Guvernul României

Hotărârea nr. 9/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național

Modificări (4), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 38 din 21 ianuarie 2009.

În vigoare de la 21 ianuarie 2009 până la 22 februarie 2010, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 90/2010.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
 •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 19 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național, înființat prin reorganizarea Ministerului Culturii și Cultelor, este organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, care elaborează și asigură aplicarea strategiei și politicilor în domeniul culturii, cultelor religioase și patrimoniului național.

(2) Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național are sediul în municipiul București, șos. Kiseleff nr. 30, sectorul 1.

Art. 2. -

În activitatea sa, Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național asigură respectarea și promovarea libertăților și drepturilor fundamentale, consacrate de Constituția României, precum și de tratatele și convențiile internaționale semnate și ratificate de România, în ceea ce privește:

a) libertatea de expresie și de creație;

b) șansele egale și accesul liber la cultură, înțeleasă ca un serviciu public;

c) participarea tuturor cetățenilor la cunoașterea, utilizarea și păstrarea patrimoniului național, înțeles ca un bun de interes public;

d) implicarea la viața culturală, inclusiv la formularea politicilor culturale;

e) libertatea conștiinței și a credințelor religioase.

Art. 3. -

Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național își desfășoară activitatea pe baza următoarelor principii fundamentale:

a) creația culturală este domeniul privilegiat al exprimării libertății, fiind o sursă a progresului uman;

b) patrimoniul cultural este o resursă neregenerabilă, amenințată constant de proiectele de amenajare a teritoriului și de fenomenul de globalizare;

c) patrimoniul cultural național este factor determinant al identității culturale a României;

d) patrimoniul cultural, material și imaterial, împreună cu mediul natural și peisajele asociate formează o componentă strategică pentru dezvoltarea durabilă;

e) economia afacerilor culturale este un domeniu specific, doar parțial guvernat de regulile economiei de piață;

f) cultura este un element strategic pentru îmbunătățirea calității vieții, fiind nu numai un factor de dezvoltare individuală, ci și o modalitate esențială pentru accentuarea coeziunii sociale, prin dialog și coparticipare activă;

g) cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome și egale în fața autorităților statului.

Art. 4. -

În activitatea sa, Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național urmărește îndeplinirea următoarelor obiective generale:

a) salvgardarea și sporirea patrimoniului cultural național, material și imaterial, și accentuarea rolului acestuia în dezvoltarea socială și economică;

b) susținerea moștenirii și diversității culturale, respectiv conservarea identităților culturale, atât la nivel național, cât și în cadrul comunităților locale, prin implicare proactivă a acestora în viața culturală și recunoașterea valorilor patrimoniale;

c) promovarea unui cadru legislativ specific în vederea protejării eficiente și a promovării proactive a patrimoniului național, inclusiv prin elaborarea Codului patrimoniului național;

d) creșterea gradului de acces și de participare a publicului la cultură;

e) promovarea valorilor culturii române în circuitul cultural și turistic internațional;

f) modernizarea infrastructurilor culturale în acord cu buna practică și realitățile europene și internaționale contemporane;

g) susținerea creației artistice contemporane și stimularea dezvoltării sectorului industriilor culturale, respectiv a circulației valorilor de patrimoniu, prin promovarea dialogului intercultural și a diplomației culturale;

h) gestiunea resurselor umane din domeniul cultural (managerii din administrația culturală, specialiștii din rețeaua muzeală și instituțiile publice de cultură, artiștii și creatorii) în acord cu principiile și practicile moderne, conforme politicilor europene în domeniu;

i) susținerea și promovarea cercetării științifice specifice în procesul de elaborare a politicilor culturale;

j) dezvoltarea parteneriatului dintre autoritățile administrației publice centrale și locale cu activități în domeniul culturii și cultelor religioase recunoscute de lege în domeniul social, cultural și educațional, prin promovarea în beneficiul întregii societăți a relației de respect și cooperare între cultele recunoscute de lege;

k) susținerea participării comunităților la dezvoltarea cunoașterii, prin promovarea rolului activ al bibliotecii moderne în societate și asumarea de către instituțiile publice de cultură a misiunii specifice decurgând din rolul de centre de acces universal la informație și de educare continuă pentru toate segmentele de public;

l) sprijinirea cultelor recunoscute de lege;

m) promovarea multiculturalismului și protejarea culturii minorităților.

Art. 5. -

(1) În vederea îndeplinirii rolului și a obiectivelor sale generale, Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național are următoarele atribuții principale:

1. asigură gestionarea eficientă a sistemului său instituțional specific, cuprinzând inclusiv instituțiile subordonate și serviciile publice deconcentrate;

2. elaborează, cu consultarea și participarea atât a autorităților publice interesate, a instituțiilor publice de cultură, a altor operatori culturali și specialiști în domeniul culturii și cultelor, cât și a societății civile strategii, politici publice, programe naționale și direcții de dezvoltare pentru domeniile din sfera sa de competență;

3. promovează și finanțează, în condițiile legii, printr-un sistem competițional deschis, proiecte, programe și activități culturale în domeniul culturii, cultelor și patrimoniului cultural național, cu respectarea principiului transparenței decizionale, a liberului acces la informația publică și a primordialității valorii;

