Art 4 | Hotărâre 4/2009

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 4/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Art. 4. -

Ministerul Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri exercită următoarele atribuții:

A. cu caracter general:

1. fundamentează și elaborează programul de reforme economico-sociale ale Guvernului în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii, cooperației, comerțului, mediului de afaceri și profesiilor liberale, cu excepția profesiilor liberale aflate în competența altor instituții;

2. îndeplinește atribuții privind eliberarea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru societățile comerciale din domeniul comerțului interior;

3. elaborează și propune spre adoptare Guvernului proiecte de acte normative în domeniile sale de activitate și avizează proiectele de acte normative ale altor organe ale administrației publice centrale de specialitate, care au impact asupra domeniilor sale de activitate;

4. elaborează, actualizează și monitorizează planuri de acțiuni pentru mediul de afaceri;

5. asigură aplicarea acquis-ului comunitar sau, după caz, armonizează legislația națională în domeniile întreprinderilor mici și mijlocii, cooperației, comerțului și drepturilor de proprietate industrială;

6. reprezintă Guvernul României în relația cu Uniunea Europeană și cu alte organizații internaționale, pentru elaborarea de politici, proiecte și programe privind domeniile sale de activitate;

7. fundamentează și propune proiectul de buget pentru alocarea resurselor financiare necesare funcționării ministerului, precum și realizării politicilor, strategiilor, proiectelor și programelor în domeniul său de activitate, potrivit legii;

8. îndeplinește atribuțiile de organism intermediar în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii, conform acordului de delegare încheiat prin acordul părților cu Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial "Creșterea competitivității economice";

9. elaborează, actualizează, implementează și monitorizează Planul de acțiuni pentru mediul de afaceri;

10. propune și derulează acțiuni pentru elaborarea, adaptarea și implementarea instrumentelor de identificare și măsurare a costurilor administrative, impuse de reglementările mediului de afaceri, în concordanță cu metodologiile și practicile internaționale de identificare, măsurare și reducere a barierelor administrative;

11. organizează și participă la derularea sondajelor periodice în vederea evaluării impactului reglementărilor administrative și procedurale asupra climatului afacerilor, utilizând expertiza, metodologia și instrumentele preluate de la organizații și organisme internaționale în domeniul cercetărilor de piață;

12. inițiază, propune, implementează, coordonează și monitorizează acțiuni în domeniul reducerii barierelor administrative;

13. colaborează direct pe proiecte specifice și în regim permanent cu organizații și organisme internaționale (Banca Mondială, Comisia Europeană, Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică), asigurând coordonarea programelor și activităților desfășurate împreună cu acestea, în legatură cu mediul de afaceri;

14. identifică și testează metode de îmbunătățire a mediului de afaceri, pentru asigurarea transparenței administrative, elaborării și implementării unor coduri de bune practici, încurajarea și sprijinirea inițiativei antreprenoriale și altele asemenea;

15. sprijină activitatea asociațiilor profesionale, patronale și sindicale din domeniile sale de activitate și asigură dialogul permanent cu acestea, cu mass-media și cu societatea civilă, în scopul informării reciproce și al perfecționării cadrului legislativ existent;

16. primește și rezolvă sau, după caz, transmite spre soluționare celor în drept, potrivit competențelor, sesizările persoanelor fizice și juridice, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 233/2002;

17. colaborează cu celelalte ministere și autorități ale administrației publice centrale, autorități ale administrației publice locale, cu alte instituții publice, precum și cu persoane juridice și fizice;

18. solicită informații de la celelalte organe ale administrației publice centrale, de la autoritățile administrației publice locale, de la alte instituții și autorități publice, precum și de la societățile comerciale la care statul este acționar sau asociat, acestea având obligația de a furniza datele solicitate;

19. asigură protecția informațiilor clasificate, prevenirea și combaterea terorismului, implementarea prevederilor legislației Uniunii Europene și a Organizației Tratatului Atlanticului de Nord în domeniile sale de competență, prin activități specifice, în condițiile legii;

20. îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin acte normative pentru domeniul său de activitate, precum și pe cele conferite expres sau care decurg din acorduri internaționale la care România este parte;

B. în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii:

1. elaborează, implementează și monitorizează programe pentru stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii și a societăților cooperative, precum și pentru creșterea competitivității și eficienței acestora în condițiile mediului concurențial și al fenomenelor specifice economiei de piață;

2. elaborează criteriile, prioritățile și procedurile necesare în vederea desfășurării programelor și proiectelor activităților specifice, după caz;

3. derulează sau coordonează programe și proiecte cu finanțare externă, prin înființare de unități de management de proiect;

