Guvernul României

Hotărârea nr. 8/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale

Modificări (2), Reviste (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 38 din 21 ianuarie 2009.

În vigoare de la 21 ianuarie 2009 până la 01 decembrie 2009, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 1407/2009.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
 •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, al art. 2 și al art. 19 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 221/2008 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale este organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, autoritate publică centrală responsabilă cu elaborarea, reglementarea și implementarea politicilor agricole comunitare și naționale și cu dezvoltarea, pe baze moderne, a domeniilor sale de activitate. Jurisprudență

(2) Sediul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale este în municipiul București, bd. Carol I nr. 24, sectorul 3.

(3) Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale aplică Programul de guvernare, elaborează politici și adoptă strategii sectoriale naționale în domeniile sale de activitate: agricultură și producție alimentară, dezvoltare rurală, pescuit și acvacultură, silvicultură, îmbunătățiri funciare, optimizarea exploatațiilor și conservarea solurilor, cercetare științifică de specialitate și fitosanitar.

(4) Obiectivele Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale sunt următoarele:

a) asigurarea securității alimentare prin creșterea producției agricole;

b) absorbția fondurilor comunitare destinate finanțării domeniilor specifice;

c) stimularea transformării gospodăriilor țărănești în exploatații agricole moderne cu caracter comercial, formarea și consolidarea clasei de mijloc în spațiul rural;

d) susținerea financiară și fiscală a agriculturii prin programe multianuale;

e) creșterea valorii adăugate a produselor agricole, forestiere și piscicole;

f) accelerarea procesului de dezvoltare rurală;

g) gestionarea infrastructurii de îmbunătățiri funciare de utilitate publică;

h) extinderea suprafețelor de păduri în România și dezvoltarea pisciculturii;

i) reforma structurilor administrative cu atribuții în domeniul agriculturii.

(5) Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale elaborează strategii și reglementări specifice în domeniile sale de activitate, în cadrul politicii Guvernului și în conformitate cu reglementările Uniunii Europene.

Art. 2. -

(1) Pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale exercită următoarele funcții:

a) de strategie, prin care se elaborează, în conformitate cu politica economică a Guvernului, normele Uniunii Europene și tendințele pe plan mondial, strategia de dezvoltare în domeniile sale de activitate și se proiectează mecanismele financiare necesare;

b) de reglementare, prin care se asigură, în conformitate cu strategia Guvernului, realizarea cadrului juridic și elaborarea reglementărilor specifice activităților din domeniile sale de activitate;

c) de administrare, prin care se asigură administrarea proprietății publice și private a statului, precum și gestionarea fondurilor și serviciilor pentru care statul este responsabil, în domeniul său de activitate;

d) de gestionare a fondurilor europene și naționale alocate dezvoltării rurale, agriculturii și pisciculturii;

e) de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului sau al Guvernului, reprezentarea pe plan intern și extern, în domeniul său de activitate și în limitele stabilite prin actele normative în vigoare;

f) de autoritate de stat, prin care se asigură implementarea, urmărirea și controlul aplicării și respectării reglementărilor în domeniile sale de activitate;

g) de autoritate de management pentru: Modificări (1)

- Programul SAPARD și, respectiv, Programul național de dezvoltare rurală 2007-2013, prin Direcția generală dezvoltare rurală;

- Programul operațional pentru pescuit, prin Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură.

(2) Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale este autoritatea competentă pentru organizarea, implementarea și funcționarea Rețelei de informații contabile agricole - RICA.

(3) În structura Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, în coordonarea directă a ministrului, funcționează autoritatea competentă pentru acreditarea agențiilor de plăți pentru agricultură, dezvoltare rurală și pescuit și a organismului coordonator al agențiilor de plăți pentru agricultură, dezvoltare rurală și pescuit, care acordă și/sau retrage acreditarea de funcționare a acestora. Modificări (1)

