Guvernul României

Hotărârea nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28 ianuarie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 2 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

58. asigură verificarea declarațiilor de cheltuieli emise în cadrul procesului de implementare a Fondului de coeziune (ex-ISPA), conform Regulamentului CE nr. 1.164/1994;

59. realizează activitățile aferente procesului de ratificare și/sau amendare a memorandumurilor de finanțare (PHARE și ex-ISPA), precum și a acordurilor interguvernamentale privind acordarea asistenței financiare nerambursabile acordate de statele membre ale Uniunii Europene; Modificări (1)

60. asigură cadrul metodologic pentru realizarea analizei cost-beneficiu pentru proiectele de infrastructură;

61. asigură elaborarea politicii și strategiei Guvernului României pentru promovarea și implementarea proiectelor de tip parteneriat public-privat;

62. stabilește și promovează procedurile de identificare și structurare a proiectelor de tip parteneriat public-privat și de susținere a autorităților administrației publice centrale și locale în pregătirea și implementarea proiectelor de tip parteneriat public-privat;

63. gestionează baza de date privind proiectele de tip parteneriat public-privat și concesiuni de lucrări publice, servicii și bunuri derulate la nivel central și local; Modificări (1)

64. coordonează elaborarea și implementarea Planului național de dezvoltare, document de planificare strategică și programare financiară multianuală al României, elaborat pe baza strategiilor sectoriale și a strategiei naționale de dezvoltare regională și care fundamentează fondurile de tip structural alocate de Uniunea Europeană și instrumentele structurale;

65. îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 8 și 17 din Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituțional de coordonare și de gestionare a instrumentelor structurale, în calitate de autoritate pentru coordonarea instrumentelor structurale și, respectiv, de autoritate de management pentru Programul operațional "Asistență tehnică";

66. stabilește, împreună cu ministerele și cu celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, sistemul de date, informații și raportări periodice privind utilizarea fondurilor comunitare, pe care le supune analizei și, după caz, aprobării Guvernului;

67. supune dezbaterii Guvernului, periodic, rapoarte privind modul de utilizare a asistenței financiare nerambursabile;

68. coordonează participarea României și îndeplinește funcția de punct național de contact la proiectele de înfrățire instituțională cu statele care beneficiază de finanțări nerambursabile ale Uniunii Europene;

69. asigură stabilirea și funcționarea corectă a sistemelor de management financiar și control pentru programele operaționale, în conformitate cu prevederile Uniunii Europene privind derularea instrumentelor structurale și a altor tipuri de finanțări nerambursabile comunitare;

70. coordonează procesul de asigurare a cofinanțării necesare pentru implementarea programelor operaționale finanțate cu contribuția Uniunii Europene;

71. asigură legătura operativă în activitatea de finanțe prin Reprezentanța permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană sau în cadrul altor organisme internaționale;

72. formulează și susține pozițiile României în cadrul Consiliului pentru Afaceri Economice și Financiare;

73. notifică Departamentului pentru Afaceri Europene măsurile naționale de transpunere a legislației comunitare și stadiul aplicării regulamentelor comunitare din domeniul financiar-fiscal;

74. urmărește prioritățile președinției Uniunii Europene și promovează politicile României în domeniul financiar-fiscal la nivelul Uniunii Europene;

75. aplică, în calitate de principal furnizor de ajutor de stat, legislația în domeniul ajutorului de stat; Modificări (1)

76. aplică dispozițiile legale în domeniul prețurilor, în condițiile legii și urmărește evoluția acestora în economie; Modificări (1)

77. aplică dispozițiile legale în domeniul concurenței neloiale și al publicității, în condițiile legii; Modificări (1)

78. asigură administrarea monopolului de stat, în condițiile legii;

79. realizează activități de inspecție pentru activitatea proprie a ministerului, la unitățile aflate în subordinea sau în coordonarea ministerului, la operatorii economici care utilizează fonduri europene, soluționează contestațiile depuse de acestea și constată, la solicitarea expresă a autorităților cu competențe în gestionarea fondurilor comunitare, creanțele bugetare rezultate din nereguli, ca urmare a utilizării necorespunzătoare a fondurilor comunitare și a sumelor de cofinanțare aferente și/sau ca urmare a obținerii necuvenite de sume în cadrul măsurilor care fac parte din sistemul de finanțare integrală ori parțială a acestor fonduri; Modificări (2)

80. reprezintă, în baza mandatului acordat, statul român sau instituția publică implicată, în fața Curții de arbitraj internațional a Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor relative la Investiții, cu sediul la Washington;