4. elaborează ori, după caz, avizează proiecte de acte normative, potrivit legii, pentru domeniile specifice de activitate sau având incidență cu acestea, cu respectarea principiului transparenței decizionale;

5. inițiază și negociază, în condițiile legii, încheierea de convenții, acorduri și alte înțelegeri internaționale în domeniul său de activitate sau formulează propuneri pentru aderarea la cele existente ori pentru ratificarea acestora, după caz, și, respectiv, dispune măsurile necesare pentru îndeplinirea obligațiilor rezultate, semnarea și ratificarea acestora, pentru domeniile sale de competență și activitate;

6. propune și promovează parteneriate cu autoritățile administrației publice locale și cu structurile societății civile pentru diversificarea, modernizarea și optimizarea serviciilor publice oferite de instituțiile și așezămintele de cultură, în vederea satisfacerii necesităților culturale și educative ale publicului;

7. sprijină, în colaborare cu autoritățile administrației publice locale, buna funcționare și activitatea instituțiilor și a așezămintelor de cultură aflate în subordinea autorităților județene sau locale;

8. promovează recunoașterea competențelor profesionale, respectiv garantează drepturile și interesele creatorilor, artiștilor și specialiștilor din domeniul culturii;

9. asigură, cu respectarea legislației în vigoare, colaborarea și consultarea cu sindicatele și patronatul din domeniile sale de activitate, precum și cu alte structuri ale societății civile, pentru formularea politicilor culturale, elaborarea actelor normative cu incidență asupra sectorului cultural și pentru rezolvarea problemelor care privesc interesele sau activitatea operatorilor culturali;

10. gestionează, în condițiile legii, relațiile cu Parlamentul, cu celelalte autorități, pentru armonizarea inițiativelor legislative și a măsurilor administrative din domeniile sale de interes;

11. elaborează, potrivit legii, norme, regulamente și metodologii pentru domeniile sale de activitate, acestea având caracter obligatoriu pentru derularea activităților din toate instituțiile și așezămintele culturale, indiferent de subordonarea acestora;

12. coordonează și controlează activitatea instituțiilor subordonate, numește și revocă, în condițiile legii, conducerile acestora; Jurisprudență

13. contribuie la întărirea capacității instituționale a instituțiilor, structurilor și serviciilor publice deconcentrate din subordinea sa, respectiv la formarea profesională a personalului angajat în cadrul acestora;

14. propune Guvernului măsurile pentru descentralizarea administrativă și financiară a instituțiilor din subordine;

15. inițiază proiecte de acte normative pentru înființarea sau reorganizarea unor instituții din subordine, respectiv avizează, în condițiile legii, înființarea sau reorganizarea instituțiilor și a așezămintelor publice de cultură, indiferent de subordonarea acestora;

16. aprobă, potrivit legii, prețuri și tarife pentru serviciile asigurate de Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național, prin instituțiile din subordinea sa;

17. asigură, prin Consiliul tehnico-economic, avizarea documentațiilor tehnico-economice din competența sa de aprobare, potrivit legii;

18. exercită atribuțiile ce îi revin, potrivit legii, ca organ central de specialitate al administrației publice sub autoritatea căruia funcționează operatorii economici din domeniul său de activitate;

19. colaborează cu instituțiile specializate pentru elaborarea de indicatori statistici de specialitate, pentru colectarea datelor statistice primare și pentru prelucrarea acestora;

20. inițiază, organizează și susține, în condițiile legii, concursuri interne și internaționale, tabere, rezidențe de creație și interpretare, precum și alte manifestări similare, cu respectarea principiului transparenței decizionale, a liberului acces la informația publică și a primordialității valorii;

21. acordă, în condițiile legii, burse, granturi de studii și călătorie, premii și distincții pentru toate domeniile sale de activitate și susține participarea specialiștilor în domeniul culturii, a creatorilor și artiștilor români la manifestări culturale și științifice din străinătate, cu respectarea principiului transparenței decizionale, a liberului acces la informația publică și a primordialității valorii;

22. colaborează atât cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței, Ministerul Mediului și Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, cât și cu instituțiile și organismele abilitate din subordinea acestora pentru elaborarea unei strategii naționale de atenuare a impactului asupra patrimoniului cultural național generat de implementarea proiectelor de amenajare a teritoriului și de dezvoltare a infrastructurii, respectiv pentru formularea unui set de politici comune și metodologii de lucru în acest domeniu și implementarea acestora;

23. colaborează atât cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței, Ministerul Mediului, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și cu Ministerul Turismului, cât și cu instituțiile și organismele abilitate din subordinea acestora pentru corelarea Strategiei de dezvoltare durabilă 2030, a strategiilor sectoriale de profil în vederea armonizării legislației și politicilor în aceste domenii;

24. colaborează atât cu Ministerul Educației, Cercetării și Inovării, cât și cu instituțiile și organismele abilitate din subordinea acestuia pentru dezvoltarea programelor de învățământ artistic și diversificarea ofertei de specializări necesare domeniului culturii și cultelor, respectiv implementarea acestora;

25. colaborează atât cu Ministerul Afacerilor Externe și cu Ministerul Turismului, cât și cu instituțiile și organismele abilitate din subordinea acestora pentru elaborarea unei strategii naționale de promovare a valorilor culturii române și de dezvoltare a turismului cultural în România, respectiv pentru formularea unui set de politici comune în acest domeniu și implementarea acestuia;

26. propune Guvernului recunoașterea statutului de utilitate publică pentru organizații neguvernamentale cu activitate în domeniul culturii și cultelor, cu respectarea normelor legale.

