Ministerul Mediului

Instrucțiunea privind modalitățile de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național din 10.02.2009

Modificări (2), Referințe (2)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 90 din 16 februarie 2009.

În vigoare de la 16 februarie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

ARTICOLUL 1 Definiții Modificări (1)

În cuprinsul prezentelor instrucțiuni se utilizează termenii și expresiile ale căror definiții sunt prevăzute la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 217/2008.

ARTICOLUL 2 Suma prevăzută pentru derularea Programului

(1) Alocarea din Fondul pentru mediu a sumei necesare finanțării Programului se face în limita fondurilor stabilite cu această destinație, prin bugetul anual de venituri și cheltuieli al Administrației Fondului pentru Mediu și al Fondului pentru mediu, aprobat prin hotărâre a Guvernului. Modificări (1)

(2) Suma prevăzută pentru derularea Programului este de 228 milioane lei. Modificări (1)

(3) Suma alocată Programului provine din taxa pe poluare pentru autovehicule.

ARTICOLUL 3 Cuantumul primei de casare

(1) Prima de casare se definește ca fiind parte din prețul de achiziție al unui autoturism nou, suportată prin modalitate nerambursabilă de către Autoritate din Fondul pentru mediu, în schimbul predării spre casare a unui autoturism uzat. Modificări (1)

(2) Cuantumul primei de casare este în valoare de 3.800 lei.

(3) Proprietarul beneficiază de prima de casare o singură dată, prin achiziționarea unui singur autoturism nou în schimbul predării spre casare a unui singur autoturism uzat.

(4) Prima de casare se scade de către producătorul validat din prețul autoturismului nou, diferența fiind asigurată de proprietar din surse financiare proprii. Modificări (1)

(5) Prima de casare nu este acordată în cazul achiziționării autoturismului în sistem leasing.

ARTICOLUL 4 Etapele Programului

Programul se desfășoară pe parcursul a 3 etape:

a) prima etapă, până la 29 mai, în limita sumei de 76 milioane lei;

b) etapa a doua, de la 1 iunie până la 31 august, în limita sumei de 76 milioane lei, care, dacă este cazul, se suplimentează cu suma neutilizată în prima etapă;

c) etapa a treia, de la 1 septembrie până la 11 decembrie, în limita sumei de 76 milioane lei, care, dacă este cazul, se suplimentează cu suma neutilizată în cea de-a doua etapă. Modificări (1)

ARTICOLUL 5 Eligibilitatea producătorului

Se poate înscrie în vederea validării în Program producătorul care îndeplinește cumulativ următoarele condiții de eligibilitate:

a) este persoană juridică română și are ca obiect de activitate producția și/sau comercializarea autoturismelor noi; Modificări (1)

b) funcționează legal și deține avizele/acordurile/autorizațiile necesare desfășurării activității;

c) are îndeplinite obligațiile de plată a taxelor, impozitelor și contribuțiilor către bugetul general consolidat, bugetele locale, Fondul pentru mediu;

d) are deschis la Trezoreria Statului contul 50.70.24 "Disponibil din sume alocate din Fondul de mediu reprezentând finanțare sau cofinanțare nerambursabilă a proiectelor pentru protecția mediului";

e) nu se află în procedură de insolvență sau lichidare judiciară și nu face obiectul unei proceduri legale pentru declararea acestora, potrivit prevederilor legale;

f) nu sponsorizează activități cu efect negativ asupra mediului.

ARTICOLUL 6 Sesiunea de înscriere

(1) Producătorul care întrunește condițiile prevăzute la art. 5 poate depune cerere de înscriere în vederea validării în Program, numai în cadrul sesiunii de înscriere organizată de Autoritate în perioada 12-27 februarie 2009. Modificări (1)

(2) Producătorul depune un dosar care cuprinde următoarele documente:

a) cererea de înscriere în vederea validării în Program, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, în original;

b) cererea de finanțare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, în original. Prin cererea de finanțare depusă în cadrul sesiunii de înscriere prevăzute la alin. (1), producătorul solicită finanțare doar pentru prima etapă a Programului;

c) certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului împreună cu toate anexele sau/și certificatul constatator eliberat conform prevederilor art. 171 alin. (1) din Legea nr. 359/2004, cu modificările și completările ulterioare, în copie;

d) procura notarială prin care reprezentantul legal al producătorului împuternicește persoana care îl reprezintă în relația cu Autoritatea, inclusiv la momentul semnării contractului pentru finanțare, și copia actului de identitate al persoanei împuternicite, dacă este cazul;

e) certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, valabil la data depunerii cererii de înscriere, din care să rezulte: datele de identificare, codul unic de înregistrare, capitalul social, obiectul principal de activitate și activitățile secundare de activitate, administratorii, acționarii/asociații și situația juridică, în original;

f) certificatele de atestare fiscală și certificatul fiscal, valabile la data depunerii cererii de înscriere, care să dovedească faptul că producătorul nu are datorii la bugetele locale și la bugetul general consolidat, în original;

g) certificatul de cazier fiscal, valabil la data depunerii cererii de înscriere, în original;

h) certificatul de atestare privind obligațiile de plată la Fondul pentru mediu, în original;

i) formularul de raportare contabilă la încheierea ultimului exercițiu financiar, vizat de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finanțelor Publice, însoțit de raportul administratorilor și al comisiei de cenzori sau raportul de audit, după caz, formularul de raportare contabilă semestrială, vizat de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și ultima balanță de verificare lunară, după caz;

j) certificarea/înregistrarea comunitară sau națională de tip pentru autoturismele propuse a fi introduse în Program, în copie, și dovada calității de importator ori de reprezentant autorizat al producătorului/importatorului de autoturisme; Modificări (1)

k) proiectul, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, în original.

(3) Anterior încheierii contractului pentru finanțare nerambursabilă, producătorul prezintă originalele documentelor depuse în copie la dosar, pentru ca acestea din urmă să fie certificate "conform cu originalul" de către personalul Autorității.

(4) Cererea de înscriere, însoțită de cererea de finanțare și de documentația anexată, legată, paginată și opisată, se depune într-un singur exemplar, în plic sigilat, la registratura Autorității, la adresa: Administrația Fondului pentru Mediu, municipiul București, Splaiul Independenței nr. 294, corp A, sectorul 6, cod poștal 060031.

(5) Documentele prevăzute la alin. (2) pot fi transmise prin poștă, cu confirmare de primire, cu condiția ca data de expediere, evidențiată prin ștampila poștei, să nu depășească data-limită de depunere aferentă sesiunii de înscriere.

(6) Pe plic trebuie înscrise în mod obligatoriu următoarele informații:

a) denumirea și adresa completă ale producătorului;

b) titlul: "Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național pentru anul 2009";

c) sesiunea de înscriere.

(7) Documentația conținând ștersături, ilizibilă, incompletă sau neconformă cu realitatea atrage nevalidarea producătorului.

ARTICOLUL 7 Validarea producătorului

(1) Validarea producătorului constă în analiza și evaluarea cererii de înscriere, a cererii de finanțare și a documentației anexate depuse de către acesta.

(2) În vederea validării producătorului înscris, prin dispoziție a președintelui Autorității, la propunerea directorului Direcției proiecte, se numește Comisia de validare, constituită din personal din cadrul Autorității.