81. reprezintă statul, ca subiect de drepturi și obligații, în fața instanțelor, precum și în orice alte situații în care acesta participă nemijlocit, în nume propriu, în raporturi juridice, dacă legea nu stabilește în acest scop un alt organ; Jurisprudență (27), Reviste (1)

82. elaborează strategia și cadrul normativ general, coordonează și evaluează activitatea de audit public intern la nivel național, efectuează misiuni de audit public intern de interes național cu implicații multisectoriale;

83. exercită auditul intern asupra activităților desfășurate în cadrul aparatului propriu și/sau evaluează activitățile de audit intern desfășurate în cadrul structurilor aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerului, în condițiile legii;

84. elaborează, monitorizează și implementează procesul de soluționare a petițiilor, precum și a solicitărilor de informații publice, care se înscriu în sfera sa de competență, în conformitate cu prevederile legale;

85. elaborează strategia de comunicare, coordonează și monitorizează sistemul de comunicare internă și externă și cadrul comunicațional, în scopul asigurării principiului unității de imagine a instituției și a unităților sale subordonate;

86. asigură prin sistemul de management al performanței și dezvoltare profesională un corp al funcționarilor publici profesionist, onest, stabil și eficient, în scopul creării unei organizații moderne, flexibile, funcționale și eficiente, în condițiile legii;

87. aplică legislația în domeniul resurselor umane recrutare, angajare, avansare, promovare, mobilitate, sancționare și încetare a raporturilor de muncă/serviciu, respectiv salarizare a personalului din autoritatea sa;

88. elaborează și derulează programe de perfecționare profesională a personalului din cadrul ministerului, prin Școala de Finanțe Publice și Vamă și prin alte organisme specializate în acest domeniu;

89. inițiază măsuri și participă, împreună cu instituțiile de profil, la elaborarea programelor menite să sprijine pregătirea profesională a funcționarilor publici în domeniul managementului fondurilor Uniunii Europene;

90. elaborează, implementează și dezvoltă sistemul informatic în domeniul finanțelor publice; Modificări (1)

91. verifică și urmărește derularea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică, concesiune de lucrări publice și concesiune de servicii în conformitate cu legislația specifică aplicabilă, după publicarea anunțului de participare și până la finalizarea procedurii de atribuire, iar în situațiile reglementate de lege, începând cu transmiterea invitației de participare;

92. asigură participarea la grupurile de lucru/comitetele Comisiei și Consiliului Uniunii Europene pe domeniul financiar-fiscal și cel al politicii și legislației vamale;

93. aplică prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2003 privind consilierii pentru afaceri europene, aprobată cu modificări prin Legea nr. 272/2003, cu modificările și completările ulterioare;

94. prognozează veniturile bugetare pe termen scurt, mediu și lung și analizează evoluțiile macroeconomice și bugetare interne și internaționale;

95. asigură aplicarea prevederilor legislației în vigoare în domeniul protecției informațiilor naționale ale Uniunii Europene și NATO clasificate, prevenirea și combaterea acțiunilor teroriste, precum și protecția surselor generatoare de informații clasificate, în minister și la unitățile aflate în subordinea ministerului;

96. asigură coordonarea generală a asistenței financiare acordate de Elveția pentru coeziune economică și socială;

97. Ministerul Finanțelor Publice, prin Agenția Națională de Administrare Fiscală, își desfășoară activitatea în domeniul impozitelor, taxelor și al altor venituri bugetare pentru care este competentă, potrivit legii, prin intermediul procedurilor de gestiune, colectare, control fiscal, soluționarea contestațiilor și dezvoltarea unei relații de parteneriat cu contribuabilii, inclusiv prin acordarea de servicii de asistență. Jurisprudență (1)

(2) Ministerul Finanțelor Publice îndeplinește toate atribuțiile și are toate competențele conferite prin legi sau prin alte acte normative în vigoare, monitorizează și coordonează atribuțiile conferite de lege unităților subordonate.

Art. 4. - Jurisprudență (1)

În exercitarea atribuțiilor sale, Ministerul Finanțelor Publice colaborează cu celelalte ministere și organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autoritățile publice locale, cu alte instituții publice și cu alte organisme, cu partenerii de dialog social.

