Guvernul României

Hotărârea nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice

Modificări (18), Referințe (284), Reviste (10), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 52 din 28 ianuarie 2009.

În vigoare de la 28 ianuarie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 8 și al art. 19 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I Dispoziții generale și principalele funcții și atribuții

Art. 1 - Jurisprudență

(1) Ministerul Finanțelor Publice se organizează și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, care aplică strategia și Programul de guvernare în domeniul finanțelor publice. Jurisprudență

(2) Ministerul Finanțelor Publice este minister cu rol de sinteză. Jurisprudență

(3) Sediul principal al Ministerului Finanțelor Publice este în municipiul București, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5. Ministerul Finanțelor Publice își poate desfășura activitatea și în alte sedii deținute potrivit legii. Modificări (1)

Art. 2. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Ministerul Finanțelor Publice aplică Programul de guvernare și contribuie la elaborarea și implementarea strategiei în domeniul finanțelor publice, în exercitarea administrării generale a finanțelor publice, asigurând utilizarea pârghiilor financiare, în concordanță cu cerințele economiei de piață și pentru stimularea inițiativei operatorilor economici.

(2) Ministerul Finanțelor Publice îndeplinește următoarele funcții:

a) de strategie, prin care se asigură, în conformitate cu politica financiară a Guvernului și cu normele Uniunii Europene, elaborarea strategiei în domeniile de activitate specifice ministerului: fiscal, bugetar, contabilitate publică, reglementări contabile, datorie publică, coordonarea și administrarea asistenței financiare nerambursabile, coordonarea și administrarea instrumentelor structurale, controlul financiar public intern, sisteme de management financiar și control, coordonarea și verificarea achizițiilor publice, domenii reglementate specific; Modificări (3)

b) de reglementare și sinteză, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ și instituțional necesar pentru realizarea obiectivelor strategice în domeniul finanțelor publice;

c) de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului român și al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern și extern în domeniul său de activitate și în limitele stabilite prin actele normative în vigoare; Jurisprudență

d) de prognoză, prin care se asigură elaborarea de studii și prognoze pe termen scurt, mediu și lung privind evoluția economiei românești în ansamblu, pe sectoare și în profil teritorial, precum și fundamentarea principalelor măsuri de politică economică, exercitată prin Comisia Națională de Prognoză;

e) de concepție bugetară și fiscală; Jurisprudență

f) de administrare a veniturilor statului; Jurisprudență, Reviste (1)

g) de administrare a resurselor derulate prin Trezoreria Statului; Jurisprudență

h) de administrare a datoriei publice;

i) de implementare a prevederilor Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană pentru domeniul financiar și fiscal;

j) de coordonare a asistenței financiare nerambursabile acordate României de Uniunea Europeană și de statele membre ale acesteia, precum și de statele membre ale Asociației Europene a Liberului Schimb;

k) de administrare financiară a fondurilor PHARE, ISPA și SAPARD, inclusiv de asistență financiară acordată de statele membre ale Asociației Europene a Liberului Schimb; Modificări (3)

l) de coordonare a relațiilor bugetare cu Uniunea Europeană, precum și a contactelor cu structurile comunitare, din punct de vedere administrativ, în acest domeniu;

m) de autoritate pentru coordonarea instrumentelor structurale, având responsabilitatea coordonării pregătirii, dezvoltării, armonizării și funcționării cadrului legislativ, instituțional, procedural și programatic pentru gestionarea instrumentelor structurale;

n) de autoritate de management pentru Programul operațional "Asistență tehnică";

o) de control financiar public intern; Modificări (2)

p) de organizare și exercitare a auditului intern în entitățile publice, inclusiv în Ministerul Finanțelor Publice;

q) de evidență a bunurilor ce constituie domeniul public al statului;

r) de combatere a evaziunii fiscale, exercitată prin Agenția Națională de Administrare Fiscală și unitățile subordonate;

s) de control al aplicării unitare și respectării reglementărilor legale în domeniul său de activitate, precum și al funcționării instituțiilor care își desfășoară activitatea în subordinea sau sub autoritatea sa;

t) de autoritate cu competențe în domeniul politicii și legislației vamale, coordonare, îndrumare și control în acest domeniu;

u) de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor care intră sub incidența legislației privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;

v) de suport, respectiv de management al resurselor umane, financiare și materiale, de susținere a activităților specifice prin intermediul tehnologiei informațiilor și comunicațiilor, de consultanță juridică, precum și de promovare a unui cadru de lucru comunicațional.

(3) Principiile care stau la baza activității Ministerului Finanțelor Publice sunt următoarele:

a) coerența, stabilitatea și predictibilitatea în domeniul finanțelor publice pe termen mediu;

b) armonizarea cadrului legislativ cu reglementările Uniunii Europene;

c) întărirea autorității instituției;

d) perfecționarea managementului fondurilor publice;

e) transparența activității în toate domeniile sale de activitate;

f) colaborarea cu partenerii sociali;

g) asigurarea unui mediu de afaceri concurențial și predictibil.

