Guvernul României

Hotărârea nr. 51/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării și Inovării

Modificări (2)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 64 din 03 februarie 2009.

În vigoare de la 03 februarie 2009 până la 08 februarie 2010, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 81/2010.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
 •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 19 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) Ministerul Educației, Cercetării și Inovării este organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului.

(2) Ministerul Educației, Cercetării și Inovării are rol de sinteză și coordonare în aplicarea Strategiei și Programului de guvernare în domeniul educației, învățământului, cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și inovării.

(3) Sediul Ministerului Educației, Cercetării și Inovării este în municipiul București, str. General Berthelot nr. 28-30, sectorul 1.

Art. 2. -

Ministerul Educației, Cercetării și Inovării conduce sistemul național de educație, învățământ și cercetare, exercitând și atribuțiile stabilite prin legi și prin alte acte normative din sfera sa de activitate.

Art. 3. -

Pentru realizarea obiectivelor din domeniile sale de activitate, Ministerul Educației, Cercetării și Inovării îndeplinește următoarele funcții:

a) de strategie, prin care planifică strategic și asigură elaborarea și implementarea politicilor în domeniul învățământului, tineretului, cercetării, tehnologiei și inovării;

b) de administrare, prin care alocă, monitorizează și evaluează utilizarea resurselor pentru implementarea politicilor în domeniu;

c) de evaluare, coordonare și control al realizării politicilor în domeniul educației, învățământului, tineretului, cercetării, tehnologiei și inovării;

d) de elaborare a cadrului normativ-metodologic, funcțional, operațional și financiar în care se realizează politicile în domeniu;

e) de autoritate de stat, prin care asigură urmărirea și controlul respectării reglementărilor din domeniul său de activitate;

f) de reprezentare, prin care asigură, în numele Guvernului, reprezentarea în organismele și în organizațiile naționale, regionale și internaționale, ca autoritate de stat pentru domeniul său de activitate;

g) de comunicare cu celelalte structuri ale administrației publice centrale și locale și cu societatea civilă;

h) de cooperare internațională, prin care asigură aplicarea acordurilor internaționale în domeniu și promovarea de noi acorduri;

i) de organism intermediar pentru dezvoltarea resurselor umane, precum și pentru cercetare-dezvoltare.

Art. 4. -

(1) În domeniul educației și învățământului, Ministerul Educației, Cercetării și Inovării exercită următoarele atribuții principale:

1. formulează politici și elaborează programe de perspectivă în domeniile educației și învățământului de toate gradele și asigură implementarea lor în unitățile și în instituțiile subordonate sau coordonate;

2. evaluează, coordonează și controlează realizarea politicilor și programelor în domeniu și stabilește sau propune, după caz, măsuri de corectare a lor;

3. controlează și monitorizează aplicarea prevederilor legale cu privire la organizarea și funcționarea unităților și instituțiilor de învățământ particular;

4. elaborează cadrul normativ-metodologic, funcțional, operațional și economico-financiar în care se realizează politicile în domeniu;

5. inițiază, elaborează și promovează proiecte de acte normative în domeniul său de activitate, controlează și monitorizează respectarea reglementărilor din domeniul său de activitate;

6. elaborează metodologii și standarde naționale de evaluare a elevilor, de organizare și funcționare a unităților și instituțiilor de învățământ particular și a sistemului național de învățământ; elaborează criterii generale de admitere în învățământul superior;

7. aprobă rețeaua de învățământ preuniversitar;

8. propune cifra de școlarizare pentru învățământul preuniversitar și superior de stat;

9. efectuează controale asupra modului în care se asigură protecția socială în învățământ și propune măsuri corespunzătoare Guvernului și autorităților publice locale abilitate;

10. asigură cadrul legal și monitorizează implicarea unităților și instituțiilor de învățământ în procesul de educație continuă a adulților;

11. asigură școlarizarea specializată și asistența psihopedagogică adecvate pentru elevi și tineri cu deficiențe fizice, senzoriale, mintale sau asociate;

12. asigură funcționarea consiliilor și a comisiilor naționale și consultative proprii;

13. coordonează și monitorizează buna desfășurare a activităților extrașcolare, cultural-artistice, sportive și turistice ale elevilor și studenților;

14. comunică și colaborează cu celelalte structuri ale administrației publice centrale și locale și cu societatea civilă în domeniile care vizează conținutul procesului de educație și învățământ și asigură condițiile materiale și financiare de desfășurare a acestui proces;

15. asigură, în numele Guvernului, reprezentarea în organismele și în organizațiile naționale, regionale și internaționale, ca autoritate de stat pentru domeniul său de activitate, și asigură aplicarea acordurilor internaționale în domeniu și promovarea de noi acorduri;