CAPITOLUL II Atribuțiile, structura organizatorică și conducerea ministerului

SECȚIUNEA 1 Atribuțiile ministerului

Art. 3. -

(1) În exercitarea funcțiilor sale, Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale are următoarele atribuții principale:

a) asigură implementarea Programului de guvernare, a strategiilor și politicilor din domeniile sale de activitate, potrivit reglementărilor în vigoare;

b) fundamentează și elaborează strategii și politici specifice în domeniile sale de activitate, pe care le promovează la nivel european și/sau național;

c) asigură fluxul financiar al fondurilor destinate cofinanțării și prefinanțării contribuției financiare a Comunității Europene, utilizate pentru plata cheltuielilor aferente Fondului European de Garantare Agricolă (FEGA) și Fondului European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR), la termenele prevăzute de regulamentele Consiliului Uniunii Europene și Comisiei Comunității Europene; Modificări (1)

d) garantează integritatea contribuției financiare a Comunității Europene și asigură respectarea utilizării acesteia conform destinației stabilite prin acordul interinstituțional, angajamentele bugetare și prin alte documente încheiate sau convenite între Comisia Comunității Europene și Guvernul României;

e) avizează proiecte de acte normative care au legătură cu domeniile sale de activitate;

f) elaborează norme și instrucțiuni pentru acreditarea, atestarea și avizarea operatorilor economici din domeniu care desfășoară activități specifice, potrivit legii;

g) coordonează elaborarea normelor tehnice și metodologice de reglementare a activităților specifice;

h) coordonează activitatea de elaborare a documentațiilor tehnice, avizare, programare, promovare, realizare și monitorizare a obiectivelor de investiții specifice;

i) coordonează activitatea privind evaluarea și înregistrarea bunurilor din patrimoniul instituțiilor publice din subordine și de sub autoritatea sa;

j) elaborează studii, analize, planuri și fundamentează programe de amenajare a teritoriului și de dezvoltare a zonelor rurale, montane, împădurite și a celor cu risc de eroziune a solului;

k) inițiază și elaborează, direct sau prin structurile aflate în subordine, sub autoritate ori în coordonare, proiecte de acte normative în domeniile sale de activitate; Jurisprudență

l) în domeniile sale de activitate, asigură gestionarea contribuției financiare a Comunității Europene prin conturi deschise la instituții financiar-bancare sau la Trezoreria Statului;

m) asigură controlul privind operațiunile care fac parte din sistemul de finanțare prin FEGA;

n) în domeniile sale de activitate, gestionează contribuția financiară a Comunității Europene, în condițiile stabilite prin plafoanele anuale și angajamentele bugetare, încheiate sau convenite între Comisia Comunității Europene și Guvernul României;

o) reprezintă Guvernul în relațiile cu organismele și instituțiile interne și internaționale, în domeniile sale de activitate;

p) inițiază, negociază și asigură, din împuternicirea Guvernului, punerea în aplicare a convențiilor și acordurilor internaționale din domeniul său de activitate la care România este parte și dezvoltă relații de cooperare cu instituții și organizații similare din alte state;

q) întreprinde acțiuni și inițiative, potrivit competențelor stabilite de lege, pentru participarea României la acțiunile de cooperare bilaterală și multilaterală, la nivel subregional, regional și global, pentru valorificarea oportunităților și facilităților de asistență financiară, tehnică, tehnologică și științifică;

r) colaborează cu celelalte ministere și organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autoritățile administrației publice locale și cu alte organisme interne și internaționale;

s) asigură relația cu Parlamentul României, cu sindicatele și patronatele și cu partenerii sociali din sfera sa de activitate, precum și cu mass-media;

t) desfășoară activități de control și inspecții tehnice privind respectarea legislației pe domenii de activitate, colaborând în acțiunile sale, după caz, și cu celelalte autorități publice abilitate;

u) acreditează și controlează, în condițiile legii, operatorii economici care desfășoară activități în domeniu;

v) exercită și alte responsabilități, în conformitate cu dispozițiile legislației naționale și ale acordurilor internaționale la care România este parte, precum și cu statutul României de stat membru al Uniunii Europene;

x) promovează politicile naționale și comunitare din domeniul specific de activitate.

(2) Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale îndeplinește orice alte atribuții specifice stabilite prin acte normative pentru domeniile sale de activitate.