Art. 3. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) În realizarea funcțiilor sale, Ministerul Finanțelor Publice are, în principal, următoarele atribuții: Jurisprudență

1. elaborează, monitorizează și evaluează politicile publice a căror implementare se realizează prin adoptarea de acte normative din domeniile de activitate ale ministerului;

2. avizează documentele de politici publice elaborate de alte autorități publice, care au legătură cu activitatea ministerului; Jurisprudență

3. inițiază proiecte de acte normative în domeniul de activitate al ministerului și urmărește armonizarea acestora cu legislația Uniunii Europene în domeniu;

4. avizează proiectele de acte normative care au legătură cu activitatea ministerului;

5. propune strategii de dezvoltare pe termen mediu și lung și soluții de reformă în domeniul finanțelor publice;

6. elaborează pe bază de metodologii proprii, menținând în permanență un echilibru bugetar corespunzător, proiectul bugetului de stat, al legii bugetului de stat și raportul asupra proiectului bugetului de stat, precum și proiectul legii de rectificare a bugetului de stat, operând rectificările corespunzătoare; Jurisprudență, Reviste (1)

7. analizează periodic modul de realizare a prevederilor bugetare, în corelare cu indicatorii macroeconomici, precum și modul de utilizare și/sau administrare a fondurilor și/sau patrimoniului public, la nivelul instituțiilor publice definite la art. 2 pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare, prezentând Guvernului, spre dezbatere și aprobare, propuneri și/sau proiecte de acte normative care să conducă la îmbunătățirea procesului de programare și execuție bugetară; Jurisprudență

8. elaborează și urmărește execuția operativă a bugetului general consolidat; stabilește măsurile necesare pentru încasarea veniturilor și limitarea cheltuielilor, în vederea încadrării în deficitul bugetar aprobat; Reviste (1)

9. elaborează și aprobă clasificația indicatorilor privind finanțele publice;

10. elaborează proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat, precum și proiectul legii de rectificare a acestuia;

11. aprobă, în condițiile legii, repartizarea pe trimestre a veniturilor și cheltuielilor bugetare; Reviste (2)

12. aprobă, în condițiile legii, deschiderea de credite bugetare; Reviste (1)

13. monitorizează, în condițiile legii, numărul de posturi și cheltuielile de personal din instituțiile publice, precum și derularea programului de investiții publice; Reviste (1)

14. aprobă, prin delegare de competențe, modificări în fișele de investiții, anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite, finanțați din bugetele de stat, asigurărilor sociale de stat și fondurilor speciale;

15. elaborează și implementează politicile de descentralizare financiară a serviciilor publice;

16. elaborează, împreună cu ministerele de resort și cu structurile asociative ale autorităților administrației publice locale, standardele de cost necesare asigurării unor servicii publice de calitate;

17. avizează proiectele de acte normative privind standardele de cost elaborate de ministerele de resort, care vor fi utilizate la fundamentarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru finanțarea serviciilor publice;

18. reîntregește, la propunerea ordonatorilor principali de credite, Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat, cu creditele bugetare anulate sau reduse;

19. urmărește implementarea prevederilor legale referitoare la investițiile publice;

20. administrează contul general al Trezoreriei Statului, deschis la Banca Națională a României, scop în care încheie convenții cu aceasta;

21. stabilește sistemul de organizare și funcționare a Trezoreriei Statului;

22. elaborează și administrează bugetul de venituri și cheltuieli al Trezoreriei Statului;

23. elaborează bilanțul general al Trezoreriei Statului și contul de execuție al bugetului Trezoreriei Statului;

24. elaborează lucrările privind contul general anual de execuție a bugetului de stat, contul general al datoriei publice a statului și, respectiv, a bugetului asigurărilor sociale de stat, precum și conturile anuale de execuție a bugetelor fondurilor speciale și proiectele de lege referitoare la aceste conturi de execuție, pe care le prezintă spre însușire Guvernului, în vederea transmiterii pentru adoptare Parlamentului;

25. coordonează calculul, încasarea, plata și controlul contribuției României la sistemul resurselor proprii ale Uniunii Europene, contactele cu structurile comunitare în domeniu, precum și plățile altor contribuții prevăzute în Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană;

26. promovează interesul României în domeniul bugetului comunitar prin: formularea și susținerea poziției în domeniu, inclusiv în ceea ce privește reforma acestuia și negocierea perspectivelor financiare, monitorizarea fluxurilor financiare de la și către Uniunea Europeană, adaptarea cadrului normativ și metodologic național conform evoluției aquis-ului comunitar în domeniu, participarea la reuniunile structurilor comunitare în domeniu;

27. exercită, prin organele sale de specialitate, controlul utilizării creditelor bugetare de către instituțiile publice;

28. reglementează controlul financiar preventiv și exercită controlul financiar preventiv delegat, în scopul constituirii și utilizării legale și eficiente a fondurilor publice;

29. propune strategia fiscală pe termen mediu și lung;

30. elaborează propuneri privind politica fiscală, respectiv de modificare și completare a Codului fiscal pe baza evoluției economice, a dialogului cu diferite organisme și instituții și în consens cu reglementările comunitare în materie și a Codului de procedură fiscală;

31. elaborează proiecte de norme metodologice necesare pentru aplicarea unitară a Codului fiscal, în colaborare și cu consultarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală;

32. elaborează legislația principală în domeniul impozitelor, taxelor și altor venituri ale bugetului general consolidat și în domeniul vamal, inclusiv administrarea acestora, în colaborare cu instituțiile implicate nemijlocit în aplicarea acesteia;

33. formulează și susține poziția României privind propunerile referitoare la reglementări ce vizează politica și legislația vamală comunitară la organismele abilitate ale Uniunii Europene și alte organisme internaționale;

34. negociază, pregătește parafarea, semnarea și ratificarea convențiilor pentru evitarea dublei impuneri negociate și a dublei impuneri pe baza modelului-cadru al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE);

35. elaborează strategii, studii comparative, priorități și proiecte de acte normative privind politica fiscală a României în domeniul convențiilor pentru evitarea dublei impuneri;

36. se preocupă de aplicarea unitară a legislației fiscale prin elaborarea de instrucțiuni și ordine aprobate de ministru, prin Comisia fiscală centrală și prin Agenția Națională de Administrare Fiscală, în condițiile legii;