16. asigură armonizarea politicilor elaborate în domeniul învățământului cu cele din legislația externă;

17. participă la programele și proiectele internaționale, comunitare și bilaterale în domeniu;

18. inițiază, prin intermediul centrelor de excelență, programe și proiecte de dezvoltare a învățământului pe plan local și regional și asigură cadrul organizatoric pentru selecționarea și pregătirea adecvată a elevilor cu aptitudini deosebite;

19. coordonează și controlează funcționarea sistemului informatic național pentru învățământ, inclusiv prin cofinanțare; inițiază funcționarea unor rețele de comunicație pe domenii specifice între unitățile și instituțiile de învățământ; aprobă, coordonează, conduce și finanțează direct toate proiectele din domeniul tehnologiei informației și societății informaționale, derulate în cadrul sistemului național de învățământ și cercetare, indiferent de nivelul și valoarea proiectelor;

20. asigură și monitorizează modul de formare și utilizare a resurselor umane, materiale și financiare necesare realizării procesului de învățământ și educație;

21. asigură editarea, tipărirea și difuzarea manualelor și a materialului didactic pentru învățământul preuniversitar;

22. realizează și promovează strategii și tehnici moderne de instruire și educație;

23. stabilește modalități de recunoaștere și de echivalare a diplomelor, a certificatelor și a titlurilor științifice, eliberate în străinătate, pe baza unor norme interne, ținând seama și de înțelegerile și convențiile internaționale la care România este parte;

24. avizează proiectele de acte normative elaborate de ministere și de alte organe ale administrației publice centrale, pentru domeniul său de activitate;

25. asigură managementul asistenței financiare acordate de Uniunea Europeană prin programul sectorial "Dezvoltarea resurselor umane";

26. asigură recrutarea, selectarea, promovarea, după criteriul competenței, a personalului din cadrul sistemului național de învățământ și cercetare;

27. organizează, coordonează și monitorizează procesul de evaluare și acreditare în domeniul învățământului și cercetării;

28. propune acordarea statutului de utilitate publică asociațiilor și fundațiilor din domeniul său de activitate, în condițiile prevăzute de lege;

29. asigură mijloacele financiare de la bugetul de stat, prin bugetul propriu, pentru derularea programelor și proiectelor din domeniul de activitate, precum și a asistenței sociale a elevilor, studenților și personalului angajat în cadrul sistemului național de învățământ și cercetare;

30. controlează și coordonează activitatea, evaluează sistemul și procedurile de organizare și funcționare, aprobă programul de lucru anual al Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale, asigurând gestionarea corespunzătoare a fondurilor comunitare;

31. asigură managementul asistenței financiare acordate de Uniunea Europeană prin programul sectorial "Creșterea competitivității, cercetare-dezvoltare", în calitate de organism intermediar.

(2) Ministerul Educației, Cercetării și Inovării îndeplinește și alte atribuții prevăzute de Legea învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. -

(1) În domeniile cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și inovării, Ministerul Educației, Cercetării și Inovării exercită atribuțiile prin intermediul Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică.

(2) Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică este organ de specialitate al administrației publice centrale și funcționează în subordinea Ministerului Educației, Cercetării și Inovării, potrivit prevederilor art. 71 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 228/2004, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică este condusă de un președinte cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepreședinte cu rang de subsecretar de stat, numiți prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului educației, cercetării și inovării.

(4) Sediul Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică este în municipiul București, str. D.I. Mendeleev nr. 21-25, sectorul 1.

Art. 6. -

Ministerul Educației, Cercetării și Inovării are și următoarele atribuții specifice:

a) fundamentează și elaborează studii și cercetări, analize și prognoze privind problemele elevilor, studenților și tinerilor din instituțiile din subordine ori în coordonare, prin mijloace proprii sau în colaborare cu persoane juridice ori fizice autorizate;

b) colaborează cu structurile de și pentru tineret și/sau studenți, legal constituite;

c) finanțează acțiuni proprii, pe baza programelor aprobate de ministrul educației, cercetării și inovării; sprijină financiar acțiunile structurilor asociative de elevi și studenți, care corespund obiectivelor cuprinse în programele proprii; poate încheia contracte civile, respectiv convenții civile de prestări de servicii, direct sau prin unitățile subordonate, cu persoane juridice ori cu persoane fizice, pentru realizarea unor baze sportive, de agrement, programe și acțiuni privind elevii și studenții și implicarea acestora în viața socială;

d) derulează, direct sau prin instituțiile din subordinea sa, programe de stimulare și recompensare a elevilor și studenților;

e) colaborează cu Ministerul Tineretului și Sportului, direct sau prin organele specializate din subordinea sa.