(3) Comisia de validare verifică, pe baza documentelor prezentate, îndeplinirea de către producător a condițiilor prevăzute la art. 5 și art. 6 alin. (2), completând fișa de evaluare a eligibilității, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4.

(4) În baza propunerii Comisiei de validare, Comitetul director al Autorității validează producătorul sau respinge cererea de înscriere a acestuia, în termen de 7 zile lucrătoare de la data închiderii sesiunii de înscriere.

(5) Producătorul care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 5 și art. 6 alin. (2) este validat să participe la Program.

(6) Lista producătorilor validați, suma aprobată fiecărui producător validat și echivalentul în unități autoturisme se publică pe site-ul Autorității în termen de 3 zile lucrătoare de la data închiderii perioadei de validare. Modificări (1)

ARTICOLUL 8 Suma aprobată producătorului validat

(1) Prin cererea de finanțare depusă în cadrul sesiunii de înscriere prevăzute la art. 6 alin. (1) un producător poate solicita, pentru o marcă de autoturism, cel mult suma alocată primei etape, în caz contrar solicitarea fiind nulă. Modificări (1)

(2) Solicitările cumulate pentru o singură marcă de autoturism, ale tuturor producătorilor, nu trebuie să depășească suma alocată primei etape, în caz contrar urmând a se aplica prevederile alin. (4) din prezentul articol. Modificări (1)

(3) În condițiile în care suma totală solicitată prin cererile de finanțare depuse de către producătorii validați depășește suma alocată primei etape, Comitetul director al Autorității va proceda, în termenul prevăzut la art. 7 alin. (4), la distribuirea acesteia între producătorii validați, prin aplicarea unui coeficient de proporționalitate obținut din raportul dintre suma alocată primei etape și suma totală solicitată de către producătorii validați.

(4) În situația în care totalul sumelor solicitate de producătorii unei mărci de autoturism depășește suma alocată primei etape, coeficientul prevăzut la alin. (3) se aplică, într-o primă fază, acestora, până la incidența sumei alocate primei etape. A doua fază constă în aplicarea coeficientului tuturor producătorilor, în condițiile prevăzute la alin. (3). Modificări (1)

ARTICOLUL 9 Acordarea, diminuarea și suplimentarea finanțării

(1) Contractul pentru finanțare nerambursabilă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, în baza căruia se acordă suma aprobată unui producător validat, este valabil până la data de 11 decembrie 2009 inclusiv.

(2) Dacă la finalul unei etape a Programului, exceptându-se ultima etapă, un producător validat nu a utilizat cel puțin 80% din finanțarea contractată în cadrul acelei etape, contractul pentru finanțare nerambursabilă încetează de drept.

(3) Producătorul validat care a utilizat la finalul unei etape a Programului, exceptându-se ultima etapă, cel puțin 80% din finanțarea contractată în cadrul acelei etape depune cerere de finanțare prin care poate solicita, pentru o marcă de autoturism, cel mult suma disponibilă pentru etapa respectivă, conform art. 4, în caz contrar solicitarea fiind nulă. Comitetul director al Autorității distribuie/redistribuie suma disponibilă, conform criteriului prevăzut la art. 8. Distribuirea/Redistribuirea se concretizează prin încheierea actului adițional la contractul pentru finanțare nerambursabilă. Modificări (1)

(4) Pentru participarea la etapele care succed primei etape a Programului, cererile de finanțare pot fi depuse la sediul Autorității la data de:

a) 26 și 27 mai, pentru participarea la cea de-a doua etapă;

b) 26 și 27 august, pentru participarea la cea de-a treia etapă.

(5) În cadrul fiecărei etape, producătorul validat care a utilizat 100% din finanțarea contractată poate solicita suplimentarea valorii acesteia. Comitetul director al Autorității poate aproba suplimentarea finanțării, în măsura în care altor producători validați li s-a diminuat finanțarea contractată, în baza cererilor acestora și a actelor adiționale încheiate în acest sens. Modificări (1)

(6) În cadrul fiecărei etape a Programului, producătorul validat poate solicita o singură dată fie diminuarea, fie suplimentarea finanțării. Cererile de diminuare, precum și cererile de suplimentare a finanțării pot fi depuse la sediul Autorității până la data de: Modificări (1)

a) 7 mai, pentru diminuare, și 11 mai, pentru suplimentare, în cadrul primei etape;

b) 7 iulie, pentru diminuare, și 10 iulie, pentru suplimentare, în cadrul celei de-a doua etape;

c) 7 octombrie, pentru diminuare, și 10 octombrie, pentru suplimentare, în cadrul celei de-a treia etape. Acordarea finanțării suplimentare se face prin aplicarea coeficientului prevăzut la art. 8 alin. (3) și se concretizează prin încheierea actului adițional la contractul pentru finanțare nerambursabilă. Modificări (1)

(7) Pentru fiecare dintre etapele care succed primei etape de desfășurare a Programului, lista producătorilor validați rămași în Program se publică pe site-ul Autorității, în termen de 3 zile lucrătoare de la data distribuirii/redistribuirii sumei disponibile pentru etapa respectivă.

ARTICOLUL 10 Decontarea primei de casare

(1) Decontarea sumei reprezentând prima de casare se face lunar, prin virament în contul de trezorerie al producătorului validat, în baza contractului pentru finanțare nerambursabilă și a cererii de tragere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 6.

(2) Cererea de tragere se depune la Autoritate până la data de 25 a lunii respective. La cererea de tragere se anexează:

a) lista proprietarilor beneficiari și a autoturismelor uzate aferente, care conține datele de identificare a proprietarilor beneficiari (tipul, seria și numărul actului de identitate, domiciliul și/sau reședința, codul numeric personal, numărul de telefon) și datele de identificare a autoturismului uzat (marca, tipul, numărul de identificare - seria șasiului/caroseriei - seria motorului, după caz, anul de fabricație, seria/numărul certificatului de înmatriculare, seria/numărul certificatului de distrugere, seria/numărul certificatului de radiere din evidența circulației); lista se depune la Autoritate, semnată și ștampilată pe fiecare filă de către producătorul validat, precum și în format electronic; Modificări (1)

b) facturile emise proprietarilor beneficiari, aferente achiziționării autoturismelor noi, în copie și în original (originalul se restituie); Modificări (1)

c) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal, din care să rezulte că societatea comercială nu are obligații exigibile de plată la bugetul general consolidat, bugetele locale și Fondul pentru mediu.

(3) Documentele menționate la art. 12 alin. (6), care atestă datele de identificare a proprietarilor beneficiari și datele de identificare a autoturismelor uzate, rămân spre păstrare și arhivare la producătorul validat. Modificări (1)

(4) Producătorul validat completează lista proprietarilor beneficiari cu datele de identificare a acestora și datele de identificare a autoturismelor uzate menționate la alin. (2) lit. a) și răspunde de realitatea datelor înscrise în această listă. Modificări (1)

(5) Autoritatea poate solicita documentele prevăzute la art. 12 alin. (6) pentru verificarea și confruntarea datelor înscrise în lista proprietarilor beneficiari și a autoturismelor uzate aferente prezentată de către producătorul validat. Modificări (1)

(6) Ultima cerere de tragere din cadrul Programului se depune la Autoritate până la data de 25 noiembrie, iar decontarea sumei reprezentând prima de casare se efectuează până la data de 11 decembrie 2009.

