDIN/Decizie/Decret) Ordin 41/01.07.2008
B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAȚI
1. Valoarea totală aprobată (mii lei) (în prețuri luna 03/anul 2008) 1.806
2. Capacități aprobate (în unități fizice) SC 606 42 MP
SD 1792 02 MP
3. Durata de realizare aprobată (număr luni) 18
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
1. Valoarea totală la deschiderea finanțării (mii lei) (în prețuri luna 01/anul 2009) 1.806
2. Durata de realizare contractată (număr luni) 18
3. Data începerii investiției (lună/an) 01/2009
4. Data programată a terminării și PIF (lună/an) 06/2010
5. Valoarea decontată până la 31/12/2007 (mii lei)
6. Valoarea programată în anul 2008 (mii lei)
7. Valoarea rămasă de finanțat la 31/12/2008 (mii lei) 1.806
D. EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT, SURSELE DE FINANȚARE ȘI COSTURILE DE FUNCȚIONARE ȘI DE ÎNTREȚINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A INVESTIȚIEI
I - Credite de angajament (Cod obiectiv: 20.68.03.0003)
II - Credite bugetare - mii lei -
Surse DE finanțare și costuri de funcționare I/II TOTAL CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2007 EXECUȚIE PRELIMINATĂ 2008 PROGRAM 2009 EȘALONAREA VALORII RĂMASE de FINANȚAT
ESTIMĂRI
2010 2011 2012 anii ulteriori
0 1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9
1. Total surse de finanțare I 1.806 700 1.106
II 1.806 700 1.106
1.4 Bugetul asigurărilor sociale de stat I 1.806 700 1.106
II 1.806 700 1.106
1.4.1 Active fixe I 1.806 700 1.106
II 1.806 700 1.106
Z. Proiecția costurilor de funcționare și de întreținere după PIF (preliminări)

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

Capitol 68.03 -- ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Cod 20.68.03.0004

FIȘA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIȚII
SEDIU CJP GORJ

Tipul cheltuielii: B - obiectiv (proiect) nou

A. DATE GENERALE
1. Date geografice:
1.1 Județ/Sector GORJ
1.2 Municipiu/Oraș/comună TÂRGU JIU
1.3 Amplasament STR. ALEXANDRU IOAN CUZA NR. 2A
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numărul și data Acordului MFP
2.2 Numărul și data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret) ORDIN 417/01.01.2008
B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAȚI
1. Valoarea totală aprobată (mii lei) (în prețuri luna 03/anul 2008) 11.408
2. Capacități aprobate (în unități fizice) SC 1122 MP
SD 3468 MP
80 SALARIAȚI
3. Durata de realizare aprobată (număr luni) 24
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
1. Valoarea totală la deschiderea finanțării (mii lei) (în prețuri luna 01/anul 2009) 11.408
2. Durata de realizare contractată (număr luni) 24
3. Data începerii investiției (lună/an) 06/2009
4. Data programată a terminării și PIF (lună/an) 06/2011
5. Valoarea decontată până la 31/12/2007 (mii lei)
6. Valoarea programată în anul 2008 (mii lei)
7. Valoarea rămasă de finanțat la 31/12/2008 (mii lei) 11.408
D. EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT, SURSELE DE FINANȚARE ȘI COSTURILE DE FUNCȚIONARE ȘI DE ÎNTREȚINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A INVESTIȚIEI
I - Credite de angajament (Cod obiectiv: 20.68.03.0004)
II - Credite bugetare - mii lei -
Surse de finanțare și costuri de funcționare I/II TOTAL CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2007 EXECUȚIE PRELIMINATĂ 2008 PROGRAM 2009 EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT
ESTIMĂRI
2010 2011 2012 anii ulteriori
0 1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9
1. Total surse de finanțare I 11.408 1.000 7.282 3.126
II 11.408 1.000 7.282 3.126
1.4 Bugetul asigurărilor sociale de stat I 11.408 1.000 7.282 3.126
II 11.408 1.000 7.282 3.126
1.4.1 Active fixe I 11.408 1.000 7.282 3.126
II 11.408 1.000 7.282 3.126
2. Proiecția costurilor de funcționare și de întreținere după PIF (preliminări)

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

Capitol 68.03 -- ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Cod 20.68.03.0005

FIȘA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIȚII
EXTINDERE SEDIU CNPAS

Tipul cheltuielii: B - obiectiv (proiect) nou

A. DATE GENERALE
1. Date geografice:
1.1 Județ/Sector 2
1.2 Municipiu/Oraș/Comună BUCUREȘTI
1.3 Amplasament STR. LATINA NR. 8
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numărul și data Acordului MFP
2.2 Numărul și data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret) DECIZIA NR. 847/11.11.2008
B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAȚI
1. Valoarea totală aprobată (mii lei) (în prețuri luna 10/anul 2008) 1.382
2. Capacități aprobate (în unități fizice) SC 339 26 MP
3. Durata de realizare aprobați (număr luni) 12
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
1. Valoarea totală la deschiderea finanțării (mii lei) (în prețuri luna 01/anul 2009) 1.382
2. Durata de realizare contractată (număr luni) 12
3. Data începerii investiției (lună/an) 04/2004
4. Data programată a terminării și PIF (lună/an)
5. Valoarea decontată până la 31/12/2007 (mii lei)
6. Valoarea programată în anul 2008 (mii lei)
7. Valoarea rămasă de finanțat la 31/12/2008 (mii lei) 1.382
D. EȘALONARE A VALORII RĂMASE DE FINANȚAT, SURSELE DE FINANȚARE ȘI COSTURILE DE FUNCȚIONARE ȘI DE ÎNTREȚINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A INVESTIȚIEI
I - Credite de angajament (Cod obiectiv: 20.68.03.0005)
II - Credite bugetare - mii lei -
Surse de finanțare și costuri de funcționare I/II TOTAL CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2007 EXECUȚIE PRELIMINATĂ 2008 PROGRAM 2009 EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT
ESTIMĂRI
2010 2011 2012 anii ulteriori
0 1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9
1. Total surse de finanțare I 1.382 700 682
II 1.382 700 682
1.4 Bugetul asigurărilor sociale de stat I 1.382 700 682
II 1.382 700 682
1.4.1 Active fixe I 1.382 700 682
II 1.382 700 682
2. Proiecția costurilor de funcționare și de întreținere după PIF (preliminări)

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

Capitol 68.03 -- ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Cod 20.68.03.001bBM-CP

FIȘA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIȚII

b) dotări independente

Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiții

A. DATE GENERALE
1. Date geografice:
1.1 Județ/Sector
1.2 Municipiu/Oraș/Comună
1.3 Amplasament
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numărul și data Acordului MFP
2.2 Numărul și data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAȚI
1. Valoarea totală aprobată (mii lei) (în prețuri luna /anul )
2. Capacități aprobate (în unități fizice)
3. Durata de realizare aprobată (număr luni)
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
1. Valoarea totală la deschiderea finanțării (mii lei) (în prețuri luna /anul )
2. Durata de realizare contractată (număr luni)
3. Data începerii investiției (lună/an)
4. Data programată a terminării și PIP (lună/an)
5. Valoarea decontată până la 31/12/2007 (mii lei) 123.748
6. Valoarea programată în anul 2008 (mii lei) 2.996
7. Valoarea rămasă de finanțat la 31/12/2008 (mii lei) 13.514
D. EȘALONARE A VALORII RĂMASE DE FINANȚAT, SURSELE DE FINANȚARE ȘI COSTURILE DE FUNCȚIONARE ȘI DE ÎNTREȚINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A INVESTIȚIEI
I - Credite de angajament (Cod obiectiv: 20.68.03.001bBM-CP)
II - Credite bugetare - mii lei -
Surse de finanțare și costuri de funcționare I/II TOTAL CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2007 EXECUȚIE PRELIMINATĂ 2008 PROGRAM 2009 EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT
ESTIMĂRI
2010 2011 2012 anii ulteriori
0 1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9
1. Total surse de finanțare I 140.258 123.748 2.996 4.330 3.034 6.150
II 140.258 123.748 2.996 4.330 3.034 6.150
1.3 Credite externe I 102.769 97.868 971 3.930
II 102.769 97.868 971 3.930
1.4 Bugetul asigurărilor sociale de stat I 37.489 25.880 2.025 400 3.034 6.150
II 37.489 25.880 2.025 400 3.034 6.150
1.4.1 Active fixe I 37.489 25.880 2.025 400 3.034 6.150
II 37.489 25.880 2.025 400 3.034 6.150
2. Proiecția costurilor de funcționare și de întreținere după PIF (preliminări)

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

Capitol 68.03 -- ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Cod 20.68.03.01 ȘI RK

FIȘA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIȚII

e) alte cheltuieli asimilate investițiilor

Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiții

A. DATE GENERALE
1. Date geografice:
1.1 Județ/Sector
1.2 Municipiu/Oraș/Comună
1.3 Amplasament
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numărul și data Acordului MFP
2.2 Numărul și data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAȚI
1. Valoarea totală aprobată (mii lei) (în prețuri luna /anul )
2. Capacități aprobate (în unități fizice)
3. Durata de realizare aprobată (număr luni)
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
1. Valoarea totală la deschiderea finanțării (mii lei) (în prețuri luna /anul )
2. Durata de realizare contractată (număr luni)
3. Data începerii investiției (lună/an)
4. Data programată a terminării și PIF (lună/an)
5. Valoarea decontată până la 31/12/2007 (mii lei) 1.007
6. Valoarea programată în anul 2008 (mii lei) 3.399
7. Valoarea rămasă de finanțat la 31/12/2008 (mii lei) 20.219
D. EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT, SURSELE DE FINANȚARE ȘI COSTURILE DE FUNCȚIONARE ȘI DE ÎNTREȚINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A INVESTIȚIEI
I - Credite de angajament (Cod obiectiv: 20.68.03.01 ȘI RK)
II - Credite bugetare - mii lei -
Surse de finanțare și costuri de funcționare I/II TOTAL CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2007 EXECUȚIE PRELIMINATĂ 2008 PROGRAM 2009 EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT
ESTIMĂRI
2010 2011 2012 anii ulteriori
0 1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9
1. Total surse de finanțare I 24.625 1.007 3.399 9.519 500 3.400 3.400 3.400
II 24.625 1.007 3.399 9.519 500 3.400 3.400 3.400
1.3 Credite externe I 7.915 2.365 5.550
II 7.915 2.365 5.550
1.4 Bugetul asigurărilor sociale de stat I 16.710 1.007 1.034 3.969 500 3.400 3.400 3.400
II 16.710 1.007 1.034 3.969 500 3.400 3.400 3.400
1.4.1 Active fixe I 3.855 36 1.819 500 500 500 500
II 3.855 36 1.819 500 500 500 500
1.4.2 Reparații capitale aferente activelor fixe I 12.855 1.007 998 2.150 2.900 2.900 2.900
II 12.855 1.007 998 2.150 2.900 2.900 2.900
2. Proiecția costurilor de funcționare și de întreținere după PIF (preliminări)