4. participă, împreună cu alte organe ale administrației publice de specialitate, la elaborarea și implementarea politicilor, proiectelor și programelor de cercetare, inovare și transfer de tehnologie în domeniile sale de activitate;

5. coordonează cooperarea în cadrul programelor Uniunii Europene și ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică a proiectelor și programelor din domeniul întreprinderilor mici și mijlocii;

6. reprezintă statul în exercițiul tuturor drepturilor și îndeplinirea tuturor obligațiilor ce îi revin în calitate de acționar unic al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii - S.A.; Modificări (1)

7. reprezintă statul în exercițiul tuturor drepturilor și îndeplinirea tuturor obligațiilor ce îi revin în calitate de acționar la fondurile locale de garantare;

8. exercită funcțiile de coordonare și control privind Fundația de postprivatizare și asigură reprezentarea intereselor acesteia în cadrul unor organe, organizații, instituții și autorități;

C. în domeniul comerțului:

1. fundamentează și promovează interesele economicocomerciale ale României în cadrul instituțiilor comunitare abilitate prin actele constitutive ale Uniunii Europene pentru elaborarea politicii comerciale comune, a politicilor de liberalizare a comerțului în cadru multilateral, desfășurate sub egida Organizației Mondiale de Comerț, sau la nivel regional și bilateral;

2. coordonează și urmărește respectarea implementării politicii comerciale comunitare în România, în conformitate cu reglementările Uniunii Europene cu aplicabilitate în statele membre și cu Tratatul de aderare;

3. urmărește și controlează aplicarea convențiilor și acordurilor internaționale din domeniile sale de competență, ținând seama de statutul României de membru al Uniunii Europene sau de membru al altor structuri ori organisme internaționale;

4. asigură consultarea și cooperarea cu alte instituții guvernamentale și neguvernamentale și ale mediului de afaceri cu privire la strategia, negocierile, pregătirea, adoptarea și aplicarea la nivel comunitar a măsurilor de politică comercială comună;

5. reprezintă interesele statului roman în diferite organe și organisme internaționale, în conformitate cu acordurile și convențiile la care România este parte și cu alte înțelegeri stabilite în acest scop, și dezvoltă relații de colaborare cu organe și organizații similare din alte state și cu organizații regionale și internaționale ce interesează domeniul său de activitate;

6. mediatizează, acordă consultanță și sprijină operatorii economici cu privire la valorificarea în comerțul cu țările terțe a oportunităților și avantajelor rezultate din angajamentele asumate de Uniunea Europeană în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului și/sau prin acordurile de comerț liber sau de parteneriat economic, încheiate la nivel regional ori bilateral, care înglobează componente de comerț și alte oportunități de afaceri;

7. promovează interesele comerciale ale României în relațiile cu alte state și cu organizațiile economice la nivel mondial, inițiază și promovează proiecte de acorduri și înțelegeri pentru dezvoltarea expansiunii economice pe terțe piețe, inclusiv pentru recâștigarea celor din zona Comunității Statelor Independente, Balcani, Asia, Africa și America Latină, conform competențelor naționale, ca membru al Uniunii Europene;

8. face propuneri și negociază direct, conform competențelor naționale, sau participă la negocierea și încheierea de tratate, acorduri și alte înțelegeri internaționale cu caracter economic sau pentru stabilirea cadrului juridic național și, respectiv, comunitar, necesar dezvoltării schimburilor comerciale;

9. asigură aplicarea programelor rezultate din acordurile și convențiile internaționale bilaterale și multilaterale în domeniul economic la care România este parte, conform competențelor naționale și în corelație cu politica Uniunii Europene;

10. asigură managementul Strategiei naționale de export a României, conform legislației în vigoare, în parteneriat cu mediile de afaceri interesate;

11. dezvoltă forme de parteneriat și dialog structurat în domeniile specifice de activitate cu structurile asociative ale mediilor de afaceri reprezentative la nivel național, respectiv patronatele și asociațiile profesionale, precum și cu camerele de comerț și industrie;

12. asigură organizarea și participarea la misiuni economice, târguri și expoziții internaționale în scopul promovării exporturilor de produse și servicii românești;

13. coordonează organizarea sesiunilor comisiilor mixte guvernamentale de cooperare economică și tehnică, face propuneri privind programul anual de sesiuni și al președinților părții române în comisiile mixte, propune spre aprobare Guvernului mandatul delegațiilor participante; participă prin delegați proprii la sesiunile comisiilor mixte, atât în țară, cât și în străinătate; elaborează și supune spre aprobare Guvernului rapoartele desfășurării sesiunilor și planurile de măsuri pentru punerea în aplicare a celor convenite;