37. asigură relația cu Parlamentul, transmite punctul de vedere al ministerului referitor la propunerile legislative, întrebările și interpelările adresate de parlamentari și susține în Parlament proiectele de acte normative pe care le inițiază;

38. asigură relația cu Consiliul Economic și Social, sindicatele, patronatele și alte asociații legal constituite, în problemele specifice activității ministerului, printr-un dialog constructiv cu partenerii de dialog social, în spiritul respectului reciproc și în conformitate cu principiile și standardele europene, în vederea asigurării eficienței activității și stabilității sociale; Modificări (1)

39. elaborează cadrul legal privind supravegherea publică a profesiei de consultant fiscal, a profesiei contabile și a activității de audit statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate;

40. asigură elaborarea, tipărirea și difuzarea publicației "Revista Finanțe Publice și Contabilitate", activitate finanțată integral din venituri proprii; Modificări (1)

41. exercită atribuțiile ce îi revin, potrivit legii, asupra activității regiilor autonome, societăților comerciale, companiilor naționale și societăților bancare, prin reprezentanții săi în adunările generale ale acționarilor sau în consiliile de administrație; Modificări (2)

42. asigură centralizarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului și inițiază proiectul de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea acestuia, potrivit reglementărilor în vigoare; Modificări (1)

43. contractează și rambursează datoria publică și administrează riscurile aferente portofoliului datoriei publice guvernamentale;

44. elaborează raportul privind datoria publică a României, pe care îl prezintă semestrial Guvernului și Parlamentului;

45. contractează și garantează împrumuturi de stat de pe piața financiară internă și externă, în scopul și în limitele competențelor stabilite de lege;

46. asigură punerea în circulație prin Banca Națională a României, pe bază de convenție, a unor instrumente financiare specifice;

47. derulează operațiuni de încasări și plăți, ca participant direct al Sistemului național de plăți;

48. urmărește respectarea angajamentelor asumate prin acordurile încheiate cu organismele financiare internaționale în domeniul datoriei publice și exercită calitatea de reprezentant al României la organismele internaționale cu caracter financiar, în condițiile legii, precum și în cadrul unor departamente ale unor organisme internaționale (OCDE, ONU); Modificări (1)

49. administrează contul curent general al Trezoreriei Statului; Modificări (1), Reviste (1)

50. negociază, pregătește parafarea, semnarea și ratificarea acordurilor guvernamentale bilaterale privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor;

51. reglementează drepturile valutare ale statului român rezultate din activitatea de comerț exterior și cooperare internațională derulată înainte de 31 decembrie 1989 și din lichidarea conturilor de cliring, barter și cooperare economică internațională;

52. urmărește constituirea, administrarea și utilizarea Fondului de contrapartidă, rezultat din contravaloarea în lei a ajutoarelor economice nerambursabile acordate României de organisme internaționale sau de guvernele altor țări;

53. asigură evidența statistică a ajutoarelor externe nerambursabile;

54. gestionează asistența financiară nerambursabilă acordată României de Uniunea Europeană, prin instrumente financiare de preaderare și postaderare, potrivit prevederilor memorandumurilor de înțelegere, memorandumurilor și acordurilor de finanțare semnate de Guvernul României și de Comisia Europeană, precum și asistența financiară rambursabilă acordată de instituții financiare internaționale; Modificări (2)

55. transferă fondurile nerambursabile primite de România de la Uniunea Europeană - prin fondurile structurale și de coeziune, în calitate de stat membru al Uniunii Europene - către autoritățile de management/beneficiarii finali și certifică cheltuielile efectuate în cadrul programelor operaționale cuprinse în declarațiile de cheltuieli transmise Comisiei Europene; Modificări (3), Reviste (1)

56. programează, coordonează, monitorizează și evaluează utilizarea asistenței financiare nerambursabile acordate României de Uniunea Europeană și de statele membre ale acesteia și îndeplinește rolul de coordonator național al asistenței în relația cu Uniunea Europeană;

57. coordonează monitorizarea și implementarea Fondului de coeziune (ex-ISPA), conform Regulamentului CE nr. 1.164/1994;

58. asigură verificarea declarațiilor de cheltuieli emise în cadrul procesului de implementare a Fondului de coeziune (ex-ISPA), conform Regulamentului CE nr. 1.164/1994;

59. realizează activitățile aferente procesului de ratificare și/sau amendare a memorandumurilor de finanțare (PHARE și ex-ISPA), precum și a acordurilor interguvernamentale privind acordarea asistenței financiare nerambursabile acordate de statele membre ale Uniunii Europene; Modificări (1)

60. asigură cadrul metodologic pentru realizarea analizei cost-beneficiu pentru proiectele de infrastructură;

61. asigură elaborarea politicii și strategiei Guvernului României pentru promovarea și implementarea proiectelor de tip parteneriat public-privat;

62. stabilește și promovează procedurile de identificare și structurare a proiectelor de tip parteneriat public-privat și de susținere a autorităților administrației publice centrale și locale în pregătirea și implementarea proiectelor de tip parteneriat public-privat;

63. gestionează baza de date privind proiectele de tip parteneriat public-privat și concesiuni de lucrări publice, servicii și bunuri derulate la nivel central și local; Modificări (1)

64. coordonează elaborarea și implementarea Planului național de dezvoltare, document de planificare strategică și programare financiară multianuală al României, elaborat pe baza strategiilor sectoriale și a strategiei naționale de dezvoltare regională și care fundamentează fondurile de tip structural alocate de Uniunea Europeană și instrumentele structurale;

65. îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 8 și 17 din Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituțional de coordonare și de gestionare a instrumentelor structurale, în calitate de autoritate pentru coordonarea instrumentelor structurale și, respectiv, de autoritate de management pentru Programul operațional "Asistență tehnică";