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

Capitol 69.03 -- ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Cod 20.69.03.001

FIȘA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIȚII

b) dotări independente

Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiții

A. DATE GENERALE
1. Date geografice:
1.1 Județ/Sector
1.2 Municipiu/Oraș/Comuna
1.3 Amplasament
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numărul și data Acordului MFP
2.2 Numărul și data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAȚI
1. Valoarea totală aprobată (mii lei) (în prețuri luna /anul )
2. Capacități aprobate (în unități fizice)
3. Durata de realizare aprobată (număr luni)
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
1. Valoarea totală la deschiderea finanțării (mii lei) (în prețuri luna /anul )
2. Durata de realizare contractată (număr luni)
3. Data începerii investiției (lună/an)
4. Data programată a terminării și PIF (lună/an)
5. Valoarea decontată până la 31/12/2007 (mii lei) 6.230
6. Valoarea programată în anul 2008 (mii lei) 200
7. Valoarea rămasă de finanțat la 31/12/2008 (mii lei) 2.760
D. EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT, SURSELE DE FINANȚARE ȘI COSTURILE DE FUNCȚIONARE ȘI DE ÎNTREȚINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A INVESTIȚIEI
I - Credite de angajament (Cod obiectiv: 20.69.03.001)
II - Credite bugetare - mii lei -
Surse de finanțare și costuri de funcționare I/II TOTAL CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2007 EXECUȚIE PRELIMINATĂ 2008 PROGRAM 2009 EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT
ESTIMĂRI
2010 2011 2012 anii ulteriori
0 1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9
1. Total surse de finanțare I 9.190 6.230 200 100 863 887 910
II 9.190 6.230 200 100 863 887 910
1.4 Bugetul asigurărilor sociale de stat I 9.190 6.230 200 100 863 887 910
II 9.190 6.230 200 100 863 887 910
1.4.1 Active fixe I 9.190 6.230 200 100 863 887 910
II 9.190 6.230 200 100 863 887 910
2. Proiecția costurilor de funcționare și de întreținere după PIF (preliminări)

ANEXA Nr. 1/04

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ
pe anul 2009- SINTEZĂ -

- mii lei -
Capi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator 2009 Program
A B 1
0001 04 VENITURI - TOTAL 1.677.477
0002 I. VENITURI CURENTE 1.607.477
2000 B. CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI 1.578.093
2004 CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR 899.472
02 Contribuții de asigurări pentru șomaj datorate de angajatori 677.552
01 Contribuții ale angajatorului și ale persoanelor juridice asimilate angajatorului 677.552
06 Contribuția angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale 221.920
2104 CONTRIBUȚIILE ASIGURAȚILOR 678.621
02 Contribuții de asigurări pentru șomaj datorate de asigurați 678.621
01 Contribuții individuale 644.349
02 Contribuții datorate de persoanele care încheie contract de asigurare pentru șomaj 34.272
2900 04 C. VENITURI NEFISCALE 29.384
3000 C1. VENITURI DIN PROPRIETĂȚI 21.816
3104 VENITURI DIN DOBÂNZI 21.816
03 Alte venituri din dobânzi 20.558
04 Venituri din dobânzi la fondul de garantare pentru plata creanțelor salariate 1.258
3600 C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII 7.568
3604 DIVERSE VENITURI 7.568
12 Alte venituri la fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale 757
50 Alte venituri 6.811
4004 ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA
ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE 70.000
03 Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru înființarea și dezvoltarea de întreprinderi mici și mijlocii 70.000
4904 01 Venituri sistem asigurări pentru șomaj 1.453.542
02 Venituri fond garantare pentru plata creanțelor salariate 223.935
5004 CHELTUIELI - BUGET ASIGURĂRI PENTRU ȘOMAJ 1.620.803
01 CHELTUIELI CURENTE 1.589.921
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 119.098
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 62.145
40 TITLUL IV SUBVENȚII 4.388
51 TITLUL Vi TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 331.404
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 2.200
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 12.391
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 960.829
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 97.466
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 10.282
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 10.282
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 20.600
80 TITLUL XV ÎMPRUMUTURI 20.600
6400 04 Partea a III-a ACȚIUNI SOCIAL-CULTURALE 1.426.916
01 CHELTUIELI CURENTE 1.416.634
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 119.098
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 61.055
40 TITLUL IV SUBVENȚII 581
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 287.023
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 851.411
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 97.466
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 10.282
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 10.282
6404 CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANȚELOR SALARIALE 99.666
01 CHELTUIELI CURENTE 99.666
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 751
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 1.449
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 97.466
6404 01 Asigurări pentru plata creanțelor salariale 97.466
02 Cheltuieli de gestionare ale fondului de garantare a creanțelor salariale 2.200
01 Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor 1.004
02 Alte cheltuieli de administrare fond 1.196
6504 ÎNVĂȚĂMÂNT 29.874
01 CHELTUIELI CURENTE 26.736
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 395
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 11.073
40 TITLUL IV SUBVENȚII 581
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 12.456
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 2.231
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.138
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 3.138
6504 07 Învățământ nedefinibil prin nivel 12.456
01 Centre de specializare, perfecționare, calificare și recalificare 12.456
50 Alte cheltuieli în domeniul învățământului 17.418
6804 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 1.297.376
01 CHELTUIELI CURENTE 1.290.232
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 117.952
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 48.533
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 274.567
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 849.180
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 7.144
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 7.144
6804 07 Asigurări pentru șomaj 1.108.593
15 Prevenirea excluderii sociale 15.154
50 Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale 15.154
50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale 173.629
02 Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor 8.449
03 Alte cheltuieli de administrare fond 165.180
8000 04 Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE 193.887
8004 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ 193.887
01 CHELTUIELI CURENTE 173.287
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 1.090
40 TITLUL IV SUBVENȚII 3.807
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 44.381
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 2.200
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 12.391
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 109.418
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 20.600
80 TITLUL XV ÎMPRUMUTURI 20.600
8004 02 Acțiuni generale de muncă 193.887
04 Măsuri active pentru combaterea șomajului 45.471
05 Stimularea creării de locuri de muncă 113.225
30 Alte acțiuni generale de muncă 35.191
8904 01 Cheltuieli sistem asigurări pentru șomaj 1.521.137
02 Cheltuieli fond garantare pentru plata creanțelor salariate 99.666
9904 EXCEDENT/DEFICIT 56.674
10 Excedent/Deficit sistem asigurări pentru șomaj -67.595
11 Excedent/Deficit fond garantare pentru plata creanțelor salariale 124.269

ANEXA Nr. 2/04

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ
SINTEZĂ
cheltuielilor pe surse de finanțare, capitole, subcapitole,
paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate,
după caz pe anul 2009