(2) Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național urmărește îndeplinirea măsurilor necesare, specifice domeniului culturii și cultelor, ce decurg din aderarea României la Uniunea Europeană și garantează ducerea la îndeplinire a obligațiilor României rezultate din actul aderării, inclusiv prin elaborarea de politici publice și strategii de armonizare a legislației specifice domeniilor sale de activitate, conform prevederilor tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum și oricăror altor reglementări comunitare cu caracter obligatoriu în domeniile sale de activitate.

Art. 6. -

(1) În îndeplinirea rolului și a obiectivelor sale, Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național are următoarele atribuții specifice:

1. coordonează, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe și cu Institutul Cultural Român, în colaborare cu Academia Română și cu alte instituții interesate, după caz, activitatea și programele institutelor culturale ale României din străinătate, promovează și susține programele și proiectele culturale derulate de acestea;

2. numește și eliberează din funcție, prin ordin comun al ministrului culturii, cultelor și patrimoniului național, ministrului afacerilor externe și al președintelui Institutului Cultural Român, în condițiile legii, directorii și directorii adjuncți ai institutelor culturale ale României din străinătate;

3. avizează numirile și eliberările din funcție ale personalului diplomatic cu atribuții în domeniul culturii;

4. propune Guvernului, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe și cu Institutul Cultural Român, înființarea de noi institute culturale ale României în străinătate;

5. promovează și susține, în condițiile legii, programe și proiecte culturale cu participarea diasporei românești și colaborează în acest scop cu autorități, instituții, organizații neguvernamentale sau cu alte entități;

6. stabilește și implementează, prin comisiile de specialitate, Strategia națională de salvgardare și promovare a patrimoniului cultural național material și imaterial, în vederea actualizării Planului național de dezvoltare 2007-2013, în privința patrimoniului cultural și a elaborării secțiunilor specifice ale Planului național de dezvoltare 2014-2020;

7. elaborează și implementează norme, regulamente și metodologii pentru domeniul patrimoniului cultural național, potrivit legii;

8. coordonează activitățile de cercetare, conservare, evidență, proiectare și restaurare, regenerare și punere în valoare a patrimoniului cultural național, material și imaterial, și asigură finanțarea adecvată a acestora, potrivit legii;

9. coordonează activitatea de atestare a experților și a specialiștilor, respectiv autorizarea operatorilor economici care au obiect de activitate în domeniile specifice evaluării, proiectării, restaurării, conservării și punerii în valoare a patrimoniului cultural național imobil, potrivit legii;

10. coordonează activitatea de acreditare a experților, conservatorilor și restauratorilor în domeniul patrimoniului cultural național mobil, respectiv autorizarea operatorilor economici care au obiect de activitate în domeniul patrimoniului cultural național mobil, potrivit legii;

11. colaborează cu autoritățile administrației publice centrale și locale la elaborarea și avizarea, împreună cu comisiile de specialitate din cadrul său, după caz, a planurilor de amenajare și dezvoltare a teritoriului, pentru zonele protejate, respectiv a celor unde sunt delimitate situri arheologice, potrivit legii;

12. avizează temele de proiectare și soluțiile arhitecturale și de artă monumentală, cu consultarea organizațiilor profesionale și de creatori din domeniu, pentru obiectivele arhitecturale sau de artă monumentală care se realizează din bugetele publice;

13. acționează, potrivit competențelor sale, pentru recuperarea bunurilor din patrimoniul cultural național, sustrase sau exportate ilicit;

14. contribuie la crearea cadrului juridic și instituțional prin care să se asigure păstrarea, dezvoltarea și punerea în valoare a artei și culturii minorităților naționale din România;

15. colaborează cu autoritățile publice centrale și locale pentru educarea publicului cu scopul de a cunoaște, a respecta și a pune în valoare patrimoniul cultural național;

16. susține programe pentru promovarea, protejarea și revitalizarea culturii tradiționale și a patrimoniului cultural imaterial;

17. promovează și coordonează, în condițiile legii, programe de formare în domeniul meșteșugurilor și ocupațiilor tradiționale;

18. coordonează activitatea de atestare a artiștilor liber-profesioniști, a traducătorilor, precum și activitatea de atestare și avizare în domeniul impresariatului artistic;

19. suspendă sau retrage, după caz, avizele și/sau atestatele acordate, în cazul nerespectării de către titulari a actelor normative în vigoare;

20. colaborează cu autoritățile administrației publice, cu instituțiile de specialitate și cu organizațiile din domeniu pentru formarea și perfecționarea profesională a personalului din aparatul propriu și al serviciilor publice deconcentrate, precum și din instituțiile publice de cultură, contribuind la organizarea și finanțarea, în condițiile legii, a cursurilor sau altor forme specifice de pregătire;

21. editează publicații de specialitate și de informare pentru domeniile sale de competență;