66. stabilește, împreună cu ministerele și cu celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, sistemul de date, informații și raportări periodice privind utilizarea fondurilor comunitare, pe care le supune analizei și, după caz, aprobării Guvernului;

67. supune dezbaterii Guvernului, periodic, rapoarte privind modul de utilizare a asistenței financiare nerambursabile;

68. coordonează participarea României și îndeplinește funcția de punct național de contact la proiectele de înfrățire instituțională cu statele care beneficiază de finanțări nerambursabile ale Uniunii Europene;

69. asigură stabilirea și funcționarea corectă a sistemelor de management financiar și control pentru programele operaționale, în conformitate cu prevederile Uniunii Europene privind derularea instrumentelor structurale și a altor tipuri de finanțări nerambursabile comunitare;

70. coordonează procesul de asigurare a cofinanțării necesare pentru implementarea programelor operaționale finanțate cu contribuția Uniunii Europene;

71. asigură legătura operativă în activitatea de finanțe prin Reprezentanța permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană sau în cadrul altor organisme internaționale;

72. formulează și susține pozițiile României în cadrul Consiliului pentru Afaceri Economice și Financiare;

73. notifică Departamentului pentru Afaceri Europene măsurile naționale de transpunere a legislației comunitare și stadiul aplicării regulamentelor comunitare din domeniul financiar-fiscal;

74. urmărește prioritățile președinției Uniunii Europene și promovează politicile României în domeniul financiar-fiscal la nivelul Uniunii Europene;

75. aplică, în calitate de principal furnizor de ajutor de stat, legislația în domeniul ajutorului de stat; Modificări (1)

76. aplică dispozițiile legale în domeniul prețurilor, în condițiile legii și urmărește evoluția acestora în economie; Modificări (1)

77. aplică dispozițiile legale în domeniul concurenței neloiale și al publicității, în condițiile legii; Modificări (1)

78. asigură administrarea monopolului de stat, în condițiile legii;

79. realizează activități de inspecție pentru activitatea proprie a ministerului, la unitățile aflate în subordinea sau în coordonarea ministerului, la operatorii economici care utilizează fonduri europene, soluționează contestațiile depuse de acestea și constată, la solicitarea expresă a autorităților cu competențe în gestionarea fondurilor comunitare, creanțele bugetare rezultate din nereguli, ca urmare a utilizării necorespunzătoare a fondurilor comunitare și a sumelor de cofinanțare aferente și/sau ca urmare a obținerii necuvenite de sume în cadrul măsurilor care fac parte din sistemul de finanțare integrală ori parțială a acestor fonduri; Modificări (2)

80. reprezintă, în baza mandatului acordat, statul român sau instituția publică implicată, în fața Curții de arbitraj internațional a Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor relative la Investiții, cu sediul la Washington;

81. reprezintă statul, ca subiect de drepturi și obligații, în fața instanțelor, precum și în orice alte situații în care acesta participă nemijlocit, în nume propriu, în raporturi juridice, dacă legea nu stabilește în acest scop un alt organ; Jurisprudență, Reviste (4)

82. elaborează strategia și cadrul normativ general, coordonează și evaluează activitatea de audit public intern la nivel național, efectuează misiuni de audit public intern de interes național cu implicații multisectoriale;

83. exercită auditul intern asupra activităților desfășurate în cadrul aparatului propriu și/sau evaluează activitățile de audit intern desfășurate în cadrul structurilor aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerului, în condițiile legii;

84. elaborează, monitorizează și implementează procesul de soluționare a petițiilor, precum și a solicitărilor de informații publice, care se înscriu în sfera sa de competență, în conformitate cu prevederile legale;

85. elaborează strategia de comunicare, coordonează și monitorizează sistemul de comunicare internă și externă și cadrul comunicațional, în scopul asigurării principiului unității de imagine a instituției și a unităților sale subordonate;

86. asigură prin sistemul de management al performanței și dezvoltare profesională un corp al funcționarilor publici profesionist, onest, stabil și eficient, în scopul creării unei organizații moderne, flexibile, funcționale și eficiente, în condițiile legii;

87. aplică legislația în domeniul resurselor umane recrutare, angajare, avansare, promovare, mobilitate, sancționare și încetare a raporturilor de muncă/serviciu, respectiv salarizare a personalului din autoritatea sa;

88. elaborează și derulează programe de perfecționare profesională a personalului din cadrul ministerului, prin Școala de Finanțe Publice și Vamă și prin alte organisme specializate în acest domeniu;

89. inițiază măsuri și participă, împreună cu instituțiile de profil, la elaborarea programelor menite să sprijine pregătirea profesională a funcționarilor publici în domeniul managementului fondurilor Uniunii Europene;

90. elaborează, implementează și dezvoltă sistemul informatic în domeniul finanțelor publice; Modificări (1)

91. verifică și urmărește derularea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică, concesiune de lucrări publice și concesiune de servicii în conformitate cu legislația specifică aplicabilă, după publicarea anunțului de participare și până la finalizarea procedurii de atribuire, iar în situațiile reglementate de lege, începând cu transmiterea invitației de participare;

92. asigură participarea la grupurile de lucru/comitetele Comisiei și Consiliului Uniunii Europene pe domeniul financiar-fiscal și cel al politicii și legislației vamale;

93. aplică prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2003 privind consilierii pentru afaceri europene, aprobată cu modificări prin Legea nr. 272/2003, cu modificările și completările ulterioare;

94. prognozează veniturile bugetare pe termen scurt, mediu și lung și analizează evoluțiile macroeconomice și bugetare interne și internaționale;