- mii lei -
Capi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator 2009 Program
A B 1
5000 TOTAL GENERAL
-------------
1.622.593
01 CHELTUIELI CURENTE 1.590.461
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 119.098
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 62.685
40 TITLUL IV SUBVENȚII 4.388
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 331.404
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 2.200
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POST ADERARE 12.391
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 960.829
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 97.466
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 11.532
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 11.532
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 20.600
80 TITLUL XV ÎMPRUMUTURI 20.600
6400 CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANȚELOR SALARIALE 99.666
01 CHELTUIELI CURENTE 99.666
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 751
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 1.449
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 97.466
6500 ÎNVĂȚĂMÂNT 29.874
01 CHELTUIELI CURENTE 26.736
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 395
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 11.073
40 TITLUL IV SUBVENȚII 581
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 12.456
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 2.231
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.138
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 3.138
6800 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 1.299.096
01 CHELTUIELI CURENTE 1.290.702
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 117.952
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 49.003
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 274.567
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 849.180
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 8.394
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 8.394
8000 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ 193.957
01 CHELTUIELI CURENTE 173.357
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 1.160
40 TITLUL IV SUBVENȚII 3.807
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 44.381
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 2.200
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 12.391
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 109.418
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 20.600
80 TITLUL XV ÎMPRUMUTURI 20.600
5004 CHELTUIELI - BUGET ASIGURĂRI PENTRU
ȘOMAJ 1.620.803
01 CHELTUIELI CURENTE 1.589.921
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 119.098
01 Cheltuieli salariale în bani 94.772
01 Salarii de bază 52.496
02 Salarii de merit 287
03 Indemnizație de conducere 3.720
04 Spor de vechime 10.254
06 Alte sporuri 746
08 Fond de premii 5.520
09 Prima de vacanță 6.500
12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității 2.918
13 Indemnizații de delegare 486
30 Alte drepturi salariale în bani 11.845
02 Cheltuieli salariale în natură 100
04 Locuința de serviciu folosită de salariat și familia sa 80
05 Transportul la și de la locul de muncă 20
03 Contribuții 24.226
01 Contribuții de asigurări sociale de stat 17.649
02 Contribuții de asigurări de șomaj 503
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate 4.969
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 202
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații 903
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 62.145
01 Bunuri și servicii 37.813
01 Furnituri de birou 541
02 Materiale pentru curățenie 54
03 Încălzit, iluminat și forță metrică 2.904
04 Apă, canal și salubritate 249
05 Carburanți și lubrifianți 518
06 Piese de schimb 224
08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet 1.977
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 27.451
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 3.895
02 Reparații curente 1.060
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 720
30 Alte obiecte de inventar 720
06 Deplasări, detășări, transferări 960
01 Deplasări interne, detașări, transferări 760
02 Deplasări în străinătate 200
11 Cărți, publicații și materiale documentare 134
12 Consultanță și expertiză 40
13 Pregătire profesională 266
14 Protecția muncii 59
30 Alte cheltuieli 21.093
02 Protocol și reprezentare 20
04 Chirii 6.700
06 Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor 9.453
09 Executarea silită a creanțelor bugetare 20
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 4.900
40 TITLUL IV SUBVENȚII 4.388
09 Plăți către angajatori pentru formarea profesională a angajaților 581
19 Plăți pentru stimularea creerii de locuri de muncă 3.807
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 331.404
01 Transferuri curente 331.404
01 Transferuri către instituții publice 12.456
17 Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat 223.549
18 Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale pt. finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de muncă și subvenționarea locurilor de muncă 44.381
19 Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate 50.759
20 Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat reprezentând asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale pentru șomeri pe durata practicii profesionale 259
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 2.200
01 A. Transferuri interne 2.000
08 Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă 2.000
02 B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) 200
01 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 200
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 12.391
02 Programe din Fondul Social European (FSE) 12.391
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 960.829
01 Asigurări sociale 834.026
02 Ajutoare sociale 126.803
01 Ajutoare sociale în numerar 124.572
02 Ajutoare sociale în natură 2.231
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 97.466
25 Sume aferente plății creanțelor salariale 97.466
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 10.282
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 10.282
01 Active fixe 5.002
01 Construcții 1.220
02 Mașini, echipamente și mijloace de transport 1.945
03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 283
30 Alte active fixe 1.554
03 Reparații capitale aferente activelor fixe 5.280
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 20.600
80 TITLUL XV ÎMPRUMUTURI 20.600
04 Împrumuturi din bugetul asigurărilor pentru șomaj 20.600
6404 CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANȚELOR SALARIALE 99.666
01 CHELTUIELI CURENTE 99.666
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 751
01 Cheltuieli salariale în bani 703
01 Salarii de bază 703
03 Contribuții 48
01 Contribuții de asigurări sociale de stat 43
02 Contribuții de asigurări de șomaj 1
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate 2
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 1
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații 1
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 1.449
01 Bunuri și servicii 218
01 Furnituri de birou 11
02 Materiale pentru curățenie 4
03 Încălzit, iluminat și forță motrică 25
04 Apă, canal și salubritate 5
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 128
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 45
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 20
30 Alte obiecte de inventar 20
13 Pregătire profesională 7
30 Alte cheltuieli 1.204
06 Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor 1.004
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 200
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 97.466
25 Sume aferente plății creanțelor salariale 97.466
6404 01 Asigurări pentru plata creanțelor salariale 97.466
02 Cheltuieli de gestionare ale fondului de garantare a creanțelor salariale 2.200
01 Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor 1.004
02 Alte cheltuieli de administrare fond 1.196
6504 ÎNVĂȚĂMÂNT 29.874
01 CHELTUIELI CURENTE 26.736
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 395
01 Cheltuieli salariale în bani 317
01 Salarii de bază 214
02 Salarii de merit 2
03 Indemnizație de conducere 18
04 Spor de vechime 40
06 Alte sporuri 10
08 Fond de premii 20
30 Alte drepturi salariale în bani 13
03 Contribuții 78
01 Contribuții de asigurări sociale de stat 56
02 Contribuții de asigurări de șomaj 2
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate 17
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de munca și boli profesionale 1
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații 2
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 11.073
01 Bunuri și servicii 10.169
01 Furnituri de birou 14
03 Încălzit, iluminat și forță motrică 443
04 Apă, canal și salubritate 36
05 Carburanți și lubrifianți 24
06 Piese de schimb 24
08 Poștă, telecomunicații, radio, TV, internet 142
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 8.386
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 1.100
02 Reparații curente 150
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 250
30 Alte obiecte de inventar 250
06 Deplasări, detașări, transferări 10
01 Deplasări interne, detașări, transferări 10
11 Cărți, publicații și materiale documentare 75
13 Pregătire profesională 109
30 Alte cheltuieli 310
04 Chirii 200
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 110
40 TITLUL IV SUBVENȚII 581
09 Plăți către angajatori pentru formarea profesională a angajaților 581
51 TiTLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 12.456
01 Transferuri curente 12.456
01 Transferuri către instituții publice 12.456
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 2.231
02 Ajutoare sociale 2.231
02 Ajutoare sociale în natură 2.231
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.138
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 3.138
01 Active fixe 638
02 Mașini, echipamente și mijloace de transport 445
03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 98
30 Alte active fixe 95
03 Reparații capitale aferente activelor fixe 2.500
6504 07 Învățământ nedefinibil prin nivel 12.456
01 Centre de specializare, perfecționare, calificare și recalificări 12.456
50 Alte cheltuieli în domeniul învățământului 17.418
6804 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 1.297.376
01 CHELTUIELI CURENTE 1.290.232
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 117.952
01 Cheltuieli salariale în bani 93.752
01 Salarii de bază 51.579
02 Salarii de merit 285
03 Indemnizație de conducere 3.702
04 Spor de vechime 10.214
06 Alte sporuri 736
08 Fond de premii 5.500
09 Prima de vacanță 6.500
12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității 2.918
13 Indemnizații de delegare 486
30 Alte drepturi salariale în bani 11.832
02 Cheltuieli salariale în natură 100
04 Locuința de serviciu folosită de salariat și familia sa 80
05 Transportul la și de la locul de muncă 20
03 Contribuții 24.100
01 Contribuții de asigurări sociale de stat 17.550
02 Contribuții de asigurări de șomaj 500
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate 4.950
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 200
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații 900
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 48.533
01 Bunuri și servicii 27.426
01 Furnituri de birou 516
02 Materiale pentru curățenie 50
03 Încălzit, iluminat și forță motrică 2.436
04 Apă, canal și salubritate 208
05 Carburanți și lubrifianți 494
06 Piese de schimb 200
08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet 1.835
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 18.937
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 2.750
02 Reparații curente 910
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 450
30 Alte obiecte de inventar 450
06 Deplasări, detașări, transferări 950
01 Deplasări interne, detașări, transferări 750
02 Deplasări în străinătate 200
11 Cărți, publicații și materiale documentare 59
12 Consultanță și expertiză 40
13 Pregătire profesională 150
14 Protecția muncii 59
30 Alte cheltuieli 18.489
02 Protocol și reprezentare 20
04 Chirii 6.500
06 Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor 8.449
09 Executarea silită a creanțelor bugetare 20
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 3.500
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 274.567
01 Transferuri curente 274.567
17 Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat 223.549
19 Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate 50.759
20 Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat reprezentând asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale pentru șomeri pe durata practicii profesionale 259
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 849.180
01 Asigurări sociale 834.026
02 Ajutoare sociale 15.154
01 Ajutoare sociale în numerar 15.154
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 7.144
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 7.144
01 Active fixe 4.364
01 Construcții 1.220
02 Mașini, echipamente și mijloace de transport 1.500
03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 185
30 Alte active fixe 1.459
03 Reparații capitale aferente activelor fixe 2.780
6804 07 Asigurări pentru șomaj 1.108.593
15 Prevenirea excluderii sociale 15.154
50 Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale 15.154
50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale 173.629
02 Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor 8.449
03 Alte cheltuieli de administrare fond 165.180
8004 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ 193.887
01 CHELTUIELI CURENTE 173.287
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 1.090
30 Alte cheltuieli 1.090
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 1.090
40 TITLUL IV SUBVENȚII 3.807
19 Plăți pentru stimularea creerii de locuri de muncă 3.807
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 44.381
01 Transferuri curente 44.381
18 Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale pt. finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de muncă și subvenționarea locurilor de muncă 44.381
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 2.200
01 A. Transferuri interne 2.000
08 Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă 2.000
02 B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) 200
01 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 200
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 12.391
02 Programe din Fondul Social European (FSE) 12.391
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 109.418
02 Ajutoare sociale 109.418
01 Ajutoare sociale în numerar 109.418
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 20.600
80 TITLUL XV ÎMPRUMUTURI 20.600
04 Împrumuturi din bugetul asigurărilor pentru șomaj 20.600
8004 02 Acțiuni generale de muncă 193.887
04 Măsuri active pentru combaterea șomajului 45.471
05 Stimularea creării de locuri de muncă 113.225
30 Alte acțiuni generale de muncă 35.191
5006 CREDITE EXTERNE
---------------
1.790
01 CHELTUIELI CURENTE 540
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 540
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 470
30 Alte obiecte de inventar 470
30 Alte cheltuieli 70
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 70
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.250
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 1.250
01 Active fixe 1.250
03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 250
30 Alte active fixe 1.000
6806 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 1.720
01 CHELTUIELI CURENTE 470
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 470
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 470
30 Alte obiecte de inventar 470
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.250
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 1.250
01 Active fixe 1.250
03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 250
30 Alte active fixe 1.000
6806 50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale 1.720
03 Alte cheltuieli de administrare Fond 1.720
8006 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ 70
01 CHELTUIELI CURENTE 70
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 70
30 Alte cheltuieli 70
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 70
8006 02 Acțiuni generale de muncă 70

ANEXA Nr. 3/04/20/125

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

I - Credite de angajament

II - Credite bugetare

SINTEZA
proiectelor finanțate/propuse la finanțare în cadrul programelor
aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă și
de Pescuit, precum și altor facilități și instrumente postaderare

mii lei
Denumirea și codul proiectului/surse de finanțare Cod Valoarea totală a proiectului Realizări 2007 Program 2008 Program 2009 Propuneri 2010 Valoarea rămasă a proiectului eșalonată pe ani
2011 2012 anii următori
0 1=2+3+...+8 2 3 4 5 6 7 8
TOTAL CHELTUIELI
I. Credite de angajament 34.875 3.566 12.391 13.628 5.290
II. Credite bugetare din care: 34.875 3.566 12.391 13.628 5.290
Programe din Fondul Social European (FSE) 56.02
I. Credite de angajament 34.875 3.566 12.391 13.628 5.290
II. Credite bugetare din acesta: 34.875 3.566 12.391 13.628 5.290
3. Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)
I. Credite de angajament 34.875 3.566 12.391 13.628 5.290
II. Credite bugetare 34.875 3.566 12.391 13.628 5.29

