Unități subordonate sau sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice | Hotărâre 34/2009

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CAPITOLUL III Conducerea Ministerului Finanțelor Publice CAPITOLUL V Dispoziții finale

CAPITOLUL IV Unități subordonate sau sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice

Art. 13. - Practică judiciară (1)

(1) Unitățile aflate în subordinea sau sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(2) În subordinea Ministerului Finanțelor Publice se organizează și funcționează Agenția Națională de Administrare Fiscală, organ de specialitate al administrației publice centrale, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată de la bugetul de stat și din venituri proprii, în condițiile legii. Practică judiciară (2)

(3) În subordinea Ministerului Finanțelor Publice se organizează și funcționează Comisia Națională de Prognoză, ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, finanțat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice.

(4) În subordinea Ministerului Finanțelor Publice se organizează și funcționează Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, finanțat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice. Practică judiciară (5)

(5) În subordinea Ministerului Finanțelor Publice funcționează Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor, precum și Comisia specială de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România și Comisia specială de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România. Practică judiciară (1)

(6) Organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, a Gărzii Financiare, a Autorității Naționale a Vămilor, a Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților și a Comisiei Naționale de Prognoză, a Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor, a Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România și a Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România se stabilesc prin hotărâre a Guvernului sau prin alte acte normative.

Art. 14. -

Componența Comisiei fiscale centrale se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice și este formată din specialiști din cadrul ministerului și al Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Art. 15. -

(1) Structurile de specialitate din cadrul unităților subordonate și al structurilor subordonate acestora, care au corespondent la nivelul ministerului, se află în coordonarea metodologică a structurilor de specialitate din cadrul aparatului propriu al ministerului, pentru îndeplinirea atribuțiilor și responsabilităților ministerului.

(2) Ministerul asigură, prin direcțiile de specialitate care au corespondent în structuri din cadrul tuturor unităților subordonate, participarea unui specialist din aparatul propriu la concursurile organizate pentru ocuparea funcțiilor din cadrul structurilor respective, la solicitarea acestora.

Art. 16. - Modificări (1)

Persoanele cu funcții publice de conducere specifice de trezorier-șef din cadrul direcțiilor generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București, de trezorier-șef adjunct din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București, precum și de șef administrație adjunct - trezorerie și contabilitate publică din cadrul administrațiilor finanțelor publice municipale și ale sectoarelor municipiului București se numesc prin ordin al ministrului finanțelor publice, în condițiile legii.

Art. 17. -

(1) Ministerul Finanțelor Publice are în dotare un parc auto, potrivit dispozițiilor legale în vigoare, iar pentru activități specifice, numărul de mijloace de transport și consumul de carburanți sunt prevăzute în anexa nr. 3.

(2) Persoanele care prin lege au dreptul de a utiliza mijloacele de transport din dotarea Ministerului Finanțelor Publice, precum și persoanele care desfășoară activități specifice pot folosi mijloacele de transport din parcul propriu al Ministerului Finanțelor Publice, în baza permisului de conducere pe care îl posedă, cu aprobarea prealabilă a ordonatorului principal de credite.

Art. 18. -

(1) Ministerul Finanțelor Publice și toate unitățile aflate în structura sau în subordinea sa pot închiria spații pentru necesități proprii, în condițiile legii.

(2) Ministerul Finanțelor Publice și toate unitățile aflate în subordinea sa pot închiria unor operatori economici sau pot da în folosință gratuită altor instituții de utilitate publică spații situate în imobilele proprietate publică sau privată a statului, în care își desfășoară activitatea și pe care le administrează, în condițiile legii, în următoarele scopuri:

a) organizarea bufetelor de incintă;

b) instalarea de automate pentru băuturi calde și reci;

c) instalarea de mijloace de comunicații;

d) afișarea reclamelor de publicitate;

e) prestarea de servicii de copiere pentru contribuabili;

f) comercializarea timbrelor fiscale, a tipizatelor sau a presei;

g) pentru activități de învățământ superior;

h) pentru activități ale autorităților și instituțiilor publice din administrația publică centrală și locală;

i) pentru activități care au legătură cu activitatea Ministerului Finanțelor Publice.

(3) Închirierea spațiilor situate în imobilele proprietate publică sau privată a statului se realizează cu respectarea următoarelor principii:

a) libera concurență;

b) transparența;

c) tratamentul egal;

d) confidențialitatea.

(4) Unitățile aflate în subordinea Ministerului Finanțelor Publice pot organiza, pe proprie răspundere, procedurile legale pentru închirierea sau darea în folosință gratuită a spațiilor prevăzute la alin. (2).

Art. 19. -

Chiriile stabilite și încasate ca urmare a închirierii spațiilor prevăzute la art. 18 alin. (2) se virează integral la bugetul de stat.

Art. 20. -

(1) Spațiile prevăzute la art. 18 alin. (2) se dau în folosință gratuită prin protocol încheiat între instituțiile de utilitate publică ce primesc spațiile în folosință gratuită și Ministerul Finanțelor Publice sau unitățile aflate în subordinea acestuia, după caz.

(2) Utilitățile și cota-parte pentru cheltuielile de funcționare aferente spațiilor date în folosință gratuită, în condițiile art. 18 alin. (2), se asigură de instituțiile beneficiare și se reglementează prin protocol.

Art. 21. -

Ministerul Finanțelor Publice este abilitat să dețină și să administreze prin unitățile subordonate spații de cazare și pentru instruirea personalului propriu ce urmează forme de pregătire-instruire organizate de Școala de Finanțe Publice și Vamă.

Art. 22. -

Fondurile necesare procurării bunurilor ce echipează spațiile de cazare-instruire, precum mobilier, cazarmament, obiecte de inventar specifice și altele asemenea, și pentru plata serviciilor necesare se prevăd și se asigură din bugetul Ministerului Finanțelor Publice sau al unităților subordonate.

Art. 23. -

Unitățile din subordinea ministerului, care administrează spații în care funcționează centre zonale ale Școlii de Finanțe Publice și Vamă, pot angaja prin contracte-cadru, cu avizul prealabil al ministerului, în condițiile legii, servicii de tip hotelier, respectiv de curățenie-întreținere spații, spălat-călcat lenjerie, servire masă și alte servicii necesare pentru cursanți cu operatorii economici specializați. Plata acestor servicii se va face de fiecare cursant, în condițiile legii.

Art. 24. - Practică judiciară (1)

(1) Prefecturile împreună cu consiliile județene, Consiliul General al Municipiului București și consiliile locale vor acorda sprijin prin asigurarea spațiilor corespunzătoare pentru desfășurarea activității unităților din teritoriu subordonate Ministerului Finanțelor Publice.

(2) În localitățile în care unitățile teritoriale subordonate Ministerului Finanțelor Publice nu dispun de spații corespunzătoare, consiliile locale vor sprijini aceste unități prin asigurarea, în condițiile legii, de amplasamente în vederea construirii de sedii proprii.

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...