Art. 7. -

Ministerul Educației, Cercetării și Inovării îndeplinește și alte atribuții stabilite prin acte normative.

Art. 8. -

(1) În structura organizatorică a Ministerului Educației, Cercetării și Inovării funcționează direcții generale, direcții, servicii și birouri, în conformitate cu prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Structura organizatorică a Ministerului Educației, Cercetării și Inovării este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului educației, cercetării și inovării, pot fi organizate servicii, birouri și colective de lucru, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobate pentru minister.

(3) În fiecare județ și în municipiul București sunt organizate, ca servicii publice deconcentrate ale Ministerului Educației, Cercetării și Inovării, inspectorate școlare cu structură aprobată prin ordin al ministrului educației, cercetării și inovării.

(4) Inspectorii școlari generali au calitatea de ordonator secundar de credite.

(5) Inspectoratele școlare județene, respectiv al municipiului București au în subordine unități de învățământ preuniversitar, unități conexe, unități pentru activitatea extrașcolară și cluburi sportive școlare.

(6) Ministerul Educației, Cercetării și Inovării poate constitui și alte structuri organizatorice necesare în vederea realizării reformei învățământului și cercetării, în conformitate cu Programul de guvernare, cu obligațiile asumate prin acorduri cu organismele internaționale și prin programele pentru integrare europeană, în condițiile legii.

Art. 9. -

(1) Pentru exercitarea atribuțiilor sale, Ministerul Educației, Cercetării și Inovării este sprijinit de organisme de nivel național în domeniul învățământului și cercetării - consilii și comisii consultative, prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Componența organismelor de nivel național prevăzute la alin. (1) se stabilește prin ordin al ministrului educației, cercetării și inovării.

(3) Atribuțiile organismelor de nivel național, finanțate de la bugetul de stat, sunt stabilite prin regulamente de organizare și funcționare, aprobate prin ordin al ministrului educației, cercetării și inovării, conform reglementărilor legale.

(4) Organismele de nivel național pot avea câte un secretariat propriu, format de regulă din 1-5 persoane, care ajută la elaborarea lucrărilor, și pot folosi în activitatea lor un corp de experți remunerat din fondurile programelor naționale sau internaționale de dezvoltare a învățământului și cercetării și/sau din fonduri bugetare ori venituri proprii, potrivit legii.

(5) Activitatea organismelor de nivel național este coordonată de ministrul educației, cercetării și inovării sau de un secretar de stat, cu excepția Consiliului Național al Rectorilor, care este autonom, și, respectiv, a Consiliului Național pentru Politica Științei și Tehnologiei, care este coordonat de primul-ministru.

(6) Membrii organismelor de nivel național, precum și alți specialiști colaboratori ai acestora, din afara Ministerului Educației, Cercetării și Inovării, pot fi remunerați în condițiile legii.

Art. 10. -

(1) Conducerea Ministerului Educației, Cercetării și Inovării se exercită de către ministrul educației, cercetării și inovării, care are calitatea de ordonator principal de credite.

(2) Ministrul educației, cercetării și inovării este ajutat în activitatea sa de 4 secretari de stat, precum și de președintele și vicepreședintele Autorității Naționale de Cercetare Științifică, numiți în condițiile legii.

(3) Ministrul educației, cercetării și inovării reprezintă Ministerul Educației, Cercetării și Inovării în raporturile cu celelalte autorități publice, cu persoanele juridice și fizice din țară și din străinătate, precum și în justiție.

(4) Ministrul educației, cercetării și inovării răspunde de întreaga activitate a Ministerului Educației, Cercetării și Inovării în fața Guvernului, iar în calitate de membru al Guvernului, în fața Parlamentului.

(5) Ministrul educației, cercetării și inovării îndeplinește, în domeniul de activitate al Ministerului Educației, Cercetării și Inovării, atribuțiile generale prevăzute la art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte atribuții specifice, stabilite prin actele normative în vigoare.

(6) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, ministrul educației, cercetării și inovării emite ordine și instrucțiuni, în condițiile legii.

(7) Ministrul educației, cercetării și inovării poate delega prin ordin unele dintre atribuțiile sale secretarilor de stat, secretarului general și altor persoane din cadrul ministerului.

Art. 11. -

(1) Ministerul Educației, Cercetării și Inovării are un secretar general ajutat de un secretar general adjunct pentru educație, înalți funcționari publici, numiți în condițiile legii.

(2) Secretarul general și secretarul general adjunct pentru educație asigură stabilitatea funcționării Ministerului Educației, Cercetării și Inovării, continuitatea conducerii și realizarea legăturilor funcționale dintre structurile ministerului.

