Guvernul României

Hotărârea nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28 ianuarie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 3 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

(4) În subordinea Ministerului Finanțelor Publice se organizează și funcționează Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, finanțat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice. Jurisprudență (5)

(5) În subordinea Ministerului Finanțelor Publice funcționează Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor, precum și Comisia specială de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România și Comisia specială de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România. Jurisprudență (1)

(6) Organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, a Gărzii Financiare, a Autorității Naționale a Vămilor, a Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților și a Comisiei Naționale de Prognoză, a Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor, a Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România și a Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România se stabilesc prin hotărâre a Guvernului sau prin alte acte normative.

Art. 14. -

Componența Comisiei fiscale centrale se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice și este formată din specialiști din cadrul ministerului și al Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Art. 15. -

(1) Structurile de specialitate din cadrul unităților subordonate și al structurilor subordonate acestora, care au corespondent la nivelul ministerului, se află în coordonarea metodologică a structurilor de specialitate din cadrul aparatului propriu al ministerului, pentru îndeplinirea atribuțiilor și responsabilităților ministerului.

(2) Ministerul asigură, prin direcțiile de specialitate care au corespondent în structuri din cadrul tuturor unităților subordonate, participarea unui specialist din aparatul propriu la concursurile organizate pentru ocuparea funcțiilor din cadrul structurilor respective, la solicitarea acestora.

Art. 16. - Modificări (1)

Persoanele cu funcții publice de conducere specifice de trezorier-șef din cadrul direcțiilor generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București, de trezorier-șef adjunct din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București, precum și de șef administrație adjunct - trezorerie și contabilitate publică din cadrul administrațiilor finanțelor publice municipale și ale sectoarelor municipiului București se numesc prin ordin al ministrului finanțelor publice, în condițiile legii.

Art. 17. -

(1) Ministerul Finanțelor Publice are în dotare un parc auto, potrivit dispozițiilor legale în vigoare, iar pentru activități specifice, numărul de mijloace de transport și consumul de carburanți sunt prevăzute în anexa nr. 3.

(2) Persoanele care prin lege au dreptul de a utiliza mijloacele de transport din dotarea Ministerului Finanțelor Publice, precum și persoanele care desfășoară activități specifice pot folosi mijloacele de transport din parcul propriu al Ministerului Finanțelor Publice, în baza permisului de conducere pe care îl posedă, cu aprobarea prealabilă a ordonatorului principal de credite.

Art. 18. -

(1) Ministerul Finanțelor Publice și toate unitățile aflate în structura sau în subordinea sa pot închiria spații pentru necesități proprii, în condițiile legii.

(2) Ministerul Finanțelor Publice și toate unitățile aflate în subordinea sa pot închiria unor operatori economici sau pot da în folosință gratuită altor instituții de utilitate publică spații situate în imobilele proprietate publică sau privată a statului, în care își desfășoară activitatea și pe care le administrează, în condițiile legii, în următoarele scopuri:

a) organizarea bufetelor de incintă;

b) instalarea de automate pentru băuturi calde și reci;

c) instalarea de mijloace de comunicații;

d) afișarea reclamelor de publicitate;

e) prestarea de servicii de copiere pentru contribuabili;

f) comercializarea timbrelor fiscale, a tipizatelor sau a presei;

g) pentru activități de învățământ superior;

h) pentru activități ale autorităților și instituțiilor publice din administrația publică centrală și locală;

i) pentru activități care au legătură cu activitatea Ministerului Finanțelor Publice.

(3) Închirierea spațiilor situate în imobilele proprietate publică sau privată a statului se realizează cu respectarea următoarelor principii:

a) libera concurență;

b) transparența;

c) tratamentul egal;

d) confidențialitatea.

(4) Unitățile aflate în subordinea Ministerului Finanțelor Publice pot organiza, pe proprie răspundere, procedurile legale pentru închirierea sau darea în folosință gratuită a spațiilor prevăzute la alin. (2).

Art. 19. -

Chiriile stabilite și încasate ca urmare a închirierii spațiilor prevăzute la art. 18 alin. (2) se virează integral la bugetul de stat.

Art. 20. -

(1) Spațiile prevăzute la art. 18 alin. (2) se dau în folosință gratuită prin protocol încheiat între instituțiile de utilitate publică ce primesc spațiile în folosință gratuită și Ministerul Finanțelor Publice sau unitățile aflate în subordinea acestuia, după caz.

(2) Utilitățile și cota-parte pentru cheltuielile de funcționare aferente spațiilor date în folosință gratuită, în condițiile art. 18 alin. (2), se asigură de instituțiile beneficiare și se reglementează prin protocol.

Art. 21. -

Ministerul Finanțelor Publice este abilitat să dețină și să administreze prin unitățile subordonate spații de cazare și pentru instruirea personalului propriu ce urmează forme de pregătire-instruire organizate de Școala de Finanțe Publice și Vamă.

Art. 22. -

Fondurile necesare procurării bunurilor ce echipează spațiile de cazare-instruire, precum mobilier, cazarmament, obiecte de inventar specifice și altele asemenea, și pentru plata serviciilor necesare se prevăd și se asigură din bugetul Ministerului Finanțelor Publice sau al unităților subordonate.