95. asigură aplicarea prevederilor legislației în vigoare în domeniul protecției informațiilor naționale ale Uniunii Europene și NATO clasificate, prevenirea și combaterea acțiunilor teroriste, precum și protecția surselor generatoare de informații clasificate, în minister și la unitățile aflate în subordinea ministerului;

96. asigură coordonarea generală a asistenței financiare acordate de Elveția pentru coeziune economică și socială;

97. Ministerul Finanțelor Publice, prin Agenția Națională de Administrare Fiscală, își desfășoară activitatea în domeniul impozitelor, taxelor și al altor venituri bugetare pentru care este competentă, potrivit legii, prin intermediul procedurilor de gestiune, colectare, control fiscal, soluționarea contestațiilor și dezvoltarea unei relații de parteneriat cu contribuabilii, inclusiv prin acordarea de servicii de asistență. Jurisprudență

(2) Ministerul Finanțelor Publice îndeplinește toate atribuțiile și are toate competențele conferite prin legi sau prin alte acte normative în vigoare, monitorizează și coordonează atribuțiile conferite de lege unităților subordonate.

Art. 4. - Jurisprudență

În exercitarea atribuțiilor sale, Ministerul Finanțelor Publice colaborează cu celelalte ministere și organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autoritățile publice locale, cu alte instituții publice și cu alte organisme, cu partenerii de dialog social.

Art. 5. -

În îndeplinirea atribuțiilor sale, Ministerul Finanțelor Publice este autorizat:

a) să emită, ca urmare a controlului, dispoziții obligatorii pentru luarea măsurilor de respectare a legii de către operatorii economici;

b) să ia măsuri pentru aplicarea sancțiunilor prevăzute de lege în competența sa;

c) să aprobe înlesniri, restituiri, compensări și amânări la plata impozitelor, taxelor, contribuțiilor sociale și a altor vărsăminte bugetare obligatorii, în condițiile legii;

d) să aplice, prin organele abilitate, modalitățile de executare silită și măsurile asigurătorii, în condițiile legii, pentru recuperarea creanțelor bugetare;

e) să refuze cererile de finanțare de la bugetul de stat, de suplimentare și de virare a creditelor bugetare, în cazurile în care acestea nu îndeplinesc condițiile legale sau se abat de la reglementările în vigoare; Jurisprudență

f) să revoce creditele bugetare deschise ordonatorilor de credite, în cazurile în care se constată că acestea se utilizează în alte scopuri decât cele stabilite;

g) să respingă situațiile financiar-contabile ale ordonatorilor de credite care nu îndeplinesc condițiile stabilite de normele legale și să stabilească noi termene pentru refacerea și prezentarea acestora, cu aplicarea sancțiunilor prevăzute de legislația în vigoare;

h) să emită, să anuleze, să revoce, să suspende, după caz, pentru domeniile pentru care este împuternicit, în condițiile legii, acte administrative sub forma autorizațiilor, licențelor, atestatelor sau alte asemenea acte administrative, prin care li se permite solicitanților organizarea și/sau desfășurarea unei anumite activități;

i) să întocmească și să propună spre aprobare Guvernului, în condițiile legii, bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici aflați sub autoritatea ministerului;

j) să avizeze, în condițiile legii, bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici aflați în coordonarea, subordonarea sau sub autoritatea ministerelor, organelor de specialitate ale administrației publice centrale și autorităților publice centrale la care statul este acționar unic sau majoritar, a filialelor acestora, precum și a instituțiilor implicate în privatizare;

k) să emită avize cu caracter consultativ atunci când se constată neconcordanțe în aplicarea legislației în domeniul achizițiilor publice; Modificări (1)

l) să stabilească orice alte măsuri, în condițiile prevăzute de lege.

Art. 6. -

Ministerul Finanțelor Publice are dreptul:

a) să solicite de la celelalte autorități ale administrației publice, instituții publice și operatori economici, de la instituții de credit și de la alte persoane, în condițiile legii, datele și informațiile necesare în vederea realizării atribuțiilor, cu păstrarea confidențialității acestora, în mod gratuit;

b) să încheie protocoale de schimb de informații și documente, precum și de colaborare cu ministere, instituții publice și cu alte organizații, potrivit competențelor atribuite;

c) să solicite de la autorități ale administrației publice și instituții publice datele și informațiile necesare în vederea asigurării reprezentării, în baza mandatului acordat, a statului român sau a instituției publice implicate în fața Curții de arbitraj internațional a Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor relative la Investiții, cu sediul la Washington, acestea având obligația de a avea un rol activ în punerea la dispoziție a acestor documente și informații, precum și în stabilirea persoanelor din cadrul acestora care pot oferi informații referitoare la cauza supusă arbitrajului.

CAPITOLUL II Organizarea Ministerului Finanțelor Publice

Art. 7. -

(1) Ministerul Finanțelor Publice are structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului finanțelor publice, se pot organiza servicii, birouri, compartimente, programe și colective temporare și se pot stabili numărul total al posturilor, numărul posturilor de conducere și numărul posturilor de execuție, în condițiile legii.

(2) Personalul Ministerului Finanțelor Publice este compus din demnitari și asimilați ai acestora, funcționari publici, cu funcții publice generale sau specifice și din personal contractual.

(3) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Finanțelor Publice este de 1.851 de posturi, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetului ministrului. Modificări (11)

Art. 8. -

Pe lângă Ministerul Finanțelor Publice funcționează activitatea de tipărire și difuzare a publicației "Revista Finanțe Publice și Contabilitate", finanțată integral din venituri proprii.

Art. 9. -

(1) Atribuțiile și răspunderile structurilor din aparatul propriu al Ministerului Finanțelor Publice se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1, prin regulamentul de organizare și funcționare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului finanțelor publice.

