Guvernul României

Hotărârea nr. 65/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii

Modificări (3), Referințe (4)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 83 din 11 februarie 2009.

În vigoare de la 11 februarie 2009 până la 19 februarie 2013, fiind înlocuit prin Hotărâre 65/2009(r1);
Publicare aplicabilă de la 11 februarie 2009 până la 03 ianuarie 2012, fiind înlocuită prin republicarea (r1) din Monitorul Oficial, Partea I nr. 6 din 04 ianuarie 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
 •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 4/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri, precum și al art. 12 alin. (1) și (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) Se înființează Agenția pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, prin reorganizarea activității oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici și mijlocii, denumită în continuare Agenția, instituție publică având personalitate juridică, în subordinea Ministerului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri, care realizează politica Guvernului în domeniul implementării proiectelor și programelor pentru întreprinderile mici și mijlocii de încurajare și de stimulare a înființării și dezvoltării acestora. Modificări (1)

(2) Agenția are sediul în municipiul București, str. Poterași nr. 11, sectorul 4.

(3) Agenția are ca scop implementarea tehnică și financiară a proiectelor și programelor de sprijinire a înființării de noi întreprinderi și de susținere a dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, la nivel național și local, potrivit strategiilor guvernamentale pentru susținerea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii și în Programul de guvernare. Modificări (1)

Art. 2. -

(1) Finanțarea activității Agenției se asigură din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri.

(2) Veniturile proprii ale Agenției și ale unităților din subordine se constituie din:

a) tarife pentru cursurile de perfecționare organizate de Agenție pentru reprezentanții mediului de afaceri;

b) asistență tehnico-financiară din partea organismelor internaționale;

c) sponsorizări și donații;

d) alte venituri.

Art. 3. -

Agenția îndeplinește următoarele funcții:

a) de implementare - prin care se asigură programarea, identificarea, derularea, finanțarea, monitorizarea, evaluarea și controlul programelor finanțate de la bugetul de stat; Modificări (1)

b) de administrare - prin care se asigură administrarea programelor de dezvoltare și a proiectelor destinate întreprinderilor mici și mijlocii, la nivel național și local;

c) de reprezentare - prin care se asigură reprezentarea intereselor întreprinderilor mici și mijlocii, potrivit legii; Modificări (1)

d) de autoritate - prin care se asigură controlul oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici și mijlocii și cooperație, în vederea îndeplinirii atribuțiilor și obligațiilor ce le revin în condițiile legii. Modificări (1)

Art. 4. -

(1) Pentru îndeplinirea funcțiilor prevăzute la art. 3, Agenția are următoarele atribuții:

A. În domeniul programelor finanțate de la bugetul de stat:

1. pe baza strategiei Ministerului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri, implementează și monitorizează programele de stimulare a înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, precum și de creștere a competitivității și a eficienței acestora în condițiile mediului concurențial și ale fenomenelor specifice economiei de piață;

2. administrează, gestionează și derulează direct programele de încurajare și stimulare a înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, finanțate de la bugetul de stat, la nivel național, regional și local și asigură managementul financiar și/sau tehnic al fondurilor alocate de la bugetul de stat, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare;

3. sprijină, împreună cu alte organe ale administrației publice, elaborarea și implementarea politicilor și programelor de cercetare, inovare și a transferului tehnologic în sectorul întreprinderilor mici și mijlocii;

4. aplică strategia și politicile specifice în domeniul programelor de încurajare și de stimulare a înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, în conformitate cu Programul de guvernare și cu Strategia guvernamentală pentru susținerea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii;

5. implementează schemele privind acordarea ajutorului de stat, facilitând exploatarea mai eficientă a posibilităților oferite întreprinderilor mici și mijlocii de a beneficia de acest tip de ajutoare; Modificări (1)

6. asigură, prin intermediul centrelor de informare, asistență și instruire create la nivelul oficiilor teritoriale, servicii de informare, asistență, consiliere primară și instruire pentru întreprinderile mici și mijlocii;

7. instituie și gestionează, prin oficiile teritoriale pentru întreprinderi mici și mijlocii și cooperație, baza de date privind întreprinderile mici și mijlocii la nivel național, precum și din regiunea în care își desfășoară activitatea oficiile teritoriale respective și se constituie ca baze de date cuprinzând întreprinderile mici și mijlocii care au efectuat transferul afacerilor conform prevederilor Legii nr. 346/2004, cu modificările și completările ulterioare;

8. colaborează cu sucursalele/filialele Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii și cu alte asemenea organisme, în scopul îmbunătățirii accesului întreprinderilor mici și mijlocii la finanțare;

9. exercită calitatea de Agenție națională de execuție în implementarea Programului național multianual de înființare și dezvoltare de incubatoare de afaceri, derulat conform Memorandumului de înțelegere încheiat cu Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare România (PNUD);