22. gestionează, asigură și monitorizează, potrivit legii, alocarea resurselor bugetare și îndeplinirea programului de dezvoltare a bazei materiale și de investiții în domeniul afacerilor și infrastructurii culturale;

23. elaborează în colaborare cu Consiliul Național al Audiovizualului, Strategia națională în domeniul audiovizualului;

24. coordonează atât elaborarea de către Centrul Național al Cinematografiei a Strategiei de dezvoltare a cinematografiei naționale, cât și formularea și implementarea politicilor sectoriale în domeniul cinematografiei;

25. contribuie, în condițiile legii, la recunoașterea și protecția drepturilor de autor și ale artiștilor interpreți;

26. asigură relațiile statului cu toate cultele legal recunoscute din România;

27. sprijină toate cultele legal recunoscute, potrivit statutelor de organizare și funcționare a acestora, în vederea participării lor la viața socială și spirituală a țării, și mediază situațiile litigioase;

28. acordă asistență cultelor, în condițiile legii, pentru soluționarea problemelor specifice;

29. analizează cererile de înființare de noi culte, întocmește documentațiile cerute de lege și face propuneri în vederea recunoașterii acestora;

30. formulează propuneri pentru recunoașterea, conform legii, a șefilor cultelor religioase, a conducătorilor de eparhii, a celorlalți ierarhi și a celor asimilați acestora, la solicitarea cultelor legal recunoscute din România;

31. gestionează resursele financiare publice alocate pentru completarea fondurilor necesare salarizării personalului clerical și neclerical, potrivit legii;

32. colaborează cu sistemul educațional și avizează, alături de autoritățile publice cu competențe în domeniul învățământului, planurile de învățământ și programele analitice elaborate de cultele recunoscute;

33. sprijină cultele recunoscute în organizarea și desfășurarea activităților de asistență religioasă și socială în armată, penitenciare, spitale, în cămine de bătrâni, case de copii și în alte instituții, precum și în familii care se confruntă cu nevoi speciale;

34. sprijină cultele recunoscute în activitatea de evidență, păstrare, conservare, restaurare și punere în valoare a bunurilor culturale mobile și imobile, aflate în proprietatea sau în folosința cultelor, în condițiile legii;

35. organizează, în colaborare cu cultele recunoscute și cu instituțiile specializate din țară și/sau din străinătate, activități periodice de instruire și de perfecționare profesională a personalului de specialitate care asigură conservarea și punerea în valoare a bunurilor culturale ale cultelor religioase, în condițiile legii;

36. organizează și sprijină, în condițiile legii, activități și manifestări pentru cunoașterea și promovarea culturii religioase, pentru punerea în valoare a mărturiilor de artă și de arhitectură religioasă, atât în țară, cât și în străinătate, prin expoziții, simpozioane, sesiune de comunicări și prin promovarea turismului cultural-religios;

37. acordă sprijin financiar, în condițiile legii, pentru:

a) restaurarea și conservarea lăcașurilor de cult care sunt monumente istorice și a bunurilor din patrimoniul cultural național mobil aparținând cultelor recunoscute din România;

b) completarea fondurilor proprii necesare întreținerii și funcționării unităților de cult cu venituri mici sau fără venituri;

c) amenajarea și întreținerea muzeelor cultural-religioase;

d) construirea și repararea lăcașurilor de cult;

e) achiziționarea de imobile necesare desfășurării activității unităților de cult și de asistență socială susținute de acestea;

f) sprijinirea activităților de asistență socială organizate de cultele recunoscute în spitale, centre de plasament, cămine pentru bătrâni și alte forme de asistență;

g) susținerea unor acțiuni cu caracter intern și internațional realizate de cultele recunoscute din România;

h) completarea fondurilor proprii, necesare pentru întreținerea și funcționarea unităților de cult fără venituri sau cu venituri reduse, pentru construirea și repararea lăcașurilor de cult și pentru conservarea și întreținerea bunurilor aparținând cultelor și care fac parte din patrimoniul cultural național mobil, precum și pentru activitățile de asistență socială susținute de acestea.

(2) Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege.

Art. 7. -

Pentru realizarea obiectivelor și pentru îndeplinirea atribuțiilor sale generale și specifice, pentru conceperea și punerea în aplicare de politici și acțiuni intersectoriale și de parteneriate public-privat și central-local, Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național acționează în cooperare cu autoritățile administrației publice centrale și locale, cu instituții publice de specialitate, cu operatorii culturali, cu structurile societății civile și ale mediului de afaceri, din țară și din străinătate, conform legii.

Art. 8. -

Pentru exercitarea atribuțiilor sale, Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național este abilitat să solicite și să primească informații și date de la autoritățile administrației publice, de la instituții publice și de la persoane juridice de drept privat cu activitate în domeniul său de competență.

Art. 9. - Jurisprudență

(1) Structura organizatorică a Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național este prevăzută în anexa nr. 1; în cadrul acesteia, prin ordin al ministrului culturii, cultelor și patrimoniului național, se pot organiza, în condițiile legii, servicii, birouri sau compartimente, precum și colective temporare, pentru realizarea unor programe, proiecte, studii sau cercetări.