ANEXA Nr. 3/04/20/125/01

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

Program/facilitate/instrument: 3 - Programul Operațional Sectorial

Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I - Credite de angajament

II - Credite bugetare

FIȘA PROIECTULUI
finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de
Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune și de Pescuit și a altor
facilități și instrumente postaderare

- mii lei -
Denumirea și codul proiectului/ surse de finanțare Cod Valoarea totală a proiectului Realizări 2007 Program 2008 Program 2009 Propuneri 2010 Valoarea rămasă a proiectului eșalonată pe ani
2011 2012 anii următori
0 1=2+3+...+8 2 3 4 5 6 7 8
Proiectul: 20 Analiza deficitului de forță de muncă calificată în domeniul construcțiilor
- mii EURO I 223 40 183
II 223 40 183
- mii lei I 841 212 629
II 841 212 629
TOTAL CHELTUIELI I 50.04 841 212 629
II 841 212 629
Capitolul bugetar: 8004 Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă PROIECTE CU FINANȚARE DIN FEN
POSTADERARE I 56 841 212 629
II 841 212 629
Programe din Fondul Social European (FSE) I 56.02 841 212 629
II 841 212 62

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

Program/facilitate/instrument: 3 - Programul Operațional Sectorial

Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I - Credite de angajament

II - Credite bugetare

FIȘA PROIECTULUI
finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de
Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune și de Pescuit și a altor
facilități și instrumente postaderare

- mii lei -
Denumirea și codul proiectului/ surse de finanțare Cod Valoarea totală a proiectului Realizări 2007 Program 2008 Program 2009 Propuneri 2010 Valoarea rămasă a proiectului eșalonată pe ani
2011 2012 anii următori
0 1=2+3+...+8 2 3 4 5 6 7 8
Proiectul: 21 Promovarea serviciilor de self-service PROSELF
- mii EURO I 1.573 209 503 576 285
II 1.573 209 503 576 285
- mii lei I 5.376 740 1.738 1.948 950
II 5.376 740 1.738 1.948 950
TOTAL CHELTUIELI I 50.04 5.376 740 1.738 1.948 950
II 5.376 740 1.738 1.948 950
Capitolul bugetar: 8004 Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă PROIECTE CU FINANȚARE DIN FEN
POSTADERARE I 56 5.376 740 1.738 1.948 950
II 5.376 740 1.738 1.948 950
Programe din Fondul Social European (FSE) I 56.02 5.376 740 1.738 1.948 950
II 5.376 740 1.738 1.948 95

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

Program/facilitate/instrument: 3 - Programul Operațional Sectorial

Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I - Credite de angajament

II - Credite bugetare

FIȘA PROIECTULUI
finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de
Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune și de Pescuit și a altor
facilități și instrumente postaderare

- mii lei -
Denumirea și codul proiectului/ surse de finanțare Cod Valoarea totală a proiectului Realizări 2007 Program 2008 Program 2009 Propuneri 2010 Valoarea rămasă a proiectului eșalonată pe ani
2011 2012 anii următori
0 1=2+3+...+8 2 3 4 5 6 7 8
Proiectul: 22 Studii, analize statistice și previziuni asupra pieței muncii pentru a întări capacitatea ANOFM în România, la nivel național și local
- mii EURO I 1.191 124 321 746
II 1.191 124 321 746
- mii lei I 4.965 485 1.468 3.012
II 4.965 485 1.468 3.012
TOTAL CHELTUIELI I 50.04 4.965 485 1.468 3.012
II 4.965 485 1.468 3.012
Capitolul bugetar: 8004 Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă PROIECTE CU FINANȚARE DIN FEN
POSTADERARE I 56 4.965 485 1.468 3.012
II 4.965 485 1.468 3.012
Programe din Fondul Social European (FSE) I 56.02 4.965 485 1.468 3.012
II 4.965 485 1.468 3.01

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

Program/facilitate/instrument: 3 - Programul Operațional Sectorial

Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I - Credite de angajament

II - Credite bugetare

FIȘA PROIECTULUI
finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de
Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune și de Pescuit și a altor
facilități și instrumente postaderare

- mii lei -
Denumirea și codul proiectului/ surse de finanțare Cod Valoarea totală a proiectului Realizări 2007 Program 2008 Program 2009 Propuneri 2010 Valoarea rămasă a proiectului eșalonată pe ani
2011 2012 anii următori
0 1=2+3+...+8 2 3 4 5 6 7 8
Proiectul: 23 Model de cooperare transnațională pentru întoarcerea lucrătorilor români
- mii EURO I 779 122 354 303
II 779 122 354 303
- mii lei I 3.142 475 1.487 1.180
II 3.142 475 1.487 1.180
TOTAL CHELTUIELI I 50.04 3.142 475 1.487 1.180
II 3.142 475 1.487 1.180
Capitolul bugetar: 8004 Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă PROIECTE CU FINANȚARE DIN FEN
POSTADERARE I 56 3.142 475 1.487 1.180
II 3.142 475 1.487 1.180
Programe din Fondul Social European (FSE) I 56.02 3.142 475 1.487 1.180
II 3.142 475 1.487 1.18

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

Program/facilitate/instrument: 3 - Programul Operațional Sectorial

Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I - Credite de angajament

II - Credite bugetare

FIȘA PROIECTULUI
finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de
Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune și de Pescuit și a altor
facilități și instrumente postaderare

- mii lei -
Denumirea și codul proiectului/ surse de finanțare Cod Valoarea totală a proiectului Realizări 2007 Program 2008 Program 2009 Propuneri 2010 Valoarea rămasă a proiectului eșalonată pe ani
2011 2012 anii următori
0 1=2+3+...+8 2 3 4 5 6 7 8
Proiectul: 24 Anticiparea schimbărilor pe piața muncii ASC
- mii EURO I 578 156 305 117
II 578 156 305 117
- mii lei I 2.196 554 1.049 593
II 2.196 554 1.049 593
TOTAL CHELTUIELI I 50.04 2.196 554 1.049 593
II 2.196 554 1.049 593
Capitolul bugetar: 8004 Acțiuni generale, economice, comerciale și de muncă PROIECTE CU FINANȚARE DIN FEN
POSTADERARE I 56 2.196 554 1.049 593
II 2.196 554 1.049 593
Programe din Fondul Social European (FSE) I 56.02 2.196 554 1.049 593
II 2.196 554 1.049 59

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

Program/facilitate/instrument: 3 - Programul Operațional Sectorial

Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I - Credite de angajament

II - Credite bugetare

FIȘA PROIECTULUI
finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii
de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune și de Pescuit și a altor
facilități și instrumente postaderare

- mii lei -
Denumirea și codul proiectului/ surse de finanțare Cod Valoarea totală a proiectului Realizări 2007 Program 2008 Program 2009 Propuneri 2010 Valoarea rămasă a proiectului eșalonată pe ani
2011 2012 anii următori
0 1=2+3+...+8 2 3 4 5 6 7 8
Proiectul: 25 Specializarea Consilierilor de Orientare Profesională SCOP
- mii EURO I 1.382 220 463 469 230
II 1.382 220 463 469 230
- mii lei I 4.729 779 1.599 1.585 766
II 4.729 779 1.599 1.585 766
TOTAL CHELTUIELI I 50.04 4.729 779 1.599 1.585 766
II 4.729 779 1.599 1.585 766
Capitolul bugetar: 8004 Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă PROIECTE CU FINANȚARE DIN FEN
POSTADERARE I 56 4.729 779 1.599 1.585 766
II 4.729 779 1.599 1.585 766
Programe din Fondul Social European (FSE) I 56.02 4.729 779 1.599 1.585 766
II 4.729 779 1.599 1.585 76

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

Program/facilitate/instrument: 3 - Programul Operațional Sectorial

Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I - Credite de angajament

II - Credite bugetare

FIȘA PROIECTULUI
finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de
Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune și de Pescuit și a altor
facilități și instrumente postaderare

- mii lei -
Denumirea și codul proiectului/ surse de finanțare Cod Valoarea totală a proiectului Realizări 2007 Program 2008 Program 2009 Propuneri 2010 Valoarea rămasă a proiectului eșalonată pe ani
2011 2012 anii următori
0 1=2+3+...+8 2 3 4 5 6 7 8
Proiectul: 26 Creșterea nivelului de competențe profesionale ale personalului Serviciului Public de Ocupare pentru furnizarea serviciilor personalizate persoanelor în căutarea unui loc de muncă, inclusiv șomerilor și grupurilor vulnerabile
- mii EURO I 2.009 708 811 490
II 2.009 708 811 490
- mii lei I 8.010 2.691 3.260 2.059
II 8.010 2.691 3.260 2.059
TOTAL CHELTUIELI I 50.04 8.010 2.691 3.260 2.059
II 8.010 2.691 3.260 2.059
Capitolul bugetar: 8004 Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă PROIECTE CU FINANȚARE DIN FEN
POSTADERARE I 56 8.010 2.691 3.260 2.059
II 8.010 2.691 3.260 2.059
Program din Fondul Social European (FSE) I 56.02 8.010 2.691 3.260 2.059
II 8.010 2.691 3.260 2.05

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

Program/facilitate/instrument: 3 - Programul Operațional Sectorial

Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I - Credite de angajament

II - Credite bugetare

FIȘA PROIECTULUI
finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de
Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune și de Pescuit și a
altor facilități și instrumente postaderare

- mii lei -
Denumirea și codul proiectului/ surse de finanțare Cod Valoarea totală a proiectului Realizări 2007 Program 2008 Program 2009 Propuneri 2010 Valoarea rămasă a proiectului eșalonată pe ani
2011 2012 anii următori
0 1=2+3+...+8 2 3 4 5 6 7 8
Proiectul: 27 Șanse pentru comunitatea rurală SCOR
- mii EURO I 1.591 66 483 593 449
II 1.591 66 483 593 449
- mii lei I 5.409 235 1.661 1.998 1.515
II 5.409 235 1.661 1.998 1.515
TOTAL CHELTUIELI I 50.04 5.409 235 1.661 1.998 1.515
II 5.409 235 1.661 1.998 1.515
Capitolul bugetar: 8004 Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă PROIECTE CU FINANȚARE DIN FEN
POSTADERARE I 56 5.409 235 1.661 1.998 1.515
II 5.409 235 1.661 1.998 1.515
Programe din Fondul Social European (FSE) I 56.02 5.409 235 1.661 1.998 1.515
II 5.409 235 1.661 1.998 1.51