(3) Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale este beneficiarul măsurilor 4.2 "Asistență tehnică" și 4.1 "Îmbunătățirea pregătirii profesionale" din cadrul Programului SAPARD, precum și al măsurii 511 "Asistență tehnică", inclusiv Rețeaua națională de dezvoltare rurală din cadrul Programului național de dezvoltare rurală 2007-2013.

(4) Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale este responsabil de implementarea măsurilor 111 "Formare profesională (training), informare și difuzare de cunoștințe", 141 "Sprijinirea fermelor agricole de semisubzistență", 142 "Înființarea grupurilor de producători", 143 "Furnizarea de servicii de consiliere și consultanță pentru fermieri", submăsura 431.1 "Construcție parteneriate public-private" și măsura 511 "Asistență tehnică" (pentru nevoile proprii și ale celorlalți beneficiari, așa cum sunt prevăzuți în fișa tehnică a măsurii) din cadrul Programului național de dezvoltare rurală 2007-2013.

(5) Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale este responsabil de selecția grupurilor de acțiune locală, finanțate din axa 4 a Programului național de dezvoltare rurală 2007-2013. Implementarea măsurilor menționate se va face cu sprijinul Departamentului dezvoltare rurală organizat în cadrul direcțiilor pentru agricultură și dezvoltare rurală.

SECȚIUNEA a 2-a Structura organizatorică și conducerea ministerului

Art. 4. -

(1) Structura organizatorică a Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale este prevăzută în anexa nr. 1. Prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale se pot organiza servicii, birouri și compartimente, în condițiile legii.

(2) Atribuțiile și responsabilitățile structurilor din aparatul propriu al Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică, prin regulamentul de organizare și funcționare a ministerului, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale.

Art. 5. -

(1) În condițiile legii, se organizează și funcționează în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale unități de management al proiectului, denumite în continuare UMP, conduse de câte un director, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanțate prin împrumuturi externe.

(2) Structura organizatorică, numărul de posturi și regulamentul de organizare și funcționare ale UMP se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale.

(3) Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale numește, în condițiile legii, personalul UMP și stabilește competențele directorului.

Art. 6. -

(1) Structurile aflate în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Atribuțiile și responsabilitățile, structura organizatorică, statele de funcții și numărul de posturi pentru instituțiile publice din subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat.

(3) Numirea în funcțiile de conducere la instituțiile din subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale se face prin ordin al ministrului, în condițiile legii.

(4) Structurile care funcționează sub autoritatea și, respectiv, în coordonarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale sunt prevăzute în anexele nr. 3 și 4.

(5) La structurile prevăzute la alin. (4) numirea conducătorilor se face potrivit legii.

Art. 7. -

(1) Conducerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale se exercită de către ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale.

(2) Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale numește și eliberează din funcție, în condițiile legii, personalul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale.

(3) Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale îndeplinește în domeniul de activitate al ministerului atribuțiile generale prevăzute la art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale înființează comitete de monitorizare sau grupuri de lucru mixte, fără personalitate juridică, în scopul coordonării unităților din subordine, sub autoritatea sau aflate în coordonarea ministerului.

(5) În scopul coordonării activităților specifice programelor naționale și comunitare, derulate în domeniile de activitate ale ministerului, se înființează comitete de coordonare, monitorizare, evaluare, selecție, fără personalitate juridică, ale căror componență și mod de funcționare se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale.

(6) În exercitarea atribuțiilor sale, ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale emite ordine și instrucțiuni, în condițiile legii. Jurisprudență

(7) Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale aprobă prin ordin măsuri, instrucțiuni, proceduri și norme de implementare a regulamentelor comunitare în domeniile de activitate ale ministerului.

(8) Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale îndeplinește și alte atribuții specifice stabilite prin alte acte normative.

(9) Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorități publice și organizații, cu persoane juridice și fizice din țară sau din străinătate, precum și în justiție.

(10) Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale coordonează activitatea structurilor din subordine, precum și a celor aflate sub autoritatea și în coordonarea ministerului și îndeplinește atribuțiile prevăzute de Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare, în calitate de ordonator principal de credite. Jurisprudență

Art. 8. -

(1) Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de 3 secretari de stat și de un subsecretar de stat.