ARTICOLUL 11 Eligibilitatea proiectului

Este eligibil proiectul care prevede diminuarea poluării cauzate de autoturisme prin înnoirea Parcului auto național și care se adresează persoanelor fizice române ce dețin în proprietate autoturisme cu o vechime mai mare sau egală cu 10 ani de la anul fabricației. Modificări (1)

ARTICOLUL 12 Înscrierea proprietarului

(1) Proprietarul unui autoturism uzat având o vechime de cel puțin 10 ani de la anul fabricației, aflat în stare de funcționare și a cărui primă înmatriculare în România a avut loc până la data de 31 decembrie 2006 inclusiv, se înscrie în Program la un singur producător validat, după publicarea pe site-ul Autorității a listei producătorilor validați. Modificări (1)

(2) Producătorul validat care a încheiat contract pentru finanțare nerambursabilă cu Autoritatea înscrie proprietarul în Program, în baza actului de identitate al acestuia și a certificatului de înmatriculare al autoturismului uzat. Modificări (1)

(3) La înscriere, producătorul validat eliberează proprietarului nota de acceptare în Program, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7.

(4) Nota de acceptare are o valabilitate de 30 de zile calendaristice de la eliberare, fără ca valabilitatea acesteia să depășească data care precede datei programate pentru depunerea ultimei cereri de tragere din etapă. La expirarea valabilității notei de acceptare, producătorul validat poate scoate din evidențele sale proprietarul înscris.

(5) Înscrierea se face în limita sumei contractate de producătorul validat cu Autoritatea și asigură proprietarului accesul la Program.

(6) În termenul prevăzut la alin. (4), proprietarul înscris în Program predă spre casare autoturismul uzat, îl radiază din evidența circulației și pune la dispoziția producătorului validat următoarele documente: Modificări (1)

a) actul de identitate, în copie;

b) certificatul de înmatriculare al autoturismului uzat, în copie legalizată; Modificări (1)

c) certificatul de distrugere a autoturismului uzat, eliberat de un operator economic autorizat să desfășoare activități de colectare a vehiculelor scoase din uz, în copie legalizată; Modificări (1)

d) certificatul de radiere din evidența circulației a autoturismului uzat, în original; Modificări (1)

e) certificatul de moștenitor, în copie legalizată, pentru situația în care persoana fizică înscrisă este moștenitoarea proprietarului. Atunci când certificatul de moștenitor atestă existența mai multor moștenitori, este necesară procura notarială prin care unul dintre aceștia este împuternicit să acționeze și să încheie acte juridice în numele și pe seama tuturor comoștenitorilor, în vederea achiziționării unui autoturism nou în cadrul Programului; Modificări (1)

f) documentul care atestă o situație particulară, dacă este cazul: căsătorie, schimbarea numelui și/sau a prenumelui etc., în copie legalizată;

g) nota de acceptare eliberată de producătorul validat, în original.

(7) Producătorul validat garantează accesul la Program al proprietarului care depune, în termenul prevăzut la alin. (4), toate documentele prevăzute la alin. (6). În cazul în care accesul proprietarului la Program nu se realizează din culpa exclusivă a producătorului validat, acesta are obligația de a oferi proprietarului respectiv, în maximum 90 de zile după data de 11 decembrie 2009, posibilitatea achiziționării unui autoturism nou, din al cărui preț se va scădea valoarea primei de casare. Modificări (1)

(8) Responsabilitatea înscrierii proprietarului în Program revine în exclusivitate producătorului validat.

(9) Autoritatea nu emite proprietarilor aprobări, adeverințe, certificate sau alte documente în vederea înscrierii în Program.

ARTICOLUL 13 Casarea autoturismului uzat Modificări (1)

(1) Proprietarul predă autoturismul uzat unui operator economic autorizat să desfășoare activități de colectare a vehiculelor scoase din uz, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz, cu modificările și completările ulterioare. Modificări (1)

(2) Operatorul economic prevăzut la alin. (1), după verificarea notei de acceptare, a certificatului de înmatriculare al autoturismului și a actului de identitate a proprietarului, eliberează certificatul de distrugere a autoturismului uzat, conform prevederilor Ordinului ministrului mediului și gospodăririi apelor, al ministrului administrației și internelor și al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 87/527/411/2005 privind aprobarea modelului și a condițiilor de emitere a certificatului de distrugere la preluarea vehiculelor scoase din uz. Modificări (1)

(3) Lista operatorilor economici autorizați să desfășoare activități de colectare a vehiculelor scoase din uz se publică pe site-ul Autorității, odată cu publicarea listei producătorilor validați.

ARTICOLUL 14 Radierea autoturismului uzat Modificări (1)

(1) Anterior prezentării la Serviciul Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor competent teritorial, proprietarul trebuie să obțină copii legalizate de pe certificatul de înmatriculare și de pe certificatul de distrugere a autoturismului uzat. Modificări (1)

(2) Certificatul de radiere din evidența circulației a autoturismului uzat se eliberează la cererea proprietarului, în baza predării certificatului de înmatriculare și a certificatului de distrugere a autoturismului uzat, ambele documente în original. Modificări (1)

ARTICOLUL 15 Achiziționarea autoturismului nou Modificări (1)

(1) Proprietarul care a predat spre casare și a radiat din evidența circulației autoturismul uzat prezintă producătorului validat la care este înscris documentele prevăzute la art. 12 alin. (6). Modificări (1)

(2) Producătorul validat și proprietarul efectuează formalitățile de vânzare-cumpărare și predare-primire a autoturismului nou, producătorul scăzând din prețul de vânzare cuantumul primei de casare, iar proprietarul achitând din surse financiare proprii diferența de preț. Modificări (1)

(3) În factura de livrare a autoturismului nou producătorul validat evidențiază prețul de vânzare al acestuia și, distinct, face mențiunea "Suma de 3.800 lei reprezentând prima de casare se suportă de către Administrația Fondului pentru Mediu, prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național pentru anul 2009". Sub rubrica "Total de plată" se înscrie textul "Diferența de plată beneficiar" și se menționează suma rămasă de achitat de către proprietar. Modificări (1)

ARTICOLUL 16 Publicarea informațiilor relevante privind Programul

(1) Toate datele, informațiile, instrucțiunile, comunicatele și alte documente relevante în legătură cu Programul se publică pe site-ul Autorității, www.afm.ro, la secțiunea "Informații privind Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național pentru anul 2009".

(2) Singurele informații și instrucțiuni valabile prezentate în mass-media referitoare la Program sunt cele transmise sub formă de comunicate de presă din partea Ministerului Mediului și a Administrației Fondului pentru Mediu.

ARTICOLUL 17 Reguli de publicitate

Orice demers publicitar efectuat de către producătorul validat cu privire la proiectul de diminuare a poluării cauzate de autoturisme, prin înnoirea Parcului auto național, în orice formă și în orice mediu, trebuie să specifice că acesta se realizează prin "Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național pentru anul 2009", derulat de Ministerul Mediului și finanțat prin Administrația Fondului pentru Mediu. Modificări (1)

ARTICOLUL 18 Anexele la instrucțiuni

Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentele instrucțiuni.