14. oferă și asigură operatorilor economici, la solicitarea acestora, informații de piață și oportunități de afaceri, precum și servicii de consultanță privind accesul pe piețele externe și acordă asistență de specialitate în procesul antamării unor operațiuni de cooperare în țară și în străinătate;

15. coordonează și asigură buna funcționare a activității reprezentanțelor economice ale României în străinătate și cooperează cu cele acreditate în România, pentru identificarea și concretizarea unor proiecte și pentru promovarea relațiilor economice și a cooperării internaționale;

16. participă la dialogul cu instituțiile financiare internaționale și acționează pentru concretizarea în domeniul său de activitate a unor proiecte de cooperare și de atragere a investitorilor străini și români în vederea implementării de proiecte și programe naționale, regionale sau internaționale de interes pentru România;

17. sprijină, în condițiile legii, acțiunile coordonate de Ministerul Finanțelor Publice pentru recuperarea creanțelor României rezultate din operațiuni comerciale și de cooperare economică derulate înainte de 31 decembrie 1989;

18. asigură funcția de autoritate națională pentru aplicarea reglementărilor comunitare privind eliberarea de documente de import și, după caz, de export în relațiile de comerț dintre Uniunea Europeană și țări terțe, pentru produse aflate în domeniul său de competență;

19. eliberează, în condițiile legii, autorizații de funcționare în România a reprezentanțelor societăților comerciale și organizațiilor comerciale străine;

20. participă, împreună cu alte organe ale administrației publice cu atribuții în domeniu și organizații neguvernamentale, și coordonează elaborarea de strategii în domeniul dezvoltării comerțului interior și al protecției consumatorului;

21. participă la elaborarea politicilor în vederea dezvoltării distribuției produselor și serviciilor de piață și asigură implementarea acestora;

22. realizează, împreună cu organele administrației publice locale, baza de date la nivel național privind structurile de distribuție existente;

23. elaborează, propune Guvernului spre aprobare și implementează programe pentru dezvoltarea și susținerea activității comerciale și de prestări de servicii de piață;

24. asigură, prin Centrul de Formare și Management pentru Comerț, formarea profesională continuă și pregătirea profesională a lucrătorilor din domeniul comerțului și al prestărilor de servicii de piață; Modificări (1)

25. participă, împreună cu alte organe ale administrației publice de specialitate, și coordonează elaborarea strategiilor și programelor referitoare la dezvoltarea pieței de desfacere la intern și urmărește implementarea lor;

26. urmărește și sprijină, în condițiile legii, păstrarea climatului de concurență loială, protejarea intereselor consumatorilor de produse și servicii și ale operatorilor economici pe piața internă;

27. asigură elaborarea și implementarea programelor și proiectelor de promovare a sistemelor moderne de distribuție și a calității bunurilor de consum;

28. organizează activitatea de prelucrare și gestionare de informații și date în domeniul său de activitate;

29. elaborează materiale promoționale și publicații de specialitate în domeniul său de activitate;

D. în domeniul mediului de afaceri și profesiilor liberale:

1. elaborează, împreună cu organismele statului în a căror componență se află profesiile liberale, proiecte de acte normative pentru reglementarea activității și funcționarea acestora;

2. colaborează cu celelalte instituții ale statului care au competențe în domeniul profesiilor liberale;

3. asigură armonizarea cadrului legislativ național cu prevederile europene în domeniul mediului de afaceri;

4. implementează politicile în domeniul mediului de afaceri în scopul respectării recomandărilor și anagajamentelor cu privire la "reforma reglementărilor" formulate de Comisia Europeană și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică - O.E.C.D - Investment Compact;

5. asigură îndeplinirea obiectivelor stabilite de Comisia Europeană prin Programul de acțiune, în vederea reducerii constrângerilor și a barierelor administrative în Uniunea Europeană;

6. asigură identificarea, măsurarea și optimizarea costurilor administrative impuse de reglementările cu impact asupra derulării afacerilor și acționează direct sau în cooperare cu celelalte autorități interesate pentru reducerea acestora;

E. în domeniul proprietății industriale, invențiilor și mărcilor:

1. promovează politica de sprijin al invențiilor în România;

2. dezvoltă infrastructuri eficiente și echilibrate de luptă împotriva contrafacerii și pirateriei;

3. elaborează strategia postaderare în domeniul proprietății intelectuale.

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 4/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Hotărâre 4/2009:
Art 1
Art 2
Art 3
Art 4
Art 5
Art 6
Art 7
Art 8
Art 9
Art 10
Art 11
Art 12
Art 13
Art 14
;
se încarcă...