Art. 23. -

Unitățile din subordinea ministerului, care administrează spații în care funcționează centre zonale ale Școlii de Finanțe Publice și Vamă, pot angaja prin contracte-cadru, cu avizul prealabil al ministerului, în condițiile legii, servicii de tip hotelier, respectiv de curățenie-întreținere spații, spălat-călcat lenjerie, servire masă și alte servicii necesare pentru cursanți cu operatorii economici specializați. Plata acestor servicii se va face de fiecare cursant, în condițiile legii.

Art. 24. - Jurisprudență (1)

(1) Prefecturile împreună cu consiliile județene, Consiliul General al Municipiului București și consiliile locale vor acorda sprijin prin asigurarea spațiilor corespunzătoare pentru desfășurarea activității unităților din teritoriu subordonate Ministerului Finanțelor Publice.

(2) În localitățile în care unitățile teritoriale subordonate Ministerului Finanțelor Publice nu dispun de spații corespunzătoare, consiliile locale vor sprijini aceste unități prin asigurarea, în condițiile legii, de amplasamente în vederea construirii de sedii proprii.

CAPITOLUL V Dispoziții finale

Art. 25. - Jurisprudență (1)

(1) Personalul preluat în condițiile aplicării prevederilor art. 22 alin. (2) și (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale își menține nivelul salarizării prevăzut prin actele normative în vigoare.

(2) Personalul din cadrul Ministerului Finanțelor Publice care are calitatea de funcționar public beneficiază de toate drepturile și are obligațiile prevăzute în Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și în statutele speciale.

Art. 26. -

(1) Ministerul Finanțelor Publice se substituite în toate drepturile și obligațiile Ministerului Economiei și Finanțelor - activitatea de finanțe - decurgând din: acte normative și administrative, contracte, convenții, înțelegeri, protocoale, memorandumuri, acorduri și din orice alte acte care produc efecte juridice.

(2) Ministerul Finanțelor Publice se substituie în toate drepturile și obligațiile decurgând din litigiile aferente activității de finanțe în care Ministerul Economiei și Finanțelor este parte.

Art. 27. -

Încadrarea în numărul de posturi și în noua structură organizatorică se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 28. -

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 29. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Finanțelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 304 din 8 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Pogea
p. Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
Dumitru-Nicu Cornoiu,
secretar de stat

București, 22 ianuarie 2009.

Nr. 34.

ANEXA Nr. 1*) Modificări (8)

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 2 Modificări (9), Jurisprudență (1)

UNITĂȚILE
aflate în subordinea sau sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice

Numărul maxim de posturi
A. Unități care funcționează în subordinea Ministerului Finanțelor Publice
I. Cu finanțare de la bugetul de stat:
1. Agenția Națională de Administrare Fiscală, inclusiv președintele și vicepreședinții, în subordinea căreia funcționează: 1.302
1.1. Garda Financiară - total 1.805
1.2. Autoritatea Națională a Vămilor, inclusiv postul de demnitar 4.586
1.3. Direcțiile generale ale finanțelor publice județene în subordinea cărora funcționează administrațiile finanțelor publice municipale, administrațiile finanțelor publice pentru contribuabili mijlocii, administrațiile finanțelor publice orășenești și administrațiile finanțelor publice comunale; Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București în subordinea căreia funcționează administrațiile finanțelor publice ale sectoarelor municipiului București 26.334
2. Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților 202
3. Comisia Națională de Prognoză 127
4. Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor, Comisia specială de retrocedare a unor imobile care au aparținut cultelor religioase din România și Comisia specială de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România
B. Activități care funcționează pe lângă Ministerul Finanțelor Publice:
1. Tipărirea și difuzarea publicației "Revista Finanțe Publice și Contabilitate" *)
2. Consiliul Contabilității și Raportărilor Financiare**)
C. Companii naționale aflate sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice, la care acesta exercită calitatea de reprezentant al statului ca acționar:
1. Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A.
2. Compania Națională "Loteria Română" - S.A.
Modificări (1)

*) Conform Hotărârii Guvernului nr. 1.515/2002 privind înființarea pe lângă Ministerul Finanțelor Publice a unei activități finanțate integral din venituri proprii.

**) Conform Hotărârii Guvernului nr. 401/2005 privind înființarea Consiliului Contabilității și Raportărilor Financiare prin reorganizarea Colegiului Consultativ al Contabilității, cu modificările ulterioare.

ANEXA Nr. 3 Modificări (4)

MIJLOACELE DE TRANSPORT
și consumul de carburanți pentru activități specifice

Nr. crt. Ministerul Finanțelor Publice - aparat propriu Tipul mijlocului de transport Numărul maxim aprobat (bucăți) Consumul maxim de carburant pentru un autovehicul (litri/lună)
0 1 2 3 4
1. Parc auto demnitari și asimilații acestora*) - autoturism 1 400
- autoturism 6 300
2. Parc auto comun*) - autoturism 4 300
3. Parc auto transport marfă, persoane, delegații**) - autoturism 10 500
- microbuz 1 500

*) Numărul autoturismelor este reglementat de art. 5 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare.

**) Numărul autoturismelor este reglementat de art. 5 alin. (3) și (5) din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare.

NOTĂ:

1. Nu se consideră depășiri la consumul de carburanți normat pe autovehicul consumul care, la nivelul anului, se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu numărul de autovehicule aprobat fiecărei unități.

2. Autoturismele din parcul auto al aparatului propriu al ministerului pot fi conduse și de demnitari sau de alte categorii de salariați cu funcții de răspundere, nominalizați prin ordin al ministrului finanțelor publice.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...