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

Program/facilitate/instrument: 3 - Programul Operațional Sectorial

Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I - Credite de angajament

II - Credite bugetare

FIȘA PROIECTULUI
finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de
Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune și de Pescuit și a
altor facilități și instrumente postaderare

- mii lei -
Denumirea și codul proiectului/ surse de finanțare Cod Valoarea totală a proiectului Realizări 2007 Program 2008 Program 2009 Propuneri 2010 Valoarea rămasă a proiectului eșalonată pe ani
2011 2012 anii următori
0 1=2+3+...+8 2 3 4 5 6 7 8
Proiectul: 28 Noi oportunități de angajare în mediul rural prin telemuncă (în parteneriat )
- mii EURO I 56 23 19 14
II 56 23 19 14
- mii lei I 207 86 69 52
II 207 86 69 52
TOTAL CHELTUIELI I 50.04 207 86 69 52
II 207 86 69 52
Capitolul bugetar: 8004 Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă PROIECTE CU FINANȚARE DIN VEK
POSTADERARE I 56 207 86 69 52
II 207 86 69 52
Programe din Fondul Social European (FSE) I 56.02 207 86 69 52
II 207 86 69 5

ANEXA Nr. 4/04

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

Numărul maxim de posturi și fondul aferent salariilor
de bază pe anii 2008-2009
(SUMELE ALOCATE PRIN BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ)

Număr maxim de posturi în anul 2008 Salariu mediu de bază în luna decembrie 2008 (lei) Modificarea numărului de posturi în anul 2009 față de anul 2008 Număr maxim de posturi în anul 2009 Număr de posturi vacante la 31 decembrie 2008 Număr de posturi finanțate în anul 2009 Fond aferent salariilor de bază pe anul 2009 (mii lei)
0 1 2 3 4 = 1 + 3 5 6 = 4 - 5 7 = (2 * 6 * 12 luni)/1000
TOTAL:
din care:
3.167 -410 2.757 4 2.753 52.496
6404 CHELTUIELI PENTRU PLATA CREANȚELOR SALARIALE
din care:
46 46 46 703
IV. A. Funcții publice generale 46 46 46 703
3. Funcții publice de execuție 46 46 46 703
a. Clasa I - studii superioare 31 2 33 33 534
Consilier superior treapta 1 1 2.051 1 1 25
Consilier superior treapta 1 8 1.920 1 9 9 207
Consilier superior treapta 3 1 1.560 1 1 19
Consilier principal treapta 2 2 1.256 2 2 30
Expert principal treapta 3 1 1.163 3 4 4 56
Inspector principal treapta 2 3 1.256 -1 2 2 30
Inspector principal treapta 3 1 1.163 -1
Expert asistent treapta 1 1 1.047 1 2 2 25
Expert asistent treapta 2 1 978 -1
Inspector asistent treapta 1 3 1.047 3 3 38
Inspector asistent treapta 2 5 978 3 8 8 94
Inspector asistent treapta 3 4 908 -3 1 1 11
b. Clasa II - studii superioare de scurtă durată 2 2 2 40
Referent de specialitate superior treapta 1 2 1.662 -2
Referent de specialitate superior treapta 1 1.649 2 2 2 40
c. Clasa III - studii medii 13 -2 11 11 129
Referent superior treapta 1 1 1.087 4 5 5 65
Referent superior treapta 1 5 1.054 -3 2 2 25
Referent superior treapta 2 1 911 1 2 2 22
Referent superior treapta 3 2 798 -2
Referent principal treapta 1 1 747 1 1 9
Referent principal treapta 3 2 675 -2
Referent asistent treapta 3 1 617 1 1 7
6504 ÎNVĂȚĂMÂNT - ȘOMAJ din care: 15 15 3 12 214
IV. A. Funcții publice generale
2. Funcții publice de conducere 2 -1 1 1 23
Director executiv 1 1.920 -1
Director executiv adjunct 1 1.920 -1
Șef serviciu, șef administrație financiară - nivel oraș 1.920 1 1 1 23
3. Funcții publice de execuție 12 1 13 2 11 191
a. Clasa 1 - studii superioare 9 1 10 2 8 153
Consilier superior treapta 1 3 1.920 1 4 4 92
Consilier superior treapta 3 1 1.560 1 1 19
Consilier principal treapta 1 1 1.397 1 1 17
Consilier principal treapta 3 1 1.163 1 1
Consilier asistent treapta 1 1 1.047 1 1 13
Inspector asistent treapta 1 2 1.047 2 1 1 13
c. Clasa III - studii medii 3 3 3 38
Referent superior treapta 1 3 1.054 3 3 38
VI. Personal cu contract de muncă
b) care ocupă funcții comune 1 1 1
Șofer 1 823 1 1
6804 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ - ȘOMAJ din care: 3.106 -410 2.696 1 2.695 51.579
I. Persoane care ocupă funcții de demnitate publică 1 1 1 80
Președinte al Agenției Naționale pentru Ocuparea
Forței de Muncă 1 6.691 1 1 80
III. Cabinetul demnitarului 5 5 5 115
Șef cabinet 1 1.544 1 1 19
Director de cabinet 1 2.769 1 1 33
Consilier (consilier personal) 1 2.598 1 1 31
Consultant (asistent de cabinet) 1 1.701 1 1 20
Secretar cabinet, secretar-dactilograf (curier personal) 1 933 1 1 11
IV. A. Funcții publice generale 3.015 -379 2.636 1 2.635 50.747
1. Înalți funcționari publici 1 1 1 53
Secretar general 1 4.421 1 1 53
2. Funcții publice de conducere 450 -133 317 317 7.340
Director 13 2.051 -5 8 8 197
Director adjunct 2.051 7 7 7 172
Șef serviciu 23 2.051 -15 8 8 197
Director executiv 42 1.920 42 42 968
Director executiv adjunct 90 1.920 90 90 2.074
Șef serviciu, șef administrație financiară - nivel oraș 128 1.920 34 162 162 3.732
Șef birou, șef administrație financiară - nivel comună 154 1.920 -154
3. Funcții publice de execuție 2.564 -246 2.318 1 2.317 43.354
a. Clasa I - studii superioare 1.280 560 1.840 1 1.839 37.210
Consilier superior treapta 1 35 2.051 12 47 47 1.157
Consilier superior treapta 2 9 1.794 5 14 14 301
Consilier superior treapta 3 4 1.625 1 5 5 98
Consilier juridic superior treapta 1 2 2.051 -1 1 1 25
Consilier juridic superior treapta 2 1 1.794 1 1 22
Consilier principal treapta 1 6 1.456 -1 5 5 87
Consilier principal treapta 2 1 1.309 1 1 16
Consilier principal treapta 3 1 1.212 1 2 2 29
Expert principal treapta 1 9 1.456 10 19 19 332
Expert principal treapta 2 1 1.309 3 4 4 63
Inspector principal treapta 1 9 1.456 -9
Inspector principal treapta 2 4 1.309 4 4 63
Inspector principal treapta 3 3 1.212 1 4 4 58
Consilier juridic principal treapta 1 1 1.456 1 1 17
Consilier asistent treapta 1 5 1.092 -5
Consilier asistent treapta 2 1 1.017 1 1 12
Expert asistent treapta 1 2 1.092 2 2 26
Expert asistent treapta 2 2 1.017 2 2 24
Expert asistent treapta 3 1 945 1 1
Inspector asistent treapta 1 16 1.092 -14 2 2 26
Inspector asistent treapta 2 8 1.017 -8
Inspector asistent treapta 3 13 945 -13
Consilier juridic asistent treapta 1 1 1.092 1 1 13
Consilier juridic asistent treapta 2 2 1.017 2 2 24
Consilier juridic asistent treapta 3 3 945 -2 1 1 11
Consilier debutant 1 699 1 1 8
Inspector debutant 4 699 4 4 34
Auditor superior treapta 1 1 2.868 1 1 34
Auditor superior treapta 2 1 2.271 1 1 27
Auditor principal treapta 1 1.650 3 3 3 59
Auditor principal treapta 2 1.311 1 1 1 16
Auditor asistent treapta 2 1.003 1 1 1 12
Consilier superior treapta 1 391 1.920 204 595 595 13.709
Consilier superior treapta 2 87 1.721 232 319 319 6.588
Consilier superior treapta 3 43 1.560 131 174 174 3.257
Expert superior treapta 1 3 1.920 95 98 98 2.258
Expert superior treapta 2 2 1.721 40 42 42 867
Expert superior treapta 3 1.560 71 71 71 1.329
Consilier juridic superior treapta 1 15 1.920 1 16 16 369
Consilier juridic superior treapta 2 5 1.721 10 15 15 310
Consilier juridic superior treapta 3 1.560 18 18 18 337
Consilier principal treapta 1 12 1.397 -5 7 7 117
Consilier principal treapta 3 1.163 22 22 22 307
Expert principal treapta 1 51 1.397 -4 47 47 788
Expert principal treapta 2 12 1.256 1 13 13 196
Expert principal treapta 3 1.163 16 16 16 223
Inspector principal treapta 1 205 1.397 -156 49 49 821
Inspector principal treapta 2 7 1.256 -3 4 4 60
Inspector principal treapta 3 1 1.163 14 15 15 209
Consilier juridic principal treapta 1 30 1.397 -11 19 19 319
Consilier juridic principal treapta 2 7 1.256 7 7 106
Consilier juridic principal treapta 3 2 1.163 14 16 16 223
Consilier asistent treapta 1 1.047 2 2 2 25
Consilier asistent treapta 2 978 2 2 2 23
Consilier asistent treapta 3 908 1 1 1 11
Expert asistent treapta 1 21 1.047 -21
Expert asistent treapta 2 24 978 -10 14 14 164
Inspector asistent treapta 1 53 1.047 -50 3 3 38
Inspector asistent treapta 2 65 978 -43 22 22 258
Inspector asistent treapta 3 1 908 2 3 3 33
Consilier juridic asistent treapta 1 24 1.047 -12 12 12 151
Consilier juridic asistent treapta 2 21 978 -10 11 11 129
Expert debutant 1 699 4 5 5 42
Inspector debutant 699 5 5 5 42
Consilier juridic debutant 1 699 1 1 8
Auditor superior treapta 1 20 1.920 20 20 461
Auditor superior treapta 2 21 1.721 21 21 434
Auditor superior treapta 3 2 1.560 13 15 15 281
Auditor principal treapta 1 5 1.397 5 5 84
Auditor principal treapta 2 1 1.256 1 1 15
Auditor principal treapta 3 908 2 2 2 22
b. Clasa II - studii superioare de scurtă durată 154 -33 121 121 2.087
Referent de specialitate superior treapta 1 2 1.662 2 2 40
Referent de specialitate principal treapta 1 1 1.123 1 1 13
Referent de specialitate asistent treapta 1 2 697 2 2 17
Referent de specialitate asistent treapta 2 1 666 1 1 8
Referent de specialitate superior treapta 1 105 1.649 -32 73 73 1.445
Referent de specialitate superior treapta 2 12 1.338 3 15 15 241
Referent de specialitate principal treapta 1 21 1.115 -2 19 19 254
Referent de specialitate principal treapta 2 1 1.087 1 1 13
Referent de specialitate asistent treapta 1 7 691 -2 5 5 41
Referent de specialitate asistent treapta 3 2 624 2 2 15
c. Clasa III - studii medii 1.130 -773 357 357 4.057
Referent superior treapta 1 20 1.087 -6 14 14 183
Referent superior treapta 2 1 940 1 1 11
Referent superior treapta 3 2 839 3 5 5 50
Referent principal treapta 1 6 747 -1 5 5 45
Referent principal treapta 2 1 704 1 1 8
Referent asistent treapta 1 7 657 -2 5 5 39
Referent asistent treapta 2 2 640 1 3 3 23
Referent asistent treapta 3 4 619 -3 1 1 7
Referent superior treapta 1 740 1.054 -549 191 191 2.416
Referent superior treapta 2 87 911 -18 69 69 754
Referent superior treapta 3 7 798 -7
Referent principal treapta 1 163 747 -130 33 33 296
Referent principal treapta 2 15 697 -12 3 3 25
Referent principal treapta 3 1 675 -1
Referent asistent treapta 1 23 651 -23
Referent asistent treapta 2 41 638 -17 24 24 184
Referent asistent treapta 3 8 617 -6 2 2 15
Referent debutant 2 595 -2
IV. B. Funcții publice specifice 1 1 1 31
4. Manageri publici 1 1 1 31
b. Funcții publice specifice 1 1 1 31
Manager public asistent 2.564 1 1 1 31
VI. Personal cu contract de muncă
a) Personal de specialitate 27 -17 10 10 141
Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul I A 5 1.523 -3 2 2 37
Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul II 13 1.380 -9 4 4 66
Referent I A 5 889 -3 2 2 21
Referent I 2 774 -1 1 1 9
Referent III 2 630 -1 1 1 8
VI. Personal cu contract de muncă
b) care ocupă funcții comune 58 -15 43 43 465
Stenodactilograf I 4 792 -4
Stenodactilograf II 1 725 -1
Administrator I 3 941 -2 1 1 11
Casier magaziner; I 3 829 -1 2 2 20
Funcționar arhivar; I 8 810 -5 3 3 29
Funcționar arhivar; II 2 744 -2
Muncitor calificat I 4 894 4 4 43
Muncitor calificat II 4 850 4 4 41
Muncitor calificat III 2 792 2 2 19
Șofer 27 933 27 27 302