(3) Secretarul general și secretarul general adjunct pentru educație îndeplinesc atribuțiile și responsabilitățile prevăzute la art. 49 alin. (2) și la art. 50 alin. (1) din Legea nr. 90/2001, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Secretarul general și secretarul general adjunct pentru educație îndeplinesc și alte atribuții stabilite prin ordin al ministrului educației, cercetării și inovării sau prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului educației, cercetării și inovării.

Art. 12. -

(1) Numărul maxim de posturi pentru Ministerul Educației, Cercetării și Inovării este de 460, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetului ministrului. Modificări (1)

(2) Structura organizatorică pe compartimente, precum și atribuțiile și sarcinile aparatului propriu al Ministerului Educației, Cercetării și Inovării sunt aprobate prin ordin al ministrului educației, cercetării și inovării.

(3) Atribuțiile și sarcinile secretarilor de stat sunt stabilite prin ordin al ministrului educației, cercetării și inovării.

(4) În cadrul Ministerului Educației, Cercetării și Inovării și al unităților subordonate se pot înființa unități de management pentru implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă, conduse de către un director, conform legislației în vigoare, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru instituțiile finanțate integral de la bugetul de stat.

(5) Structura organizatorică, numărul de posturi și regulamentul de organizare și funcționare ale unităților de management se stabilesc prin ordin al ministrului educației, cercetării și inovării.

(6) Ministrul educației, cercetării și inovării numește personalul unităților de management, în condițiile legii, și stabilește competențele directorului.

Art. 13. -

Personalul care trece din instituțiile și unitățile de învățământ sau de cercetare în aparatul propriu al Ministerului Educației, Cercetării și Inovării ori în serviciile publice subordonate ale acestuia beneficiază de rezervarea postului didactic sau de cercetare la instituția ori la unitatea de la care provine.

Art. 14. -

(1) Instituțiile și unitățile care funcționează în subordinea sau în coordonarea Ministerului Educației, Cercetării și Inovării, exceptând unitățile de cercetare științifică și unitățile care funcționează în subordinea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică, sunt prevăzute în anexa nr. 3.

(2) Cluburile sportive studențești care funcționează în subordinea directă a Ministerului Educației, Cercetării și Inovării sunt prevăzute în anexa nr. 4.

(3) Instituțiile și unitățile de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare care funcționează în subordinea directă a Ministerului Educației, Cercetării și Inovării sunt prevăzute în anexa nr. 5.

(4) Structura organizatorică a instituțiilor și unităților din subordinea sau din coordonarea Ministerului Educației, Cercetării și Inovării, cu excepția celor de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare, este aprobată prin ordin al ministrului educației, cercetării și inovării.

(5) Normativele de personal și criteriile de constituire a compartimentelor pentru unitățile și instituțiile publice subordonate, finanțate de la bugetul de stat, precum și atribuțiile acestora sunt stabilite prin ordin al ministrului educației, cercetării și inovării, potrivit Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, precum și celorlalte dispoziții legale în vigoare.

Art. 15. -

(1) Ministerul Educației, Cercetării și Inovării asigură, prin intermediul Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică, prevăzută în anexa nr. 6, pe de o parte, elaborarea, aplicarea, monitorizarea și evaluarea politicilor în domeniul cercetării-dezvoltării și inovării, iar pe de altă parte, coordonează elaborarea, aplicarea, monitorizarea și evaluarea politicilor pentru lărgirea patrimoniului național și internațional de cercetare, tehnologie și inovare, dezvoltarea economică durabilă, accesul rezultatelor cercetării și tehnologiilor dezvoltate pe piața internă și internațională, realizarea societății informaționale, satisfacerea nevoilor cetățeanului și creșterea calității vieții acestuia.

(2) Organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și structura organizatorică, precum și instituțiile și unitățile aflate în subordinea sau în coordonarea acesteia se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Art. 16. -

(1) Ministerul Educației, Cercetării și Inovării va utiliza un parc auto propriu atât pentru aparatul central, cât și pentru programele/proiectele cu finanțare internațională și pentru instituțiile și unitățile subordonate, potrivit legii, precum și autovehicule destinate deplasărilor în teritoriu pentru monitorizare și inspecție, potrivit anexei nr. 7.

(2) Ministerul Educației, Cercetării și Inovării va prelua, în condițiile negociate în acorduri, parcul auto aflat în prezent în dotarea structurilor de reformă care aplică programele educaționale sprijinite prin împrumuturi externe, precum și autovehicule cedate în condiții legale de către instituții sau autorități publice, regii autonome, societăți cu capital majoritar de stat.

Art. 17. -

(1) Ministerul Educației, Cercetării și Inovării poate închiria spații, în condițiile legii.

