Parlamentul României

Legea nr. 18/2009 a bugetului de stat pe anul 2009

Modificări (1), Referințe (85), Derogări (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 02 martie 2009 până la 29 ianuarie 2010, fiind înlocuit prin Lege 11/2010;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezenta lege prevede și autorizează pentru anul bugetar 2009 veniturile pe capitole și subcapitole și cheltuielile pe destinații și pe ordonatori principali de credite pentru bugetul de stat, bugetele Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, creditelor externe, fondurilor externe nerambursabile, activităților finanțate integral din venituri proprii.

SECȚIUNEA 1 Dispoziții referitoare la bugetul de stat pe anul 2009

Art. 2. -

(1) Sinteza bugetului de stat, detaliată la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli, pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole și alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Bugetul de stat se stabilește la venituri în sumă de 75.689,7 milioane lei, iar la cheltuieli, în sumă de 94.767,5 milioane lei, cu un deficit de 19.077,8 milioane lei. Modificări (2)

(3) Sinteza cheltuielilor bugetare, pe surse de finanțare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2.

(4) Bugetele ordonatorilor principali de credite și anexele la acestea sunt prevăzute în anexa nr. 3*). Jurisprudență

*) Anexa nr. 3 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 bis în afara abonamentului, care se poate achiziționa de la Centrul de vânzări și informare al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.

(5) Se interzic reținerea și utilizarea de către ordonatorii de credite finanțați integral din bugetul de stat a oricăror venituri proprii care nu sunt prevăzute în anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite.

Art. 3. -

Cheltuielile bugetare sunt detaliate în bugetele ordonatorilor principali de credite pe surse de finanțare, iar în cadrul acestora pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate de cheltuieli.

SECȚIUNEA a 2-a Dispoziții referitoare la bugetele locale pe anul 2009

Art. 4. -

Din taxa pe valoarea adăugată se alocă 17.624,5 milioane lei sume defalcate pentru bugetele locale, din care:

a) 2.022,2 milioane lei pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor, potrivit anexei nr. 4;

b) 12.136,6 milioane lei pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București, potrivit anexei nr. 5; Modificări (2), Jurisprudență

c) 551,8 milioane lei destinate finanțării cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, prevăzute în anexa nr. 6, a căror repartizare pe unități administrativ-teritoriale se face în funcție de lungimea și starea tehnică a acestora, prin hotărâre, de către consiliul județean, după consultarea primarilor;

d) 1.999,7 milioane lei pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, prevăzute în anexa nr. 7, care se repartizează pe unități administrativteritoriale potrivit prevederilor art. 33 alin. (3)-(7) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; Jurisprudență

e) 914,2 milioane lei pentru finanțarea Programului de dezvoltare a infrastructurii și a unor baze sportive din spațiul rural, care se vor repartiza pe județe și proiecte eligibile prin hotărâre a Guvernului, potrivit Ordonanței Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii și a unor baze sportive din spațiul rural, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2007.

Art. 5. - Jurisprudență

(1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la art. 4 lit. a) sunt destinate finanțării:

a) sistemului de protecție a copilului și centrelor de asistență socială a persoanelor cu handicap;

b) drepturilor privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-VIII din învățământul de stat și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat cu program normal de 4 ore;

c) cheltuielilor privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preșcolari și elevii din clasele I-IV din învățământul de stat și confesional;

d) cheltuielilor aferente învățământului special și centrelor județene de resurse și asistență educațională;

e) instituțiilor de cultură descentralizate începând cu anul 2002;

f) plății contribuțiilor pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult din țară;

g) serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor de sub autoritatea consiliilor județene.

(2) În situațiile în care produsele lactate și de panificație, precum și mierea se contractează și de către consiliile locale ale comunelor, orașelor și municipiilor, consiliul județean va repartiza sume cu această destinație unităților administrativteritoriale respective.

(3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la art. 4 lit. b) sunt destinate finanțării: Jurisprudență

a) cheltuielilor de personal, burselor și obiectelor de inventar ale instituțiilor sau ale unităților de învățământ preuniversitar de stat; Jurisprudență

b) drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav;

c) ajutorului social și ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri;

d) serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor de sub autoritatea consiliilor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Consiliului General al Municipiului București;

e) ajutoarelor de stat regionale, acordate în temeiul Legii nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificările și completările ulterioare, pentru administrațiile zonelor libere aflate sub autoritatea consiliilor locale;

f) cheltuielilor creșelor;

g) cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor și al municipiului București, respectiv pentru: sistemul de protecție a copilului, centrele de asistență socială a persoanelor cu handicap, drepturile privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-VIII din învățământul de stat și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat cu program normal de 4 ore, acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preșcolari și elevii din clasele I-IV din învățământul de stat și confesional, învățământul special și centrele de resurse și asistență educațională, instituțiile de cultură descentralizate, începând cu anul 2002, și plata contribuțiilor pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult.

(4) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la alin. (3) pe comune, orașe, municipii, sectoare și municipiul București, după caz, se face prin decizie a directorului direcției generale a finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București, după consultarea consiliului județean și a primarilor, și cu asistența tehnică de specialitate a inspectoratului școlar sau a direcției de muncă și incluziune socială, după caz, în funcție de numărul de beneficiari ai serviciilor respective. Jurisprudență

(5) Pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la art. 4, pe lângă sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, autoritățile administrației publice locale vor aloca și sume din bugetele locale ale acestora.

(6) Numărul maxim de posturi finanțate pentru personalul neclerical din unitățile de cult este prevăzut în anexa nr. 8.

Art. 6. -

Categoriile de venituri și cheltuieli aferente bugetelor locale pe anul 2009 sunt prevăzute în anexa nr. 9.

SECȚIUNEA a 3-a Dispoziții referitoare la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2009

Art. 7. -

Veniturile și cheltuielile bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, constituit în baza prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările și completările ulterioare, sunt prevăzute în anexa nr. 10. Modificări (2)

SECȚIUNEA a 4-a Dispoziții referitoare la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare pe anul 2009

Art. 8. -

(1) Pentru anul 2009, finanțarea cheltuielilor aferente proiectelor/propunerilor de proiecte care întrunesc criteriile de eligibilitate pentru finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricole și de pescuit, altor facilități și instrumente postaderare, care funcționează pe principiul rambursării integrale sau parțiale a cheltuielilor către beneficiari, se asigură de la bugetul de stat, prin bugetele ordonatorilor principali de credite beneficiari ai unor astfel de proiecte, de la bugetele unităților administrativ-teritoriale, respectiv de la bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii.

(2) Fondurile aferente cheltuielilor prevăzute la alin. (1) sunt cuprinse în bugetele ordonatorilor de credite beneficiari de proiecte la titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare", respectiv la capitolele și subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli potrivit destinației acestora și au avizul de principiu al autorității de management/gestiune a programului/instrumentului/facilității asupra eligibilității activităților din cadrul proiectelor propuse la finanțare.

(3) Fac excepție de la prevederile alin. (2) privind obținerea avizului de principiu al autorității de management/gestiune a programului/instrumentului/facilității acele proiecte/propuneri de proiecte care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finanțarea în cadrul programelor/instrumentelor/facilităților care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România.

(4) Se autorizează ordonatorii principali de credite prevăzuți la alin. (1) să efectueze pe parcursul exercițiului bugetar, fără a depăși însă data de 31 octombrie, redistribuiri de fonduri între proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile, astfel încât să asigure implementarea corespunzătoare a acestora, precum și să introducă anexe la bugetul lor cu proiecte noi, respectând condițiile prevăzute la alin. (2), cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate la titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare". Aceste modificări vor fi comunicate lunar Ministerului Finanțelor Publice.

(5) Pe parcursul execuției bugetare, pentru asigurarea resurselor de finanțare a proiectelor prevăzute la alin. (1), unitățile administrativ-teritoriale pot contracta finanțări rambursabile sau pot utiliza disponibilitățile fondului de rulment.

(6) În bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management/gestiune a programelor/ instrumentelor/facilităților sunt cuprinse, după caz, sumele reprezentând "Transferuri de fonduri din bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare", precum și/sau "Transferuri de fonduri din bugetul de stat către ONG-uri, societăți comerciale și alți beneficiari de drept privat sau public, necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare".

Art. 9. -

(1) Pentru plățile efectuate din cheltuielile prevăzute la art. 8, eligibile a fi acoperite din fonduri externe nerambursabile, ordonatorul de credite care are calitatea de beneficiar va solicita autorității de management/gestiune a programului/instrumentului/facilității rambursarea cheltuielilor efectuate conform prevederilor art. 8 alin. (1), în conformitate cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor, precum și cu prevederile contractului/deciziei/ordinului de finanțare.

(2) Autoritățile de management/gestiune, pe baza solicitărilor ordonatorilor de credite, vor efectua cereri lunare de rambursare a cheltuielilor și de alimentare a conturilor lor de disponibil către Autoritatea de Certificare și Plată și Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură și/sau către alte autorități abilitate cu certificarea și plata în cadrul unor programe/facilități sau instrumente postaderare.

(3) Sumele aferente rambursărilor de la Comisia Europeană și de la alți donatori de fonduri externe nerambursabile postaderare, reprezentând contribuția acestora la proiectele prevăzute la art. 8 alin. (1), se fac venit la bugetele din care au fost finanțate proiectele respective și se virează de către autoritățile de management/gestiune a fondurilor/ instrumentelor/facilităților și de Autoritatea de Certificare și Plată la aceste bugete, după certificarea cheltuielilor conform prevederilor legale comunitare și naționale care reglementează fiecare domeniu care intră în sfera de cuprindere a fondurilor externe nerambursabile postaderare.

(4) Sumele alocate bugetelor locale reprezentând contribuția Uniunii Europene la proiectele prevăzute la art. 8 alin. (1) rămase neutilizate la finele exercițiului bugetar se reflectă în excedentul bugetului local și, respectiv, în fondul de rulment și vor fi utilizate în anul 2010 cu aceeași destinație pentru care acestea au fost acordate, până la finalizarea proiectelor respective.

(5) Operațiunile privind înregistrarea în contabilitate a drepturilor și obligațiilor în relația cu Comisia Europeană, provenite din fonduri externe nerambursabile postaderare, se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice.

SECȚIUNEA a 5-a Dispoziții referitoare la proiecte cu finanțare din fonduri rambursabile pe anul 2009

Art. 10. -

(1) Pentru anul 2009 cheltuielile echivalente sumelor rămase de utilizat și de tras din împrumuturile preluate spre administrare de Ministerul Finanțelor Publice și sumelor aferente contribuției Guvernului României la finanțarea proiectelor respective sunt cuprinse cumulat în bugetele ordonatorilor principali de credite, în cadrul sumelor alocate cu această destinație de la bugetul de stat, conform prevederilor art. 19 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 157/2008 pentru reglementarea unor măsuri privind datoria publică în scopul aplicării art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică.

(2) Fondurile aferente cheltuielilor prevăzute la alin. (1) sunt cuprinse în bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul "Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă", respectiv la capitolele și subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli, potrivit destinației acestora.

Art. 11. -

Fac excepție de la prevederile art. 10 cheltuielile aferente acreditivelor deschise și operaționale și după data de 1 ianuarie 2009 din cadrul proiectelor prevăzute la art. 10 alin. (1) și cheltuielile în cadrul proiectelor finanțate din împrumuturile care nu sunt preluate spre administrare de către Ministerul Finanțelor Publice, potrivit art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, care sunt cuprinse în bugetele ordonatorilor principali de credite ca sume alocate din bugetul fondurilor provenite din credite externe și, respectiv, ca sume alocate din bugetul de stat în bugetul propriu, în funcție de sursa de finanțare a cheltuielilor respective.

Art. 12. -

(1) Guvernul poate aproba prin hotărâre virări de credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor prevăzute la titlul "Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă" și, respectiv, în nivelul total al cheltuielilor din bugetul fondurilor provenite din credite externe, în funcție de derularea programelor respective.

(2) În cursul întregului an ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare între capitole și între proiectele/programele cu finanțare rambursabilă, pentru asigurarea sumelor necesare derulării corespunzătoare a acestora, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor prevăzute la titlul "Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă" și, respectiv, în nivelul total al cheltuielilor din credite externe.

Art. 13. -

În condițiile prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare, în cursul întregului an ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare între titlurile, articolele și alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole, pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul "Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă".

CAPITOLUL II Responsabilități în aplicarea prezentei legi

Art. 14. -

(1) Se interzice ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat să efectueze virări de credite de la titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare.

(2) Sumele prevăzute la titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare" nu pot fi redistribuite la alte naturi de cheltuieli cu ocazia rectificărilor bugetare pe parcursul anului 2009 și nu pot fi cedate la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat în baza prevederilor art. 54 din Legea nr. 500/2002, cu modificările ulterioare. Derogări (1)

(3) În condițiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările ulterioare, în cursul întregului an ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare între titlurile, articolele și alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare". Modificări (1)

(4) Din sumele prevăzute la titlul "Proiecte cu finanțare din fondurile externe nerambursabile postaderare" se pot efectua cheltuieli curente și de capital pentru derularea corespunzătoare a proiectelor finanțate de la acest titlu.

(5) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să efectueze redistribuiri de credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor prevăzute la titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare", în funcție de implementarea și derularea proiectelor aprobate. Modificări (1), Jurisprudență

(6) Virările de credite bugetare prevăzute la alin. (3) se pot efectua și de la capitolele care au fost majorate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului și din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, cu excepția sumelor alocate din aceste fonduri.