ANEXA Nr. 5/04/20/128

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI
SURSE DE FINANȚARE

- mii lei -
I - credite de ngajament
II - credite─bugetare SURSA/GRUPA/CAPITOL
TOTAL CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2007 EXECUȚIE PRELIMINATĂ 2008 PROGRAM 2009 EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT
ESTIMĂRI
2010 2011 2012 anii ulteriori
0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
TOTAL GENERAL
1. Total surse de finanțare I 67.461 9.914 13.039 11.532 10.662 11.003 11.311
II 67.461 9.914 13.039 11.532 10.662 11.003 11.311
1.3 Credite externe I 7.577 2.027 4.300 1.250
II 7.577 2.027 4.300 1.250
1.4 Buget de asigurări pentru șomaj I 59.884 7.887 8.739 10.282 10.662 11.003 11.311
II 59.884 7.887 8.739 10.282 10.662 11.003 11.311
1.4.1 Active fixe I 22.890 3.826 3.015 5.002 3.766 3.481 3.800
II 22.890 3.826 3.015 5.002 3.766 3.481 3.800
1.4.2 Reparații capitale aferente activelor fixe I 36.994 4.061 5.724 5.280 6.896 7.522 7.511
II 36.994 4.061 5.724 5.280 6.896 7.522 7.511
B. OBIECTIVE (PROIECTE) DE INVESTIȚII NOI
1. Total surse de finanțare I 2.247 1.220 1.027
II 2.247 1.220 1.027
1.4 Buget de asigurări pentru șomaj I 2.247 1.220 1.027
II 2.247 1.220 1.027
1.4.1 Active fixe I 2.247 1.220 1.027
II 2.247 1.220 1.027
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII
1. Total surse de finanțare I 65.214 9.914 13.039 10.312 9.635 11.003 11.311
II 65.214 9.914 13.039 10.312 9.635 11.003 11.311
1.3 Credite externe I 7.577 2.027 4.300 1.250
II 7.577 2.027 4.300 1.250
1.4 Buget de asigurări pentru șomaj I 57.637 7.8B7 8.739 9.062 9.635 11.003 11.311
II 57.637 7.387 8.739 9.062 9.635 11.003 11.311
1.4.1 Active fixe I 20.643 3.826 3.015 3.782 2.739 3.481 3.800
II 20.643 3.626 3.015 3.782 2.739 3.481 3.800
1.4.2 Reparații capital aferente activelor fixe I 36.994 4.061 5.724 5.280 6.896 7.522 7.511
II 36.994 4.061 5.724 5.280 6.896 7.522 7.511
b) Dotări independente
1. Total surse de finanțare I 11.990 3.525 4.287 2.478 300 300 1.100
II 11.990 3.525 4.287 2.478 300 300 1.100
1.3 Credite externe I 2.166 316 1.600 250
II 2.166 316 1.600 250
1.4 Buget de asigurări pentru șomaj I 9.824 3.209 2.687 2.228 300 300 1.100
II 9.824 3.209 2.687 2.228 300 300 1.100
1.4.1 Active fixe I 9.824 3.209 2.687 2.228 300 300 1.100
II 9.824 3.209 2.687 2.228 300 300 1.100
e) Alte cheltuieli asimilate investițiilor
1. Total surse de finanțare I 53.224 6.389 8.752 7.834 9.335 10.703 10.211
II 53.224 6.389 8.752 7.834 9.335 10.703 10.211
1.3 Credite externe I 5.411 1.711 2.700 1.000
II 5.411 1.711 2.700 1.000
1.4 Buget de asigurări pentru șomaj I 47.813 4.678 6.052 6.834 9.335 10.703 10.211
II 47.813 4.678 6.052 6.834 9.335 10.703 10.211
1.4.1 Active fixe I 10.819 617 328 1.554 2.439 3.181 2.700
II 10.819 617 328 1.554 2.439 3.181 2.700
1.4.2 Reparații capitale aferente activelor fixe I 36.994 4.061 5.724 5.280 6.896 7.522 7.511
lI 36.994 4.061 5.724 5.280 6.896 7.522 7.511
Capitol: 65.04 -- ÎNVĂȚĂMÂNT (Tip: C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII )
1. Total surse de finanțare I 17.383 1.615 2.566 3.138 3.254 3.358 3.452
II 17.383 1.615 2.566 3.138 3.254 3.358 3.452
1.4 Buget de asigurări pentru șomaj I 17.383 1.615 2.566 3.138 3.254 3.358 3.452
II 17.383 1.615 2.566 3.138 3.254 3.358 3.452
1.4.1 Active fixe I 2.449 249 662 638 300 300 300
II 2.449 249 662 638 300 300 300
1.4.2 Reparații capitale aferente activelor fixe I 14.934 1.366 1.904 2.500 2.954 3.058 3.152
II 14.934 1.366 1.904 2.500 2.954 3.058 3.152
Capitol: 68.04 -- ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
1. Total surse de finanțare I 50.078 8.299 10.473 8.394 7.408 7.645 7.859
II 50.078 8.299 10.473 8.394 7.408 7.645 7.859
1.3 Credite externe I 7.577 2.027 4.300 1.250
II 7.577 2.027 4.300 1.250
1.4 Buget de asigurări pentru șomaj I 42.501 6.272 6.173 7.144 7.408 7.645 7.859
II 42.501 6.272 6.173 7.144 7.408 7.645 7.859
1.4.1 Active fixe I 20.441 3.577 2.353 4.364 3.466 3.181 3.500
II 20.441 3.577 2.353 4.364 3.466 3.181 3.500
1.4.2 Reparații capitale aferente activelor fixe I 22.060 2.695 3.820 2.780 3.942 4.464 4.359
II 22.060 2.695 3.820 2.780 3.942 4.464 4.359
B. OBIECTIVE (PROIECTE) DE INVESTIȚII NOI
1. Total surse de finanțare I 2.247 1.220 1.027
II 2.247 1.220 1.027
1.4 Buget de asigurări pentru șomaj I 2.247 1.220 1.027
II 2.247 1.220 1.027
1.4.1 Active fixe I 2.247 1.220 1.027
II 2.247 1.220 1.027
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII
1. Total surse de finanțare I 47.831 8.299 10.473 7.174 6.381 7.645 7.859
II 47.831 8.299 10.473 7.174 6.381 7.645 7.859
1.3 Credite externe I 7.577 2.027 4.300 1.250
II 7.577 2.027 4.300 1.250
1.4 Buget de asigurări pentru șomaj I 40.254 6.272 6.173 5.924 6.381 7.645 7.859
II 40.254 6.272 6.173 5.924 6.381 7.645 7.859
1.4.1 Active fixe I 18.194 3.577 2.353 3.144 2.439 3.181 3.500
II 18.194 3.577 2.353 3.144 2.439 3.181 3.500
1.4.2 Reparații capitale aferente activelor fixe I 22.060 2.695 3.820 2.780 3.942 4.464 4.359
II 22.060 2.695 3.820 2.780 3.942 4.464 4.359

Programul s-a obținut din centralizarea a 5 fișe.