10. facilitează accesul întreprinderilor mici și mijlocii la activele aparținând regiilor autonome, societăților/companiilor naționale și societăților comerciale cu capital majoritar de stat, potrivit legii;

11. constată, prin intermediul oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici și mijlocii și cooperație, contravențiile și aplică sancțiunile prevăzute de Legea nr. 346/2004, cu modificările și completările ulterioare;

12. asigură implementarea și monitorizarea prevederilor Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, la nivel local;

13. primește și rezolvă sau, după caz, transmite spre soluționare celor în drept, potrivit competențelor, sesizările persoanelor fizice și juridice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

14. administrează bunurile proprietate publică a statului pe care le deține cu acest titlu și exercită dreptul de proprietate privată asupra bunurilor dobândite în conformitate cu legea.

B. În domeniul gestionării programelor europene:

1. participă la activități de informare și promovare a fondurilor europene, precum și la cele de consiliere a potențialilor beneficiari în vederea întocmirii unor proiecte competitive și a absorbției rapide a fondurilor comunitare;

2. participă la implementarea programelor și a proiectelor Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică în domeniul Întreprinderilor Mici și Mijlocii;

3. derulează și alte programe și proiecte cu finanțare externă destinate întreprinderilor mici și mijlocii, prin înființarea de unități de implemetare a programelor în condițiile legale în vigoare.

(2) În exercitarea atribuțiilor sale, Agenția colaborează cu ministerele și autoritățile administrației publice centrale, autoritățile administrației publice locale, precum și cu organizații de reprezentare a intereselor întreprinderilor mici și mijlocii, cu persoane juridice sau fizice.

(3) În scopul îndeplinirii atribuțiilor sale, Agenția are dreptul să solicite informații, în condițiile legii, de la celelalte organe ale administrației publice centrale, de la autoritățile administrației publice locale, de la alte instituții și autorități publice, precum și de la societățile comerciale la care statul este acționar sau asociat, acestea având obligația de a furniza datele solicitate.

(4) Agenția îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin acte normative pentru domeniul său de activitate, prin ordinele ministrului întreprinderilor mici și mijlocii, comerțului și mediului de afaceri, precum și cele conferite expres sau care decurg din acorduri internaționale la care România este parte.

Art. 5. -

(1) Agenția este condusă de un președinte cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului întreprinderilor mici și mijlocii, comerțului și mediului de afaceri.

(2) Președintele conduce activitatea Agenției și o reprezintă în raporturile cu Ministerul Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri, cu celelalte autorități ale administrației publice centrale și locale, precum și cu persoane fizice și juridice, române sau străine.

(3) În exercitarea atribuțiilor sale, președintele emite decizii. Modificări (1)

(4) Președintele Agenției este ordonator secundar de credite.

(5) Președintele Agenției este ajutat de un vicepreședinte cu rang de subsecretar de stat.

(6) Vicepreședintele este numit prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului întreprinderilor mici și mijlocii, comerțului și mediului de afaceri.

(7) Atribuțiile președintelui și ale vicepreședintelui se stabilesc prin ordin al ministrului întreprinderilor mici și mijlocii, comerțului și mediului de afaceri.

(8) Agenția are un secretar general, înalt funcționar public, numit în conformitate cu prevederile legale, care asigură stabilitatea funcționării Agenției, continuitatea conducerii și realizarea legăturilor funcționale dintre structurile acesteia.

(9) Secretarul general îndeplinește atribuțiile și responsabilitățile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare.

(10) Secretarul general poate îndeplini și alte însărcinări prevăzute de Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției ori încredințate de președinte.

Art. 6. - Modificări (1)

(1) Structura organizatorică a Agenției este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului întreprinderilor mici și mijlocii, comerțului și mediului de afaceri, se pot organiza servicii, birouri și colective temporare de lucru, în condițiile legii, la propunerea președintelui.

(2) Organizarea și atribuțiile compartimentelor din cadrul Agenției se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, care se aprobă prin ordin al ministrului întreprinderilor mici și mijlocii, comerțului și mediului de afaceri, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 7. -

(1) În subordinea Agenției funcționează oficii teritoriale pentru întreprinderi mici și mijlocii și cooperație, organizate ca unități cu personalitate juridică, finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat.

(2) Veniturile proprii ale oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici și mijlocii și cooperație se constituie din:

a) tarife pentru cursurile de perfecționare organizate de Agenție pentru reprezentanții mediului de afaceri;

b) asistență tehnico-financiară din partea organismelor internaționale;

c) sponsorizări și donații;

d) alte venituri.

(3) Conducerea fiecărui oficiu teritorial pentru întreprinderi mici și mijlocii și cooperație se asigură de către un șef oficiu.

