Art 3 Dispoziții generale și principalele funcții și atribuții | Hotărâre 34/2009

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale și principalele funcții și atribuții -
Art. 3.
- Jurisprudență, Reviste (1)

(1) În realizarea funcțiilor sale, Ministerul Finanțelor Publice are, în principal, următoarele atribuții: Jurisprudență

1. elaborează, monitorizează și evaluează politicile publice a căror implementare se realizează prin adoptarea de acte normative din domeniile de activitate ale ministerului;

2. avizează documentele de politici publice elaborate de alte autorități publice, care au legătură cu activitatea ministerului; Jurisprudență

3. inițiază proiecte de acte normative în domeniul de activitate al ministerului și urmărește armonizarea acestora cu legislația Uniunii Europene în domeniu;

4. avizează proiectele de acte normative care au legătură cu activitatea ministerului;

5. propune strategii de dezvoltare pe termen mediu și lung și soluții de reformă în domeniul finanțelor publice;

6. elaborează pe bază de metodologii proprii, menținând în permanență un echilibru bugetar corespunzător, proiectul bugetului de stat, al legii bugetului de stat și raportul asupra proiectului bugetului de stat, precum și proiectul legii de rectificare a bugetului de stat, operând rectificările corespunzătoare; Jurisprudență, Reviste (1)

7. analizează periodic modul de realizare a prevederilor bugetare, în corelare cu indicatorii macroeconomici, precum și modul de utilizare și/sau administrare a fondurilor și/sau patrimoniului public, la nivelul instituțiilor publice definite la art. 2 pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare, prezentând Guvernului, spre dezbatere și aprobare, propuneri și/sau proiecte de acte normative care să conducă la îmbunătățirea procesului de programare și execuție bugetară; Jurisprudență

8. elaborează și urmărește execuția operativă a bugetului general consolidat; stabilește măsurile necesare pentru încasarea veniturilor și limitarea cheltuielilor, în vederea încadrării în deficitul bugetar aprobat; Reviste (1)

9. elaborează și aprobă clasificația indicatorilor privind finanțele publice;

10. elaborează proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat, precum și proiectul legii de rectificare a acestuia;

11. aprobă, în condițiile legii, repartizarea pe trimestre a veniturilor și cheltuielilor bugetare; Reviste (2)

12. aprobă, în condițiile legii, deschiderea de credite bugetare; Reviste (1)

13. monitorizează, în condițiile legii, numărul de posturi și cheltuielile de personal din instituțiile publice, precum și derularea programului de investiții publice; Reviste (1)

14. aprobă, prin delegare de competențe, modificări în fișele de investiții, anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite, finanțați din bugetele de stat, asigurărilor sociale de stat și fondurilor speciale;

15. elaborează și implementează politicile de descentralizare financiară a serviciilor publice;

16. elaborează, împreună cu ministerele de resort și cu structurile asociative ale autorităților administrației publice locale, standardele de cost necesare asigurării unor servicii publice de calitate;

17. avizează proiectele de acte normative privind standardele de cost elaborate de ministerele de resort, care vor fi utilizate la fundamentarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru finanțarea serviciilor publice;

18. reîntregește, la propunerea ordonatorilor principali de credite, Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat, cu creditele bugetare anulate sau reduse;

19. urmărește implementarea prevederilor legale referitoare la investițiile publice;

20. administrează contul general al Trezoreriei Statului, deschis la Banca Națională a României, scop în care încheie convenții cu aceasta;

21. stabilește sistemul de organizare și funcționare a Trezoreriei Statului;

22. elaborează și administrează bugetul de venituri și cheltuieli al Trezoreriei Statului;

23. elaborează bilanțul general al Trezoreriei Statului și contul de execuție al bugetului Trezoreriei Statului;

24. elaborează lucrările privind contul general anual de execuție a bugetului de stat, contul general al datoriei publice a statului și, respectiv, a bugetului asigurărilor sociale de stat, precum și conturile anuale de execuție a bugetelor fondurilor speciale și proiectele de lege referitoare la aceste conturi de execuție, pe care le prezintă spre însușire Guvernului, în vederea transmiterii pentru adoptare Parlamentului;

25. coordonează calculul, încasarea, plata și controlul contribuției României la sistemul resurselor proprii ale Uniunii Europene, contactele cu structurile comunitare în domeniu, precum și plățile altor contribuții prevăzute în Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană;

26. promovează interesul României în domeniul bugetului comunitar prin: formularea și susținerea poziției în domeniu, inclusiv în ceea ce privește reforma acestuia și negocierea perspectivelor financiare, monitorizarea fluxurilor financiare de la și către Uniunea Europeană, adaptarea cadrului normativ și metodologic național conform evoluției aquis-ului comunitar în domeniu, participarea la reuniunile structurilor comunitare în domeniu;

27. exercită, prin organele sale de specialitate, controlul utilizării creditelor bugetare de către instituțiile publice;

28. reglementează controlul financiar preventiv și exercită controlul financiar preventiv delegat, în scopul constituirii și utilizării legale și eficiente a fondurilor publice;

29. propune strategia fiscală pe termen mediu și lung;

30. elaborează propuneri privind politica fiscală, respectiv de modificare și completare a Codului fiscal pe baza evoluției economice, a dialogului cu diferite organisme și instituții și în consens cu reglementările comunitare în materie și a Codului de procedură fiscală;

31. elaborează proiecte de norme metodologice necesare pentru aplicarea unitară a Codului fiscal, în colaborare și cu consultarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală;