ANEXA Nr. 5/04/20/129

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

Capitol 65.04 -- ÎNVĂȚĂMÂNT

Cod 20.65.04.001

FIȘA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIȚII

b) dotări independente

Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiții

A. DATE GENERALE
1. Date geografice:
1.1 Județ/Sector 4
1.2 Municipiu/Oraș/Comuna BUCUREȘTI
1.3 Amplasament
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numărul și data Acordului MFP
2.2 Numărul și data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAȚI
1. Valoarea totală aprobată (mii lei) (în prețuri luna /anul )
2. Capacități aprobate (în unități fizice)
3. Durata de realizare aprobați (număr luni)
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
1. Valoarea totală la deschiderea finanțării (mii lei) (în prețuri luna / anul )
2. Durata de realizare contractată (număr luni)
3. Data începerii investiției (luna/an)
4. Data programată a terminării și FIF (luna/an)
5. Valoarea decontată până la 31/12/2007 (mii lei) 249
6. Valoarea programată în anul 200B (mii lei) 662
7. Valoarea rămasă de finanțat la 31/12/2006 (mii lei) 1.443
D. EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT, SURSELE DE FINANȚARE ȘI COSTURILE DE FUNCȚIONARE ȘI DE ÎNTREȚINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A INVESTIȚIEI
I - Credite de angajament (Cod obiectiv: 20.65.04.001)
II - Credite bugetare - mii lei -
Surse de finanțare și costuri de funcționare I/II TOTAL CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2007 EXECUȚIE PRELIMINATĂ 2008 PROGRAM 2009 EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT
ESTIMĂRI
2010 2011 2012 anii ulteriori
0 1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9
1. Total surse de finanțare I 2.354 249 662 543 300 300 300
II 2.354 249 662 543 300 300 300
1.4 Buget de asigurări pentru șomaj I 2.354 249 662 543 300 300 300
II 2.354 249 662 543 300 300 300
1.4.1 Active fixe I 2.354 249 662 543 300 300 300
II 2.354 249 662 543 300 300 300
2. Proiecția costurilor de funcționare și de întreținere după PIF (preliminări)

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

Capitol 65.04 -- ÎNVĂȚĂMÂNT

Cod 20.65.04.001e ANOFM

FIȘA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIȚII

e) alte cheltuieli asimilate investițiilor

Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiții

A. DATE GENERALE
1. Date geografice:
1.1 Județ/Sector 4
1.2 Municipiu/Oraș/Comuna BUCUREȘTI
1.3 Amplasament
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numărul și data Acordului MFP
2.2 Numărul și data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./ordin/Decizie/Decret)
B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAȚI
1. Valoarea totală aprobată (mii lei) (în prețuri luna / anul )
2. Capacități aprobate (în unități fizice)
3. Durata de realizare aprobată (număr luni)
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
1. Valoarea totală la deschiderea finanțării (mii lei) (în prețuri luna / anul )
2. Durata de realizare contractată (număr luni)
3. Data începerii investiției (luna/an)
4. Data programată a terminării și PIP (luna/an)
5. Valoarea decontată până la 31/12/2007 (mii lei) 1.366
6. Valoarea programată în anul 2008 (mii lei) 1.904
7. Valoarea rămasă de finanțat la 31/12/2008 (mii lei) 11.759
D. EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT, SURSELE DE FINANȚARE ȘI COSTURILE DE FUNCȚIONARE ȘI DE ÎNTREȚINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A INVESTIȚIEI
I - Credite de angajament (Cod obiectiv: 20.65.04.001e ANOFM)
II - Credite bugetare - mii lei -
Surse de finanțare și costuri de funcționare I/II TOTAL CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2007 EXECUȚIE PRELIMINATĂ 2008 PROGRAM 2009 EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT
ESTIMĂRI
2010 2011 2012 anii ulteriori
0 1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9
1. Total surse de finanțare I 15.029 1.366 1.904 2.595 2.954 3.058 3.152
II 15.029 1.366 1.904 2.595 2.954 3.058 3.152
1.4 Buget de asigurări pentru șomaj I 15.029 1.366 1.904 2.595 2.954 3.058 3.152
II 15.029 1.366 1.904 2.595 2.954 3.058 3.152
1.4.1 Active fixe I 95 95
II 95 95
1.4.2 Reparații capitale aferente activelor fixe I 14.934 1.366 1.904 2.500 2.954 3.058 3.152
lI 14.934 1.366 1.904 2.500 2.954 3.058 3.152
2. Proiecția costurilor de funcționare și de întreținere după PIF (preliminări)

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

Capitol 68.04 -- ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Cod 20.68.04.004

FIȘA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIȚII
REABILITARE ȘI EXTINDERE SEDIU AJOFM GORJ

Tipul cheltuielii: B - obiectiv (proiect) nou

A. DATE GENERALE
1. Date geografice:
1.1 Județ/Sector GORJ
1.2 Municipiu/Oraș/Comuna TG. JIU
1.3 Amplasament STR. LT. COL. PETRESCU NR. 1
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numărul și data Acordului MPP
2.2 Numărul și data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret) AVIZ NR. 81/2008SI ORD. NR. 497/2008
B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAȚI
1. Valoarea totală aprobată (mii lei) (în prețuri luna 03/anul 2008) 2.247
2. Capacități aprobate (în unități fizice) S C 265 30 MP
S.D 581 10 MP
NR. SALARIAȚI 10
3. Durata de realizare aprobată (număr luni) 18
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
1. Valoarea totală la deschiderea finanțării (mii lei) (în prețuri luna 04/anul 2009) 2.247
2. Durata de realizare contractată (număr luni) 18
3. Data începerii investiției (luna/an) 04/2009
4. Data programată a terminării și PIF (luna/an) 04/2010
5. Valoarea decontată până la 31/12/2007 (mii lei)
6. Valoarea programată în anul 2008 (mii lei)
7. Valoarea rămasă de finanțat la 31/12/2008 (mii lei) 2.247
D. EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT, SURSELE DE FINANȚARE ȘI COSTURILE DE FUNCȚIONARE ȘI DE ÎNTREȚINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A INVESTIȚIEI
I - Credite de angajament (Cod obiectiv: 20.68.04.004)
II - Credite bugetare - mii lei -
Surse de finanțare și costuri de funcționare I/II TOTAL CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2007 EXECUȚIE PRELIMINATĂ 2008 PROGRAM 2009 EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT
ESTIMĂRI
2010 2011 2012 anii ulteriori
0 1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9
1. Total sursă de finanțare I 2.247 1.220 1.027
II 2.247 1.220 1.027
1.4 Buget de asigurări pentru șomaj I 2.247 1.220 1.027
II 2.247 1.220 1.027
1.4.1 Active fixe I 2.247 1.220 1.027
II 2.247 1.220 1.027
2. Proiecția costurilor de funcționare și de întreținere după PIF (preliminări)

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

Capitol 68.04 -- ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

cod 20.68.04.001

FIȘA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIȚII

b) dotări independente

Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiții
A. DATE GENERALE
1. Date geografice:
1.1 Județ/Sector 4
1.2 Municipiu/Oraș/Comuna BUCUREȘTI
1.3 Amplasament
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numărul și data Acordului MFP
2.2 Numărul și data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAȚI
1. Valoarea totală aprobată (mii lei) (în prețuri luna / anul )
2. Capacități aprobate (în unități fizice)
3. Durata de realizare aprobată (număr luni)
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
1. Valoarea totală la deschiderea finanțării (mii lei) (în prețuri luna / anul )
2. Durata de realizare contractată (număr luni)
3. Data începerii investiției (luna/an)
4. Data programată a terminării și PIF (luna/ani
5. Valoarea decontată până la 31/12/2007 (mii lei) 3.276
6. Valoarea programată în anul 2008 (mii lei) 3.625
7. Valoarea rămasă de finanțat la 31/12/2008 (mii lei) 2.735
D. EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT, SURSELE DE FINANȚARE ȘI COSTURILE DE FUNCȚIONARE ȘI DE ÎNTREȚINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A INVESTIȚIEI
I - Credite de angajament (Cod obiectiv: 20.68.04.001)
II - Credite bugetare - mii lei -
Surse de finanțare și costuri de funcționare I/II TOTAL CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2007 EXECUȚIE PRELIMINATĂ 2008 PROGRAM 2009 EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT
ESTIMĂRI
2010 2011 2012 anii ulteriori
0 1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9
1. Total surse de I 9.636 3.276 3.625 1.935 800
finanțare II 9.636 3.276 3.625 1.935 800
1.3 Credite externe I 2.166 316 1.600 250
II 2.166 316 1.600 250
1.4 Buget de asigurări I 7.470 2.960 2.025 1.685 800
pentru șomaj II 7.470 2.960 2.025 1.685 800
1.4.1 Active fixe I 7.470 2.960 2.025 1.685 800
II 7.470 2.960 2.025 1.685 800
2. Proiecția costurilor de funcționare și de întreținere după PIF (preliminări)

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

Capitol 68.04 -- ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Cod 20.68.04.001e ANOFM