Art. 15. - Jurisprudență

(1) Se interzice ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat, bugetelor locale și bugetelor fondurilor speciale să efectueze și să aprobe redistribuiri de credite bugetare de la obiectivele de investiții în continuare, respectiv de la obiectivele de investiții noi, la poziția "Alte cheltuieli de investiții", cuprinse în programele de investiții publice, anexe la bugetele acestora.

(2) Reparațiile capitale aferente activelor fixe sunt incluse în Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții, la poziția C "Alte cheltuieli de investiții", categoria e "Alte cheltuieli asimilate investițiilor", anexă la bugetele ordonatorilor principali de credite, și reprezintă acele lucrări care se execută în scopul asigurării menținerii funcționării fondului fix existent pe toată durata normală de utilizare, în condițiile legii, constând în înlocuirea totală sau parțială a elementelor de construcții sau a părților componente ale acestor elemente, deteriorate ca urmare a uzurii fizice, precum și repararea concomitentă a elementelor și părților de elemente de construcții uzate fizic, în scopul aducerii lor cât mai aproape de starea inițială.

Art. 16. -

(1) În bugetele ordonatorilor principali de credite sunt prevăzute, după caz, și sumele reprezentând contribuția Guvernului României la realizarea programelor și proiectelor cu finanțare internațională.

(2) Ordonatorii principali de credite au obligația ca, în cadrul creditelor bugetare aprobate, să asigure integral și cu prioritate fondurile necesare reprezentând componenta locală aferentă derulării programelor și proiectelor cu finanțare internațională, precum și fondurile necesare finanțării angajamentelor asumate prin documentele privind aderarea României la Uniunea Europeană.

(3) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Transferuri între unități ale administrației publice", alineatele "Transferuri privind contribuții de sănătate pentru persoanele care execută pedepse privative de libertate sau arest preventiv" și "Transferuri privind contribuții de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului" la celelalte alineate și articole de cheltuieli ale aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare.

(4) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Alte transferuri", alineatele "Programe cu finanțare rambursabilă", "Programe comunitare", "Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă", "Programe ISPA", "Programe SAPARD", la celelalte alineate și articole de cheltuieli ale aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare, cu excepția realocărilor între aceste poziții.

(5) Din sumele prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul "Alte transferuri", alineatele "Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă", "Programe ISPA", "Programe SAPARD", se pot efectua cheltuieli curente și de capital pentru derularea corespunzătoare a obiectivelor cuprinse în aceste programe.

(6) Sumele reprezentând contribuția Guvernului la realizarea obiectivelor de investiții cu finanțare externă de la titlul "Alte transferuri", alineatul "Investiții ale agenților economici cu capital de stat", și de la titlul "Active nefinanciare" nu pot fi redistribuite la alte obiective sau categorii de investiții.

(7) În condițiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările ulterioare, în cursul întregului an ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare între titlurile și articolele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea:

a) plății la scadență a contribuției României la bugetul Uniunii Europene, a cotizațiilor și contribuțiilor la organisme internaționale, la organisme financiar-bancare internaționale, a rambursărilor de credite externe, a dobânzilor și a altor costuri aferente creditelor externe, precum și a derulării corespunzătoare a programelor finanțate din fonduri comunitare, pre și postaderare și a programelor cu finanțare rambursabilă;

b) sumelor necesare achitării debitelor datorate bugetului Comunității Europene, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările și completările ulterioare, și celor reprezentând majorările de întârziere.

(8) Ministerul Finanțelor Publice poate efectua în cursul întregului an virări de credite bugetare între alineatele articolului bugetar "Contribuția României la bugetul Uniunii Europene".

(9) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Rambursări de credite" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare.

Art. 17. -

Sumele pentru proiectele de comunicare, informare publică și promovarea intereselor românești peste hotare, precum și pentru finanțarea unor acțiuni cu caracter social-cultural sunt prevăzute în anexa nr. 3/12/02a la bugetul Cancelariei Primului Ministru, iar modul de repartizare și utilizare a acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 18. -

Sumele pentru sprijinirea organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, precum și pentru finanțarea de proiecte și programe interetnice și de combatere a intoleranței sunt prevăzute în anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, iar modul de repartizare și utilizare a acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 19. -

În bugetul Ministerului Educației, Cercetării și Inovării, la capitolul "Învățământ" sunt prevăzute, pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat, sume pentru: obiective de investiții, consolidări, reabilitări, achiziții de imobile, reparații capitale, achiziționarea de mijloace de transport pentru transportul elevilor din mediul rural, edificarea și construirea de campusuri școlare, dotarea cu mobilier școlar, înființarea și modernizarea unor școli de arte și meserii, continuarea procesului de informatizare, asigurarea utilităților de natura investițiilor, dotarea bibliotecilor școlare cu cărți și material didactic, dotarea laboratoarelor școlare, reforma educației timpurii, precum și alte dotări specifice învățământului.

Art. 20. -

(1) În anul 2009 se acordă transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prin bugetul Ministerului Educației, Cercetării și Inovării, în sumă de 191,6 milioane lei pentru finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar de stat.

(2) Repartizarea pe comune, orașe, municipii, județe și sectoarele municipiului București și, în cadrul acestora, pe unități de învățământ preuniversitar de stat a transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute la alin. (1), se face prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Educației, Cercetării și Inovării.

CAPITOLUL III Dispoziții finale

Art. 21. -

Termenul de aplicare a Programului de dezvoltare a infrastructurii unor baze sportive din spațiul rural, aprobat prin Ordonanța Guvernului nr. 7/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2007, se prelungește până la 31 decembrie 2009.

Art. 22. -

În anul 2009, cheltuielile pentru transmiterea și plata pensiilor militare și a altor drepturi de asigurări sociale, cuvenite personalului din sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță națională, se stabilesc prin aplicarea coeficientului de 1,03% asupra sumelor virate.

Art. 23. -

(1) Instituțiile și autoritățile administrației publice centrale și locale care au în administrare hoteluri, case de odihnă și de oaspeți, baze de odihnă, tratament și alte asemenea unități asigură finanțarea cheltuielilor curente și de capital pentru respectivele unități exclusiv din veniturile proprii ale acestor unități.

(2) Ordonatorii de credite nu vor putea finanța nicio activitate legată de administrarea unităților prevăzute la alin. (1) din sume alocate de la bugetul de stat, bugetele locale și bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.

Art. 24. -

Fondurile alocate de la bugetul de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj pentru stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii și înființarea de noi locuri de muncă se vor monitoriza de către Ministerul Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri.

Art. 25. -

(1) Resursele financiare aferente proiectelor privind infrastructura în domeniul educației, derulate de Ministerul Educației, Cercetării și Inovării, se pot asigura prin contractarea de împrumuturi, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare.

(2) Pentru proiectele derulate de către instituțiile de învățământ superior de stat din coordonarea Ministerului Educației, Cercetării și Inovării, resursele financiare pot fi asigurate prin împrumuturi contractate de către acestea în conformitate cu legislația în vigoare, în condițiile rambursării din surse proprii, și doar cu avizarea în prealabil a contractării de către Ministerul Finanțelor Publice.

Art. 26. -

În bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, din suma de 22.540 mii lei prevăzută la titlul "Active nefinanciare", suma de 2.832 mii lei este utilizată pentru dotarea Școlii Superioare de Aviație Civilă cu un simulator necesar instruirii practice a cursanților, suma de 1.500 mii lei pentru "Obiect nr. 2 Pavilion pregătire și cazare Strejnic", suma de 2.271 mii lei pentru "Obiect nr. 3 Hangar întreținere și reparații Strejnic", suma de 433 mii lei pentru majorarea puterii electrice aferente echipamentului de balizaj al pistei 08-26 Strejnic și al căii de rulare aferente, suma de 690 mii lei pentru modernizarea infrastructurii depozitului de carburanți Strejnic ("Obiect nr. 4"), suma de 1.106 mii lei pentru drumuri, platforme, împrejmuire și porți ("Obiect nr. 5") - realizarea drumului tehnologic perimetral pe o lungime de 4.100 m, iar suma de 800 mii lei pentru înlocuirea portierelor și a pardoselii hangarului Strejnic.

Art. 27. -

Anexele nr. 1-10*) fac parte integrantă din prezenta lege.

*) Anexele nr. 1, 2 și 4-10 sunt reproduse în facsimil.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR p. PREȘEDINTELE SENATULUI
IOAN OLTEAN ALEXANDRU PEREȘ

București, 26 februarie 2009.

Nr. 18.

ANEXA Nr. 1 Referințe (1)