ANEXA Nr. 1 la instrucțiuni Modificări (1)

Datele de identificare a solicitantului .................................... (producător de autoturisme, importator sau reprezentant autorizat) Nr. de înregistrare ............/.......... Nr. de înregistrare la Administrația Fondului pentru Mediu ......../.......................

CERERE DE ÎNSCRIERE

Denumirea solicitantului ....................................................

Forma juridică de organizare ................................................

Nr. de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului ........../.........../................, C.U.I./C.I.F. ..................., cont nr. ............, deschis la Trezoreria ............ .

Adresa sediului social:

str. .................. nr. ......., bl. ........, sc. ......., et. ........, ap. ......, localitatea ................, județul/sectorul ............, telefon ........., fax ........., e-mail ................ .

Reprezentant legal/Împuternicit .............., posesor al BI/CI/pașaportului seria ..... nr. ........, eliberat/eliberată de ..............................., CNP ....................., domiciliat în ........................ .

Solicităm înscrierea în "Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național pentru anul 2009" instituit prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 217/2008.

Subsemnatul, ....................................., în calitate de reprezentant legal al ........................................, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, următoarele:

a) societatea comercială nu se află în procedură de insolvență sau lichidare judiciară și nu face obiectul unei proceduri legale pentru declararea acestora, potrivit prevederilor legale;

b) societatea comercială nu are obligații exigibile de plată la bugetul general consolidat, bugetele locale, Fondul pentru mediu;

c) societatea comercială nu sponsorizează activități cu efect negativ asupra mediului;

d) nu am furnizat informații false în documentele prezentate.

Subsemnatul îmi asum răspunderea tuturor informațiilor conținute în prezenta cerere și în toate celelalte formulare și documente depuse, inclusiv documentele financiare, garantez că datele furnizate sunt actuale, reale și corecte și declar că am luat cunoștință despre prevederile ~Codului~ penal privind falsul în declarații.

Neîndeplinirea condițiilor de mai sus ori prezentarea eronată sau falsă a acestor condiții va duce automat la respingerea cererii sau, ulterior, la returnarea integrală a sumei primite ca finanțare nerambursabilă în cadrul Programului menționat mai sus, dacă aceasta a fost acordată.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai Administrației Fondului pentru Mediu cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea societății pe care o reprezint.

Persoană de contact ............................

Telefon ........................................

În calitate de ................................

Prin semnătura și ștampila sa, solicitantul confirmă că a înțeles și și-a însușit în întregime conținutul cererii.

Reprezentant legal/Împuternicit

Numele și prenumele ..........................

Funcția .............

Semnătura ...............

Data ...................

L.S.

ANEXA Nr. 2 la instrucțiuni Modificări (1)

Datele de identificare a solicitantului .................................... (producător de autoturisme, importator sau reprezentant autorizat) Nr. de înregistrare ............/.......... Nr. de înregistrare la Administrația Fondului pentru Mediu ......../.......................

CERERE DE FINANȚARE
pentru prima/a doua/a treia etapă a Programului

Denumirea solicitantului ....................................................

Forma juridică de organizare ................................................

Nr. de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului ........../.............../..........., C.U.I./C.I.F. ...................., cont nr. ..............., deschis la Trezoreria ................................... .

Adresa sediului social: str. ..................................... nr. ....., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....., localitatea .........................., județul/sectorul .............................., telefon ......................, fax ......................................., e-mail .......................... .

Reprezentantul legal/Împuternicitul ................................, posesor al BI/CI/pașaportului seria ............ nr. .............., eliberat/eliberată de ......................................, CNP ................................, domiciliat în .............................................., solicit finanțarea nerambursabilă cu suma de .................................. lei a proiectului "Diminuarea poluării cauzate de autoturisme prin înnoirea Parcului auto național" din cadrul primei/celei de-a doua/celei de-a treia etape a "Programului de stimulare a înnoirii Parcului național auto pentru anul 2009" instituit prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 217/2008.

Reprezentant legal/Împuternicit

Numele și prenumele ..........................

Funcția ....................

Semnătura .................................

Data ......................

L.S.

ANEXA Nr. 3 la instrucțiuni Modificări (1)

PROIECT
privind diminuarea poluării cauzate de autoturisme prin înnoirea
Parcului auto național

A) Datele de identificare a societății comerciale

1. Denumirea completă a societății comerciale: ..............................

2. Numărul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului: .............................../....................................

3. C.U.I./C.I.F. ............................................................

4. Forma juridică de organizare .............................................

5. Adresa societății comerciale:

- adresa sediului social: str. ................................. nr. ......., localitatea ......................................, județul/sectorul .........., telefon ..................................., fax .............................., e-mail ........................, persoana de contact .........................., telefon ................................................;

- adresa sediului operațional: str. ......................................... nr. .........., localitatea ..................................................., județul/sectorul ............, telefon ...................., fax .............., e-mail .................., persoana de contact ................................, telefon ............................................;

- adresele punctelor de lucru care au legătură cu implementarea proiectului: str. ...................................................... nr. ..............., localitatea .................................., județul/sectorul .............., telefon ..................................., fax .........................., e-mail .............., persoana de contact ...................................., telefon ................................... .

6. Forma de proprietate:

- forma de proprietate: privată |_| publică |_|;

- procentul: privată .......... % publică .......... %.

7. Domeniul de activitate al societății comerciale (descrierea activităților - principală și secundară):

Activitatea principală Cod CAEN
Activitatea secundară Cod CAEN
1.
2.
3.
...

8. Cifra de afaceri ......................... .

8.1. Cifra totală de afaceri (pe ultimii 3 ani, dacă este cazul, și estimat pe anul curent):

.......................

- anul ......., valoarea ................. lei;

- anul ......., valoarea ................. lei;

- anul ......., valoarea ................. lei;

- anul curent ......., valoarea ................. lei.

8.2. Cifra de afaceri realizată pe piața românească (pe ultimii 3 ani, dacă este cazul, și estimat pe anul curent):

- anul ......., valoarea ................. lei;

- anul ......., valoarea ................. lei;

- anul ......., valoarea ................. lei;

- anul curent ......., valoarea ................. lei.

9. Profit/Pierderi înregistrat/înregistrate pe piața românească (pe ultimii 3 ani, dacă este cazul, și estimat pe anul curent):

- anul ......., valoarea ................. lei;

- anul ......., valoarea ................. lei;

- anul ......., valoarea ................. lei;

- anul curent ......., valoarea ................. lei.

10. Total active/pasive:

- anul precedent .................... lei;

- anul curent .......................... lei.

11. Numărul și structura personalului:

Numărul total de salariați .................., din care:

- personal direct productiv ................................................;

- personal administrativ și alte departamente ..............................;

- personal de conducere ....................................................;

- personal care participă la realizarea proiectului ....................... .

B) Descrierea activității curente a solicitantului

1. Istoric al activității solicitantului ....................................

1.1. Descrieți activitatea de bază desfășurată ..............................

1.2. Descrieți pe scurt activitățile secundare (auxiliare) desfășurate ....................................................................