Art. 5. -

În îndeplinirea atribuțiilor sale, Ministerul Finanțelor Publice este autorizat:

a) să emită, ca urmare a controlului, dispoziții obligatorii pentru luarea măsurilor de respectare a legii de către operatorii economici;

b) să ia măsuri pentru aplicarea sancțiunilor prevăzute de lege în competența sa;

c) să aprobe înlesniri, restituiri, compensări și amânări la plata impozitelor, taxelor, contribuțiilor sociale și a altor vărsăminte bugetare obligatorii, în condițiile legii;

d) să aplice, prin organele abilitate, modalitățile de executare silită și măsurile asigurătorii, în condițiile legii, pentru recuperarea creanțelor bugetare;

e) să refuze cererile de finanțare de la bugetul de stat, de suplimentare și de virare a creditelor bugetare, în cazurile în care acestea nu îndeplinesc condițiile legale sau se abat de la reglementările în vigoare; Jurisprudență (2)

f) să revoce creditele bugetare deschise ordonatorilor de credite, în cazurile în care se constată că acestea se utilizează în alte scopuri decât cele stabilite;

g) să respingă situațiile financiar-contabile ale ordonatorilor de credite care nu îndeplinesc condițiile stabilite de normele legale și să stabilească noi termene pentru refacerea și prezentarea acestora, cu aplicarea sancțiunilor prevăzute de legislația în vigoare;

h) să emită, să anuleze, să revoce, să suspende, după caz, pentru domeniile pentru care este împuternicit, în condițiile legii, acte administrative sub forma autorizațiilor, licențelor, atestatelor sau alte asemenea acte administrative, prin care li se permite solicitanților organizarea și/sau desfășurarea unei anumite activități;

i) să întocmească și să propună spre aprobare Guvernului, în condițiile legii, bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici aflați sub autoritatea ministerului;

j) să avizeze, în condițiile legii, bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici aflați în coordonarea, subordonarea sau sub autoritatea ministerelor, organelor de specialitate ale administrației publice centrale și autorităților publice centrale la care statul este acționar unic sau majoritar, a filialelor acestora, precum și a instituțiilor implicate în privatizare;

k) să emită avize cu caracter consultativ atunci când se constată neconcordanțe în aplicarea legislației în domeniul achizițiilor publice; Modificări (1)

l) să stabilească orice alte măsuri, în condițiile prevăzute de lege.

Art. 6. -

Ministerul Finanțelor Publice are dreptul:

a) să solicite de la celelalte autorități ale administrației publice, instituții publice și operatori economici, de la instituții de credit și de la alte persoane, în condițiile legii, datele și informațiile necesare în vederea realizării atribuțiilor, cu păstrarea confidențialității acestora, în mod gratuit;

b) să încheie protocoale de schimb de informații și documente, precum și de colaborare cu ministere, instituții publice și cu alte organizații, potrivit competențelor atribuite;

c) să solicite de la autorități ale administrației publice și instituții publice datele și informațiile necesare în vederea asigurării reprezentării, în baza mandatului acordat, a statului român sau a instituției publice implicate în fața Curții de arbitraj internațional a Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor relative la Investiții, cu sediul la Washington, acestea având obligația de a avea un rol activ în punerea la dispoziție a acestor documente și informații, precum și în stabilirea persoanelor din cadrul acestora care pot oferi informații referitoare la cauza supusă arbitrajului.

CAPITOLUL II Organizarea Ministerului Finanțelor Publice

Art. 7. -

(1) Ministerul Finanțelor Publice are structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului finanțelor publice, se pot organiza servicii, birouri, compartimente, programe și colective temporare și se pot stabili numărul total al posturilor, numărul posturilor de conducere și numărul posturilor de execuție, în condițiile legii.

(2) Personalul Ministerului Finanțelor Publice este compus din demnitari și asimilați ai acestora, funcționari publici, cu funcții publice generale sau specifice și din personal contractual.

(3) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Finanțelor Publice este de 1.851 de posturi, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetului ministrului. Modificări (8)

Art. 8. -

Pe lângă Ministerul Finanțelor Publice funcționează activitatea de tipărire și difuzare a publicației "Revista Finanțe Publice și Contabilitate", finanțată integral din venituri proprii.

Art. 9. -

(1) Atribuțiile și răspunderile structurilor din aparatul propriu al Ministerului Finanțelor Publice se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1, prin regulamentul de organizare și funcționare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului finanțelor publice.

(2) Statul de funcții pentru aparatul propriu al Ministerului Finanțelor Publice se aprobă de către ministrul finanțelor publice.

(3) Atribuțiile și răspunderile autorităților subordonate Ministerului Finanțelor Publice stabilite prin regulamentele de organizare și funcționare, precum și statele de funcții corespunzătoare se aprobă de către ministrul finanțelor publice, la propunerea conducătorilor acestor unități, cu excepțiile prevăzute de actele de organizare și funcționare ale acestor autorități.