BUGETUL DE STAT
pe anul 2009- SINTEZA -

- mii lei -
Capi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator 2009 Program
A B 1
0101 01 VENITURI - TOTAL
----------------
75.689.755
0002 1. VENITURI CURENTE 71.012.030
0003 A. VENITURI FISCALE 64.784.051
0004 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL 19.935.479
0005 A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 15.237.165
0101 IMPOZIT PE PROFIT 13.445.500
01 Impozit pe profit de la agenții economici 12.695.500
02 Impozit pe profil de la băncile comerciale 750.000
0201 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 1.791.665
01 Impozit pe veniturile realizate de persoanele juridice nerezidente 799.000
02 Impozitul pe profit obținut din activități comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii privind protecția consumatorului 325
03 Impozit pe dividende datorat de persoane juridice 271.300
04 Impozitul pe venitul reprezentanțelor din România ale societăților comerciale și organizațiilor economice străine 3.800
05 Impozit pe profitul realizat de persoana fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică, care nu generează o persoană juridică 3.040
06 Impozit pe venitul microîntreprinderilor 694.000
07 Impozit pe veniturile microîntreprinderilor realizate de persoana fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică care nu generează o persoană juridică 200
50 Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital de la persoane juridice 20.000
0300 01 A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 4.696.314
0301 IMPOZIT PE VENIT 20.006.115
01 Impozit pe venituri din activități independente 642.061
02 Impozit pe venituri din salarii 14.761.042
03 Impozit pe venituri din cedarea folosinței bunurilor 297.610
04 Impozit pe venituri din dividende 1.708.260
05 Impozit pe venituri din dobânzi 117.662
06 Impozit pe venituri din pensii 441.797
07 Impozit pe veniturile obținute din jocurile de noroc, din premii și din prime în bani și/sau natură 92.055
08 Impozit pe veniturile din economii sub formă de dobândă realizate în Belgia, Luxemburg și Austria de persoane fizice române rezidente fiscal în România 3.336
09 Impozit pe venituri din transferul titlurilor de valoare 120.260
10 Impozit pe venituri din operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum și orice alte operațiuni similare 323
11 Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală 112.811
12 Impozit pe venituri realizate de persoanele fizice nerezidente 122.995
13 Impozit pe venituri din activități agricole 50.802
14 Impozit pe venituri obținute din valorificarea de bunuri în regim de consignație și din activități desfășurate pe baza unui contract de agent, comision sau mandat comercial 119.130
15 Impozit pe veniturile din activitățile de expertiză contabilă, tehnică judiciară și extrajudiciară 6.292
16 Impozit pe venituri din activități desfășurate în baza contractelor/comerciale civile încheiate potrivit Codului civil 205.770
17 Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici 1.429
18 Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal 895.258
19 Sume virate pentru sponsorizarea entităților non-profit -12.080
50 Impozit pe venituri din alte surse 65.410
60 Regularizări 253.892
0401 COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (SE SCAD) -15.309.801
01 Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad) -15.309.801
0500 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL 2.000
0501 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 2.000
50 Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital 2.000
0600 01 A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL 21.218
0601 IMPOZIT PE SALARII - TOTAL 21.218
01 Impozit pe salarii 21.218
0700 A3. IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE 223.000
0701 IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE 223.000
03 Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notarială și alte taxe de timbru 223.000
1000 01 A4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII 43.514.524
1001 TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ 44.416.400
01 Taxa pe valoarea adăugată încasată 44.416.400
1101 SUME DEFALCATE DIN TVA -17.624.510
01 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor (se scad) -2.022.172
02 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București (se acad) -12.136.598
05 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri (se scad) -551.770
06 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad) -1.999.737
07 Sume defalcate din TVA pentru dezvoltarea infrastructurii și a bazelor sportive din spațiul rural (se scad) -914.233
1201 ALTE IMPOZITE ȘI TAXE GENERALE PE BUNURI ȘI SERVICII 35.700
01 Impozit pe țițeiul din producția internă și gazele naturale 35.700
1401 ACCIZE 16.233.400
1601 TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR. AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFĂȘURAREA DE ACTIVITĂȚI 453.534
01 Taxe pentru jocurile de noroc 136.000
03 Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare 120.000
04 Taxe pe activitatea de prospecțiune, explorare și exploatare a resurselor minerale 9.000
06 Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc 188.000
07 Taxe pentru prestațiile efectuate și pentru eliberarea autorizațiilor de transport în trafic internațional 292
50 Alte taxe pe utilizarea, bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități 242
1700 01 A5. IMPOZIT PE COMERȚUL EXTERIOR ȘI TRANZACȚIILE INTERNAȚIONALE 1.021.100
1701 VENITURI ÎNCADRATE ÎN RESURSELE PROPRII ALE BUGETULUI UNIUNII EUROPENE 1.021.100
01 Taxe vamale (altele decât în sectorul agricol) 826.947
02 Taxe vamale legale de sectorul agricol 188.253
03 Contribuții în sectorul zahărului 5.900
1800 01 A6. ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE 68.730
1801 ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE 68.730
04 Alte taxe pe tranzacții și comerț internațional 730
06 Contribuții la fondul temporar pentru restructurarea industriei zahărului în Comunitatea Europeană 68.000
2000 01 B. CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI 463.000
2001 CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR 270.000
05 Vărsăminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neîncadrate 270.000
2101 CONTRIBUȚIILE ASIGURAȚILOR 193.000
01 Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de asigurați 193.000
2900 C. VENITURI NEFISCALE 5.764.979
3000 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 4.621.058
3001 VENITURI DIN PROPRIETATE 4.348.058
01 Vărsăminte din profilul net al regiilor autonome, societăților și companiilor naționale 80.000
02 Încasări din cota reținută, conform Codului penal 58
05 Venituri din concesiuni și închirieri 2.668.000
08 Venituri din dividende 1.600.000
3101 VENITURI DIN DOBÂNZI 273.000
03 Alte venituri din dobânzi 273.000
3300 01 C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII 1.143.921
3301 VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI 235.906
02 Taxe consulare 150.000
03 Venituri din taxe pentru prestații vamale 194
04 Taxe și tarife pentru analize și servicii efectuate de laboratoare 80
06 Venituri din expertiza tehnică judiciară și extrajudiciară 3.600
08 Venituri din prestări de servicii 55.000
09 Taxe și alte venituri din protecția mediului 17.500
23 Venituri din timbrul judiciar 1.190
25 Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat 3.350
26 Venituri din despăgubiri 4.900
29 Tarife încasate pentru emiterea unei soluții fiscale individuale anticipate și pentru emiterea sau modificarea unui acord de preț în avans 92
3401 VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE 2.534
01 Venituri din taxe pentru eliberări de permise și certificate 2.534
3501 AMENZI, PENALITĂȚI ȘI CONFISCĂRI 531.575
01 Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale 500.000
02 Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite și taxe 2.000
03 Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii 27.000
04 Majorări de întârziere pentru venituri nevărsate la termen 300
05 Amenzi judiciare 2.225
06 Încasări rezultate din valorificarea bunurilor confiscate ca urmare a săvârșirii infracțiunilor la regimul drogurilor și precursorilor 50
3601 DIVERSE VENITURI 373.906
01 Venituri din aplicarea prescripției extinctive 8.000
02 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri 56
03 Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite 900
04 Venituri din producerea riscurilor asigurate 100
05 Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice 1.300
11 Venituri din ajutoare de stat recuperate 59.000
13 Taxe pentru stocurile excedentare 1.450
14 Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită 3.100
50 Alte venituri 300.000
3900 01 II. VENITURI DIN CAPITAL 149.700
3901 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI 149.700
01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice 25.000
02 Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat și de mobilizare 1.900
03 Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului 90.000
06 Venituri obținute în procesul de stingere a creanțelor bugetare 21.300
07 Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau a unităților administrativ-teritoriale 11.500
4000 01 III. OPERAȚIUNI FINANCIARE 5.630
4001 ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE 5.630
04 Încasări din rambursarea împrumuturilor din fondul de redresare financiară 100
05 Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru proiecte de investiții în turism 30
07 Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice 4.500
08 Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru acoperirea arieratelor către CONEL și ROMGAZ 1.000
4501 SUME PRIMITE DE LA UE ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE 4.522.395
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT
--------------------------
94.767.512
01 CHELTUIELI CURENTE 86.878.961
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 15.525.804
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 4.512.193
30 TITLUL III DOBÂNZI 5.220.085
40 TITLUL IV SUBVENȚII 4.260.790
50 TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ 167.669
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 11.810.456
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 14.206.860
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 7.654.465
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 17.859.561
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 1.533.427
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 4.127.651
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 5.371.234
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 4.272.586
72 TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE 900.000
75 TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE 198.648
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 2.517.317
80 TITLUL XV ÎMPRUMUTURI 5.454
81 TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE 2.511.863
5100 01 PARTEA I-A SERVICII PUBLICE GENERALE 22.394.409
01 CHELTUIELI CURENTE 19.063.813
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 2.576.269
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 1.448.003
30 TITLUL III DOBÂNZI 4.918.596
50 TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ 167.669
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 494.621
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 8.344.153
56 TITLUL VIII PROGRAME CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 821.740
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 292.762
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.289.883
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 191.235
72 TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE 900.000
75 TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE 198.648
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 2.040.713
81 TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE 2.040.713
01 Rambursări de credite externe 285.843
06 Diferențe de curs aferente datoriei publice externe 285.843
5101 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE 10.537.183
01 CHELTUIELI CURENTE 10.362.707
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 2.388.322
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 596.981
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 49.291
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 6.566.659
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 756.929
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 4.525
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 174.476
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 174.476
5101 01 Autorități executive și legislative 4.211.955
01 Administrația prezidențială 42.997
02 Autorități legislative 402.137
03 Autorități executive 3.428.594
04 Alte organe ale autorităților publice 338.227
03 Contribuția la bugetul UE 5.900.000
04 Cofinanțarea fondurilor primite de la Uniunea Europeană 425.228
5301 CERCETARE FUNDAMENTALĂ ȘI CERCETARE DEZVOLTARE 1.433.356
01 CHELTUIELI CURENTE 1.416.637
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 187.947
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 769.995
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 26.111
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 346.746
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 64.811
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 21.027
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 16.719
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 16.719
5301 01 Cercetare fundamentală (de bază) 194.996
02 Cercetare și dezvoltare pentru servicii publice generale 1.238.360
5401 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 3.013.468
01 CHELTUIELI CURENTE 1.914.780
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 49.153
50 TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ 167.669
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 1.430.748
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 267.210
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.098.688
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 40
72 TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE 900.000
75 TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE 198.648
5401 01 Programe de informare și prezentare a imaginii României 1.000
02 Fond de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului 152.669
03 Fond de intervenție la dispoziția Guvernului 15.000
04 Fondul Național de Preaderare 1.420.761
11 Asistența națională externă pentru dezvoltare 8.400
12 Fondul Național de Dezvoltare 198.648
50 Alte servicii publice generale 1.216.990
5501 TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI 7.410.402
01 CHELTUIELI CURENTE 5.369.689
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 31.874
30 TITLUL III DOBÂNZI 4.918.596
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 419.219
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 2.040.713
81 TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE 2.040.713
6000 01 PARTEA A II-A APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ 15.802.498
01 CHELTUIELI CURENTE 14.029.153
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 11.022.095
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 1.613.249
30 TITLUL III DOBÂNZI 22.316
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 886.573
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 176.963
56 TITLUL VIII PROGRAME CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 224.453
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 174
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 6.020
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE 77.310
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.773.275
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 1.773.275
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 70
81 TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE 70
01 Rambursări de credite externe 70
01 Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite 70
6001 APĂRARE 4.695.941
01 CHELTUIELI CURENTE 3.708.773
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 2.696.189
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 749.226
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 104.077
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 158.957
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 104
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 220
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 987.168
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 987.168
6001 01 Administrație centrală 302.172
02 Apărare națională 3.956.868
03 Ajutor militar extern 391.552
25 Cercetare și dezvoltare pentru apărare 24.903
50 Alte cheltuieli în domeniul apărării 20.446
6101 ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ 11.106.557
01 CHELTUIELI CURENTE 10.320.380
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 8.325.906
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 864.023
30 TITLUL III DOBÂNZI 22.316
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 782.496
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 18.006
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 224.453
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 70