2. Produsele/Serviciile oferite de solicitant (precizați și aria geografică în care sunt comercializate/prestate): .........................

3. Ponderi ale diferitelor tipuri de activități în cifra de afaceri curentă:

..............................%;

..............................%.

4. Autorizații, avize, acorduri, certificate necesare pentru proiect, dacă este cazul:

Denumirea Data eliberării/expirării Instituția emitentă
1.
2.
3.
4.
...

5. Piața actuală și piața potențială a solicitantului:

Ce procent din piață are firma dumneavoastrăș ............................... Care este piața-țintăș ............................................

6. Alte informații și/sau documente semnificative pentru funcționarea afacerii și realizarea proiectului: ..................................

C) Prezentarea proiectului și obiectul finanțării

1. Titlul proiectului: Diminuarea poluării cauzate de autoturisme prin înnoirea Parcului auto național

2. Descrierea și localizarea proiectului [descrieți tema proiectului cu elementele generale și particulare, fazele și etapele acestuia, modul de implementare, grupurile-țintă cărora li se adresează, sursa de poluare și eforturile (inclusiv financiare) depuse până acum pentru reducerea poluării] ......................................................................

3. Obiectul finanțării: susținerea nerambursabilă din Fondul pentru mediu a primei de casare în sumă de 3.800 lei din prețul de vânzare al unui autoturism nou, în condițiile predării în vederea distrugerii a unui autoturism uzat, de către proprietar - persoana fizică beneficiară

4. Obiectivele și rezultatele estimate la finalizarea proiectului: ..........................

5. Impactul asupra mediului (efecte, rezultate, propagare, modul în care se așteaptă ca implementarea proiectului să contribuie la reducerea poluării și/sau a consumului de carburant) ..........................

6. Durata și graficul estimativ de realizare a proiectului propus:

Data anticipată de început: ziua ......... luna .............. anul .........

Data anticipată de sfârșit: ziua ......... luna .............. anul .........

Luna Activitatea propusă în cadrul proiectului (înnoirea Parcului auto național cu un număr de ........... autoturisme noi)
Luna 1
Luna 2
Luna
...

7. Riscuri ce pot apărea în implementarea proiectului (prezentați riscurile luate în calcul la elaborarea proiectului, dacă este cazul): ...................

D) Valoarea proiectului

Suma solicitată de la Administrația Fondului pentru Mediu pentru prima etapă a Programului .................. lei

(numărul de autoturisme noi ce se estimează a se comercializa în prima etapă x 3.800 lei).

Suma totală estimată a fi solicitată de la Administrația Fondului pentru Mediu .................. lei

(numărul total de autoturisme noi ce se estimează a se comercializa în cadrul proiectului x 3.800 lei).

E) Alte aspecte relevante cu privire la proiectul propus: ..........................

Numele, prenumele și funcția reprezentantului legal/împuternicitului .................................................... Numele, prenumele și funcția responsabilului de proiect .......................................................
Semnătura reprezentantului legal/împuternicitului și ștampila firmei .................................................... Semnătura responsabilului de proiect .......................................................

ANEXA Nr. 4 la instrucțiuni Modificări (1)

FIȘA DE EVALUARE A ELIGIBILITĂȚII PRODUCĂTORULUI

Producător: .................................................................

Nr. de înregistrare la Administrația Fondului pentru Mediu a cererii de înscriere: ...........................

Suma solicitată prin cererea de finanțare: .............................. lei

Criteriul de eligibilitate Îndeplinirea criteriului de eligibilitate
A. Eligibilitatea producătorului Da Nu Comentarii
A.1. A depus documentația în cadrul sesiunii de înscriere organizate de Administrația Fondului pentru Mediu, în condițiile prevăzute de instrucțiuni.
A.2. A depus cererea de înscriere în vederea validării în Program, în original, semnată și ștampilată de reprezentantul legal sau de împuternicitul acestuia.
A.2.1. Cererea de înscriere conține declarația reprezentantului legal al producătorului, potrivit căreia societatea comercială:
A.2.1.1. - nu se află în procedură de insolvență sau lichidare judiciară și nu face obiectul unei proceduri legale pentru declararea acestora, potrivit prevederilor legale;
A.2.1.2. - nu are obligații exigibile de plată la bugetul general consolidat, bugetele locale, Fondul pentru mediu;
A.2.1.3. - nu sponsorizează activități cu efect negativ asupra mediului.
A.3. A.3.1. A depus cererea de finanțare, în original, semnată și ștampilată de reprezentantul legal sau de împuternicitul acestuia.
Suma solicitată prin cererea de finanțare respectă prevederile art. 8 alin. (1) din instrucțiuni.
A.4. A depus, în copie, certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului, împreună cu toate anexele sau/și certificatul constatator eliberat conform prevederilor art. 171 alin. (1)~ din Legea n~r. 359/2004, cu modificările și completările ulterioare, în copie.
A.5. A depus procura notarială, prin care reprezentantul legal al producătorului împuternicește persoana care îl reprezintă în relația cu Autoritatea, inclusiv la momentul semnării contractului pentru finanțare, și copia actului de identitate al persoanei împuternicite, dacă este cazul.
A.6. A depus, în original, certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, valabil la data depunerii cererii de înscriere, din care rezultă: datele de identificare, codul unic de înregistrare, capitalul social, obiectul principal de activitate și activitățile secundare, administratorii, acționarii/asociații, situația juridică.
A.7. A depus, în original, certificatele de atestare fiscală și certificatul fiscal, valabile la data depunerii cererii de înscriere, care atestă faptul că producătorul nu are datorii la bugetele locale și la bugetul general consolidat.
A.8. A depus, în original, certificatul de cazier fiscal, valabil la data depunerii cererii de înscriere.
A.9. A depus, în original, certificatul de atestare privind obligațiile de plată la Fondul pentru mediu.
A.10. A.10.1. A depus: - formularul de raportare contabilă la încheierea ultimului exercițiu financiar, vizat de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finanțelor Publice, însoțit de raportul administratorilor și al comisiei de cenzori sau raportul de audit, după caz;
A.10.2. - formularul de raportare contabilă semestrială, vizat de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și ultima balanță de verificare lunară.
A.11. A depus proiectul, în original, semnat și ștampilat de reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia.
B. Eligibilitatea producătorului
B.1. Proiectul prevede diminuarea poluării cauzată de autoturisme, prin înnoirea Parcului auto național, încadrându-se în cerințele Instrucțiunilor.

NOTĂ:

În cadrul rubricii "Îndeplinirea criteriului de eligibilitate" se bifează, după caz, cu DA sau NU îndeplinirea/neîndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv și se vor înscrie, după caz, comentariile de rigoare.

REZULTATUL EVALUĂRII PRODUCĂTORULUI:

1. JURIDIC: ACCEPTAT/RESPINS

Nume și prenume evaluator: ....................................... Data: .................. Semnătura: ...............

2. ECONOMIC: ACCEPTAT/RESPINS

Nume și prenume evaluator: ....................................... Data: .................. Semnătura: ...............

3. TEHNIC: ACCEPTAT/RESPINS

Nume și prenume evaluator: ....................................... Data: .................. Semnătura: ...............