(4) Atribuțiile, sarcinile și răspunderile individuale ale personalului din aparatul propriu al Ministerului Finanțelor Publice, precum și din unitățile subordonate acestuia se stabilesc prin fișa postului, pe baza regulamentelor de organizare și funcționare prevăzute la alin. (1) și (3), care se semnează de salariat și se aprobă în condițiile legii.

CAPITOLUL III Conducerea Ministerului Finanțelor Publice

Art. 10. -

(1) Conducerea Ministerului Finanțelor Publice se exercită de către ministrul finanțelor publice.

(2) Ministrul finanțelor publice reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte autorități publice, cu persoanele juridice și fizice din țară și din străinătate. Prin ordin al ministrului finanțelor publice unele atribuții pot fi delegate secretarilor de stat, secretarului general, persoanelor cu funcții de conducere din compartimentele de specialitate și altor persoane din aparatul propriu al ministerului. Jurisprudență (3)

(3) Ministrul finanțelor publice îndeplinește, în domeniul de activitate al ministerului, atribuțiile generale prevăzute la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare.

(4) În exercitarea atribuțiilor sale, ministrul finanțelor publice emite ordine și instrucțiuni, în condițiile legii. Jurisprudență (3)

(5) Ministrul finanțelor publice îndeplinește, conform legii, funcția de ordonator principal de credite. Ministrul finanțelor publice poate delega această calitate secretarilor de stat, secretarului general, secretarului general adjunct sau altor persoane împuternicite în acest scop. Prin ordin al ministrului finanțelor publice se vor preciza limitele și condițiile delegării. Jurisprudență (1)

(6) Ministrul finanțelor publice este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de 4 secretari de stat, numiți prin decizie a primului-ministru. Modificări (2)

(7) Răspunderile și atribuțiile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului finanțelor publice.

(8) În cazul în care ministrul finanțelor publice, din diferite motive, nu își poate exercita atribuțiile curente, îl deleagă pe unul dintre secretarii de stat să exercite aceste atribuții, înștiințându-l pe primul-ministru despre aceasta.

(9) În cazul în care unul dintre secretarii de stat nu își poate exercita atribuțiile curente, acesta va fi înlocuit, pe bază de ordin al ministrului finanțelor publice, de un alt secretar de stat.

(10) Pe lângă ministrul finanțelor publice funcționează, ca organ consultativ, colegiul ministerului. Componența și regulamentul de funcționare ale colegiului ministerului se aprobă prin ordin al ministrului.

(11) Cabinetele demnitarilor se organizează și funcționează potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administrația publică centrală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 760/2001, cu modificările ulterioare. Personalul din cadrul cabinetelor demnitarilor are statut de personal contractual.

Art. 11. -

Ministrul finanțelor publice este ajutat în activitate și de conducătorii unităților subordonate, pentru care, prin ordin, poate stabili și alte răspunderi și atribuții decât cele stabilite în actele normative de organizare și funcționare a acestora.

Art. 12. -

(1) Secretarul general al ministerului este înalt funcționar public, numit în condițiile legii. Acesta asigură stabilitatea funcționării ministerului, continuitatea conducerii și realizarea legăturilor funcționale între structurile ministerului.

(2) Secretarul general îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Secretarul general al ministerului îndeplinește și alte atribuții prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare a ministerului ori încredințate de ministrul finanțelor publice.

(4) În realizarea atribuțiilor ce îi revin, secretarul general al ministerului este ajutat de un secretar general adjunct, care este înalt funcționar public, numit în condițiile legii.

(5) Secretarul general numit în condițiile legii, în cadrul structurilor aflate în subordinea ministerului, se află și în coordonarea metodologică a secretarului general din minister, pentru îndeplinirea exclusiv a atribuțiilor și responsabilităților ministerului.

CAPITOLUL IV Unități subordonate sau sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice

Art. 13. - Jurisprudență (1)

(1) Unitățile aflate în subordinea sau sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(2) În subordinea Ministerului Finanțelor Publice se organizează și funcționează Agenția Națională de Administrare Fiscală, organ de specialitate al administrației publice centrale, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată de la bugetul de stat și din venituri proprii, în condițiile legii. Jurisprudență (2)

(3) În subordinea Ministerului Finanțelor Publice se organizează și funcționează Comisia Națională de Prognoză, ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, finanțat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...