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 5.800
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 77.310
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 786.107
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 786.107
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 70
81 TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE 70
6101 01 Administrația centrală 1.172.804
03 Ordine publică 4.089.402
01 Poliție 2.393.022
02 Jandarmerie 919.749
03 Paza și supravegherea frontierei 776.631
04 Siguranța națională 1.758.125
05 Protecție civilă și protecția contra incendiilor 987.295
06 Autorități judecătorești 1.761.700
07 Penitenciare 700.048
25 Cercetare și dezvoltare pentru ordine publică și siguranță națională 1.000
50 Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale 636.183
6500 01 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE 31.447.826
01 CHELTUIELI CURENTE 29.803.130
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1.116.421
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 939.280
30 TITLUL III DOBÂNZI 6.456
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 7.006.816
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 115.192
56 TITLUL VIII PROGRAME CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 841.382
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 17.859.387
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 1.135.181
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.635.962
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 1.635.962
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 8.734
80 TITLUL XV ÎMPRUMUTURI 454
81 TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE 8.280
01 Rambursări de credite externe 8.280
01 Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite 8.280
6501 ÎNVĂȚĂMÂNT 6.346.711
01 CHELTUIELI CURENTE 4.826.814
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 674.470
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 240.244
30 TITLUL III DOBÂNZI 5.406
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 2.521.946
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 3.679
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 440.443
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 242.567
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 448.565
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 249.494
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.519.897
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 1.519.897
6501 01 Administrație centrală 57.300
02 Servicii publice descentralizate 1.483.132
03 învățământ preșcolar și primar 3.335
01 Învățământ preșcolar 3.335
04 Învățământ secundar 587.735
01 Învățământ secundar interior 289.910
02 Învățământ secundar superior 289.522
03 Învățământ profesional 38.303
05 Învățământ postliceal 50.035
06 Învățământ superior 3.320.317
01 Învățământ universitar 2.846.386
02 Învățământ postuniversitar 473.931
07 Învățământ nedefinibil prin nivel 59.687
01 Centre de specializare, perfecționare, calificare și recalificare 3.840
02 Biblioteci centrale, universitare și pedagogice 55.847
11 Servicii auxiliare pentru educație 365.332
04 Cămine și cantine pentru studenți 147.680
30 Alte servicii auxiliare 217.652
25 Cercetare și dezvoltare pentru învățământ 74
50 Alte cheltuieli în domeniul învățământului 419.764
6601 SĂNĂTATE 2.403.254
01 CHELTUIELI CURENTE 2.322.754
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 268.249
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 127.504
30 TITLUL III DOBÂNZI 1.050
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 1.592.907
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 9.764
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 103.380
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 3.000
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 216.900
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 72.220
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 72.220
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 8.280
81 TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE 8.280
6601 01 Administrația centrală 21.200
02 Servicii publice descentralizate 170.000
04 Servicii medicale în ambulator 9.775
05 Asistență medicală în centre medicale multifuncționale 9.775
06 Servicii medicale în unități similare cu paturi 87.929
01 Spitale generale 87.929
08 Servicii de sănătate publică 45.000
09 Hematologie și securitate transfuzională 65.000
10 Cercetare aplicativă și dezvoltare experimentală în sănătate 6.226
50 Alte cheltuieli în domeniul sănătății 1.998.124
50 Alte instituții și acțiuni sanitare 1.998.124
6701 CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE 2.313.926
01 CHELTUIELI CURENTE 2.276.715
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 74.029
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 399.928
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 777.848
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 91.525
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 14.435
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 666.604
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 252.346
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 37.211
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 37.211
6701 01 Administrație centrală 100.090
02 Servicii publice descentralizate 38.000
03 Servicii culturale 386.308
01 Biblioteci publice naționale 13.510
03 Muzee 115.816
04 Instituții publice de spectacole și concerte 202.311
11 Edituri 2.808
12 Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice 42.603
14 Centre culturale 7.880
16 Târguri, saloane și expoziții de carte și de publicații culturale 1.380
05 Servicii recreative și sportive 459.268
01 Sport 441.268
02 Tineret 18.000
06 Servicii religioase 387.488
50 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei 942.772
6801 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 20.383.935
01 CHELTUIELI CURENTE 20.376.847
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 99.673
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 171.604
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 2.114.115
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 10.224
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 283.124
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 17.613.820
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 20.012
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 64.275
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 6.634
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 6.634
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 454
80 TITLUL XV ÎMPRUMUTURI 454
6801 01 Administrație centrală 319.247
02 Servicii publice descentralizate 92.303
03 Pensii și ajutoare pentru bătrânețe 11.092.405
05 Asistență socială în caz de boli și invalidități 1.779.219
02 Asistență socială în caz de invaliditate 1.779.219
06 Asistență socială pentru familie și copii 5.518.787
08 Ajutoare la trecerea în rezervă, retragere sau pensionare 273.099
09 Ajutoare pentru urmași 785
15 Prevenirea excluderii sociale 920.047
01 Ajutor social 793.252
03 Centre de primire și cazare a persoanelor solicitante a statutului de refugiat 2.026
04 Servicii sociale 33.997
50 Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale 90.772
25 Cercetare și dezvoltare în domeniul asigurărilor și asistenței sociale 2.968
50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale 385.075
7000 01 Partea a IV-a SERVICII ȘI DEZVOLTARE
PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU ȘI APE 3.857.778
01 CHELTUIELI CURENTE 3.366.278
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 145.992
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 53.821
30 TITLUL III DOBÂNZI 9.200
40 TITLUL IV SUBVENȚII 12.800
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 1.221.872
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 611.339
56 TITLUL VIII PROGRAME CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 116.264
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 50
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 491.500
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 491.500
7001 LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ 3.225.489
01 CHELTUIELI CURENTE 2.773.989
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 9.620
40 TITLUL IV SUBVENȚII 12.800
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 972.622
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 569.007
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 15.000
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 1.194.940
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 451.500
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 451.500
7001 03 Locuințe 1.520.715
01 Dezvoltarea sistemului de locuințe 1.520.715
05 Alimentare cu apa și amenajări hidrotehnice 935.877
02 Amenajări hidrotehnice 935.877
50 Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale 768.897
7401 PROTECȚIA MEDIULUI 632.289
01 CHELTUIELI CURENTE 592.289
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 145.992
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 44.201
30 TITLUL III DOBÂNZI 9.200
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 249.250
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 42.332
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 101.264
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 50
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 40.000
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 40.000
7401 01 Administrație centrală 55.555
03 Reducerea și controlul poluării 568.552
04 Protecția biosferei și a mediului natural 4.250
25 Cercetare și dezvoltare în domeniul mediului 3.932
8000 01 Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE 21.265.001
01 CHELTUIELI CURENTE 20.616.587
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 665.027
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 457.840
30 TITLUL III DOBÂNZI 263.517
40 TITLUL IV SUBVENȚII 4.247.990
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 2.200.574
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 4.959.213
56 TITLUL VIII PROGRAME CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 5.650.626
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 99.414
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE 2.072.386
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 180.614
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 180.614
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 467.800
80 TITLUL XV ÎMPRUMUTURI 5.000
81 TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE 462.800
01 Rambursări de credite externe 462.800
01 Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite 462.800
8001 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ 1.931.873
01 CHELTUIELI CURENTE 1.884.241
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 85.745
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 109.883
40 TITLUL IV SUBVENȚII 260.129
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 110.331
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 735.972
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 483.536
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 874
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 97.771
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 42.632
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 42.632
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 5.000
80 TITLUL XV ÎMPRUMUTURI 5.000
8001 01 Acțiuni generale economice și comerciale 1.931.873
01 Administrație centrală 250.872
03 Meteorologie 52.910
05 Sistemul național antigrindină 9.000
06 Prevenire și combatere inundații și ghețuri 4.617
07 Susținerea exportului, a mediului de afaceri și a tranzacțiilor internaționale 224.069
10 Programe de dezvoltare regională și socială 670.165
11 Rezerve de stat și de mobilizare 94.092
12 Ajutoare de stat 593.657
30 Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice și comerciale 32.491
8101 COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE 1.057.586
01 CHELTUIELI CURENTE 1.057.586
40 TITLUL IV SUBVENȚII 293.160
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 470.129
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 294.297
8101 02 Cărbune și alți combustibili minerali solizi 309.850
04 Combustibil nuclear 584
05 Energie electrică 256.107
06 Energie termică 470.129
50 Alte cheltuieli privind combustibili și energia 20.916
8201 INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, PRELUCRĂTOARE ȘI CONSTRUCȚII 360.007
01 CHELTUIELI CURENTE 309.617
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 20
30 TITLUL III DOBÂNZI 52.170
40 TITLUL IV SUBVENȚII 126.290
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 25.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 106.137
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 50.390
81 TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE 50.390
8201 01 Industria extractivă a resurselor minerale altele decât combustibilii minerali 73.940
50 Alte cheltuieli în domeniul industriei 286.067
8301 AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ȘI VÂNĂTOARE 8.392.664
01 CHELTUIELI CURENTE 8.308.638
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 531.134
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 115.612
30 TITLUL III DOBÂNZI 580
40 TITLUL IV SUBVENȚII 2.468.604
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 834.087
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 142.448
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 3.895.173
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 91.440
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 229.560
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 81.266
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 81.266
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 2.760
81 TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE 2.760
8301 01 Administrație centrală 127.472
02 Servicii publice descentralizate 964.879
03 Agricultură 5.206.740
01 Amendare soluri acide și alcaline 9.700
02 Îmbunătățiri funciare, irigații, desecări și combaterea eroziunii solului 586.855
03 Protecția plantelor și carantina fitosanitară 44.915
04 Programe pentru sprijinirea producătorilor agricoli 4.223.100
05 Reproducția și selecția animalelor 23.600
30 Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 318.570
04 Silvicultura 194.770
50 Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii și vânătorii 1.898.803
8401 TRANSPORTURI 8.712.444
01 CHELTUIELI CURENTE 8.285.262
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 41.790
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 16.563
30 TITLUL III DOBÂNZI 210.767
40 TITLUL IV SUBVENȚII 1.099.807
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 458.454
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 3.632.797
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 1.149.729
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 7.100
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 1.668.255
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 17.532
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 17.532
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 409.650
81 TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE 409.650
8401 01 Administrație centrală 54.453
03 Transport rutier 5.743.520
01 Drumuri și poduri 5.743.520
04 Transport feroviar 2.472.146
01 Transport pe cale ferată 1.907.406
02 Transport cu metroul 564.740
05 Transport pe apă 275.589
06 Transport aerian 166.736
02 Aviația civilă 151.137
03 Zboruri speciale 15.599
8501 COMUNICAȚII 310.357
01 CHELTUIELI CURENTE 271.557
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 5.640
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 107.752
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 700
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 106.715
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 50.750
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 38.800
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 38.800
8501 01 Comunicații 310.357
8601 CERCETARE ȘI DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL ECONOMIC 103.974
01 CHELTUIELI CURENTE 103.590
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 718
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 56.010
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 46.862
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 384
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 384
8601 02 Cercetare și dezvoltare în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii și vânătorii 45.180
03 Cercetare și dezvoltare în domeniul combustibilului și energiei 31.652
04 Cercetare și dezvoltare în domeniul industriei extractive, prelucrătoare și construcțiilor 27.142
8701 ALTE ACȚIUNI ECONOMICE 396.096
01 CHELTUIELI CURENTE 396.096
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 52.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 302.573
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 15.473
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 26.050
8701 01 Fondul Român de Dezvoltare Socială 396.096
9901 DEFICIT -19.077.757
Referințe (43)