COMISIA DE VALIDARE PROPUNE COMITETULUI DIRECTOR
VALIDAREA/INVALIDAREA PRODUCĂTORULUI

Președintele comisiei de validare,
Numele și prenumele: .......... Data: ........ Semnătura: ............

ANEXA Nr. 5 la instrucțiuni Modificări (1)

CONTRACT PENTRU FINANȚARE NERAMBURSABILĂ
Nr. ......... din ....................

Între:

Părțile contractante

Administrația Fondului pentru Mediu, cu sediul în municipiul București, Splaiul Independenței nr. 294, corp A, sectorul 6, cod fiscal 14715650, cont nr. RO92TREZ7065017XXX000155, deschis la Trezoreria Sector 6 București, reprezentată legal prin ...................................................... - președinte, în calitate de finanțator, denumită în continuare AFM;

și

Societatea Comercială ........................................, cu sediul în ............................., înregistrată la oficiul registrului comerțului sub nr. .............................., C.U.I./C.I.F. ........................., cont nr. .................. deschis la Trezoreria ............................., reprezentată legal prin domnul/doamna ........................................., care împuternicește pe domnul/doamna .........................................., în calitate de producător validat, denumită în continuare beneficiar,

a intervenit prezentul contract pentru finanțare nerambursabilă, denumit în continuare contract.

ARTICOLUL 1 Obiectul și valoarea contractului

1.1. Prin prezentul contract, AFM acordă beneficiarului o finanțare nerambursabilă, denumită în continuare finanțare, în vederea susținerii proiectului intitulat "Diminuarea poluării cauzate de autoturisme prin înnoirea Parcului auto național", denumit în continuare proiect, din cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național pentru anul 2009, denumit în continuare Program.

1.2. Valoarea totală a prezentului contract, respectiv finanțarea, este de ................ lei, din care ................ lei pentru comercializarea autoturismelor marca ....................... și ................ lei pentru comercializarea autoturismelor marca ....................... în cadrul Programului.

ARTICOLUL 2 Durata contractului

Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți și este valabil până la data de 11 decembrie 2009 inclusiv.

ARTICOLUL 3 Modalitatea de finanțare

3.1. Finanțarea se face în tranșe lunare, în interiorul perioadei prevăzute la art. 2, și în conformitate cu graficul de finanțare nerambursabilă prevăzut în anexa la prezentul contract.

3.2. Finanțarea se realizează prin debitarea contului de trezorerie al AFM, pe măsura tragerii sumelor, și prin creditarea contului nr. .................... deschis la Trezoreria ........................................... de către beneficiar, pe bază de cerere de tragere însoțită în mod obligatoriu de documentele prevăzute la art. 10 alin. (2) din Instrucțiunile privind modalitățile de aplicare a Ordonanței de urgență nr. 217/2008, aprobate prin Ordinul ministrului mediului nr. ....... din .................., în condițiile în care cererea de tragere și documentația aferentă sunt complete și corect întocmite.

3.3. Virarea sumelor din contul AFM în contul beneficiarului se face în termen de 15 zile de la depunerea cererii de tragere. Pentru prima etapă, ultima cerere de tragere se depune cel mai târziu la data de 22 mai 2009.

3.4. Suma neutilizată de către beneficiar la data de 22 mai 2009 rămâne la dispoziția AFM, care o redistribuie în etapa următoare a Programului.

3.5. Orice plată excedentară efectuată de către AFM constituie plată necuvenită, iar beneficiarul are obligația de a restitui sumele necuvenite în termen de 5 zile de la data confirmării de primire a notificării din partea AFM.

ARTICOLUL 4 Obligațiile părților

4.1. Beneficiarul se obligă:

a) să utilizeze finanțarea numai în scopul și în condițiile în care a fost acordată;

b) să asigure executarea proiectului cu diligența necesară și eficiență, în conformitate cu prezentul contract, precum și cu legislația în vigoare și cu standardele de mediu aplicabile;

c) să fie singurul răspunzător în fața AFM pentru implementarea proiectului;

d) să asigure înregistrarea în evidența contabilă a tuturor documentelor privind operațiunile aferente prezentului contract, precum și arhivarea acestora, conform reglementărilor contabile în vigoare;

e) să plătească toate taxele, impozitele și contribuțiile pe care le datorează potrivit reglementărilor legale și în termenele prevăzute de acestea;

f) să permită reprezentanților AFM accesul la sediile sale pentru inspectarea activităților ce se realizează din finanțarea acordată și examinarea registrelor și a evidențelor contabile, a altor documente relevante în legătură cu derularea proiectului;

g) să nu sponsorizeze activități cu impact negativ asupra mediului, pe întreaga perioadă de valabilitate a prezentului contract;

h) să informeze AFM și să prezinte documentele corespunzătoare în cazul în care survin modificări cu privire la actele constitutive și/sau la informațiile furnizate cu ocazia prezentării cererii de finanțare ori pe parcursul derulării prezentului contract, în termen de maximum 10 zile de la producerea respectivei modificări;

i) să informeze AFM în cazul în care va fi supus unei proceduri de reorganizare judiciară ori faliment, executare silită sau oricărei alte proceduri similare;

j) în îndeplinirea prezentului contract, să nu prezinte date, informații sau înscrisuri false, eronate ori incomplete;

k) să furnizeze, în maximum 5 zile lucrătoare de la notificarea AFM, orice informații suplimentare considerate necesare pentru îndeplinirea prezentului contract;

l) să specifice, în cazul oricărui demers publicitar efectuat în legătură cu proiectul, în orice formă și în orice mediu, că acesta este realizat în cadrul Programului derulat de Ministerul Mediului și finanțat prin AFM;

m) să pună la dispoziția solicitanților o linie telefonică accesibilă sau tip "info-line", la care aceștia pot obține informații cu privire la proiect;

n) să justifice în scris solicitantului, la cererea acestuia, motivele de fapt și de drept care stau la baza refuzului de a-i elibera notă de acceptare sau, dacă i-a eliberat notă de acceptare, motivele de fapt și de drept care stau la baza refuzului de a comercializa autoturismul nou;

o) să utilizeze cel puțin 80% din suma contractată pentru fiecare dintre etapele Programului, cu excepția ultimei etape.

4.2. AFM se obligă:

a) să asigure finanțarea proiectului în condițiile menționate în prezentul contract, în limita fondurilor disponibile alocate Programului prin bugetul anual propriu de venituri și cheltuieli;

b) să pună la dispoziția beneficiarului informațiile legate de finanțare.

ARTICOLUL 5 Răspunderea contractuală

5.1. Nerespectarea de către beneficiar a oricăreia dintre obligațiile/clauzele asumate prin prezentul contract constituie caz de culpă.

5.2. Constituie caz de culpă și următoarele fapte ale beneficiarului:

a) comiterea de nereguli de ordin financiar în legătură cu proiectul, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă;

b) împotriva beneficiarului a fost demarată procedura de reorganizare judiciară ori de faliment, executare silită sau orice altă procedură asemănătoare;

c) situația economico-financiară a beneficiarului nu mai asigură condiții de realizare a proiectului.