(2) Statul de funcții pentru aparatul propriu al Ministerului Finanțelor Publice se aprobă de către ministrul finanțelor publice.

(3) Atribuțiile și răspunderile autorităților subordonate Ministerului Finanțelor Publice stabilite prin regulamentele de organizare și funcționare, precum și statele de funcții corespunzătoare se aprobă de către ministrul finanțelor publice, la propunerea conducătorilor acestor unități, cu excepțiile prevăzute de actele de organizare și funcționare ale acestor autorități.

(4) Atribuțiile, sarcinile și răspunderile individuale ale personalului din aparatul propriu al Ministerului Finanțelor Publice, precum și din unitățile subordonate acestuia se stabilesc prin fișa postului, pe baza regulamentelor de organizare și funcționare prevăzute la alin. (1) și (3), care se semnează de salariat și se aprobă în condițiile legii. Reviste (1)

CAPITOLUL III Conducerea Ministerului Finanțelor Publice

Art. 10. -

(1) Conducerea Ministerului Finanțelor Publice se exercită de către ministrul finanțelor publice.

(2) Ministrul finanțelor publice reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte autorități publice, cu persoanele juridice și fizice din țară și din străinătate. Prin ordin al ministrului finanțelor publice unele atribuții pot fi delegate secretarilor de stat, secretarului general, persoanelor cu funcții de conducere din compartimentele de specialitate și altor persoane din aparatul propriu al ministerului. Jurisprudență

(3) Ministrul finanțelor publice îndeplinește, în domeniul de activitate al ministerului, atribuțiile generale prevăzute la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare. Modificări (1)

(4) În exercitarea atribuțiilor sale, ministrul finanțelor publice emite ordine și instrucțiuni, în condițiile legii. Jurisprudență, Reviste (4)

(5) Ministrul finanțelor publice îndeplinește, conform legii, funcția de ordonator principal de credite. Ministrul finanțelor publice poate delega această calitate secretarilor de stat, secretarului general, secretarului general adjunct sau altor persoane împuternicite în acest scop. Prin ordin al ministrului finanțelor publice se vor preciza limitele și condițiile delegării. Jurisprudență

(6) Ministrul finanțelor publice este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de 4 secretari de stat, numiți prin decizie a primului-ministru. Modificări (3)

(7) Răspunderile și atribuțiile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului finanțelor publice.

(8) În cazul în care ministrul finanțelor publice, din diferite motive, nu își poate exercita atribuțiile curente, îl deleagă pe unul dintre secretarii de stat să exercite aceste atribuții, înștiințându-l pe primul-ministru despre aceasta.

(9) În cazul în care unul dintre secretarii de stat nu își poate exercita atribuțiile curente, acesta va fi înlocuit, pe bază de ordin al ministrului finanțelor publice, de un alt secretar de stat.

(10) Pe lângă ministrul finanțelor publice funcționează, ca organ consultativ, colegiul ministerului. Componența și regulamentul de funcționare ale colegiului ministerului se aprobă prin ordin al ministrului.

(11) Cabinetele demnitarilor se organizează și funcționează potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administrația publică centrală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 760/2001, cu modificările ulterioare. Personalul din cadrul cabinetelor demnitarilor are statut de personal contractual. Modificări (1)

Art. 11. -

Ministrul finanțelor publice este ajutat în activitate și de conducătorii unităților subordonate, pentru care, prin ordin, poate stabili și alte răspunderi și atribuții decât cele stabilite în actele normative de organizare și funcționare a acestora.

Art. 12. -

(1) Secretarul general al ministerului este înalt funcționar public, numit în condițiile legii. Acesta asigură stabilitatea funcționării ministerului, continuitatea conducerii și realizarea legăturilor funcționale între structurile ministerului.

(2) Secretarul general îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările și completările ulterioare. Modificări (1)

(3) Secretarul general al ministerului îndeplinește și alte atribuții prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare a ministerului ori încredințate de ministrul finanțelor publice.

(4) În realizarea atribuțiilor ce îi revin, secretarul general al ministerului este ajutat de un secretar general adjunct, care este înalt funcționar public, numit în condițiile legii. Modificări (1)

(5) Secretarul general numit în condițiile legii, în cadrul structurilor aflate în subordinea ministerului, se află și în coordonarea metodologică a secretarului general din minister, pentru îndeplinirea exclusiv a atribuțiilor și responsabilităților ministerului.

CAPITOLUL IV Unități subordonate sau sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice

Art. 13. - Jurisprudență

(1) Unitățile aflate în subordinea sau sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(2) În subordinea Ministerului Finanțelor Publice se organizează și funcționează Agenția Națională de Administrare Fiscală, organ de specialitate al administrației publice centrale, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată de la bugetul de stat și din venituri proprii, în condițiile legii. Jurisprudență

(3) În subordinea Ministerului Finanțelor Publice se organizează și funcționează Comisia Națională de Prognoză, ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, finanțat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice.

(4) În subordinea Ministerului Finanțelor Publice se organizează și funcționează Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, finanțat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice. Jurisprudență

(5) În subordinea Ministerului Finanțelor Publice funcționează Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor, precum și Comisia specială de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România și Comisia specială de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România. Jurisprudență

(6) Organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, a Gărzii Financiare, a Autorității Naționale a Vămilor, a Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților și a Comisiei Naționale de Prognoză, a Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor, a Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România și a Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România se stabilesc prin hotărâre a Guvernului sau prin alte acte normative.