ANEXA Nr. 2

SINTEZA
cheltuielilor pe surse de finanțare, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate, după caz pe anul 2009

- mii lei -
Capi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator 2009 Program
A B 1
5000 TOTAL GENERAL
-------------
108.129.691
01 CHELTUIELI CURENTE 99.265.340
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 17.410.275
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 7.082.463
30 TITLUL III DOBÂNZI 5.220.355
40 TITLUL IV SUBVENȚII 4.260.790
50 TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ 167.669
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 13.232.477
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 17.975.984
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 10.379.973
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 17.862.376
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 1.545.327
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 4.127.651
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 6.342.673
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 5.244.025
72 TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE 900.000
75 TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE 198.648
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 2.521.678
80 TITLUL XV ÎMPRUMUTURI 5.454
81 TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE 2.516.224
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT
--------------------------
94.767.512
01 CHELTUIELI CURENTE 86.878.961
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 15.525.804
01 Cheltuieli salariale în bani 10.715.816
01 Salarii de bază 5.438.884
02 Salarii de merit 128.912
03 Indemnizație de conducere 156.410
04 Spor de vechime 650.078
05 Sporuri pentru condiții de muncă 1.004.278
06 Alte sporuri 1.020.194
07 Ore suplimentare 33.151
O8 Fond de premii 534.437
09 Primă de vacanță 324.686
10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 7.116
11 Fond aferent plății cu ora 53.101
12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității 22.016
13 Indemnizații de delegare 355.717
14 Indemnizații de detașare 4.353
15 Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă 2.170
16 Alocații pentru locuințe 15.602
30 Alte drepturi salariale în bani 964.711
02 Cheltuieli salariale în natură 2.301.970
02 Norme de hrană 1.697.509
03 Uniforme și echipament obligatoriu 465.382
04 Locuință de serviciu folosită de salariat și familia sa 751
05 Transportul la și de la locul de muncă 12.167
30 Alte drepturi salariale în natură 126.161
03 Contribuții 1.691.518
01 Contribuții de asigurări sociale de stat 1.000.470
02 Contribuții de asigurări de șomaj 38.794
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate 583.326
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 18.225
05 Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați 3.725
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații 46.690
07 Contribuții la fondul de garantare a creanțelor salariale 288
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 4.512.193
01 Bunuri și servicii 1.790.035
01 Furnituri de birou 38.442
02 Materiale pentru curățenie 10.434
03 Încălzit, iluminat și forță motrică 342.862
04 Apă, canal și salubritate 57.533
05 Carburanți și lubrifianți 205.526
06 Piese de schimb 66.445
07 Transport 10.119
08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet 182.052
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 703.582
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 173.040
02 Reparații curente 110.031
03 Hrană 117.266
01 Hrană pentru oameni 114.586
02 Hrană pentru animale 2.680
04 Medicamente și materiale sanitare 24.142
01 Medicamente 11.163
02 Materiale sanitare 4.058
03 Reactivi 8.650
04 Dezinfectanți 271
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 172.092
01 Uniforme și echipament 86.543
03 Lenjerie și accesorii de pat 2.977
30 Alte obiecte de inventar 82.572
06 Deplasări, detașări, transferări 201.193
01 Deplasări interne, detășări, transferări 102.581
02 Deplasări în străinătate 98.612
09 Materiale de laborator 5.834
10 Cercetare-dezvoltare 785.371
11 Cărți, publicații și materiale documentare 20.751
12 Consultanții și expertiză 19.903
13 Pregătire profesională 21.446
14 Protecția muncii 5.977
15 Muniție, furnituri și armament de natura activelor fixe pentru armată 29.558
16 Studii și cercetări 240
18 Plăți pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor 16.900
21 Meteorologie 52.000
22 Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor 9.000
23 Prevenirea și combaterea inundațiilor și înghețurilor 4.517
24 Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor 42.187
01 Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor externe 20.313
02 Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor interne 5.700
03 Stabilirea riscului de țară 1.904
04 Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor preluate de MEF în baza OUG nr. 64/2007 14.270
25 Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale 42.628
28 Ajutor public judiciar 15.186
30 Alte cheltuieli 850.936
01 Reclamă și publicitate 7.490
02 Protocol și reprezentare 30.818
03 Prime de asigurare non-viață 51.556
04 Chirii 130.145
06 Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor 137.789
07 Fondul Președintelui/Fondul conducătorului instituției publice 2.109
08 Fondul Primului ministru 780
09 Executarea silită a creanțelor bugetare 7.306
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 482.943
30 TITLUL III DOBÂNZI 5.220.085
01 Dobânzi aferente datoriei publice interne 2.783.000
01 Dobânzi aferente datoriei publice interne directe 2.783.000
02 Dobânzi aferente datoriei publice externe 1.172.590
01 Dobânzi aferente datoriei publice externe directe 898.816
02 Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 273.774
03 Alte dobânzi 27.715
05 Dobânzi la operațiunile de leasing 27.715
04 Dobânzi aferente împrumuturilor preluate de MEF în baza O.U.G. nr. 64/2007 1.236.780
40 TITLUL IV SUBVENȚII 4.260.790
01 Subvenții pe produse 311.571
02 Subvenții pe activități 23.451
03 Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif 210.655
04 Subvenții pentru susținerea transportului feroviar public de călători 678.382
05 Subvenții pentru transportul de călători cu metroul 327.343
06 Acțiuni de ecologizare 42.700
13 Susținerea exportului, a mediului de afaceri și a tranzacțiilor internaționale 260.129
14 Susținerea infrastructurii de transport 52.530
15 Sprijinirea producătorilor agricoli 2.231.904
16 Programe de conservare sau de închidere a minelor 76.143
18 Protecție socială în sectorul minier 15.081
30 Alte subvenții 30.901
50 TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ 167.669
01 Fond de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului 152.669
02 Fond de intervenție la dispoziția Guvernului 15.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 11.810.456
01 Transferuri curente 9.527.881
01 Transferuri către instituții publice 2.796.835
02 Finanțarea de bază a învățământului superior 2.062.143
03 Acțiuni de sănătate 1.074.331
04 Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 1.700.000
10 Transferuri privind contribuții de sănătate pentru persoane care execută pedepse private de libertate sau arest preventiv 944
11 Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate 231.394
13 Transferuri pentru lucrările de cadastru imobiliar 32.000
25 Programe pentru sănătate 147.020
26 Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului 99.860
28 Întreținerea infrastructurii rutiere 277.740
32 Reabilitarea termică a clădirilor de locuit 160.000
34 Transferuri pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili 470.129
36 Sprijin financiar la constituirea familiei 88.000
37 Transferuri pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri 183.252
38 Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale 24.000
40 Transferuri pentru acordarea trusoului pentru nou-născuți 28.500
43 Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea programelor de electrificare 7.233
45 Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea sănătății 143.500
47 Transferuri pentru dezvoltarea instituțională a învățământului superior 1.000
02 Transferuri de capital 2.282.575
03 Subprogramul privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea și/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate 350.420
04 Programul pentru construcții de locuințe și săli de sport 186.000
05 Finanțarea elaborării și/sau actualizării planurilor urbanistice generale și a regulamentelor locale de urbanism 5.100
06 Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare 68.549
08 Aparatură medicală și echipamente de comunicații în urgență 1.110
09 Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință 10.000
10 Plăți în contul creditelor garantate și/sau subîmprumutate 419.219
11 Transferuri pentru reparații capitale și spitale 6.995
12 Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale 83.943
13 Dezvoltarea infrastructurii rutiere 157.401
14 Programe multianuale de mediu și gospodărire a apelor 245.000
15 Finanțarea cheltuielilor de capital ale unităților de învățământ preuniversitar 191.600
18 Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale și pentru unități de cultură 4.665
20 Subprogramul privind alimentarea cu apă a satelor 250.000
21 Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții în turism 302.573
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 14.206.860
01 A. Transferuri interne 7.883.472
01 Restructurarea industriei de apărare 30.000
02 Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic și Sportiv Român 26.014
03 Programe cu finanțare rambursabilă 202.323
05 Programul de realizare a sistemului național antigrindină 9.000
06 Sprijinirea proprietarilor de păduri 3.000
07 Programe comunitare 2.364
08 Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă 48.057
09 Programe ISPA 20.131
11 Cofinanțarea asistenței financiare nerambursabile post aderare de la Comunitatea Europeană 425.228
12 Investiții ale agenților economici cu capital de stat 4.355.127
13 Programe de dezvoltare 452.609
14 Fond Național de Preaderare 1.420.761
18 Alte transferuri curente interne 77.093
26 Sprijin financiar pentru construirea de locuințe, reabilitarea, consolidarea și extinderea locuințelor existente 5.000
28 Cheltuieli neeligibile ISPA 212.608
33 Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat pentru stimularea realizării de investiții 260.588
34 Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat pentru acordarea de ajutoare de minimis 8.469
41 Asistență pentru dezvoltare alocată în beneficiul statelor partenere 500
43 Transferuri aferente schemei de ajutor de stat privind dezvoltarea regională prin stimularea proiectelor mari de investiții 40.000
44 Transferuri aferente ajutorului de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regională 134.600
45 Transfer pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile 150.000
02 B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) 405.526
01 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 397.039
03 Asistență pentru dezvoltare alocată în străinătate 8.487
03 Contribuția României la bugetul U.E. 5.900.000
01 Contribuții din taxe vamale (altele decât în sectorul agricol) 841.909
02 Contribuții din taxe vamale legate de sectorul agricol 141.190
03 Contribuții din sectorul zahărului 4.425
04 Contribuții din resursa TVA 795.298
05 Contribuții pentru corecția/rabatul acordat Marii Britanii 462.111
06 Contribuții din resursa VBN 3.135.017
07 Contribuții suplimentare și neprevăzute 520.050
04 Alte plăți către UE 17.862
02 Contribuția României la Fondul de Cercetare pentru Cărbune și Oțel 17.862
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POST ADERARE 7.654.465
01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 666.817
02 Programe din Fondul Social European (FSE) 627.898
03 Programe din Fondul de Coeziune (FC) 892.285
04 Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) 1.238.200
05 Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) 31.006
06 Programe din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) 2.598.056
09 Sume aferente Fondului European pentru Refugiați 2.548
10 Sume aferente Fondului European de Returnare 2.466
11 Sume aferente Fondului European de Integrarea Resortisanților Țărilor Terțe 5.963
13 Programe finanțate în cadrul facilității Schengen 218.825
14 Programe finanțate din Facilitatea de Tranziție 1.205
15 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 50.403
16 Alte facilități și instrumente post aderare 38.010
19 Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 98.527
20 Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică 364.873
21 Transferuri de fonduri din bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN post aderare 304.878
22 Transferuri de fonduri din bugetul de stat către ONG-uri, societăți comerciale și alți beneficiari de drept privat sau public necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN post aderare 434.433
23 Transferuri din bugetul de stat către instituții finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanțate din FEN post aderare 78.072
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 17.859.561
01 Asigurări sociale 11.107.867
02 Ajutoare sociale 6.751.694
01 Ajutoare sociale în numerar 6.294.046
02 Ajutoare sociale în natură 452.798
03 Tichete de creșă 4.850
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 1.533.427
01 Burse 438.419
03 Finanțarea partidelor politice 8.200
04 Sprijinirea organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale altele decât cele care primesc subvenții de la bugetul de stat 70.000
05 Finanțarea unor programe și proiecte interetnice și combaterea intoleranței 3.880
07 Sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora 10.000
08 Programe pentru tineret 18.000
09 Despăgubiri acordate producătorilor agricoli în caz de calamități naturale în agricultură 17.000
11 Asociații și fundații 25.100
12 Susținerea cultelor 105.838
13 Contribuția statului, pentru sprijinirea Bisericii Ortodoxe Române din afara granițelor 9.816
14 Contribuția statului la salarizarea personalului de cult 270.859
15 Contribuții la salarizarea personalului neclerical 1.536
16 Proiecte de comunicare, informare publică și promovarea imaginii și intereselor românești peste hotare 5.639
17 Despăgubiri civile 264.803
18 Despăgubiri pentru animale sacrificate în vederea prevenirii și combaterii epizootiilor 19.000
19 Indemnizația de merit 31.277
20 Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat 115.000
22 Acțiuni cu caracter științific și social cultural 51.787
23 Finanțarea Ansamblului Memorialului Victimelor Comunismului și al Rezistenței Sighet 1.280
24 Finanțarea Ansamblului Memorialul Revoluției - Decembrie 1989 din Municipiul Timișoara 745
26 Sume acordate de la bugetul de stat membrilor academiilor 8.373
27 Renta viageră agricolă 55.000
28 Finanțarea Schitului românesc Prodromu de la Muntele Athos 975
30 Programe și proiecte privind prevenirea și combaterea discriminării 900
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 4.127.651
01 Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă 4.127.651
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 5.371.234
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 4.272.586
01 Active fixe 3.836.596
01 Construcții 2.091.532
02 Mașini, echipamente și mijloace de transport 426.523
03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 441.560
30 Alte active fixe 876.981
02 Stocuri 30.290
01 Rezerve de stat și de mobilizare 30.290
03 Reparații capitale aferente activelor fixe 154.200
72 TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE 900.000
01 Active financiare 900.000
01 Participare la capitalul social al societăților comerciale 900.000
75 TITLUL XIV - FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE 198.648
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 2.517.317
80 TITLUL XV ÎMPRUMUTURI 5.454
01 Împrumuturi acordate pentru obiective aprobate prin convenții bilaterale și interguvernamentale 5.000
02 Împrumuturi pentru persoane cu statut de refugiat 454
81 TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE 2.511.863
01 Rambursări de credite externe 756.993
01 Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite 471.150
06 Diferențe de curs aferente datoriei publice externe 285.843
03 Rambursări de credite în contul împrumuturilor preluate de MEF în baza O.U.G. nr. 64/2007 1.754.870
5101 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE 10.537.183
01 CHELTUIELI CURENTE 10.362.707
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 2.388.322
01 Cheltuieli salariale în bani 1.907.526
01 Salarii de bază 1.157.039
02 Salarii de merit 4.887
03 Indemnizație de conducere 46.848
04 Spor de vechime 184.313
05 Sporuri pentru condiții de muncă 42.438
06 Alte sporuri 89.684
07 Ore suplimentare 7.182
08 Fond de premii 95.081
09 Primă de vacanță 86.079
10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 1.155
11 Fond aferent plății cu ora 750
12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității 14.316
13 Indemnizații de delegare 86.998
14 Indemnizații de detașare 1.017
15 Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă 218
16 Alocații pentru locuințe 4.110
30 Alte drepturi salariale în bani 85.411
02 Cheltuieli salariale în natură 18.332
02 Norme de hrană 18.008
04 Locuință de serviciu folosită de salariat și familia sa 194
30 Alte drepturi salariale în natură 130
03 Contribuții 462.464
01 Contribuții de asigurări sociale de stat 329.819
02 Contribuții de asigurări de șomaj 14.303
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate 96.379
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 6.801
05 Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați 7
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații 15.155
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 596.981
01 Bunuri și servicii 250.528
01 Furnituri de birou 9.651
02 Materiale pentru curățenie 2.212
03 Încălzit, iluminat și forță motrică 51.312
04 Apă, canal și salubritate 7.868
05 Carburanți și lubrifianți 17.912