FIȘA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIȚII

e) alte cheltuieli asimilate investițiilor

Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiții

A. DATE GENERALE
1. Date geografice:
1.1 Județ/Sector 4
1.2 Municipiu/Oraș/Comuna BUCUREȘTI
1.3 Amplasament
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numărul și data Acordului MFP
2.2 Numărul și data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAȚI
1. Valoarea totală aprobată (mii lei) (în prețuri luna /anul )
2. Capacități aprobate (în unități fizice)
3. Durata de realizare aprobată (număr lunii
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
1. Valoarea totală la deschiderea finanțării (mii lei) (în prețuri luna /anul )
2. Durata de realizare contractată (număr luni)
3. Data începerii investiției (luna/an)
4. Data programată a terminării și PIF (luna/an)
5. Valoarea decontată până la 31/12/2007 (mii lei) 5.023
6. Valoarea programată în anul 200B (mii lei) 6.848
7. Valoarea rămasă de finanțat la 31/12/2008 (mii lei) 26.324
D. EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT, SURSELE DE FINANȚARE ȘI COSTURILE DE FUNCȚIONALITATE ȘI DE ÎNTREȚINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A INVESTIȚIEI
I - Credite de angajament (Cod obiectiv: 20.68.04.001e ANOFM)
II - Credite bugetare - mii lei -
Surse de finanțare și costuri de funcționare I/II TOTAL CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2007 EXECUȚIE PRELIMINATĂ 2008 PROGRAM 2009 EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT
ESTIMĂRI
2010 2011 2012 anii ulteriori
0 1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9
1. Total surse de finanțare I 38.195 5.023 6.848 5.239 6.381 7.645 7.059
II 38.195 5.023 6.848 5.239 6.381 7.645 7.059
1.3 Credite externe I 5.411 1.711 2.700 1.000
II 5.411 1.711 2.700 1.000
1.4 Buget de asigurări pentru șomaj I 32.784 3.312 4.148 4.239 6.381 7.645 7.059
II 32.784 3.312 4.148 4.239 6.381 7.645 7.059
1.4.1 Active fixe I 10.724 617 328 1.459 2.439 3.181 2.700
II 10.724 617 328 1.459 2.439 3.181 2.700
1.4.2 Reparații capitale aferente activelor fixe I 22.060 2.695 3.820 2.780 3.942 4.464 4.359
II 22.060 2.695 3.820 2.780 3.942 4.464 4.359
2. Proiecția costurilor de funcționare și de întreținere după PIP (preliminări)

ANEXA Nr. 6/04

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

SINTEZA
sumelor alocate pentru instituții publice finanțate parțial din
venituri proprii

- mii lei -
Capi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator 2009 Program
A B 1
0001 10 VENITURI PROPRII - TOTAL VENITURI
---------------------------------
15.472
0002 10 I. VENITURI CURENTE 3.016
3300 C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII 3.016
3310 VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI 3.016
3310 50 Alte venituri din prestări servicii și alte activități 3.016
4300 10 IV. SUBVENȚII 12.456
4310 SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII 12.456
09 Subvenții pentru instituții publice 12.456
5010 VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI
-----------------------------------
15.472
5010 01 CHELTUIELI CURENTE 14.737
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 5.550
01 Cheltuieli salariale în bani 4.211
01 Salarii de bază 2.895
02 Salarii de merit 77
03 Indemnizație de conducere 172
04 Spor de vechime 465
06 Alte sporuri 41
07 Ore suplimentare 162
08 Fond de premii 284
13 Indemnizații de delegare 54
30 Alte drepturi salariale în bani 61
03 Contribuții 1.339
01 Contribuții de asigurări sociale de stat 825
5010 10 03 02 Contribuții de asigurări de șomaj 92
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate 312
5010 10 03 04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 63
5010 10 03 06 Contribuții pentru concedii și indemnizații 47
5010 20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 8.247
01 Bunuri și servicii 7.321
01 Furnituri de birou 60
02 Materiale pentru curățenie 33
03 Încălzit, iluminat și forță motrică 485
04 Apă, canal și salubritate 65
05 Carburanți și lubrifianți 152
06 Piese de schimb 85
08 Poșta, telecomunicații, radio, tv, internet 210
5010 20 01 09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcționa] 5.411
5010 20 01 30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 820
5010 20 02 Reparații curente 40
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 131
30 Alte obiecte de inventar 131
06 Deplasări, detașări, transferări 128
01 Deplasări interne, detașări, transferări 128
11 Cărți, publicații și materiale documentare 64
5010 20 13 Pregătire profesională 50
14 Protecția muncii 90
30 Alte cheltuieli 423
04 Chirii 380
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 43
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 470
5010 57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 470
02 Ajutoare sociale 470
02 Ajutoare sociale în natură 470
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 735
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 735
01 Active fixe 235
02 Mașini, echipamente și mijloace de transport 235
5010 71 03 Reparații capitale aferente activelor fixe 500
6510 ÎNVĂȚĂMÂNT 15.472
01 CHELTUIELI CURENTE 14.737
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 5.550
01 Cheltuieli salariale în bani 4.211
01 Salarii de bază 2.895
02 Salarii de merit 77
03 Indemnizație de conducere 172
04 Spor de vechime 465
06 Alte sporuri 41
07 Ore suplimentare 162
08 Fond de premii 284
13 Indemnizații de delegare 54
30 Alte drepturi salariale în bani 61
03 Contribuții 1.339
01 Contribuții, de asigurări sociale de stat 825
6510 10 03 02 Contribuții de asigurări de șomaj 92
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate 312
6510 10 03 04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 63
6510 10 03 06 Contribuții pentru concedii și indemnizații 47
6510 20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 8.247
01 Bunuri și servicii 7.321
01 Furnituri de birou 60
02 Materiale pentru curățenie 33
03 Încălzit, iluminat și forță motrică 485
04 Apă, canal și salubritate 65
05 Carburanți și lubrifianți 152
06 Piese de schimb 85
08 Poșta, telecomunicații, radio, tv, internet 210
6510 20 01 09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 5.411
6510 20 01 30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 820
6510 20 02 Reparații curente 40
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 131
30 Alte obiecte de inventar 131
06 Deplasări, detașări, transferări 128
01 Deplasări interne, detașări, transferări 128
11 Cărți, publicații și materiale documentare 64
6510 20 13 Pregătire profesională 50
14 Protecția muncii 90
30 Alte cheltuieli 423
04 Chirii 380
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 43
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 470
6510 56 02 Programe din Fondul Social European (FSE) 470
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 470
02 Ajutoare sociale 470
02 Ajutoare sociale în natură 470
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 735
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 735
01 Active fixe 235
02 Mașini, echipamente și mijloace de transport 235
6510 71 03 Reparații capitale aferente activelor fixe 500

ANEXA Nr. 6/04/01

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULȚILOR BRAȘOV

BUGETUL
instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii
pe anul 2009

- mii lei -
Capi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator 2009 Program
A B 1
0001 10 VENITURI PROPRII - TOTAL VENITURI
---------------------------------
2.468
0002 10 I. VENITURI CURENTE 350
3300 C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII 350
3310 VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI 350
3310 50 Alte venituri din prestări servicii și alte activități 350
4300 10 IV. SUBVENȚII 2.118
4310 SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII 2.118
09 Subvenții pentru instituții publice 2.118
5010 VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI
-----------------------------------
2.468
5010 01 CHELTUIELI CURENTE 2.438
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 750
01 Cheltuieli salariale în bani 560
01 Salarii de bază 405
02 Salarii de merit 11
03 Indemnizație de conducere 22
04 Spor de vechime 60
06 Alte sporuri 5
07 Ore suplimentare 22
08 Fond de premii 27
13 Indemnizații de delegare 3
30 Alte drepturi salariale în bani 5
03 Contribuții 190
01 Contribuții de asigurări sociale de stat 120
5010 10 03 02 Contribuții de asigurări de șomaj 6
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate 48
5010 10 03 04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 10
5010 10 03 06 Contribuții pentru concedii și indemnizații 6
5010 20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 1.468
01 Bunuri și servicii 1.295
01 Furnituri de birou 10
02 Materiale pentru curățenie 5
03 Încălzit, iluminat și forța motrică 100
04 Apă, canal și salubritate 15
05 Carburanți și lubrifianți 25
06 Piese de schimb 10
08 Pasta, telecomunicații, radio, tv, internet 30
5010 20 01 09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 900
5010 20 01 30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 200
5010 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 20
30 Alte obiecte de inventar 20
06 Deplasări, detașări, transferări 20
01 Deplasări interne, detașări, transferări 20
11 Cărți, publicații și materiale documentare 10
5010 20 13 Pregătire profesională 10
14 Protecția muncii 60
30 Alte cheltuieli 53
04 Chirii 50
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 3
56 TITLUL VIU PROIECTE CU FINANȚARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 100
5010 57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 120
02 Ajutoare sociale 120
02 Ajutoare sociale în natură 120
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 30
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 30
01 Active fixe 30
02 Mașini, echipamente și mijloace de transport 30
6510 ÎNVĂȚĂMÂNT 2.438
01 CHELTUIELI CURENTE 2.438
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 750
01 Cheltuieli salariale în bani 560
01 Salarii de bază 405
02 Salarii de merit 11
03 Indemnizație de conducere 22
04 Spor de vechime 60
06 Alte sporuri 5
07 Ore suplimentare 22
08 Fond de premii 27
13 Indemnizații de delegare 3
30 Alte drepturi salariale în bani 5
03 Contribuții 190
01 Contribuții de asigurări sociale de stat 120
6510 10 03 02 Contribuții de asigurări de șomaj 6
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate 48
6510 10 03 04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 10
6510 10 03 06 Contribuții pentru concedii și indemnizații 6
6510 20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 1.468
01 Bunuri și servicii 1.295
01 Furnituri de birou 10
02 Materiale pentru curățenie 5
03 Încălzit, iluminat și forță motrică 100
04 Apă, canal și salubritate 15
05 Carburanți și lubrifianți 25
06 Piese de schimb 10
08 Poșta, telecomunicații, radio, tv, internet 30
6510 20 01 09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 900
6510 20 01 30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 200
6510 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 20
30 Alte obiecte de inventar 20
06 Deplasări, detașări, transferări 20
01 Deplasări interne, detașări, transferări 20
11 Cărți, publicații și materiale documentare 10
6510 20 13 Pregătire profesională 10
14 Protecția muncii 60
30 Alte cheltuieli 53
04 Chirii 50
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 3
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 100
6510