(2) Secretarii de stat și subsecretarul de stat exercită atribuțiile delegate de către ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale. Răspunderile și atribuțiile acestora se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale.

Art. 9. -

În cazul în care ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nu își poate exercita atribuțiile curente, acesta desemnează un secretar de stat care să exercite aceste atribuții, înștiințându-l pe primul-ministru.

Art. 10. -

(1) Secretarul general al Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale este înalt funcționar public, numit în condițiile legii. Acesta asigură stabilitatea funcționării ministerului, continuitatea conducerii și realizarea legăturilor funcționale între structurile ministerului.

(2) Secretarul general este subordonat ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale.

(3) Secretarul general îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Secretarul general al Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale poate îndeplini și alte atribuții încredințate de ministru, prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare a ministerului.

(5) Secretarul general este ajutat de un secretar general adjunct, numit în condițiile legii.

Art. 11. - Modificări (1)

(1) Numărul maxim de posturi în aparatul propriu al Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale este de 605, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetului ministrului.

(2) Salarizarea personalului din structura ministerului se face potrivit legii.

Art. 12. -

(1) În cadrul direcțiilor pentru agricultură și dezvoltare rurală funcționează structurile fitosanitare, fără personalitate juridică.

(2) Direcțiile pentru agricultură și dezvoltare rurală coordonează oficiile de studii pedologice și agrochimice, instituții publice deconcentrate cu personalitate juridică, finanțate din venituri proprii.

Art. 13. -

(1) Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale are în dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un număr de autovehicule stabilit potrivit actelor normative în vigoare: 9 autovehicule, cu un consum lunar de 300 litri/lună/autovehicul, și un autovehicul cu un consum de 400 litri/lună.

(2) Pentru activitățile specifice de inspecții și control, gestiune economico-administrativă, precum și pentru activitățile interinstituționale, Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale are în dotare 21 de autovehicule de intervenție, cu un consum lunar de 600 litri/lună/autovehicul.

(3) Structurile care funcționează în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale prevăzute la pct. I și II din anexa nr. 2 pot utiliza pentru activități specifice un număr de autoturisme, potrivit anexei nr. 5. Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 14. -

(1) Posturile Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale se compun din cele ale fostului Minister al Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

(2) Personalul aferent posturilor prevăzute la alin. (1) se consideră transferat, respectiv preluat la Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, în condițiile legii, beneficiind de drepturile dobândite anterior.

Art. 15. -

Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale preia toate drepturile și obligațiile fostului Minister al Agriculturii și Dezvoltării Rurale și continuă litigiile în curs ale acestuia.

CAPITOLUL III Dispoziții finale

Art. 16. -

Încadrarea în numărul de posturi și în noua structură organizatorică se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 17. -

Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 18. -

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 282 din 27 aprilie 2007.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale,
Ilie Sârbu
Ministrul interimar al administrației și internelor,
Dan Nica
Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
Marian Sârbu
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Pogea

București, 16 ianuarie 2009.

Nr. 8.

ANEXA Nr. 11) Modificări (1)

1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil

Structura organizatorică a Ministerului Agriculturii,
Pădurilor și Dezvoltării Rurale