(2) Numărul maxim de posturi este de 196, exclusiv demnitarii și personalul aferent cabinetului ministrului culturii, cultelor și patrimoniului național. Modificări (1)

(3) Atribuțiile și modul de funcționare ale compartimentelor din aparatul propriu al Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național, precum și relațiile funcționale dintre acestea se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, care se aprobă prin ordin al ministrului culturii, cultelor și patrimoniului național.

(4) Ministrul culturii, cultelor și patrimoniului național poate constitui comisii de specialitate și alte organisme consultative, care să participe la elaborarea strategiilor din domeniu și la fundamentarea deciziilor de specialitate.

Art. 10. -

(1) La nivelul Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național funcționează, în condițiile legii, Unitatea de management al proiectului, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanțate prin împrumuturi externe, contractate sau garantate de stat, rambursabile ori nerambursabile.

(2) Structura organizatorică, numărul de persoane și regulamentul de funcționare pentru Unitatea de management al proiectului se stabilesc prin ordin al ministrului culturii, cultelor și patrimoniului național.

(3) Ministrul culturii, cultelor și patrimoniului național numește personalul Unității de management al proiectului și stabilește atribuțiile directorului acesteia.

(4) Salarizarea personalului Unității de management al proiectului se realizează potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanțate prin împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata specialiștilor români care își desfășoară activitatea în cadrul unităților de management de proiect, aprobată prin Legea nr. 172/2001.

Art. 11. - Jurisprudență

(1) Conducerea Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național se exercită de către ministrul culturii, cultelor și patrimoniului național. Jurisprudență

(2) Ministrul culturii, cultelor și patrimoniului național conduce întreaga activitate a Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național și îl reprezintă în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorități publice, instituții și organizații, precum și cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate.

(3) Ministrul culturii, cultelor și patrimoniului național este ordonator principal de credite.

(4) În exercitarea atribuțiilor sale, ministrul culturii, cultelor și patrimoniului național emite ordine și instrucțiuni. Jurisprudență

(5) În îndeplinirea atribuțiilor sale, ministrul culturii, cultelor și patrimoniului național este sprijinit de 3 secretari de stat și un secretar general.

(6) Ministrul culturii, cultelor și patrimoniului național poate dispune exercitarea temporară de către alți demnitari sau funcționari a unor atribuții prevăzute prin Regulamentul de organizare și funcționare a Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național.

Art. 12. -

(1) Secretarii de stat se subordonează ministrului culturii, cultelor și patrimoniului național și îndeplinesc atribuțiile și sarcinile stabilite de acesta.

(2) Secretarii de stat coordonează compartimente de specialitate din cadrul Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național, potrivit anexei nr. 1 și regulamentului de organizare și funcționare a ministerului.

Art. 13. -

Secretarul general este subordonat ministrului culturii, cultelor și patrimoniului național și îndeplinește atribuțiile prevăzute prin lege și sarcinile stabilite de acesta și de regulamentul de organizare și funcționare a ministerului.

Art. 14. -

(1) Ministrul culturii, cultelor și patrimoniului național numește și revocă, potrivit legii, președinții și membrii Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice, Comisiei Naționale de Arheologie, Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor, precum și ai altor comisii de specialitate din domeniul culturii.

(2) Fondurile necesare funcționării comisiilor de specialitate se suportă din bugetul Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național, în condițiile legii.

(3) Prin ordin al ministrului culturii, cultelor și patrimoniului național, în limita fondurilor aprobate prin bugetul de stat, se stabilesc, în condițiile legii, indemnizațiile cuvenite membrilor comisiilor de specialitate care nu sunt salariați ai Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național.

Art. 15. -

(1) Pentru realizarea obiectivelor și atribuțiilor sale generale și specifice, Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național poate colabora cu specialiști în diverse domenii de activitate, prin încheierea de convenții civile sau contracte individuale de muncă cu timp parțial, după caz.

(2) În situațiile în care persoanele prevăzute la alin. (1) se deplasează în țară, în interesul instituției, Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național poate suporta cheltuielile de transport, cazare și diurnă, în condițiile stabilite de lege pentru personalul propriu, în măsura în care, prin convențiile civile sau contractele individuale de muncă cu timp parțial încheiate, s-a prevăzut acest lucru.

Art. 16. -

(1) La nivelul județelor și al municipiului București funcționează direcțiile județene pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național, respectiv a municipiului București, servicii publice deconcentrate, cu personalitate juridică, ale Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național.

(2) Direcțiile județene pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național, respectiv a municipiului București sunt conduse de un director executiv, care este funcționar public, potrivit legii.