5.3. Beneficiarul își asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terților din culpa sa pe întreg parcursul derulării prezentului contract, AFM fiind degrevată în totalitate de orice responsabilitate.

5.4. Beneficiarul își asumă integral răspunderea pentru refuzul de a elibera notă de acceptare solicitantului sau pentru refuzul de a comercializa autoturismul nou solicitantului căruia i-a fost eliberată notă de acceptare.

5.5. Beneficiarul suportă taxele, comisioanele, cheltuielile profesionale și orice alte cheltuieli ocazionate de pregătirea, încheierea, executarea, punerea în aplicare și finalizarea prezentului contract și a tuturor documentelor și activităților aferente.

5.6. Beneficiarul rămâne direct răspunzător pentru toate consecințele financiare directe sau indirecte antrenate de încetarea prezentului contract înainte de termen din culpa sa.

5.7. Orice caz de culpă și orice disfuncționalitate apărute pe parcursul derulării prezentului contract vor fi notificate beneficiarului de către AFM, în maximum 5 zile de la constatare. Dacă deficiențele menționate nu sunt înlăturate în termen de maximum 10 zile de la data notificării, AFM are dreptul de a lua următoarele măsuri:

a) sistarea temporară a utilizării finanțării, până la remedierea cauzelor care au dus la sistare;

b) sistarea definitivă a finanțării și rezilierea unilaterală a prezentului contract, cu recuperarea sumelor virate către beneficiar, în condițiile Codului de procedură fiscală/~procedură civilă~.

ARTICOLUL 6 Încetarea contractului

Prezentul contract încetează de drept:

a) la data prevăzută în acesta;

b) la data intervenției unui act de autoritate;

c) la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acestuia și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în asemenea măsură încât îndeplinirea prezentului contract ar fi contrară AFM și interesului public; acest fapt va fi notificat beneficiarului în termen de 10 zile de la momentul apariției unor astfel de circumstanțe sau de la momentul în care AFM a luat cunoștință de apariția unor astfel de circumstanțe;

d) în situația în care beneficiarul nu a utilizat în una dintre etapele Programului cel puțin 80% din finanțarea contractată în cadrul acelei etape, exceptându-se ultima etapă.

ARTICOLUL 7 Forța majoră și cazul fortuit

7.1. Prin forță majoră și/sau caz fortuit se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, intervenit după încheierea prezentului contract și care împiedică părțile să își execute, total sau parțial, obligațiile contractuale.

7.2. Partea care invocă forța majoră are următoarele obligații:

a) să notifice cealaltă parte în termen de 5 zile de la data apariției;

b) să transmită, în termen de cel mult 30 de zile de la data producerii evenimentului considerat a fi caz de forță majoră, certificatul de forță majoră emis de autoritatea competentă;

c) să comunice data încetării în termen de 5 zile de la încetare;

d) să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

7.3. Dacă nu se procedează la anunțare, în condițiile și în termenele prevăzute, partea care o invocă va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa notificării.

7.4. Îndeplinirea prezentului contract va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

7.5. Forța majoră, comunicată și dovedită în condițiile alin. 7.2 exonerează de răspundere partea care o invocă.

7.6. Dacă forța majoră și/sau consecințele acesteia durează sau se estimează ca va/vor dura mai mult de 3 luni, părțile se obligă să negocieze cu bună-credință în vederea identificării soluției celei mai bune:

a) încetarea prezentului contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese;

b) modificarea contractului.

7.7. Prevederile de mai sus se aplică și în caz fortuit.

ARTICOLUL 8 Cesiunea

Prezentul contract, precum și toate drepturile și obligațiile decurgând din acesta nu pot face obiectul niciunei cesiuni totale sau parțiale.

ARTICOLUL 9 Litigii

9.1. Orice diferend rezultat din interpretarea și/sau executarea prezentului contract se va rezolva, pe cât posibil, pe cale amiabilă.

9.2. În cazul în care o soluție amiabilă nu este posibilă, litigiul se supune spre soluționare instanțelor judecătorești competente în a căror rază teritorială își are sediul AFM.

ARTICOLUL 10 Dispoziții finale

10.1. Beneficiarul este de acord ca AFM să publice date privind rezultatele implementării proiectului.

10.2. Orice notificare în baza prezentului contract se face în scris, la următoarele adrese:

Pentru AFM: municipiul București, Splaiul Independenței nr. 294, corp A, sectorul 6;

Pentru beneficiar: ..................................................

În cazul în care beneficiarul dorește să fie notificat la o altă adresă sau și-a schimbat adresa, aceasta va fi comunicată în scris la AFM.

Notificările făcute beneficiarului la adresa menționată în cuprinsul prezentului alineat sau la o altă adresă, comunicată ulterior, se consideră a fi aduse la cunoștința acestuia.

Sub condiția ca acestea să fie confirmate ulterior, notificările se pot transmite și prin fax la următoarele numere telefonice:

- pentru AFM ...........................:

- pentru beneficiar ...............................

10.3. Prezentul contract constituie titlu executoriu potrivit art. 13 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, fiind întocmit, interpretat și executat conform legislației române și guvernat de aceasta.

10.4. Prin semnarea prezentului contract, inclusiv în caz de semnare prin procură, noi, reprezentanții legali ai beneficiarului, am luat cunoștință de prevederile ~Codului~ penal privind falsul în declarații.

10.5. Anexa, pe care beneficiarul declară că o cunoaște și o acceptă, face parte integrantă din prezentul contract.

10.6. Prezentul contract, inclusiv anexa la acesta, pot fi modificate și/sau completate numai cu acordul părților, prin act adițional.

10.7. Prin excepție de la prevederile alin. 10.6, nu este necesară întocmirea unui act adițional pentru modificările din coloana nr. 4 "Data programată" și coloana nr. 5 "Suma" din anexa la prezentul contract, dacă acestea nu implică și modificarea duratei de realizare a proiectului sau modificarea valorii totale a acestuia.

10.8. Sumele neutilizate la tragerile programate se vor reporta la tragerile ulterioare. Solicitarea privind decalarea datei programate de depunere a cererii de tragere și/sau modificarea sumei de tras se transmite în scris, cu cel puțin două zile înaintea momentului la care se dorește ca această modificare să intre în vigoare.

10.9. Prezentul contract s-a semnat la data de...................., la sediul AFM, în 4 exemplare, toate având valoare juridică egală, dintre care 3 exemplare pentru AFM și un exemplar pentru beneficiar.

ADMINISTRAȚIA FONDULUI PENTRU MEDIU Președinte, ..................................... Beneficiar, ......................................
Prin reprezentant legal/împuternicit, ...............................
Director economic, .....................................
Director proiecte, .....................................
Consilier juridic, .....................................

ANEXĂ la Contractul pentru finanțare nerambursabilă
Nr. ........../.................

GRAFIC
de finanțare nerambursabilă

Nr. crt. Eșalonarea finanțării Sold la începutul perioadei Acordări Sold la sfârșitul perioadei Observații
Anul Luna Data programată Suma
0 1 2 3 4 5 6 7
1.
2.
3.
ADMINISTRAȚIA FONDULUI PENTRU MEDIU Președinte, ..................................... Beneficiar, ...............
Prin reprezentant legal/împuternicit, ..........................................
Director economic, .....................................
Director proiecte, .....................................
Consilier juridic, .....................................
Întocmit Referent de specialitate (numai pentru exemplarele care rămân la AFM), ................................