Art. 14. -

Componența Comisiei fiscale centrale se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice și este formată din specialiști din cadrul ministerului și al Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Art. 15. -

(1) Structurile de specialitate din cadrul unităților subordonate și al structurilor subordonate acestora, care au corespondent la nivelul ministerului, se află în coordonarea metodologică a structurilor de specialitate din cadrul aparatului propriu al ministerului, pentru îndeplinirea atribuțiilor și responsabilităților ministerului.

(2) Ministerul asigură, prin direcțiile de specialitate care au corespondent în structuri din cadrul tuturor unităților subordonate, participarea unui specialist din aparatul propriu la concursurile organizate pentru ocuparea funcțiilor din cadrul structurilor respective, la solicitarea acestora.

Art. 16. - Modificări (1)

Persoanele cu funcții publice de conducere specifice de trezorier-șef din cadrul direcțiilor generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București, de trezorier-șef adjunct din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București, precum și de șef administrație adjunct - trezorerie și contabilitate publică din cadrul administrațiilor finanțelor publice municipale și ale sectoarelor municipiului București se numesc prin ordin al ministrului finanțelor publice, în condițiile legii.

Art. 17. -

(1) Ministerul Finanțelor Publice are în dotare un parc auto, potrivit dispozițiilor legale în vigoare, iar pentru activități specifice, numărul de mijloace de transport și consumul de carburanți sunt prevăzute în anexa nr. 3.

(2) Persoanele care prin lege au dreptul de a utiliza mijloacele de transport din dotarea Ministerului Finanțelor Publice, precum și persoanele care desfășoară activități specifice pot folosi mijloacele de transport din parcul propriu al Ministerului Finanțelor Publice, în baza permisului de conducere pe care îl posedă, cu aprobarea prealabilă a ordonatorului principal de credite.

Art. 18. -

(1) Ministerul Finanțelor Publice și toate unitățile aflate în structura sau în subordinea sa pot închiria spații pentru necesități proprii, în condițiile legii.

(2) Ministerul Finanțelor Publice și toate unitățile aflate în subordinea sa pot închiria unor operatori economici sau pot da în folosință gratuită altor instituții de utilitate publică spații situate în imobilele proprietate publică sau privată a statului, în care își desfășoară activitatea și pe care le administrează, în condițiile legii, în următoarele scopuri:

a) organizarea bufetelor de incintă;

b) instalarea de automate pentru băuturi calde și reci;

c) instalarea de mijloace de comunicații;

d) afișarea reclamelor de publicitate;

e) prestarea de servicii de copiere pentru contribuabili;

f) comercializarea timbrelor fiscale, a tipizatelor sau a presei;

g) pentru activități de învățământ superior;

h) pentru activități ale autorităților și instituțiilor publice din administrația publică centrală și locală;

i) pentru activități care au legătură cu activitatea Ministerului Finanțelor Publice.

(3) Închirierea spațiilor situate în imobilele proprietate publică sau privată a statului se realizează cu respectarea următoarelor principii:

a) libera concurență;

b) transparența;

c) tratamentul egal;

d) confidențialitatea.

(4) Unitățile aflate în subordinea Ministerului Finanțelor Publice pot organiza, pe proprie răspundere, procedurile legale pentru închirierea sau darea în folosință gratuită a spațiilor prevăzute la alin. (2).

Art. 19. -

Chiriile stabilite și încasate ca urmare a închirierii spațiilor prevăzute la art. 18 alin. (2) se virează integral la bugetul de stat.

Art. 20. -

(1) Spațiile prevăzute la art. 18 alin. (2) se dau în folosință gratuită prin protocol încheiat între instituțiile de utilitate publică ce primesc spațiile în folosință gratuită și Ministerul Finanțelor Publice sau unitățile aflate în subordinea acestuia, după caz.

(2) Utilitățile și cota-parte pentru cheltuielile de funcționare aferente spațiilor date în folosință gratuită, în condițiile art. 18 alin. (2), se asigură de instituțiile beneficiare și se reglementează prin protocol.

Art. 21. -

Ministerul Finanțelor Publice este abilitat să dețină și să administreze prin unitățile subordonate spații de cazare și pentru instruirea personalului propriu ce urmează forme de pregătire-instruire organizate de Școala de Finanțe Publice și Vamă.

Art. 22. -

Fondurile necesare procurării bunurilor ce echipează spațiile de cazare-instruire, precum mobilier, cazarmament, obiecte de inventar specifice și altele asemenea, și pentru plata serviciilor necesare se prevăd și se asigură din bugetul Ministerului Finanțelor Publice sau al unităților subordonate.

Art. 23. -

Unitățile din subordinea ministerului, care administrează spații în care funcționează centre zonale ale Școlii de Finanțe Publice și Vamă, pot angaja prin contracte-cadru, cu avizul prealabil al ministerului, în condițiile legii, servicii de tip hotelier, respectiv de curățenie-întreținere spații, spălat-călcat lenjerie, servire masă și alte servicii necesare pentru cursanți cu operatorii economici specializați. Plata acestor servicii se va face de fiecare cursant, în condițiile legii.

Art. 24. - Jurisprudență

(1) Prefecturile împreună cu consiliile județene, Consiliul General al Municipiului București și consiliile locale vor acorda sprijin prin asigurarea spațiilor corespunzătoare pentru desfășurarea activității unităților din teritoriu subordonate Ministerului Finanțelor Publice.

(2) În localitățile în care unitățile teritoriale subordonate Ministerului Finanțelor Publice nu dispun de spații corespunzătoare, consiliile locale vor sprijini aceste unități prin asigurarea, în condițiile legii, de amplasamente în vederea construirii de sedii proprii.

CAPITOLUL V Dispoziții finale

Art. 25. - Jurisprudență

(1) Personalul preluat în condițiile aplicării prevederilor art. 22 alin. (2) și (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale își menține nivelul salarizării prevăzut prin actele normative în vigoare.