(2) Ministerul Educației, Cercetării și Inovării poate închiria unor operatori economici, asociații ori fundații sau poate da în folosință gratuită altor instituții de utilitate publică spații situate în imobile proprietate publică sau privată a statului, aflate în proprietatea sa, în care își desfășoară activitatea ori pe care le administrează, în condițiile legii.

(3) Chiriile stabilite și încasate ca urmare a închirierii spațiilor prevăzute la alin. (1) și (2) se virează integral la bugetul de stat.

Art. 18. -

Din taxele de la studenții și cursanții străini, încasate în baza art. 92 alin. (4) din Legea nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se constituie un fond la dispoziția ministrului educației, cercetării și inovării, pentru situații speciale și neprevăzute, având un cuantum de cel puțin 5% din încasările în valută.

Art. 19. -

(1) Inspectoratele școlare județene, respectiv al municipiului București asigură activitatea de distribuire a manualelor școlare către unitățile de învățământ din subordine, ca activitate organizată pe lângă acestea, finanțată din venituri proprii.

(2) Veniturile înregistrate din activitatea prevăzută la alin. (1) vor fi obținute de la operatorii economici care și-au asumat obligația de a edita, tipări și difuza manualele școlare sau vor fi virate direct de Ministerul Educației, Cercetării și Inovării, în cazul în care prin contractul cu acești operatori economici s-au prevăzut reținerea și virarea de către Ministerul Educației, Cercetării și Inovării a sumelor aferente difuzării manualelor școlare de la inspectoratele școlare la unitățile de învățământ.

(3) Cheltuielile curente și de capital aferente activității prevăzute la alin. (1) se suportă din veniturile prevăzute la alin. (2).

(4) Disponibilitățile existente în cont la finele anului se reportează și se utilizează în anul următor pentru destinațiile prevăzute la alin. (3).

Art. 20. -

(1) Agenția de Administrare a Rețelei Naționale de Informatică pentru Educație și Cercetare trece din subordinea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică în subordinea Ministerului Educației Cercetării și Inovării.

(2) Alineatul (3) al articolului 5 din Hotărârea Guvernului nr. 1.609/2008 privind înființarea Agenției de Administrare a Rețelei Naționale de Informatică pentru Educație și Cercetare prin reorganizarea Oficiului pentru Administrare și Operare al Infrastructurii de Comunicații de Date "Roedunet", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 847 din 16 decembrie 2008, se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Numirea directorului general al Agenției se face prin ordin al ministrului educației, cercetării și inovării, pe baza rezultatelor concursului organizat în condițiile legii. Directorul general al Agenției numește directorul tehnic și șefii unităților fără personalitate juridică, în condițiile legii."

(3) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă numărul curent 9 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.449/2005 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.101 din 7 decembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 21. -

Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 22. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 277 din 25 aprilie 2007, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul educației, cercetării și inovării,
Ecaterina Andronescu
Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
Marian Sârbu
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Pogea

București, 29 ianuarie 2009.

Nr. 51.

ANEXA Nr. 1*) Modificări (1)