(4) Activitatea oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici și mijlocii și cooperație, ca unități cu personalitate juridică, se poate desfășura și în spații închiriate în condițiile legii.

(5) Oficiile teritoriale prevăzute la alin. (1) au număr total de 195 de posturi. Personalul din oficiile teritoriale pentru întreprinderi mici și mijlocii și cooperație este salarizat potrivit prevederilor legale aplicabile personalului din serviciile deconcentrate ale administrației publice centrale. Modificări (2)

(6) Înființarea de noi oficii teritoriale se face prin ordin al ministrului întreprinderilor mci și mijlocii, comerțului și mediului de afaceri, la propunerea președintelui Agenției, potrivit prevederilor legale în vigoare, în funcție de resursele financiare alocate cu această destinație prin bugetul anual.

(7) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, se aprobă, prin ordin al ministrului întreprinderilor mici și mijlocii, comerțului și mediului de afaceri, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare ale Agenției.

Art. 8. -

(1) Încadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu ori, după caz, a raporturilor de muncă se face prin decizie a președintelui Agenției, în condițiile legii.

(2) Numărul maxim de posturi al aparatului propriu al Agenției este de 31, exclusiv demnitarii și posturile aferente oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici și mijlocii și cooperație. Modificări (3)

(3) Atribuțiile, sarcinile și răspunderile personalului încadrat în Agenție se stabilesc prin fișa postului.

(4) Salarizarea personalului Agenției se va realiza în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 9. -

Agenția va prelua în subordinea sa, de la Ministerul Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri, oficiile teritoriale pentru întreprinderi mici și mijlocii și cooperație, unități cu personalitate juridică, cu finanțare din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, conform legii.

Art. 10. -

(1) Imobilul situat în municipiul București, str. Poterași nr. 11, sectorul 4, aflat în patrimoniul public al statului și în administrarea Ministerului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri, se transmite Agenției, pe bază de protocol de predare-preluare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) În vederea îndeplinirii atribuțiilor sale, Agenția are în dotare un număr de 3 autoturisme și un consum de combustibil stabilit potrivit reglementărilor în vigoare. Pentru activitățile specifice desfășurate, fiecare oficiu teritorial are în dotare un autoturism, cu un consum lunar de carburant de 150 litri/autoturism.

Art. 11. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Ordinul ministrului pentru întreprinderi mici și mijlocii, comerț, turism și profesii liberale nr. 20/2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici și mijlocii și cooperație, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 11 iunie 2007, cu modificările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul întreprinderilor mici și mijlocii,
comerțului și mediului de afaceri,
Constantin Niță
p. Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
Mariana Nedelcu,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Pogea

București, 11 februarie 2009.

Nr. 65.

ANEXĂ*) Modificări (3)

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
a Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru
Întreprinderi Mici și Mijlocii

                               Numărul maxim de posturi = 31,
                                 exclusiv demnitarii și
                              personalul oficiilor teritoriale
 
┌──────────────────────┐   ┌──────────────────────────────┐  ┌─────────────────────────┐
│ Cabinet președinte ├─────┤     Președinte     ├────┤Compartiment audit intern│
└──────────────────────┘   └───────────────┬──────────────┘  └─────────────────────────┘
               ┌───────────────┴──────────────┐
               │    Vicepreședinte    │
               └───────────────┬──────────────┘
               ┌───────────────┴──────────────┐
               │    Secretar general    │
               └───────────────┬──────────────┘
                       │
                       └─────────────────────────────────────────────┐
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐    │
│     Compartiment economic, juridic, resurse umane și administrativ     ├───┐  │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  │  │
                                            │  │
┌─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐  │  │
─  Oficiul Teritorial pentru întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație Bacău  ── ─┤  │
└─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘  │  │
┌─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐  │  │
─ Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație Brașov  ── ─┤  │
└─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘  │  │
┌─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐  │  │
─ Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație București ── ─┤  │
└─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘  │  │
┌─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐  │  │
─Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație Cluj-Napoca── ─┤  │
└─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘  │  │
┌─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐  │  │
─ Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație Constanța ── ─┤  │
└─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘  │  │
┌─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐  │  │
─ Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație Craiova ── ─┤  │
└─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘  │  │
┌─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐  │  │
─ Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație Galați  ── ─┼───┘
└─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘  │
┌─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐  │
─  Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație Iași  ── ─┤
└─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘  │
┌─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐  │
─ Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație Ploiești ── ─┤
└─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘  │
┌─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐  │
─ Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație Satu Mare ── ─┤
└─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘  │
┌─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐  │
─Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație Târgoviște ── ─┤
└─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘  │
┌─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐  │
─Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație Târgu Mureș── ─┤
└─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘  │
┌─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐  │
─ Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație Timișoara ── ─┤
└─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘  │
                                            │
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐  │
│             Direcția programe și proiecte              ├───┘
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...