Art. 17. -

(1) Direcțiile județene pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național, respectiv a municipiului București au următoarele atribuții principale:

1. îndeplinesc atribuțiile prevăzute de lege în domeniul protejării patrimoniului cultural național;

2. colaborează cu autoritățile publice și cu instituțiile specializate pentru protejarea și punerea în valoare a bunurilor din patrimoniul cultural național și aplică în acest sens prevederile legale în domeniu;

3. participă, la cererea autorităților abilitate și împreună cu acestea, la acțiuni de control al respectării legislației privind dreptul de autor și drepturile conexe;

4. avizează, potrivit legii, înființarea, reorganizarea sau desființarea instituțiilor publice de cultură și a așezămintelor culturale care funcționează sub autoritatea consiliilor județene sau locale;

5. finanțează, în condițiile legii, programe, proiecte și acțiuni culturale;

6. sprijină, în condițiile legii, activitatea organizațiilor neguvernamentale și a altor persoane juridice de drept privat cu activitate în domeniile culturii și cultelor;

7. inițiază și sprijină, în condițiile legii, acțiuni de revitalizare a tradițiilor și obiceiurilor locale, a ocupațiilor specifice tradiționale, de formare a specialiștilor și meseriașilor în domeniul artizanatului și meșteșugurilor tradiționale;

8. editează sau sprijină, în condițiile legii, publicații de specialitate și de informare în domeniul culturii și artei;

9. solicită și primesc, în condițiile legii, în nume propriu sau în numele și pentru Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național, de la autorități ale administrației publice, de la instituții publice și de la persoanele juridice de drept privat cu activitate în domeniul cultural, al artelor și informării publice, date și informații necesare pentru exercitarea atribuțiilor ce le revin;

10. controlează respectarea îndeplinirii obligațiilor de plată a contribuțiilor la Fondul Cultural Național, în condițiile și la termenele stabilite prin lege;

11. îndeplinesc, la nivelul unităților administrativ-teritoriale, atribuțiile Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național în domeniul cultelor;

12. asigură, potrivit legii, monitorizarea activităților derulate în cadrul Programul prioritar național pentru dotarea și finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale de drept public din mediul rural și mic urban;

13. îndeplinesc orice alte atribuții stabilite de ministrul culturii, cultelor și patrimoniului național.

(2) Organizarea și funcționarea direcțiilor județene pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național, respectiv a municipiului București, precum și atribuțiile acestora, altele decât cele prevăzute la alin. (1), se stabilesc prin regulamente aprobate prin ordin al ministrului culturii, cultelor și patrimoniului național.

Art. 18. -

(1) Unitățile care funcționează în subordinea, sub autoritatea Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național ori în coordonarea ministrului culturii, cultelor și patrimoniului național sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Structura organizatorică, statele de funcții pentru instituțiile publice subordonate, precum și atribuțiile acestora se aprobă prin ordin al ministrului culturii, cultelor și patrimoniului național, dacă legea nu dispune altfel.

Art. 19. -

(1) Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național are în dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un număr de autoturisme stabilit potrivit normelor legale în vigoare.

(2) Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național are, de asemenea, în dotare, pentru activitățile sale specifice, un microbuz pentru transport de marfă și persoane, cu un consum mediu lunar de carburanți de 400 litri, o mașină de teren cu un consum mediu lunar de 450 litri și două autoturisme, cu un consum mediu lunar de carburanți de 450 litri.

Art. 20. -

(1) Stingerea datoriilor preluate de Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național, ca efect al desființării publicațiilor "Contemporanul", "Literatorul", "Manuscriptum", "Deșteptarea Aromânilor", "Moftul Român", "Albina", "Teatrul", "Universul Cărții", "A Het", "Korunk", "Vilnie Slovo", instituții publice cu personalitate juridică aflate în subordinea Ministerului Culturii și Cultelor, se asigură din disponibilitățile acestor instituții și, după caz, din bugetul aprobat Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național pe anul 2009.

(2) Activul și pasivul instituțiilor prevăzute la alin. (1) vor fi preluate de Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național, pe bază de protocol de predare-preluare, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 21. -

(1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, structura organizatorică și regulamentul de organizare și funcționare ale Bibliotecii Naționale a României, modificate corespunzător ca urmare a preluării activității Revistei "Biblioteca", se aprobă prin ordin al ministrului culturii, cultelor și patrimoniului național.

(2) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, personalul angajat la Revista "Biblioteca" este preluat de Biblioteca Națională a României, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobate pentru această instituție, în condițiile legii.

(3) Activul și pasivul Revistei "Biblioteca" vor fi preluate de Biblioteca Națională a României, pe bază de protocol de predare-preluare, în termenul prevăzut la alin. (2).

(4) Preluarea activului și pasivului Revistei "Muvelodes", instituție publică trecută sub autoritatea Consiliului Județean Cluj, se va face pe bază de protocol de predare-preluare încheiat între părțile interesate, până la data de 31 martie 2009, conform ultimului bilanț contabil și a inventarului bunurilor deținute.

(5) Transferul instituției prevăzute la alin. (4) se face cu preluarea personalului angajat, conform legii.

Art. 22. -

(1) Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Încadrarea în numărul de posturi și în noua structură organizatorică se aprobă prin ordin al ministrului culturii, cultelor și patrimoniului național.

Art. 23. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Cultelor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 288 din 2 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul culturii, cultelor și patrimoniului național,
Theodor Paleologu
Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
Marian Sârbu
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Pogea

București, 16 ianuarie 2009.

Nr. 9.