Numărul maxim de posturi = 605 posturi exclusiv demnitarii
și cabinetul ministrului
                                       ┌────────────┐
┌───────────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────────────────┤ MINISTRU ├─────────┬───────────────────────────┐ ┌──────────────────────┐
│   Colegiul ministerului   ├─┤                     └─────┬──────┘ ┌───────┴────────┐         ├─┤ Consilier diplomatic │
└───────────────────────────────┘ │                        │    │Cabinet ministru│         │ └──────────────────────┘
┌───────────────────────────────┐ │                        │    └────────────────┘         │ ┌──────────────────────┐
│   Corpul de control al   │ │    ┌─────────────┬──────────────────────────┼────────────────┬─────────────────┐     │ │ Direcția generală  │
│     ministrului*     ├─┤    │       │             │        │         │     ├─┤ afaceri europene și │
│                │ │ ┌─────┴─────┐ ┌─────┴─────┐          │     ┌─────┴─────┐  ┌──────┴───────┐ │ │relații internaționale│
└───────────────────────────────┘ │ │Secretar de│ │Secretar de│          │     │Secretar de│  │Subsecretar de│ │ └──────────┬───────────┘
┌───────────────────────────────┐ │ │  stat  │ │  stat  │          │     │  stat  │  │   stat  │ │ ┌──────────┴───────────┐
│    Direcția de audit    ├─┤ └─────┬─────┘ └─────┬─────┘          │     └─────┬─────┘  └──────────────┘ │ │  Direcția afaceri  │
└───────────────────────────────┘ │ ┌─────┴─────┐ ┌─────┴─────┐          │     ┌─────┴─────┐           │ │ europene și programe │
┌───────────────────────────────┐ │ │ Cabinet │ │ Cabinet │          │     │ Cabinet │           │ │  cu finanțare UE  │
│ Autoritatea competentă pentru │ │ │secretar de│ │secretar de│ ┌────────────────┐ │     │secretar de│           │ └──────────────────────┘
│acreditarea agențiilor de plăți├─┤ │  stat  │ │  stat  │ │Secretar general├─┤     │  stat  │           │ ┌──────────────────────┐
│și a Organismului Coordonator**│ │ └───────────┘ └───────────┘ └───────┬────────┘ │     └───────────┘           ├─┤Serviciul de presă și │
└───────────────────────────────┘ │                   │     │                      │ │  relații publice  │
┌───────────────────────────────┐ │               ┌───────┴────────┐ │                      │ └──────────────────────┘
│ Organismul de coordonare al ├─┘               │Secretar general│ │                      │ ┌──────────────────────┐
│   agențiilor de plăți***  │                │  adjunct   │ │                      └─┤ Probleme speciale*** │
└───────────────────────────────┘                └────────────────┘ │                       └──────────────────────┘
                                          │
      ┌────────────────────────┬──────────────────────┬──────────┬────────────┴───────────────────┬───────────────────┬────────────────────┐
      │            │           │     │                │          │          │
 ┌─────────┴──────────┐ ┌───────────┴────────────┐ ┌───────┴─────────┐│┌─────────────────────┐ ┌───────┴────────┐ ┌────────┴────────┐ ┌─────────┴──────────┐
 │Direcția generală de│┌┤  Direcția generală  │ │Direcția generală│├┤ Direcția management │ │  Direcția  │ │Direcția generală│ │ Direcția generală │
┌┤inspecții tehnice în│││  politici agricole  │┌┤ îmbunătățiri  │││  resurse umane  │┌┤ generală buget │┌┤ de regim silvic │┌┤dezvoltare rurală - │
││  agricultură și  ││└────────────────────────┘││funciare și fond ││└─────────────────────┘││  finanțe și  │││ și cinegetic  │││  Autoritate de  │
││  silvicultură  ││┌────────────────────────┐││   funciar   ││┌─────────────────────┐││fonduri europene││└─────────────────┘││ management pentru │
│└────────────────────┘├┤ Direcția politici de ││└─────────────────┘├┤ Direcția juridică ││└────────────────┘│┌─────────────────┐││    PNDR    │
│┌────────────────────┐││piață în culturi de câmp││┌─────────────────┐│└─────────────────────┘│┌────────────────┐││ Direcția păduri ││└────────────────────┘
││  Direcția de   ││└────────────────────────┘││  Direcția   ││┌─────────────────────┐├┤ Direcția buget │├┤  private și  ││┌────────────────────┐
├┤inspecții tehnice în││┌────────────────────────┐├┤ îmbunătățiri  │││Unitatea de politici │││  național  │││  dezvoltare  │││Direcția strategii, │
││ sectorul vegetal │││ Direcția politici de │││  funciare   │├┤publice și management││└────────────────┘││  forestieră  │├┤politici și programe│
│└────────────────────┘├┤piață în horticultură și││└─────────────────┘││ administrativ***  ││┌────────────────┐│└─────────────────┘││de dezvoltare rurală│
│┌────────────────────┐││ industrie alimentară ││┌─────────────────┐│└─────────────────────┘││ Direcția buget ││┌─────────────────┐│└────────────────────┘
││  Serviciul de  ││└────────────────────────┘││ Direcția fond ││┌─────────────────────┐├┤fonduri europene│││Direcția politici││┌────────────────────┐
├┤inspecții tehnice în││┌────────────────────────┐└┤  funciar și  │││Serviciul relația cu │││și contabilizare│├┤ și strategii în │││ Direcția asistență │
││ sectorul animal  │├┤ Direcția politici de │ │  structuri  │├┤Parlamentul și dialog│││   plăți   │││ silvicultură  │├┤ tehnică și formare │
│└────────────────────┘││  piață în zootehnie  │ │  agricole   │││    social    ││└────────────────┘│└─────────────────┘││  profesională  │
│┌────────────────────┐│└────────────────────────┘ └─────────────────┘│└─────────────────────┘│┌────────────────┐│┌─────────────────┐│└────────────────────┘
││  Direcția de   ││┌────────────────────────┐          │┌─────────────────────┐││  Direcția  │└┤ Serviciul fond ││┌────────────────────┐
└┤ inspecții silvice │││Direcția de cercetare și│          ││ Centrul operativ  │└┤ investiții,  │ │  cinegetic  │││Direcția coordonare,│
 │  și cinegetice  │├┤calitatea producției și │          └┤ pentru situații de │ │  achiziții  │ └─────────────────┘└┤ monitorizare și  │
 └────────────────────┘││ agricultura ecologică │           │   urgență***   │ │  patrimoniu  │           │implementare a PNDR │
            │└────────────────────────┘           └─────────────────────┘ │   și IT   │           └────────────────────┘
            │┌────────────────────────┐                       └────────────────┘
            ││Direcția de evaluare și │
            ├┤ prognoză a producției │
            ││    agricole    │
            │└────────────────────────┘
            │┌────────────────────────┐
            ├┤Serviciul de selecție și│
            ││ calitatea semințelor │
            │└────────────────────────┘
            │┌────────────────────────┐
            └┤  Agenția Națională  │
            │   Fitosanitară*   │
            └────────────────────────-