06 Piese de schimb 4.577
07 Transport 925
08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet 38.238
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 73.032
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 44.801
02 Reparații curente 26.610
03 Hrană 125
02 Hrană pentru animale 125
04 Medicamente și materiale sanitare 489
01 Medicamente 465
02 Materiale sanitare 4
03 Reactivi 20
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 7.604
01 Uniforme și echipament 820
03 Lenjerie și accesorii de pat 100
30 Alte obiecte de inventar 6.684
06 Deplasări, detașări, transferări 101.277
01 Deplasări interne, detașări, transferări 52.597
02 Deplasări în străinătate 48.680
09 Materiale de laborator 60
10 Cercetare-dezvoltare 2.040
11 Cărți, publicații și materiale documentare 5.801
12 Consultanță și expertiză 1.028
13 Pregătire profesională 3.433
14 Protecția muncii 873
16 Studii și cercetări 139
25 Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale 40
30 Alte cheltuieli 196.934
01 Reclamă și publicitate 444
02 Protocol și reprezentare 20.599
03 Prime de asigurare non-viață 4.262
04 Chirii 77.581
07 Fondul Președintelui/Fondul conducătorului instituției publice 1.600
08 Fondul Primului ministru 780
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 91.668
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 49.291
01 Transferuri curente 49.291
01 Transferuri către instituții publice 49.171
03 Acțiuni de sănătate 120
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 6.566.659
01 A. Transferuri interne 468.018
08 Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă 8.627
11 Cofinanțarea asistenței financiare nerambursabile post aderare de la Comunitatea Europeană 425.228
12 Investiții ale agenților economici cu capital de stat 32.463
18 Alte transferuri curente interne 1.700
02 B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) 198.641
01 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 198.641
03 Contribuția României la bugetul U.E. 5.900.000
01 Contribuții din taxe vamale (altele decât în sectorul agricol) 841.909
02 Contribuții din taxe vamale legate de sectorul agricol 141.190
03 Contribuții din sectorul zahărului 4.425
04 Contribuții din resursa TVA 795.298
05 Contribuții pentru corecția/rabatul acordat Marii Britanii 462.111
06 Contribuții din resursa VBN 3.135.017
07 Contribuții suplimentare și neprevăzute 520.050
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POST ADERARE 756.929
01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 41.325
02 Programe din Fondul Social European (FSE) 130.189
13 Programe finanțate în cadrul facilității Schengen 106.373
16 Alte facilități și instrumente post aderare 1.495
19 Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 98.527
20 Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică 39.618
21 Transferuri de fonduri din bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN post aderare 32.288
22 Transferuri de fonduri din bugetul de stat către ONG-uri, societăți comerciale și alți beneficiari de drept privat sau public necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN post aderare 307.114
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 4.525
01 Burse 200
11 Asociații și fundații 300
17 Despăgubiri civile 1.910
22 Acțiuni cu caracter științific și social cultural 1.215
30 Programe și proiecte privind prevenirea și combaterea discriminării 900
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 174.476
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 174.476
01 Active fixe 157.816
01 Construcții 98.110
02 Mașini, echipamente și mijloace de transport 18.781
03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 14.769
30 Alte active fixe 26.156
03 Reparații capitale aferente activelor fixe 16.660
5101 01 Autorități executive și legislative 4.211.955
01 Administrația prezidențială 42.997
02 Autorități legislative 402.137
03 Autorități executive 3.428.594
04 Alte organe ale autorităților publice 338.227
03 Contribuția la bugetul UE 5.900.000
04 Cofinanțarea fondurilor primite de la Uniunea Europeană 425.228
5301 CERCETARE FUNDAMENTALĂ ȘI DEZVOLTARE 1.433.356
01 CHELTUIELI CURENTE 1.416.637
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 187.947
01 Cheltuieli salariale în bani 149.771
01 Salarii de bază 93.280
02 Salarii de merit 2.342
03 Indemnizație de conducere 4.468
04 Spor de vechime 19.068
05 Sporuri pentru condiții de muncă 5.779
06 Alte sporuri 12.582
07 Ore suplimentare 25
08 Fond de premii 7.265
09 Primă de vacanță 275
10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 73
11 Fond aferent plății cu ora 360
12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității 13
13 Indemnizații de delegare 182
16 Alocații pentru locuințe 8
30 Alte drepturi salariale în bani 4.051
02 Cheltuieli salariale în natură 85
04 Locuință de serviciu folosită de salariat și familia sa 85
03 Contribuții 38.091
01 Contribuții de asigurări sociale de stat 27.689
02 Contribuții de asigurări de șomaj 748
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate 7.775
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 612
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații 1.267
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 769.995
01 Bunuri și servicii 10.403
01 Furnituri de birou 335
02 Materiale pentru curățenie 87
03 Încălzit, iluminat și forță motrică 5.175
04 Apă, canal și salubritate 387
05 Carburanți și lubrifianți 273
06 Piese de schimb 45
07 Transport 134
08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet 980
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 950
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 2.037
02 Reparații curente 846
03 Hrană 3
02 Hrană pentru animale 3
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 199
01 Uniforme și echipament 2
30 Alte obiecte de inventar 197
06 Deplasări, detașări, transferări 623
01 Deplasări interne, detașări, transferări 285
02 Deplasării în străinătate 338
09 Materiale de laborator 30
10 Cercetare-dezvoltare 751.138
11 Cărți, publicații și materiale documentare 159
12 Consultanță și expertiză 15
13 Pregătire profesională 118
14 Proiecția muncii 66
30 Alte cheltuieli 6.395
02 Protocol și reprezentare 478
04 Chirii 30
07 Fondul Președintelui/Fondul conducătorului instituției publice 11
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 5.876
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 26.111
01 Transferuri curente 26.111
01 Transferuri către instituții publice 26.111
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 346.746
01 A. Transferuri interne 334.010
08 Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă 551
12 Investiții ale agenților economici cu capital de stat 10.850
13 Programe de dezvoltare 322.609
02 B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) 12.736
01 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 12.736
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI
EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POST ADERARE 64.811
02 Programe din Fondul Social European (FSE) 20.681
15 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 37.630
20 Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică 6.500
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 21.027
01 Burse 5.737
11 Asociații și fundații 180
19 Indemnizația de merit 6.437
22 Acțiuni cu caracter științific și social cultural 300
26 Sume acordate de la bugetul de stat membrilor academiilor 8.373
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 16.719
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 16.719
01 Active fixe 14.719
01 Construcții 12.511
02 Mașini, echipamente și mijloace de transport 772
03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 1.043
30 Alte active fixe 393
03 Reparații capitale aferente activelor fixe 2.000
5301 01 Cercetare fundamentală (de bază) 194.996
02 Cercetare și dezvoltare pentru servicii publice generale 1.238.360
5401 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 3.013.468
01 CHELTUIELI CURENTE 1.914.780
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 49.153
01 Bunuri și servicii 7
08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet 4
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 3
12 Consultanță și expertiză 114
25 Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale 38.752
30 Alte cheltuieli 10.280
09 Executarea silită a creanțelor bugetare 7.180
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 3.100
50 TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ 167.669
01 Fond de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului 152.669
02 Fond de intervenție la dispoziția Guvernului 15.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 1.430.748
01 A. Transferuri interne 1.422.261
14 Fond Național de Preaderare 1.420.761
18 Alte transferuri curente interne 1.000
41 Asistență pentru dezvoltare alocată în beneficiul statelor partenere 500
02 B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) 8.487
03 Asistență pentru dezvoltare alocată în străinătate 8.487
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 267.210
03 Finanțarea partidelor politice 8.200
17 Despăgubiri civile 259.010
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.098.688
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 40
01 Active fixe 40
02 Mașini, echipamente și mijloace de transport 8
30 Alte active fixe 32
72 TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE 900.000
01 Active financiare 900.000
01 Participare la capitalul social al societăților comerciale 900.000
75 TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE 198.648
5401 01 Programe de informare și prezentare a imaginii României 1.000
02 Fond de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului 152.669
03 Fond de intervenție la dispoziția Guvernului 15.000
04 Fondul Național de Preaderare 1.420.761
11 Asistență națională externă pentru dezvoltare 8.400
12 Fondul Național de Dezvoltare 198.648
50 Alte servicii publice generale 1.216.990
5501 TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI 7.410.402
01 CHELTUIELI CURENTE 5.369.689
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 31.874
24 Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor 31.874
01 Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor externe 10.000
02 Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor interne 5.700
03 Stabilirea riscului de țară 1.904
04 Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor preluate de MEF în baza O.U.G. nr. 64/2007 14.270
30 TITLUL III DOBÂNZI 4.918.596
01 Dobânzi aferente datoriei publice interne 2.783.000
01 Dobânzi aferente datoriei publice interne directe 2.783.000
02 Dobânzi aferente datoriei publice externe 898.816
01 Dobânzi aferente datoriei publice externe directe 898.816
04 Dobânzi aferente împrumuturilor preluate de MEF în baza O.U.G. nr. 64/2007 1.236.780
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 419.219
02 Transferuri de capital 419.219
10 Plăți în contul creditelor garantate și/sau subîmprumutate 419.219
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 2.040.713
81 TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE 2.040.713
01 Rambursări de credite externe 285.843
06 Diferențe de curs aferente datoriei publice externe 285.843
03 Rambursări de credite în contul împrumuturilor preluate de MEF în baza O.U.G. nr. 64/2007 1.754.870
6001 APĂRARE 4.695.941
01 CHELTUIELI CURENTE 3.708.773
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 2.696.189
01 Cheltuieli salariale în bani 1.786.894
01 Salarii de bază 717.537
02 Salarii de merit 32.326
03 Indemnizație de conducere 21.973
04 Spor de vechime 137.658
05 Sporuri pentru condiții de muncă 137.720
06 Alte sporuri 97.950
07 Ore suplimentare 530
08 Fond de premii 85.832
09 Primă de vacanță 1.500
10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 52
11 Fond aferent plății cu ora 55
12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității 11
13 Indemnizații de delegare 233.780
14 Indemnizații de detașare 1.042
30 Alte drepturi salariale în bani 318.928
02 Cheltuieli salariale în natură 682.113
02 Norme de hrană 514.206
03 Uniforme și echipament obligatoriu 65.812
05 Transportul la și de la locul de muncă 8.735
30 Alte drepturi salariale în natură 93.360
03 Contribuții 227.182
01 Contribuții de asigurări sociale de stat 122.864
02 Contribuții de asigurări de șomaj 7.074
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate 88.191
05 Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați 2.587
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații 6.466
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 749.226
01 Bunuri și servicii 469.401
01 Furnituri de birou 3.160
02 Materiale pentru curățenie 1.625
03 Încălzit, iluminat și forță motrică 132.057
04 Apă, canal și salubritate 25.339
05 Carburanți și lubrifianți 78.758
06 Piese de schimb 39.469
07 Transport 7.802
08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet 26.708
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 149.689
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 4.794
02 Reparații curente 22.175
03 Hrană 79.021
01 Hrană pentru oameni 78.283
02 Hrană pentru animale 738
04 Medicamente și materiale sanitare 5.347
01 Medicamente 4.875
02 Materiale sanitare 362
03 Reactivi 18
04 Dezinfectanți 92
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 73.563
01 Uniforme și echipament 64.363
03 Lenjerie și accesorii de pat 1.020
30 Alte obiecte de inventar 8.180
06 Deplasări, detașări, transferări 24.714
01 Deplasări interne, detașări, transferări 7.543
02 Deplasări în străinătate 17.171
10 Cercetare-dezvoltare 1.943
11 Cărți, publicații și materiale documentare 733
12 Consultanță și expertiză 28
13 Pregătire profesională 357
14 Protecția muncii 1.754
15 Muniție, furnituri și armament de natura activelor fixe pentru armată 18.795
30 Alte cheltuieli 51.395
01 Reclamă și publicitate 2.235
02 Protocol și reprezentare 2.332
03 Prime de asigurare non-viață 8.945
04 Chirii 2.901
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 34.982
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 104.077
01 Transferuri curente 104.077
03 Acțiuni de sănătate 104.077
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 158.957
02 B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) 158.957
01 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 158.957
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 104
02 Ajutoare sociale 104
02 Ajutoare sociale în natură 104
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 220
11 Asociații și fundații 220
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 987.168
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 987.168
01 Active fixe 980.628
01 Construcții 54.647
02 Mașini, echipamente și mijloace de transport 15.701
03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 102.367
30 Alte active fixe 807.913
03 Reparații capitale aferente activelor fixe 6.540
6001 01 Administrație centrală 302.172
02 Apărare națională 3.956.868
03 Ajutor militar extern 391.552
25 Cercetare și dezvoltare pentru apărare 24.903
50 Alte cheltuieli în domeniul apărării 20.446
6101 ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ 11.106.557
01 CHELTUIELI CURENTE 10.320.380
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 8.325.906
01 Cheltuieli salariale în bani 5.368.414
01 Salarii de bază 2.672.005
02 Salarii de merit 69.661
03 Indemnizație de conducere 42.841
04 Spor de vechime 152.059
05 Sporuri pentru condiții de muncă 756.633
06 Alte sporuri 687.418
07 Ore suplimentare 12.963
08 Fond de premii 265.632
09 Primă de vacanță 177.083
10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 10
11 Fond aferent plății cu ora 301
12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității 80
13 Indemnizații de delegare 25.365
14 Indemnizații de detașare 1.796
15 Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă 1.836
16 Alocații pentru locuințe 11.128
30 Alte drepturi salariale în bani 491.603
02 Cheltuieli salariale în natură 1.560.456
02 Norme de hrană 1.134.088
03 Uniforme și echipament obligatoriu 393.458
04 Locuință de serviciu folosită de salariat și familia sa 90
05 Transportul la și de la locul de muncă 3.271
30 Alte drepturi salariale în natură 29.549
03 Contribuții 599.136
01 Contribuții de asigurări sociale de stat 259.703
02 Contribuții de asigurări de șomaj 8.849
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate 312.459
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 5.338
05 Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați 1.000
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații 11.787
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 864.023
01 Bunuri și servicii 394.919
01 Furnituri de birou 8.576
02 Materiale pentru curățenie 2.405
03 încălzit, iluminat și forță motrică 89.571
04 Apă, canal și salubritate 13.719
05 Carburanți și lubrifianți 84.818
06 Piese de schimb 17.829
07 Transport 735
08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet 81.332
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 77.180
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 18.754
02 Reparații curente 30.946
03 Hrană 5.882
01 Hrană pentru oameni 4.213
02 Hrană pentru animale 1.669
04 Medicamente și materiale sanitare 3.141
01 Medicamente 2.440
02 Materiale sanitare 390
03 Reactivi 209
04 Dezinfectanți 102
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 21.071
01 Uniforme și echipament 11.889
03 Lenjerie și accesorii de pat 463
30 Alte obiecte de inventar 8.719
06 Deplasări, detașări, transferări 38.136
01 Deplasări interne, detașări, transferări 20.682
02 Deplasări în străinătate 17.454
09 Materiale de laborator 2.512
10 Cercetare-dezvoltare 565
11 Cărți, publicații și materiale documentare 2.226
12 Consultanță și expertiză 17.287
13 Pregătire profesională 1.767
14 Protecția muncii 1.875
15 Muniție, furnituri și armament de natura activelor fixe pentru armată 10.529
24 Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor 5.304
01 Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor externe 5.304
25 Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale 3.348