ANEXA Nr. 1*) Modificări (1)

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
a Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național

                                                         Numărul maxim de posturi - 196
                                                 (exclusiv demnitarii și cabinetul ministrului)
                                    ┌──────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
                                    │ MINISTRU ├─────────────────────────────────────────────────────────┐ │
                                    └────┬─────┘                             │ │
   ┌──────────────┬────────────────┬─────────────────┬─────────┬────────┬─┴───────────────┬─────────────┬────────────┬─────────────┐   │ │
   │       │        │         │     │    │         │       │      │       │   │ │
┌─────┴────┐ ┌───────┴──────┐ ┌───────┴──────┐ ┌────────┴────────┐│┌───────┴───────┐ ┌───────┴──────┐ ┌────┴────┐ ┌─────┴─────┐ ┌─────┴────┐ │ │
│SERVICIUL │ │COMPARTIMENTUL│ │COMPARTIMENTUL│ │ COMPARTIMENTUL │││COMPARTIMENTUL │ │COMPARTIMENTUL│ │SERVICIUL│ │CORPUL DE │ │CONSILIER │ │ │
│LEGISLATIV│ │PENTRU RELAȚIA│ │  RELAȚII  │ │ STRATEGII ȘI  │││ COMUNICARE ȘI │ │ AUDIT PUBLIC │ │ JURIDIC │ │CONTROL AL │ │DIPLOMATIC│ │ │
│     │ │CU PARLAMENTUL│ │INTERNAȚIONALE│ │PROIECTE EUROPENE│││RELAȚII PUBLICE│ │  INTERN  │ │     │ │MINISTRULUI│ │     │ │ │
└──────────┘ └──────────────┘ └──────────────┘ └─────────────────┘│└───────────────┘ └──────────────┘ └─────────┘ └───────────┘ └──────────┘ │ │
                             ┌───────┴───────┐   ┌───────────────────────────────────────────────────────────┘ │
                             │UNITATE AFACERI│   │                               │
                             │  EUROPENE  │   │                               │
                             └───────────────┘   │                               │
        ┌───────────────────────────┬────────────────────────────────┬───┴──────────────────────────┐                 │
    ┌────────┴───────┐     ┌────────┴───────┐        ┌───────┴────────┐      ┌────────┴─────────────────┐        │
    │SECRETAR DE STAT│     │SECRETAR DE STAT│        │SECRETAR DE STAT│      │   SECRETAR GENERAL   ├────────────────┘
    └──┬─────────────┘     └─┬──────────────┘        └─┬──────────────┘      └─┬────────────────────────┘
┌─────────┘             │                 │               │
│  ┌────────────────────────────┐  │                 │               │ ┌─────────────────────────────────┐
├───┤DIRECȚIA MUZEE, COLECȚII ȘI │  │                 │               ├──┤ DIRECȚIA FINANCIAR-CONTABILĂ  │
│ ┌─┤    ARTE VIZUALE    │  │                 │               │ │    ȘI ADMINISTRATIVĂ    │
│ │ └────────────────────────────┘  │                 │               │ └─────────────────────────────────┘
│ │ ┌────────────────────────────┐  │  ┌──────────────────────────┐ │ ┌──────────────────────┐  │ ┌─────────────────────────────────┐
│ │ │COMPARTIMENTUL MONUMENTE FOR│  ├───┤ DIRECȚIA CREATIVITATE ȘI │ ├──┤DIRECȚIA RELAȚII CULTE│  ├──┤  DIRECȚIA ACHIZIȚII PUBLICE  │
│ └─┤  PUBLIC ȘI ARHITECTURĂ  │  │ ┌─┤ DIVERSITATE CULTURALĂ  │ │ └──────────────────────┘  │ └─────────────────────────────────┘
│  │    CONTEMPORANĂ    │  │ │ └──────────────────────────┘ │ ┌──────────────────────┐  │ ┌─────────────────────────────────┐
│  └────────────────────────────┘  │ │ ┌──────────────────────────┐ └──┤ SERVICIUL ASISTENȚĂ │  ├──┤SERVICIUL MANAGEMENTUL RESURSELOR│
│  ┌────────────────────────────┐  │ ├─┤COMPARTIMENTUL AUDIOVIZUAL│   │   ÎNVĂȚĂMÂNT   │  │ │   UMANE ȘI DIALOG SOCIAL   │
├───┤DIRECȚIA MONUMENTE ISTORICE,│  │ │ │  ȘI CINEMATOGRAFIE   │   └──────────────────────┘  │ └─────────────────────────────────┘
│ ┌─┤  ARHEOLOGIE, PEISAJE   │  │ │ └──────────────────────────┘                │ ┌─────────────────────────────────┐
│ │ │CULTURALE ȘI ZONE PROTEJATE │  │ │ ┌──────────────────────────┐                ├──┤ UNITATEA DE POLITICI PUBLICE  │
│ │ └────────────────────────────┘  │ └─┤  COMPARTIMENTUL ARTA  │                │ └─────────────────────────────────┘
│ │ ┌────────────────────────────┐  │  │   SPECTACOLULUI    │                │ ┌─────────────────────────────────┐
│ └─┤COMPARTIMENTUL PENTRU TURISM│  │  └──────────────────────────┘                │ │  UNITATEA DE MANAGEMENT A   │
│  │     CULTURAL     │  │  ┌──────────────────────────┐                ├──┤      PROIECTULUI      │
│  └────────────────────────────┘  ├───┤ SERVICIUL CULTURĂ SCRISĂ │                │ └─────────────────────────────────┘
│  ┌────────────────────────────┐  │  └──────────────────────────┘                │ ┌─────────────────────────────────┐
├───┤ COMPARTIMENT PATRIMONIU  │  │  ┌──────────────────────────┐                └──┤  UNITATEA DE IMPLEMENTARE   │
│  │     IMATERIAL     │  └───┤ COMPARTIMENTUL PENTRU  │                  │    PROIECTE EUROPENE    │
│  └────────────────────────────┘    │  INTERCULTURALITATE  │                  └─────────────────────────────────┘
│  ┌────────────────────────────┐    └──────────────────────────┘
│  │  SERVICIUL COORDONARE  │
└───┤ SERVICII DECONCENTRATE ȘI │
  │  AȘEZĂMINTE CULTURALE  │
  └────────────────────────────┘