ANEXA Nr. 6 la instrucțiuni Modificări (1)

Datele de identificare a producătorului validat ............................................... Nr. de înregistrare ........../................ Nr. de înregistrare la Administrația Fondului pentru Mediu .........../....................

CERERE DE TRAGERE

Denumirea solicitantului ....................................................

Forma juridică de organizare ................................................

Nr. de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului ............................, C.U.I./C.I.F. ........................, cont nr. ............., deschis la Trezoreria ..................................

Adresa sediului social:

str. .................... nr. ......., bl. ......, sc. ......., et. ........, ap. ......., localitatea ......................., județul/sectorul ............, telefon ..............., fax ..................., e-mail .......................

Reprezentant legal/Împuternicit ............................................, posesor al B.I./C.I./pașaportului seria ............. nr. ............., eliberat/eliberată de ...................., CNP ..............................., domiciliat în ............................................, în baza Contractului pentru finanțare nerambursabilă nr. ............../................, vă rog să aprobați prezenta cerere de tragere pentru suma de ............ lei din finanțarea nerambursabilă contractată.

Prezenta cerere este însoțită de:

a) lista proprietarilor beneficiari și a autoturismelor uzate aferente, care conține datele de identificare a proprietarilor beneficiari (tipul, seria și numărul actului de identitate, domiciliul și/sau reședința, codul numeric personal, numărul de telefon) și datele de identificare a autoturismului uzat (marca, tipul, numărul de identificare - seria șasiului/caroseriei - seria motorului, după caz, anul de fabricație, seria/numărul certificatului de înmatriculare, seria/numărul certificatului de distrugere, seria/numărul certificatului de radiere din evidența circulației), semnată și ștampilată pe fiecare filă;

b) lista prevăzută la lit. a), în format electronic;

c) facturile emise proprietarilor beneficiari, aferente achiziționării autoturismelor noi, în copie și în original (originalul se restituie);

d) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal, din care să rezulte că societatea comercială nu are obligații exigibile de plată la bugetul general consolidat, bugetele locale și Fondul pentru mediu.

Subsemnatul îmi asum răspunderea tuturor informațiilor conținute în prezenta cerere, în lista proprietarilor beneficiari și a autoturismelor uzate aferente, inclusiv documentele financiare. Garantez că datele furnizate sunt actuale, reale și corecte și declar că am luat cunoștință de prevederile Codului penal privind falsul în declarații.

Reprezentant legal/Împuternicit

Numele și prenumele ...........................................

Funcția .......................................................

Semnătura .....................................................

Data ..........................................................

L.S.

Aprobat de Administrația Fondului pentru Mediu:

Președinte

Numele și prenumele .......................................

Semnătura .................................................

Director economic

Numele și prenumele .......................................

Semnătura .................................................

Director Direcția proiecte

Numele și prenumele .......................................

Semnătura .................................................

Șef serviciu (Direcția proiecte)

Numele și prenumele .......................................

Semnătura .................................................

Economist/Referent

Numele și prenumele .......................................

Semnătura .................................................

ANEXA Nr. 7 la instrucțiuni Modificări (1)

Datele de identificare a producătorului validat
Nr. de înregistrare ieșire ..................................../........................................ (Se completează la eliberarea notei de acceptare persoanei fizice.)
Nr. de înregistrare intrare ................................../......................................... (Se completează la prezentarea persoanei fizice cu documentele obligatorii.)

NOTĂ DE ACCEPTARE

I. Prin prezenta se confirmă înscrierea în "Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național pentru anul 2009", instituit prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 217/2008, a doamnei/domnului .................................... (numele și prenumele) adresa ......................................, în calitate de proprietar al autoturismului:

- marca1): .................................................................;

- tipul1): .................................................................;

- numărul de identificare (seria caroseriei/șasiului)1): ...................;

- seria motorului (după caz)1,2): ..........................................;

- anul de fabricație1): ....................................................;

- numărul de înmatriculare1): ............................................. .

II. Prezenta notă de acceptare garantează accesul doamnei/domnului ................................................. (numele și prenumele) la facilitățile oferite prin "Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național pentru anul 2009" de achiziționare a unui autoturism nou:

- marca: .............................;

- tip/model/variantă: ................................, comercializat prin Societatea Comercială ..................................., sub condiția predării spre casare și radierii din evidența circulației a autoturismului precizat la pct. I, având o vechime mai mare sau egală cu 10 ani de la anul fabricației, a cărui primă înmatriculare în România a avut loc până la data de 31 decembrie 2006 inclusiv, aflat în stare de funcționare, care conține cumulativ următoarele componente esențiale: motorul, transmisia, trenul de rulare, caroseria, șasiul, precum și echipamentele electronice de gestionare a funcțiilor vehiculului și dispozitivul catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricație4), în baza prezentării următoarelor documente într-un interval de 30 de zile de la data eliberării prezentei note de acceptare, fără a se depăși însă data de .......................4):

a) actul de identitate, în copie;

b) certificatul de înmatriculare al autoturismului uzat, în copie legalizată;

c) certificatul de distrugere a autoturismului uzat, eliberat de un operator economic autorizat să desfășoare activități de colectare a vehiculelor scoase din uz, în copie legalizată;

d) certificatul de radiere din evidența circulației a autoturismului uzat, în original;

e) certificatul de moștenitor, în copie legalizată, pentru situația în care persoana fizică înscrisă este moștenitoarea proprietarului. Atunci când certificatul de moștenitor atestă existența mai multor moștenitori, este necesară procura notarială prin care unul dintre aceștia este împuternicit să acționeze și să încheie acte juridice în numele și pe seama tuturor comoștenitorilor, în vederea achiziționării unui autoturism nou în cadrul Programului;

f) documentul care atestă o situație particulară, dacă este cazul: căsătorie, schimbarea numelui și/sau a prenumelui etc., în copie legalizată;

g) prezenta notă de acceptare, în original.

Subsemnatul, ................., în calitate de proprietar al autoturismului uzat precizat la pct. I, cunoscând prevederile art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 217/2008, conform cărora nu pot beneficia de prima de casare în sumă de 3.800 lei decât o singură dată pentru achiziționarea unui singur autoturism nou, declar pe propria răspundere că nu m-am înscris pe listele altui producător validat. Declar, de asemenea, că datele înscrise în prezenta notă de acceptare sunt verificate și corespund celor prezentate de subsemnatul și am fost informat cu privire la condițiile care trebuie îndeplinite pentru a beneficia de facilitățile "Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național pentru anul 2009".

Semnăturile autorizate ale producătorului validat L.S. ..................................... Beneficiar, .....................................

1) Se menționează aceste date conform certificatului de înmatriculare.

2) Se completează dacă seria motorului este menționată în certificatul de înmatriculare.

3) Se referă la faptul că toate elementele enumerate trebuie să aibă o vechime mai mare sau egală cu 10 ani.

4) Se completează data care precede datei programate pentru depunerea ultimei cereri de tragere din etapă.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...