(2) Personalul din cadrul Ministerului Finanțelor Publice care are calitatea de funcționar public beneficiază de toate drepturile și are obligațiile prevăzute în Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și în statutele speciale.

Art. 26. -

(1) Ministerul Finanțelor Publice se substituite în toate drepturile și obligațiile Ministerului Economiei și Finanțelor - activitatea de finanțe - decurgând din: acte normative și administrative, contracte, convenții, înțelegeri, protocoale, memorandumuri, acorduri și din orice alte acte care produc efecte juridice.

(2) Ministerul Finanțelor Publice se substituie în toate drepturile și obligațiile decurgând din litigiile aferente activității de finanțe în care Ministerul Economiei și Finanțelor este parte.

Art. 27. -

Încadrarea în numărul de posturi și în noua structură organizatorică se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 28. -

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 29. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Finanțelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 304 din 8 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Pogea
p. Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
Dumitru-Nicu Cornoiu,
secretar de stat

București, 22 ianuarie 2009.

Nr. 34.

ANEXA Nr. 1*) Modificări (12)

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

Modificări (1)

ANEXA Nr. 2 Modificări (12), Jurisprudență

UNITĂȚILE
aflate în subordinea sau sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice

Numărul maxim de posturi
A. Unități care funcționează în subordinea Ministerului Finanțelor Publice
I. Cu finanțare de la bugetul de stat:
1. Agenția Națională de Administrare Fiscală, inclusiv președintele și vicepreședinții, în subordinea căreia funcționează: 1.302
1.1. Garda Financiară - total 1.805
1.2. Autoritatea Națională a Vămilor, inclusiv postul de demnitar 4.586
1.3. Direcțiile generale ale finanțelor publice județene în subordinea cărora funcționează administrațiile finanțelor publice municipale, administrațiile finanțelor publice pentru contribuabili mijlocii, administrațiile finanțelor publice orășenești și administrațiile finanțelor publice comunale; Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București în subordinea căreia funcționează administrațiile finanțelor publice ale sectoarelor municipiului București 26.334
2. Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților 202
3. Comisia Națională de Prognoză 127
4. Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor, Comisia specială de retrocedare a unor imobile care au aparținut cultelor religioase din România și Comisia specială de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România
B. Activități care funcționează pe lângă Ministerul Finanțelor Publice:
1. Tipărirea și difuzarea publicației "Revista Finanțe Publice și Contabilitate" *)
2. Consiliul Contabilității și Raportărilor Financiare**)
C. Companii naționale aflate sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice, la care acesta exercită calitatea de reprezentant al statului ca acționar:
1. Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A.
2. Compania Națională "Loteria Română" - S.A.
Modificări (3)

*) Conform Hotărârii Guvernului nr. 1.515/2002 privind înființarea pe lângă Ministerul Finanțelor Publice a unei activități finanțate integral din venituri proprii.

**) Conform Hotărârii Guvernului nr. 401/2005 privind înființarea Consiliului Contabilității și Raportărilor Financiare prin reorganizarea Colegiului Consultativ al Contabilității, cu modificările ulterioare.

ANEXA Nr. 3 Modificări (6)

MIJLOACELE DE TRANSPORT
și consumul de carburanți pentru activități specifice

Nr. crt. Ministerul Finanțelor Publice - aparat propriu Tipul mijlocului de transport Numărul maxim aprobat (bucăți) Consumul maxim de carburant pentru un autovehicul (litri/lună)
0 1 2 3 4
1. Parc auto demnitari și asimilații acestora*) - autoturism 1 400
- autoturism 6 300
2. Parc auto comun*) - autoturism 4 300
3. Parc auto transport marfă, persoane, delegații**) - autoturism 10 500
- microbuz 1 500

*) Numărul autoturismelor este reglementat de art. 5 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare.

**) Numărul autoturismelor este reglementat de art. 5 alin. (3) și (5) din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare.

NOTĂ:

1. Nu se consideră depășiri la consumul de carburanți normat pe autovehicul consumul care, la nivelul anului, se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu numărul de autovehicule aprobat fiecărei unități.

2. Autoturismele din parcul auto al aparatului propriu al ministerului pot fi conduse și de demnitari sau de alte categorii de salariați cu funcții de răspundere, nominalizați prin ordin al ministrului finanțelor publice.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Admitere recurs în interesul legii. Chemarea în garanție a Ministerului Finanțelor Publice în litigiile vizând acordarea unor drepturi de natură salarială personalului bugetar sau a ajutorului financiar prevăzut de Legea nr. 315/2006
Scurte considerații referitoare la poprirea contului debitorului, când această calitate o are Statul Român însuși
Examen selectiv din practica judiciară a Secției de contencios administrativ și fiscal a Înaltei Curți de Casație și Justiție
Procedura ridicării sechestrului asigurător după soluționarea dosarului penal potrivit procedurii civile
2. Bun mobil preluat de către stat prin rechiziționare în scop economic. Nevalabilitatea titlului statului; obligarea la plata contravalorii navei. Acțiune reală în revendicare, imprescriptibilă, sau acțiune personală în despăgubiri, supusă termenului de prescripție?
Ordinul MFP nr. 2067/2013 pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile
Ordinul MFP nr. 256/2014 privind indicele prețurilor de consum
Ordinul nr. 1536/2014 pentru modificarea ordinului privind emiterea unor acte administrative procedurale
Ordinul MFP nr. 60/2015 pentru actualizarea indemnizației zilnice de delegare și detașare
Ordinul MFP nr. 9/2014 privind nivelul primei de garantare datorate de către un IMM în cadrul Programului de garantare a creditelor
;
se încarcă...