ANEXA Nr. 2 Modificări (1), Jurisprudență

UNITĂȚI
care funcționează în subordinea, sub autoritatea Ministerului Culturii,
Cultelor și Patrimoniului Național ori în coordonarea ministrului
culturii, cultelor și patrimoniului național

Nr. crt. Denumirea unității Sursa de finanțare
Unități care funcționează în subordinea Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național
I. Organe de specialitate ale administrației publice centrale și instituții publice finanțate integral din bugetul de stat
1. Direcțiile județene pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național, respectiv a municipiului București - servicii publice deconcentrate Bugetul de stat
2. Biblioteca Națională a României Bugetul de stat
3. Oficiul Român pentru Drepturile de Autor*) Bugetul de stat
NOTĂ: Unitățile prevăzute la nr. crt. 1-3 pot utiliza un număr maxim de 786 de posturi.
II. Organe de specialitate ale administrației publice centrale și instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
4. Institutul Național pentru Memoria Exilului Românesc*) Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
5. Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România "Elie Wiesel" Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
6. Centrul Național al Cinematografiei Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
7. Muzeul Național de Artă al României din București Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
8. Muzeul Național de Artă Contemporană al României Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
9. Muzeul Național al Hărților și Cărții Vechi Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
10. Muzeul Național de Istorie a României din București Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
11. Muzeul Național "Brukenthal" Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
12. Muzeul Național "Peleș" Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
13. Muzeul Național al Satului "Dimitrie Gusti" Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
14. Muzeul Național al Țăranului Român din București Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
15. Muzeul Național Bran Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
16. Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
17. Complexul Muzeal Național "Moldova" Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
18. Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
19. Muzeul Național de Istorie Naturală "Grigore Antipa" Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
20. Muzeul de Artă "Vasile Grigore - pictor și colecționar" Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
21. Muzeul Național "George Enescu" din București Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
22. Teatrul Național "I.L. Caragiale" din București Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
23. Teatrul Național "Lucian Blaga" din Cluj-Napoca Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
24. Teatrul Național "Vasile Alecsandri" din Iași Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
25. Teatrul Național "Mihai Eminescu" din Timișoara Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
26. Teatrul Național "Marin Sorescu" din Craiova Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
27. Teatrul Național din Târgu Mureș Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
28. Teatrul Maghiar de Stat din Cluj-Napoca Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
29. Opera Națonală București Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
30. Opera Națională Română din Cluj-Napoca Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
31. Opera Maghiară din Cluj-Napoca Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
32. Opera Națională Română din Iași Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
33. Opera Națională Română din Timișoara Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
34. Teatrul Național de Operetă "Ion Dacian" Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
35. Filarmonica "George Enescu" Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
36. Centrul Național pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
37. Centrul Național de Cultură al Romilor Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
38. Centrul Național de Artă "Tinerimea Română" Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
39. Centrul Cultural "Sala Palatului" Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
40. Centrul European de Cultură din Sinaia Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
41. Centrul de Cultură "George Apostu" din Bacău Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
42. Centrul de Cultură "Arcuș" din Covasna Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
43. Centrul Cultural Toplița Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
44. Centrul Național al Dansului București Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
45. Oficiul Național al Monumentelor Istorice Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
46. Institutul Național al Monumentelor Istorice Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
47. Institutul Național de Cercetare în Domeniul Conservării și Restaurării Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
48. Studioul de Creație Cinematografică din București Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
49. Editura "Video" Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
50. Centrul de Studii și Cercetări în Domeniul Culturii Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
51. Centrul de Consultanță pentru Programe Culturale Europene Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
52. Administrația Fondului Cultural Național Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
NOTĂ: Unitățile menționate la nr. crt. 4-51 pot utiliza un număr maxim de 6.384 de posturi.
III. Instituții publice finanțate din venituri proprii
53. CIMEC - Institutul de Memorie Culturală Venituri proprii
54. ARTEXIM Venituri proprii
55. Centrul de Pregătire Profesională în Cultură Venituri proprii
Unități care funcționează sub autoritatea Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național
56. Compania Națională a Imprimeriilor "Coresi" - S.A.
57. Regia Autonomă de Distribuție și Exploatare a Filmelor "Româniafilm"
58. Studioul Cinematografic "Rofilm" - S.A.
59. Studioul Cinematografic "Sahia Film" - S.A.
60. Studioul Cinematografic "Animafilm" - S.A.
61. Societatea Comercială "Editura Scrisul Românesc" - S.A.
62. Societatea Comercială "Editura Meridiane" - S.A.
Modificări (1)

*) Organ de specialitate al administrației publice centrale, aflat în coordonarea ministrului culturii, cultelor și patrimoniului național.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...