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
A MINISTERULUI EDUCAȚIEI, CERCETĂRII ȘI INOVĂRII

                             ┌────────────────────┐       Numărul maxim de posturi: 460
                             │   MINISTRU   │       exclusiv demnitarii și posturile
                             ├────────────────────┤       aferente cabinetului ministrului
                             │ Cabinet Ministru │
                             └──────────┬─────────┘
                    ┌────────────────────┐    │    ┌─────────────────────────┐
                    │Consilier Diplomatic├───────┼───────┤Serviciul Relații Publice│
                    └────────────────────┘    │    └─────────────────────────┘
        ┌──────────────┐                  │                 ┌───────────────────┐
        │Direcția Audit├────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ Direcția Generală │
        └──────────────┘                  │                 │Juridică și Control│
                                  │                 └───────────────────┘
     ┌───────────────────┬──────────────────┬───────────────────┼───────────────────┬───────────────────┐
┌────────┴───────┐ ┌────────┴───────┐ ┌───────┴────────┐ ┌───────┴────────┐ ┌───────┴────────┐ ┌───────┴────────┐
│SECRETAR DE STAT│ │SECRETAR DE STAT│ │SECRETAR DE STAT│ │SECRETAR GENERAL│ │SECRETAR DE STAT│ │  Președinte  │
└────────┬───────┘ └────────┬───────┘ └───────┬────────┘ └───────┬────────┘ └───────┬────────┘ │ Autoritatea  │
┌────────┴───────┐ ┌────────┴───────┐ ┌───────┴────────┐ ┌───────┴────────┐ ┌───────┴────────┐ │Națională pentru│
│Cabinet Secretar│ │Cabinet Secretar│ │Cabinet Secretar│ │Secretar General│ │Cabinet Secretar│ │  Cercetare  │
│  de Stat   │ │  de Stat   │ │  de Stat   │ │  Adjunct   │ │  de Stat   │ │ Științifică  │
└────────────────┘ └────────────────┘ └────────────────┘ └───────┬────────┘ └────────────────┘ └────────────────┘
  ┌───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬┴──────┬────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
┌──┴──┐ ┌──┴──┐ ┌──┴──┐ ┌──┴──┐ ┌──┴──┐ ┌──┴──┐ ┌──┴──┐ ┌──┴──┐ ┌──┴──┐ ┌──┴──┐   ┌──┴──┐ ┌──┴──┐ ┌──┴──┐ ┌──┴──┐ ┌──┴──┐
│ A │ │ B │ │ C │ │ D │ │ E │ │ F │ │ G │ │ H │ │ I │ │ J │   │ K │ │ L │ │ M │ │ N │ │ O │
└──┬──┘ └─────┘ └──┬──┘ └─────┘ └──┬──┘ └──┬──┘ └──┬──┘ └─────┘ └──┬──┘ └──┬──┘   └──┬──┘ └─────┘ └─────┘ └─────┘ └─────┘
  │      ┌──┴──┐      │  ┌──┴──┐  │        │  ┌──┴──┐  ┌────┼────┐
  v      v   v      v  v   v  v        v  v   v  v  V  v
 ┌───┐    ┌───┐ ┌───┐    ┌───┐┌───┐ ┌───┐┌───┐      ┌───┐ ┌───┐┌───┐┌───┐┌───┐┌───┐
 │A.1│    │C.1│ │C.2│    │E.1││F.1│ │F.2││G.1│      │I.1│ │J.1││J.2││K.1││K.2││K.3│
 └───┘    └───┘ └───┘    └───┘└───┘ └───┘└───┘      └───┘ └───┘└───┘└───┘└───┘└───┘

A. Direcția Generală Învățământ Superior

A.1. Direcția Strategii de Finanțare Instituțională

B. Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor

C. Direcția Generală Educație Timpurie, Școli, Performanță și Programe

C.1. Direcția Evaluare Inspecție Școlară

C.2. Direcția Monitorizarea și Modernizarea Rețelei Școlare

D. Direcția Acreditarea, Evaluarea și Performanța în Cariera Didactică

E. Direcția Generală Formare Continuă

E.1. Direcția Strategii pentru Dezvoltare în Cariera Didactică și Învățare pe Tot Parcursul Vieții

F. Direcția Generală Învățământ în Limbile Minorităților și Relația cu Parlamentul

F.1. Direcția Politici pentru Minorități

F.2. Direcția Relația cu Parlamentul

G. Direcția Generală Strategii privind Corelarea Sistemului de Învățământ cu Piața Muncii

G.1. Direcția Relația cu Partenerii Sociali - Sindicate, Părinți, Patronate, ONG-uri

H. Direcția Studenți Internaționali

I. Direcția Generală Afaceri Europene și Relații Internaționale

I.1. Direcția Afaceri Europene

J. Direcția Centrală Buget - Finanțe, Patrimoniu și Investiții

J.1. Direcția Buget - Finanțe

J.2. Direcția Patrimoniu și Investiții

K. Direcția Generală Informatizare și Resurse

K.1. Direcția Informatizare și Resurse Umane

K.2. Direcția Logistică

K.3. Direcția Biblioteci

L. Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă

M. Unitatea de Management al Proiectelor pentru Modernizarea Rețelei Școlare și Universitare

N. OI POSDRU - Funcționează la nivel de Direcție Generală

O. Unitatea de Management al Proiectelor Finanțate din Fonduri Structurale

ANEXA Nr. 2

CONSILII ȘI COMISII CONSULTATIVE
ale Ministerului Educației, Cercetării și Inovării

Nr. crt. Denumirea consiliului/comisiei consultativ/consultative Sursa de finanțare
I. Consiliul Național pentru Reformă a Învățământului Bugetul de stat
II. Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare Bugetul de stat
III. Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior Bugetul de stat
IV. Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar de Stat Bugetul de stat
V. Consiliul Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior Bugetul de stat
VI. Consiliul Național al Bibliotecilor Venituri proprii
VII. Consiliul Național al Rectorilor Venituri proprii

ANEXA Nr. 3 Modificări (1)

INSTITUȚIILE ȘI UNITĂȚILE
care funcționează în subordinea sau în coordonarea Ministerului
Educației, Cercetării și Inovării, exceptând unitățile de cercetare
științifică și unitățile care funcționează în subordinea
Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică

A. Instituții de învățământ și alte unități subordonate sau în coordonare

Nr. crt. Denumirea unității Sursa de finanțare
I. Inspectorate școlare județene și Inspectoratul Școlar al Municipiului București - servicii publice deconcentrate ale Ministerului Educației, Cercetării și Inovării, în a căror subordine funcționează unitățile conexe, unități pentru activitatea extrașcolară și cluburi sportive școlare Bugetul de stat
II. Instituții de învățământ superior de stat:
1. Universitatea "Politehnica" din București Venituri proprii
2. Universitatea Tehnică de Construcții București Venituri proprii
3. Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" din București Venituri proprii
4. Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București Venituri proprii
5. Universitatea din București Venituri proprii
6. Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din București Venituri proprii
7. Academia de Studii Economice din București Venituri proprii
8. Universitatea Națională de Muzică din București Venituri proprii
9. Universitatea de Arte din București Venituri proprii
10. Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică "Ion Luca Caragiale" din București Venituri proprii
11. Academia Națională de Educație Fizică și Sport din București Venituri proprii
12. Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București Venituri proprii
13. Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia Venituri proprii
14. Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad Venituri proprii
15. Universitatea din Bacău Venituri proprii
16. Universitatea de Nord din Baia Mare Venituri proprii
17. Universitatea "Transilvania" din Brașov Venituri proprii
18. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Venituri proprii
19. Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca Venituri proprii
20. Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca Venituri proprii
21. Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" din Cluj-Napoca Venituri proprii
22. Academia de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca Venituri proprii
23. Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca Venituri proprii
24. Universitatea "Ovidius" din Constanța Venituri proprii
25. Universitatea Maritimă din Constanța Venituri proprii
26. Universitatea din Craiova Venituri proprii
27. Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova Venituri proprii
28. Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați Venituri proprii
29. Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași Venituri proprii
30. Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași Venituri proprii
31. Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași Venituri proprii
32. Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" din Iași Venituri proprii
33. Universitatea de Arte "George Enescu" din Iași Venituri proprii
34. Universitatea din Oradea Venituri proprii
35. Universitatea din Petroșani Venituri proprii
36. Universitatea din Pitești Venituri proprii
37. Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești Venituri proprii
38. Universitatea "Eftimie Murgu" din Reșița Venituri proprii
39. Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu Venituri proprii
40. Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava Venituri proprii
41. Universitatea "Valahia" din Târgoviște Venituri proprii
42. Universitatea "Constantin Brâncuși" din Târgu Jiu Venituri proprii
43. Universitatea "Petru Maior" din Târgu Mureș Venituri proprii
44. Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș Venituri proprii
45. Universitatea de Artă Teatrală din Târgu Mureș Venituri proprii
46. Universitatea "Politehnica" din Timișoara Venituri proprii
47. Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului din Timișoara Venituri proprii
48. Universitatea de Vest din Timișoara Venituri proprii
49. Universitatea de Medicină și Farmacie "Victor Babeș" din Timișoara Venituri proprii
III. Biblioteci centrale universitare și pedagogice:
1. Biblioteca Centrală Universitară din București Bugetul de stat
2. Biblioteca Centrală Universitară "Mihai Eminescu" din Iași Bugetul de stat
3. Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" din Cluj-Napoca Bugetul de stat
4. Biblioteca Centrală Universitară "Eugen Todoran" din Timișoara Bugetul de stat
5. Biblioteca Pedagogică Națională "I.C. Petrescu" din București Bugetul de stat
IV. Comisia Națională a României pentru UNESCO Bugetul de stat
V. Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior și a Cercetării Științifice Universitare Bugetul de stat
VI. Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar Bugetul de stat
VII. Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale Bugetul de stat
VIII. Centrul Național pentru Burse de Studii în Străinătate Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
IX. Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
X. Federația Sportului Școlar și Universitar Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
XI. Centrul Național de Formare a Personalului din Învățământul Preuniversitar Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
XII. Centrul pentru Formarea Continuă în Limba Germană (Mediaș) Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
XIII. Agenția Națională pentru Calificările din Învățământul Superior și Parteneriat cu Mediul Economic și Social - ACPART Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
XIV. Secretariatul Național Român al Rețelei Universităților de la Marea Neagră Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
XV. Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar Venituri proprii
XVI. Corul Național de Cameră "Madrigal" Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
XVII. Agenția de Administrare a Rețelei Naționale de Informatică pentru Educație și Cercetare Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat

B. Alte unități aflate în subordinea Ministerului Educației, Cercetării și Inovării

XVIII. Casele universitarilor

Nr. crt. Denumirea unității Sursa de finanțare
1. Casa Universitarilor din București Venituri proprii
2. Casa Universitarilor din Cluj-Napoca Venituri proprii
3. Casa Universitarilor din Iași Venituri proprii
4. Casa Universitarilor din Brașov Venituri proprii
5. Casa Universitarilor din Craiova Venituri proprii