* se organizează la nivel de direcție

** se organizează la nivel de serviciu

*** se organizează la nivel de compartiment

ANEXA Nr. 2 Modificări (1)

Structurile care funcționează în subordinea Ministerului Agriculturii,
Pădurilor și Dezvoltării Rurale

Nr. crt. Denumirea structurii
I. Instituții publice finanțate integral din bugetul de stat
1. Direcțiile pentru agricultură și dezvoltare rurală - servicii publice deconcentrate
2. Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu", inclusiv oficiile județene pentru ameliorare și reproducție în zootehnie
3. Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară
4. Banca de Resurse Genetice Vegetale Suceava
5. Laboratorul Central pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide în Plante și Produse Vegetale
6. Inspectoratele teritoriale de regim silvic și de vânătoare
7. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură
8. Centrul de Formare și Inovație pentru Dezvoltare în Carpați
9. Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură
10. Oficiul Național al Produselor Tradiționale și Ecologice Românești
11. Agenția Națională a Zonei Montane
12. Administrația sistemului național antigrindină și de creștere a precipitațiilor
NOTĂ: Numărul maxim de posturi finanțate de la bugetul de stat pentru instituțiile prevăzute la cap. I este de 10.686.
II. Instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
1. Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit
2. Laboratorul Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor
3. Inspectoratele teritoriale pentru calitatea semințelor și a materialului săditor - servicii publice deconcentrate
4. Institutul de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor
5. Laboratorul Central pentru Controlul Calității și Igienei Vinului Valea Călugărească
6. Laboratorul Regional pentru Controlul Calității și Igienei Vinului Blaj
7. Laboratorul Regional pentru Controlul Calității și Igienei Vinului Odobești
8. Oficiul Național al Viei și Vinului
9. Agenția Națională de Consultanță Agricolă, inclusiv oficiile/centrele județene și locale de consultanță agricolă din subordinea acesteia
10. Autoritatea Hipică Națională
NOTĂ: Numărul maxim de posturi pentru instituțiile prevăzute la cap. II este de 3.442.
III. Alte structuri finanțate din venituri proprii
1. Agenția Domeniilor Statului
2. Institutul de Bioresurse Alimentare
3. Oficiul Național al Denumirilor de Origine pentru Vinuri și Alte Produse Vitivinicole
4. Oficiile de studii pedologice și agrochimice județene din subordinea direcțiilor pentru agricultură și dezvoltare rurală județene
5. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului - ICPA București
6. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură, Ștefănești - Argeș
IV. Structuri cu finanțare externă și de la bugetul de stat
Unități de management al proiectului (UMP)