28 Ajutor public judiciar 15.186
30 Alte cheltuieli 136.854
01 Reclamă și publicitate 339
02 Protocol și reprezentare 5.757
03 Prime de asigurare non-viață 35.666
04 Chirii 24.474
07 Fondul Președintelui/Fondul conducătorului instituției publice 398
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 70.220
30 TITLUL III DOBÂNZI 22.316
02 Dobânzi aferente datoriei publice externe 7
02 Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordinatorii de credite 7
03 Alte dobânzi 22.309
05 Dobânzi la operațiunile de leasing 22.309
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 782.496
01 Transferuri curente 774.091
01 Transferuri către instituții publice 706.204
03 Acțiuni de sănătate 66.943
10 Transferuri privind contribuții de sănătate pentru persoane care execută pedepse private de libertate sau arest preventiv 944
02 Transferuri de capital 8.405
08 Aparatură medicală și echipamente de comunicații în urgență 610
12 Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale 7.795
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 18.006
01 A. Transferuri interne 14.914
03 Programe cu finanțare rambursabilă 1.820
07 Programe comunitare 478
08 Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă 7.616
18 Alte transferuri curente interne 5.000
02 B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) 3.092
01 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 3.092
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POST ADERARE 224.453
01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 39.839
02 Programe din Fondul Social European (FSE) 53.601
09 Sume aferente Fondului European pentru Refugiați 2.548
10 Sume aferente Fondului European de Returnare 2.466
11 Sume aferente Fondului European de Integrare a Resortisanților Țărilor Terțe 5.963
13 Programe finanțate în cadrul facilității Schengen 112.452
14 Programe finanțate din Facilitatea de Tranziție 1.205
15 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 3.830
16 Alte facilități și instrumente post aderare 2.549
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 70
02 Ajutoare sociale 70
01 Ajutoare sociale în numerar 60
02 Ajutoare sociale în natură 10
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 5.800
11 Asociații și fundații 3.500
17 Despăgubiri civile 2.300
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 77.310
01 Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă 77.310
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 786.107
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 786.107
01 Active fixe 506.381
01 Construcții 186.894
02 Mașini, echipamente și mijloace de transport 267.380
03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 16.261
30 Alte active fixe 35.846
03 Reparații capitale aferente activelor fixe 31.626
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 70
81 TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE 70
01 Rambursări de credite externe 70
01 Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite 70
6101 01 Administrația centrală 1.172.804
03 Ordine publică 4.089.402
01 Poliție 2.393.022
02 Jandarmerie 919.749
03 Pază și supravegherea frontierei 776.631
04 Siguranța națională 1.758.125
05 Protecție civilă și protecția contra incendiilor 987.295
06 Autorități judecătorești 1.761.700
07 Penitenciare 700.048
25 Cercetare și dezvoltare pentru ordine publică și siguranță națională 1.000
50 Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale 636.183
6501 ÎNVĂȚĂMÂNT 6.346.711
01 CHELTUIELI CURENTE 4.826.814
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 674.470
01 Cheltuieli salariale în bani 506.383
01 Salarii de bază 240.663
02 Salarii de merit 10.421
03 Indemnizație de conducere 15.028
04 Spor de vechime 47.491
05 Sporuri pentru condiții de muncă 20.275
06 Alte sporuri 27.362
07 Ore suplimentare 1.513
08 Fond de premii 26.973
09 Primă de vacanță 3.809
10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 5.721
11 Fond aferent plății cu ora 51.635
12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității 2.504
13 Indemnizații de delegare 4.110
14 Indemnizații de detașare 298
15 Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă 20
16 Alocații pentru locuințe 166
30 Alte drepturi salariale în bani 48.394
02 Cheltuieli salariale în natură 39.494
02 Norme de hrană 30.075
03 Uniforme și echipament obligatoriu 6.016
04 Locuința de serviciu folosită de salariat și familia sa 184
05 Transportul la și de la locul de muncă 137
30 Alte drepturi salariale în natură 3.082
03 Contribuții 109.993
01 Contribuții de asigurări sociale de stat 75.971
02 Contribuții de asigurări de șomaj 2.339
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate 26.278
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 1.718
05 Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați 101
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații 3.586
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 240.244
01 Bunuri și servicii 109.030
01 Furnituri de birou 4.854
02 Materiale pentru curățenie 1.839
03 Încălzit, iluminat și forța motrică 34.985
04 Apă, canal și salubritate 6.104
05 Carburanți și lubrifianți 4.131
06 Piese de schimb 1.517
07 Transport 277
08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet 8.584
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 12.398
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 34.341
02 Reparații curente 12.504
03 Hrană 18.779
01 Hrană pentru oameni 18.729
02 Hrană pentru animale 50
04 Medicamente și materiale sanitare 417
01 Medicamente 302
02 Materiale sanitare 101
03 Reactivi 3
04 Dezinfectanți 11
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 55.502
01 Uniforme și echipament 8.936
03 Lenjerie și accesorii de pat 1.350
30 Alte obiecte de inventar 45.216
06 Deplasări, detașări, transferuri 11.490
01 Deplasări interne, detașări, transferări 9.843
02 Deplasări în străinătate 1.647
09 Materiale de laborator 45
10 Cercetare-dezvoltare 303
11 Cărți, publicații și materiale documentare 9.147
12 Consultanță și expertiză 603
13 Pregătire profesională 10.557
14 Protecția muncii 315
15 Muniție, furnituri și armament de natura activelor fixe pentru armată 234
16 Studii și cercetări 6
25 Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale 30
30 Alte cheltuieli 8.757
01 Reclamă și publicitate 144
02 Protocol și reprezentare 381
03 Prime de asigurare non-viață 666
04 Chirii 1.865
07 Fondul Președintelui/Fondul conducătorului instituției publice 18
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 5.683
30 TITLUL III DOBÂNZI 5.406
03 Alte dobânzi 5.406
05 Dobânzi la operațiunile de leasing 5.406
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 2.521.946
01 Transferuri curente 2.330.346
01 Transferuri către instituții publice 267.193
02 Finanțarea de bază a învățământului superior 2.062.143
03 Acțiuni de sănătate 10
47 Transferuri pentru dezvoltarea instituțională a învățământului superior 1.000
02 Transferuri de capital 191.600
15 Finanțarea cheltuielilor de capital ale unităților de învățământ preuniversitar 191.600
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 3.679
01 A. Transferuri interne 3.150
03 Programe cu finanțare rambursabilă 1.025
08 Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă 1.025
18 Alte transferuri curente interne 1.100
02 B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) 529
01 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 529
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 440.443
01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 133.303
02 Programe din Fondul Social European (FSE) 253.054
16 Alte facilități și instrumente postaderare 1.187
23 Transferuri din bugetul de stat către instituții finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanțate din FEN postaderare 52.899
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 242.567
02 Ajutoare sociale 242.567
01 Ajutoare sociale în numerar 67.289
02 Ajutoare sociale în natură 173.628
03 Tichete de creșă 1.650
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 448.565
01 Burse 425.382
15 Contribuții la salarizarea personalului neclerical 1.536
17 Despăgubiri civile 207
19 Indemnizația de merit 7.560
22 Acțiuni cu caracter științific și social cultural 13.880
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 249.494
01 Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă 249.494
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.519.897
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 1.519.897
01 Active fixe 1.446.884
01 Construcții 1.134.183
02 Mașini, echipamente și mijloace de transport 82.993
03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 229.376
30 Alte active fixe 332
03 Reparații capitale aferente activelor fixe 72.813
6501 01 Administrație centrală 57.300
02 Servicii publice descentralizate 1.483.132
03 Învățământ preșcolar și primar 3.335
01 Învățământ preșcolar 3.335
04 Învățământ secundar 587.735
01 Învățământ secundar inferior 259.910
02 Învățământ secundar superior 289.522
03 Învățământ profesional 38.303
05 Învățământ postliceal 50.035
06 Învățământ superior 3.320.317
01 Învățământ universitar 2.846.386
02 Învățământ postuniversitar 473.931
07 Învățământ nedefinibil prin nivel 59.687
01 Centre de specializare, perfecționare, calificare și recalificare 3.840
02 Biblioteci centrale, universitare și pedagogice 55.847
11 Servicii auxiliare pentru educație 365.332
04 Cămine și cantine pentru studenți 147.680
30 Alte servicii auxiliare 215.652
25 Cercetare și dezvoltare pentru învățământ 74
50 Alte cheltuieli în domeniul învățământului 419.764
6601 SĂNĂTATE 2.403.254
01 CHELTUIELI CURENTE 2.322.754
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 268.249
01 Cheltuieli salariale în bani 213.241
01 Salarii de bază 129.316
02 Salarii de merit 427
03 Indemnizații de conducere 4.595
04 Spor de vechime 23.144
05 Sporuri pentru condiții de muncă 19.167
06 Alte sporuri 3.270
07 Ore suplimentare 2.184
08 Fond de premii 12.395
09 Primă de vacanță 12.500
12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității 3.644
13 Indemnizații de delegare 429
14 Indemnizații de detașare 12
30 Alte drepturi salariale în bani 2.158
02 Cheltuieli salariale în natură 1.157
02 Norme de hrană 1.021
03 Uniforme și echipament obligatoriu 96
30 Alte drepturi salariale în natură 40
03 Contribuții 53.851
01 Contribuții de asigurări sociale de stat 39.322
02 Contribuții de asigurări de șomaj 1.086
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate 11.116
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 527
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații 1.800
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 127.504
01 Bunuri și servicii 50.561
01 Furnituri de birou 2.899
02 Materiale pentru curățenie 965
03 Încălzit, iluminat și forța motrică 8.508
04 Apă, canal și salubritate 1.299
05 Carburanți și lubrifianți 3.213
06 Piese de schimb 703
07 Transport 12
08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet 4.160
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 8.376
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și i funcționare 20.426
02 Reparații curente 6.278
03 Hrană 13.331
01 Hrană pentru oameni 13.264
02 Hrană pentru animale 67
04 Medicamente și materiale sanitare 14.520
01 Medicament 3.028
02 Materiale sanitare 3.147
03 Reactivi 8.304
04 Dezinfectanți 41
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 3.242
01 Uniforme și echipament 16
03 Lenjerie și accesorii de pat 15
30 Alte obiecte de inventar 3.211
06 Deplasări, detașări, transferări 2.886
01 Deplasări interne, detașări, transferări 2.250
02 Deplasări în străinătate 636
09 Materiale de laborator 3.154
11 Cărți, publicații și materiale documentare 556
12 Consultanță și expertiză 472
13 Pregătire profesională 1.059
14 Proiecția muncii 316
16 Studii și cercetări 2
24 Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor 18
01 Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor externe 18
30 Alte cheltuieli 31.109
01 Reclamă și publicitate 18
02 Protocol și reprezentare 6
03 Prime de asigurare non-viață 13
04 Chirii 338
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 30.734
30 TITLUL III DOBÂNZI 1.050
02 Dobânzi aferente datoriei publice externe 1.050
02 Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 1.050
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 1.592.907
01 Transferuri curente 1.509.264
01 Transferuri către instituții publice 60.169
03 Acțiuni de sănătate 903.181
11 Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate 231.394
25 Programe pentru sănătate 147.020
38 Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale 24.000
45 Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea sănătății 143.500
02 Transferuri de capital 83.643
08 Aparatură medicală și echipamente de comunicații în urgență 500
11 Transferuri pentru reparații capitale la spitale 6.995
12 Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale 76.148
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 9.764
01 A. Transferuri interne 8.057
08 Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă 8.057
02 B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) 1.707
01 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 1.707
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 103.380
01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 95.200
02 Programe din Fondul Social European (FSE) 8.180
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 3.000
02 Ajutoare sociale 3.000
03 Tichete de creșă 3.000
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 216.900
01 Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă 216.900
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 72.220
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 72.220
01 Active fixe 68.970
01 Construcții 61.579
02 Mașini, echipamente și mijloace de transport 3.786
03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 3.505
30 Alte active fixe 100
03 Reparații capitale aferente activelor fixe 50
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 8.280
81 TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE 8.280
01 Rambursări de credite externe 8.280
01 Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite 8.280
6601 01 Administrația centrală 21.200
02 Servicii publice descentralizate 170.000
04 Servicii medicale în ambulator 9.775
05 Asistența medicală în centre medicale multifuncționale 9.775
06 Servicii medicale în unități sanitare cu paturi 87.929
01 Spitale generale 87.929
08 Servicii de sănătate publică 45.000
09 Hematologie și securitate transfuzională 65.000
10 Cercetare aplicativă și dezvoltare experimentală în sănătate 6.226
50 Alte cheltuieli în domeniul sănătății 1.998.124
50 Alte instituții și acțiuni sanitare 1.998.124
6701 CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE 2.313.926
01 CHELTUIELI CURENTE 2.276.715
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 74.029
01 Cheltuieli salariale în bani 59.668
01 Salarii de bază 37.624
02 Salarii de merit 135
03 Indemnizație de conducere 1.474
04 Spor de vechime 4.973
05 Sporuri pentru condiții de muncă 1.405
06 Alte sporuri 4.544
07 Ore suplimentare 348
08 Fond de premii 2.162
09 Primă de vacanță 2.339
10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 105
12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității 795
13 Indemnizații de delegare 343
14 Indemnizații de detașare 172
15 Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă 96
16 Alocații pentru locuințe 60
30 Alte drepturi salariale în bani 3.093
03 Contribuții 14.361
01 Contribuții de asigurări sociale de stat 10.218
02 Contribuții de asigurări de șomaj 432
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate 2.972
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 274
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații 465
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 399.928
01 Bunuri și servicii 355.907
01 Furnituri de birou 1.104
02 Materiale pentru curățenie 252
03 Încălzit, iluminat și forța motrică 3.399
04 Apă, canal și salubritate 531
05 Carburanți și lubrifianți 1.030
06 Piese de schimb 160
07 Transport 20
08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet 2.101
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 342.139
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 5.171
02 Reparații curente 3.640
04 Medicamente și materiale sanitare 30
02 Materiale sanitare 30
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 1.409
30 Alte obiecte de inventar 1.409
06 Deplasări, detașări, transferări 2.565
01 Deplasări interne, detașări, transferări 923
02 Deplasări în străinătate 1.642
09 Materiale de laborator 10
11 Cărți, publicații și materiale documentare 770
12 Consultanță și expertiză 50
13 Pregătire profesională 703
14 Protecția muncii 95
25 Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale 240
30 Alte cheltuieli 34.509
01 Reclamă și publicitate 2.920
02 Protocol și reprezentare 685
03 Prime de asigurare non-viață 675
04 Chirii 5.740
07 Fondul Președintelui/Fondul conducătorului instituției publice 20
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 24.469
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 777.848
01 Transferuri curente 773.183
01 Transferuri către instituții publice 773.183
02 Transferuri de capital 4.665
18 Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale și pentru unități de cultură 4.665
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 91.525
01 A. Transferuri interne 90.164
02 Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic și Sportiv Român 26.014
07 Programe comunitare 1.500
08 Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă 1.027
18 Alte transferuri curente interne 61.623
02 B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) 1.361
01 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 1.361
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 14.435
01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 296
02 Programe din Fondul Social European (FSE) 6.155
16 Alte facilități și instrumente postaderare 7.984
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 666.604