C. Alte unități aflate în coordonarea Ministerului Educației, Cercetării și Inovării

Denumirea unității Sursa de finanțare
Regia Autonomă "Editura Didactică și Pedagogică" Venituri proprii

ANEXA Nr. 4

CLUBURI SPORTIVE STUDENȚEȘTI
care funcționează în subordinea directă a Ministerului Educației,
Cercetării și Inovării

Nr. crt. Denumirea unității Sursa de finanțare
1. Clubul "Sportul Studențesc" din București Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
2. Clubul Sportiv "Academia Națională de Educație Fizică și Sport" din București Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
3. Clubul Sportiv "Universitatea" din Timișoara Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
4. Clubul Sportiv "Universitatea" din Cluj-Napoca Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
5. Clubul Sportiv "Universitatea" din Craiova Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
6. Clubul Sportiv "Universitatea" din Galați Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
7. Clubul Sportiv "Universitatea" din Brașov Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
8. Clubul Sportiv "Politehnica" din Iași Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
9. Clubul Sportiv "Știința" din Bacău Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
10. Clubul Sportiv "Știința" din Petroșani Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
11. Clubul Sportiv "Știința" din Constanța Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
12. Clubul Sportiv "Știința" din Baia Mare Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
13. Clubul Sportiv Universitar din Sibiu Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
14. Clubul Sportiv Universitar din Ploiești Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
15. Clubul Sportiv Universitar din Târgu Mureș Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
16. Clubul Sportiv Universitar din Oradea Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
17. Clubul Sportiv Universitar din Pitești Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
18. Clubul Sportiv Studențesc "Medicina" din Timișoara Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
19. Clubul Sportiv Universitar din Suceava Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
20. Clubul Sportiv Universitar din Reșița Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
21. Clubul Sportiv Universitar din Târgoviște Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
22. Clubul Sportiv Universitar din Arad Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
23. Clubul Sportiv Universitar din Alba Iulia Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat

ANEXA Nr. 5

INSTITUȚIILE ȘI UNITĂȚILE
de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare care
funcționează în subordinea directă a Ministerului
Educației, Cercetării și Inovării

Nr. crt. Denumirea unității Sursa de finanțare
1. Institutul de Științe ale Educației Bugetul de stat
2. Centrul European UNESCO pentru Învățământul Superior (CEPES) Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
3. Institutul Limbii Române Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
4. Centrul de Cercetări Biologice din Jibou Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
Modificări (1)

NOTĂ:

1. Numărul maxim de posturi pentru unitățile și activitățile din subordinea Ministerului Educației, Cercetării și Inovării, finanțate integral de la bugetul de stat, este de 10.486. Modificări (1)

2. Numărul maxim de posturi pentru unitățile din structura Ministerului Educației, Cercetării și Inovării, finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, este de 4.844. Modificări (1)

ANEXA Nr. 6

ORGANE DE SPECIALITATE
ale administrației publice centrale de cercetare științifică, dezvoltare
tehnologică și inovare care funcționează în subordinea Ministerului
Educației, Cercetării și Inovării

Nr. crt. Denumirea unității Sursa de finanțare
1. Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică Bugetul de stat

NOTĂ:

Numărul maxim de posturi pentru unitățile din subordinea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică, finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, este de 45. Modificări (1)

ANEXA Nr. 7

PARCUL AUTO
al Ministerului Educației, Cercetării și Inovării pentru
activități specifice

Nr. crt. Activitatea Tipul mijlocului de transport Numărul maxim - bucăți - Consumul maxim de carburanți/autovehicul - litri/lună -
1. Proiectul privind învățământul rural - autoturism pentru unitatea centrală 2 450
- autoturism de teren 3 450
- laborator didactic mobil pentru fiecare inspectorat școlar 41 450
2. Proiectul privind reabilitarea infrastructurii școlare - autoturism pentru unitatea centrală 2 450
- autoturism pentru unitatea teritorială 7 450
3. Monitorizare și inspecție - autoturism 10 450
- microbuz 3 450
4. Programul PHARE RO0104.02 "Accesul la educație al grupurilor dezavantajate, cu focalizare pe romi" - autoturism 1 450
- microbuz 1 450
5. OI POS DRU - autoturism pentru unitatea centrală 2 450
- autoturism pentru unitatea teritorială 8 450

NOTĂ:

Cheltuielile cu exploatarea, carburanții, întreținerea și asigurările autovehiculelor utilizate în cadrul programelor/proiectelor cu finanțare internațională se suportă din costurile operaționale ale programelor/proiectelor respective.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...