ANEXA Nr. 3

Structurile care funcționează sub autoritatea Ministerului Agriculturii,
Pădurilor și Dezvoltării Rurale

Nr. crt. Denumirea structurii
1. Societatea Națională "Îmbunătățiri Funciare" - S.A.
2. Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare
3. Societatea Națională a Produselor Agricole - S.A.
4. Regia Națională a Pădurilor - Romsilva

ANEXA Nr. 4

Structurile care funcționează în coordonarea Ministerului Agriculturii,
Pădurilor și Dezvoltării Rurale

Nr. crt. Denumirea structurii
1. Academia de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" (sursa de finanțare: venituri proprii)
2. Autoritatea Hipică Națională (sursa de finanțare: venituri proprii și venituri de la bugetul de stat)
3. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Îmbunătățiri Funciare - I.N.C.D.I.F. "ISPIF" București (sursa de finanțare: venituri proprii)

ANEXA Nr. 5

Normative de autoturisme și combustibil pentru structurile care
funcționează în subordinea Ministerului Agriculturii,
Pădurilor și Dezvoltării Rurale

Nr. crt. Denumirea unității TOTAL din care:
Autoturisme pentru activități specifice Autospeciale
1. Direcțiile pentru agricultură și dezvoltare rurală - servicii publice deconcentrate 3/unitate 3/unitate
2. Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu" 20 + 252 3 + 3/unitate 17 + 3/unitate
3. Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară 3 2 1
4. Banca de Resurse Genetice Vegetale Suceava 3 2 1
5. Laboratorul Central pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide în Plante și Produse Vegetale 2 1 1
6. Inspectoratele teritoriale de regim silvic și de vânătoare 109 91 18
7. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură*) 785 698 87
8. Centrul de Formare și Inovație pentru Dezvoltare în Carpați 3 2 1
9. Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit 157 100 57
10. Laboratorul Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor 6 4 2
11. Inspectoratele teritoriale pentru calitatea semințelor și a materialului săditor - servicii publice deconcentrate 4/unitate 3/unitate 1/unitate
12. Institutul de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor 4 4 -
13. Agenția Națională de Consultanță Agricolă 69 69 -
14. Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură**) 39 30 9
15. Oficiul Național al Viei și Vinului 1 1 -
16. Laboratorul Central pentru Controlul Calității și Igienei Vinului Valea Călugărească 1 1 -
17. Laboratorul Regional pentru Controlul Calității și Igienei Vinului Blaj 1 1 -
18. Laboratorul Regional pentru Controlul Calității și Igienei Vinului Odobești 1 1 -
19. Autoritatea Hipică Națională 13 13 -
20. Oficiul Național al Produselor Tradiționale și Ecologice Românești 1 1 -

*) Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură mai utilizează pentru accesul în zonele de luciu de apă și un număr de 3 șalupe cu un consum lunar de 600 l/lună.

**) Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură mai utilizează pentru accesul în zonele de luciu de apă și un număr de:

- 12 bărci din fibră de sticlă cu motor de 15-20 CP, cu un consum de 5 litri/oră pentru 100 de ore pe lună;

- 5 șalupe fluviale de control, cu un consum de 30 litri/oră pentru 80 de ore pe lună;

- 2 șalupe maritime de control, cu un consum de 60 litri/oră pentru 80 de ore pe lună.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Acțiune în pretenții. Contract de management încheiat cu o instituție publică. Natura juridică a raporturilor contractuale. Competența materială
;
se încarcă...