04 Sprijinirea organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale altele decât cele care primesc subvenții de la bugetul de stat 70.000
05 Finanțarea unor programe și proiecte interetnice și combatere a intoleranței 3.880
07 Sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora 10.000
08 Programe pentru tineret 18.000
11 Asociații și fundații 900
12 Susținerea cultelor 105.838
13 Contribuția statului, pentru sprijinirea Bisericii Ortodoxe Române din afara granițelor 9.816
14 Contribuția statului la salarizarea personalului de cult 270.859
16 Proiecte de comunicare, informare publică și promovarea imaginii și intereselor românești peste hotare 5.639
19 Indemnizația de merit 17.280
20 Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat 115.000
22 Acțiuni cu caracter științific și social cultural 36.392
23 Finanțarea Ansamblului Memorialului Victimelor Comunismului și al Rezistenței Sighet 1.280
24 Finanțarea Ansamblului Memorialul Revoluției - Decembrie 1989 din Municipiul Timișoara 745
28 Finanțarea Schitului românesc Prodromu de la Muntele Athos 975
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 252.346
01 Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă 252.346
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 37.211
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 37.211
01 Active fixe 36.711
01 Construcții 9.553
02 Mașini, echipamente și mijloace de transport 11.959
03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 12.195
30 Alte active fixe 3.004
03 Reparații capitale aferente activelor fixe 500
6701 01 Administrație centrală 100.090
02 Servicii publice descentralizate 38.000
03 Servicii culturale 386.308
01 Biblioteci publice naționale 13.510
03 Muzee 115.816
04 Instituții publice de spectacole și concerte 202.311
11 Edituri 2.808
12 Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice n 42.603
14 Centre culturale 7.880
16 Târguri, saloane și expoziții de carte și de publicații culturale 1.380
05 Servicii recreative și sportive 459.268
01 Sport 441.268
02 Tineret 18.000
06 Servicii religioase 387.488
50 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei 942.772
6801 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 20.383.935
01 CHELTUIELI CURENȚI 20.376.847
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 99.673
01 Cheltuieli salariale în bani 79.455
01 Salarii de bază 59.583
02 Salarii de merit 134
03 Indemnizație de conducere 1.922
04 Spor de vechime 6.147
05 Sporuri pentru condiții de muncă 1.538
06 Alte sporuri 166
07 Ore suplimentare 201
08 Fond de premii 3.144
09 Primă de vacanță 3.230
12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității 60
13 Indemnizații de delegare 607
30 Alte drepturi salariale în bani 2.723
02 Cheltuieli salariale în natură 333
02 Norme de hrană 111
04 Locuința de serviciu folosită de salariat și familia sa 198
05 Transportul la și de la locul de muncă 24
03 Contribuții 19.885
01 Contribuții de asigurări sociale de stat 14.593
02 Contribuții de asigurări de șomaj 396
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate 4.102
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 121
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații 673
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 171.604
01 Bunuri și servicii 13.508
01 Furnituri de birou 1.572
02 Materiale pentru curățenie 113
03 Încălzit, iluminat și forța motrică 2.366
04 Apă, canal și salubritate 277
05 Carburanți și lubrifianți 1.137
06 Piese de schimb 134
07 Transport 63
08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet 2.817
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 251
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și d funcționare 4.778
02 Reparații curente 437
03 Hrană 5
01 Hrană pentru oameni 5
04 Medicamente și materiale sanitare 61
01 Medicamente 41
02 Materiale sanitare 11
03 Reactivi 5
04 Dezinfectanți 4
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 1.566
03 Lenjerie și accesorii de pat 21
30 Alte obiecte de inventar 1.545
06 Deplasări, detașări, transferări 2.309
01 Deplasări interne, detașări, transferări 1.572
02 Deplasări în străinătate 737
10 Cercetare-dezvoltare 1.200
11 Cărți, publicații și materiale documentare 199
12 Consultanță și expertiză 101
13 Pregătire profesională 464
14 Protecția muncii 29
16 Studii și cercetări 43
24 Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor 254
01 Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor externe 254
25 Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale 81
30 Alte cheltuieli 151.347
01 Reclamă și publicitate 13
02 Protocol și reprezentare 110
03 Prime de asigurare non-viață 222
04 Chirii 4.822
06 Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor 137.779
07 Fondul Președintelui/Fondul conducătorului instituției publice 6
09 Executarea silită a creanțelor bugetare 116
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 8.279
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 2.114.115
01 Transferuri curente 2.114.115
01 Transferuri către instituții publice 14.503
04 Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 1.700.000
26 Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului 99.860
36 Sprijin financiar la constituirea familiei 88.000
37 Transferuri pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri 183.252
40 Transferuri pentru acordarea trusoului pentru nou-născuți 28.500
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 10.224
01 A. Transferuri interne 9.494
03 Programe cu finanțare rambursabilă 6.960
07 Programe comunitare 14
08 Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă 420
12 Investiții ale agenților economici cu capital de stat 2.100
02 B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) 730
01 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 730
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 283.124
01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 4.237
02 Programe din Fondul Social European (FSE) 115.755
15 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 6.205
20 Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică 66.105
21 Transferuri de fonduri din bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare 4.052
22 Transferuri din fonduri din bugetul de stat către ONG-uri, societăți comerciale și alți beneficiari de drept privat sau public necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare a 86.770
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 17.613.820
01 Asigurări sociale 11.107.867
02 Ajutoare sociale 6.505.953
01 Ajutoare sociale în numerar 6.226.697
02 Ajutoare sociale în natură 279.056
03 Tichete de creșă 200
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 20.012
11 Asociații și fundații 20.000
17 Despăgubiri civile 12
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 64.275
01 Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă 64.275
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 6.634
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 6.634
01 Active fixe 5.634
01 Construcții 1.900
02 Mașini, echipamente și mijloace de transport 974
03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 2.060
30 Alte active fixe 700
03 Reparații capitale aferente activelor fixe 1.000
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE 454
80 TITLUL XV ÎMPRUMUTURI 454
02 Împrumuturi pentru persoane cu statut de refugiat 454
6801 01 Administrație centrală 319.247
02 Servicii publice descentralizate 92.303
03 Pensii și ajutoare pentru bătrânețe 11.092.405
05 Asistență socială în caz de boli și invalidități 1.779.219
02 Asistență socială în caz de invaliditate 1.779.219
06 Asistență socială pentru familie și copii 5.518.787
08 Ajutoare la trecerea în rezervă, retragere sau pensionare 273.099
09 Ajutoare pentru urmași 785
15 Prevenirea excluderii sociale 920.047
01 Ajutor social 793.252
03 Centre de primire și cazare a persoanelor solicitante a statutului de refugiat 2.026
04 Servicii sociale 33.997
50 Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale 90.772
25 Cercetare și dezvoltare în domeniul asigurărilor și asistenței sociale 2.968
50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale 385.075
7001 LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ 3.225.489
01 CHELTUIELI CURENTE 2.773.989
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 9.620
22 Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor 9.000
24 Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor 620
01 Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor externe 620
40 TITLUL IV SUBVENȚII 12.800
30 Alte subvenții 12.800
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 972.622
01 Transferuri curente 171.102
01 Transferuri către instituții publice 1.102
13 Transferuri pentru lucrările de cadastru imobiliar 10.000
32 Reabilitarea termică a clădirilor de locuit 160.000
02 Transferuri de capital 801.520
03 Subprogramul privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea și/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate 350.420
04 Programul pentru construcții de locuințe și săli de sport 186.000
05 Finanțarea elaborării și/sau actualizării planurilor urbanistice generale și a regulamentelor locale de urbanism 5.100
09 Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință 10.000
20 Subprogramul privind alimentarea cu apă a satelor 250.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 569.007
01 A. Transferuri interne 569.007
03 Programe cu finanțare rambursabilă 14.072
12 Investiții ale agenților economici cu capital de stat 549.335
18 Alte transferuri curente interne 600
26 Sprijin financiar pentru construirea de locuințe, reabilitarea, consolidarea și extinderea locuințelor existente 5.000
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 15.000
03 Programe din Fondul de Coeziune (FC) 15.000
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 1.194.940
01 Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă 1.194.940
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 451.500
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 451.500
01 Active fixe 451.500
01 Construcții 451.300
30 Alte active fixe 200
7001 03 Locuințe 1.520.715
01 Dezvoltarea sistemului de locuințe 1.520.715
05 Alimentare cu apă și amenajări hidro-tehnice 935.877
02 Amenajări hidrotehnice 935.877
50 Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor c și dezvoltării comunale 768.897
7401 PROTECȚIA MEDIULUI 632.289
01 CHELTUIELI CURENTE 592.289
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 145.992
01 Cheltuieli salariale în bani 116.302
01 Salarii de bază 70.163
02 Salarii de merit 214
03 Indemnizație de conducere 3.772
04 Spor de vechime 14.727
05 Sporuri pentru condiții de muncă 4.746
06 Alte sporuri 5.782
07 Ore suplimentare 50
03 Fond de premii 6.270
09 Primă de vacanță 8.302
12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității 32
13 Indemnizații de delegare 1.208
14 Indemnizații de detașare 16
30 Alte drepturi salariale în bani 1.020
03 Contribuții 29.690
01 Contribuții de asigurări sociale stat 21.290
02 Contribuții de asigurări de șomaj 575
03 Contribuții de asigurări de sănătate 5.984
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 575
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații 978
07 Contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale 288
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 44.201
01 Bunuri și servicii 22.849
01 Furnituri de birou 1.849
02 Materiale pentru curățenie 160
03 Încălzit, iluminat și forța motrică 4.800
04 Apă, canal și salubritate 400
05 Carburanți și lubrifianți 4.000
06 Piese de schimb 370
07 Transport 23
08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet 3.100
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 3.247
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 4.900
02 Reparații curente 931
03 Hrană 70
01 Hrană pentru oameni 70
04 Medicamente și materiale sanitare 50
03 Reactivi 50
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 1.739
01 Uniforme și echipament 349
30 Alte obiecte de inventar 1.390
06 Deplasări, detașări, transferări 4.400
01 Deplasări interne, detașări, transferări 2.400
02 Deplasări în străinătate 2.000
09 Materiale de laborator 15
10 Cercetare-dezvoltare 3.882
11 Cărți, publicații și materiale documentare 340
12 Consultanță și expertiză 50
13 Pregătire profesională 1.000
14 Protecția muncii 300
16 Studii și cercetări 50
24 Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor 1.100
01 Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor externe 1.100
25 Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale 75
30 Alte cheltuieli 7.350
01 Reclama și publicitate 1.212
02 Protocol și reprezentare 61
03 Prime de asigurare non-viață 906
04 Chirii 3.000
07 Fondul Președintelui/Fondul conducătorului instituției publice 22
09 Executarea silită a creanțelor bugetare 10
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 2.139
30 TITLUL III DOBÂNZI 9.200
02 Dobânzi aferente datoriei publice externe 9.200
02 Dobânzi aferente creditelor externe contractate de o ordonatorii de credite 9.200
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 249.250
01 Transferuri curente 4.250
01 Transferuri către instituții publice 4.250
02 Transferuri de capital 245.000
14 Programe multianuale de mediu și gospodărire a apelor 245.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 42.332
01 A. Transferuri interne 30.866
03 Programe cu finanțare rambursabilă 7.389
07 Programe comunitare 372
08 Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă 2.424
09 Programe ISPA 20.131
12 Investiții ale agenților economici cu capital de stat 550
02 B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) 11.466
01 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 11.466
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 101.264
01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 5.891
02 Programe din Fondul Social European (FSE) 4.398
16 Alte facilități și instrumente postaderare 9.379
20 Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică 81.596
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 50
17 Despăgubiri civile 50
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 40.000
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 40.000
01 Active fixe 30.024
01 Construcții 12.285
02 Mașini, echipamente și mijloace de transport 1.470
03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 15.819
30 Alte active fixe 450
03 Reparații capitale aferente activelor fixe 9.976
7401 01 Administrație centrală 55.555
03 Reducerea și controlul poluării 568.552
04 Protecția biosferei și a mediului natural 4.250
25 Cercetare și dezvoltare în domeniul mediului 3.932
8001 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ 1.931.873
01 CHELTUIELI CURENTE 1.884.241
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 85.745
01 Cheltuieli salariale în bani 66.835
01 Salarii de bază 43.325
02 Salarii de merit 85
03 Indemnizație de conducere 1.885
04 Spor de vechime 6.512
05 Sporuri pentru condiții de muncă 1.212
06 Alte sporuri 2.553
07 Ore suplimentare 155
08 Fond de premii 2.772
09 Primă de vacanță 3.088
12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității 316
13 Indemnizații de delegare 898
16 Alocații pentru locuințe 130
30 Alte drepturi salariale în bani 4.234
03 Contribuții 18.910
01 Contribuții de asigurări sociale de stat 13.101
02 Contribuții de asigurări de șomaj 682
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate 4.125
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 390
05 Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați 30
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații 582
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 109.883
01 Bunuri și servicii 28.600
01 Furnituri de birou 709
02 Materiale pentru curățenie 215
03 Încălzit, iluminat și forța motrică 3.560
04 Apă, canal și salubritate 698
05 Carburanți și lubrifianți 1.982
06 Piese de schimb 461
08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet 4.024
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 4.264
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 12.687
02 Reparații curente 2.004
03 Hrană 3
02 Hrană pentru animale 3
04 Medicamente și materiale sanitare 3
01 Medicamente 2
02 Materiale sanitare 1
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 614
01 Uniforme și echipament 43
03 Lenjerie și accesorii de pat 8
30 Alte obiecte de inventar 563
06 Deplasări, detașări, transferări 5.750
01 Deplasări interne, detașări, transferări 834
02 Deplasări în străinătate 4.916
11 Cărți, publicații și materiale documentare 267
13 Pregătire profesională 404
14 Protecția muncii 221
21 Meteorologie 52.000
23 Prevenirea și combaterea inundațiilor și înghețurilor 4.517
25 Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale 5
30 Alte cheltuieli 15.495
02 Protocol și reprezentare 321
03 Prime de asigurare non-viață 201
04 Chirii 6.679
07 Fondul Președintelui/Fondul conducătorului instituției publice 14
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 8.280
40 TITLUL IV SUBVENȚII 260.129
13 Susținerea exportului, a mediului de afaceri și a tranzacțiilor internaționale 260.129
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 110.331
01 Transferuri curente 66.782
01 Transferuri către instituții publice 37.549
13 Transferuri pentru lucrări de cadastru imobiliar 22.000
43 Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea programelor de electrificare 7.233
02 Transferuri de capital 43.549
06 Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare 43.549
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 735.972
01 A. Transferuri interne 733.797
03 Programe cu finanțare rambursabilă 130
05 Programul de realizare a sistemului național antigrindină 9.000
12 Investiții ale agenților economici cu capital de stat 1.010
13 Programe de dezvoltare 130.000
33 Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat pentru stimularea realizării de investiții 260.588
34 Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat pentru acordarea de ajutoare de minimis 8.469
43 Transferuri aferente schemei de ajutor de stat privind dezvoltarea regională prin stimularea proiectelor mari de investiții 40.000