32. elaborează legislația principală în domeniul impozitelor, taxelor și altor venituri ale bugetului general consolidat și în domeniul vamal, inclusiv administrarea acestora, în colaborare cu instituțiile implicate nemijlocit în aplicarea acesteia;

33. formulează și susține poziția României privind propunerile referitoare la reglementări ce vizează politica și legislația vamală comunitară la organismele abilitate ale Uniunii Europene și alte organisme internaționale;

34. negociază, pregătește parafarea, semnarea și ratificarea convențiilor pentru evitarea dublei impuneri negociate și a dublei impuneri pe baza modelului-cadru al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE);

35. elaborează strategii, studii comparative, priorități și proiecte de acte normative privind politica fiscală a României în domeniul convențiilor pentru evitarea dublei impuneri;

36. se preocupă de aplicarea unitară a legislației fiscale prin elaborarea de instrucțiuni și ordine aprobate de ministru, prin Comisia fiscală centrală și prin Agenția Națională de Administrare Fiscală, în condițiile legii;

37. asigură relația cu Parlamentul, transmite punctul de vedere al ministerului referitor la propunerile legislative, întrebările și interpelările adresate de parlamentari și susține în Parlament proiectele de acte normative pe care le inițiază;

38. asigură relația cu Consiliul Economic și Social, sindicatele, patronatele și alte asociații legal constituite, în problemele specifice activității ministerului, printr-un dialog constructiv cu partenerii de dialog social, în spiritul respectului reciproc și în conformitate cu principiile și standardele europene, în vederea asigurării eficienței activității și stabilității sociale; Modificări (1)

39. elaborează cadrul legal privind supravegherea publică a profesiei de consultant fiscal, a profesiei contabile și a activității de audit statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate;

40. asigură elaborarea, tipărirea și difuzarea publicației "Revista Finanțe Publice și Contabilitate", activitate finanțată integral din venituri proprii; Modificări (1)

41. exercită atribuțiile ce îi revin, potrivit legii, asupra activității regiilor autonome, societăților comerciale, companiilor naționale și societăților bancare, prin reprezentanții săi în adunările generale ale acționarilor sau în consiliile de administrație; Modificări (2)

42. asigură centralizarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului și inițiază proiectul de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea acestuia, potrivit reglementărilor în vigoare; Modificări (1)

43. contractează și rambursează datoria publică și administrează riscurile aferente portofoliului datoriei publice guvernamentale;

44. elaborează raportul privind datoria publică a României, pe care îl prezintă semestrial Guvernului și Parlamentului;

45. contractează și garantează împrumuturi de stat de pe piața financiară internă și externă, în scopul și în limitele competențelor stabilite de lege;

46. asigură punerea în circulație prin Banca Națională a României, pe bază de convenție, a unor instrumente financiare specifice;

47. derulează operațiuni de încasări și plăți, ca participant direct al Sistemului național de plăți;

48. urmărește respectarea angajamentelor asumate prin acordurile încheiate cu organismele financiare internaționale în domeniul datoriei publice și exercită calitatea de reprezentant al României la organismele internaționale cu caracter financiar, în condițiile legii, precum și în cadrul unor departamente ale unor organisme internaționale (OCDE, ONU); Modificări (1)

49. administrează contul curent general al Trezoreriei Statului; Modificări (1), Reviste (1)

50. negociază, pregătește parafarea, semnarea și ratificarea acordurilor guvernamentale bilaterale privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor;

51. reglementează drepturile valutare ale statului român rezultate din activitatea de comerț exterior și cooperare internațională derulată înainte de 31 decembrie 1989 și din lichidarea conturilor de cliring, barter și cooperare economică internațională;

52. urmărește constituirea, administrarea și utilizarea Fondului de contrapartidă, rezultat din contravaloarea în lei a ajutoarelor economice nerambursabile acordate României de organisme internaționale sau de guvernele altor țări;

53. asigură evidența statistică a ajutoarelor externe nerambursabile;

54. gestionează asistența financiară nerambursabilă acordată României de Uniunea Europeană, prin instrumente financiare de preaderare și postaderare, potrivit prevederilor memorandumurilor de înțelegere, memorandumurilor și acordurilor de finanțare semnate de Guvernul României și de Comisia Europeană, precum și asistența financiară rambursabilă acordată de instituții financiare internaționale; Modificări (2)

55. transferă fondurile nerambursabile primite de România de la Uniunea Europeană - prin fondurile structurale și de coeziune, în calitate de stat membru al Uniunii Europene - către autoritățile de management/beneficiarii finali și certifică cheltuielile efectuate în cadrul programelor operaționale cuprinse în declarațiile de cheltuieli transmise Comisiei Europene; Modificări (3), Reviste (1)

56. programează, coordonează, monitorizează și evaluează utilizarea asistenței financiare nerambursabile acordate României de Uniunea Europeană și de statele membre ale acesteia și îndeplinește rolul de coordonator național al asistenței în relația cu Uniunea Europeană;

57. coordonează monitorizarea și implementarea Fondului de coeziune (ex-ISPA), conform Regulamentului CE nr. 1.164/1994;

58. asigură verificarea declarațiilor de cheltuieli emise în cadrul procesului de implementare a Fondului de coeziune (ex-ISPA), conform Regulamentului CE nr. 1.164/1994;

59. realizează activitățile aferente procesului de ratificare și/sau amendare a memorandumurilor de finanțare (PHARE și ex-ISPA), precum și a acordurilor interguvernamentale privind acordarea asistenței financiare nerambursabile acordate de statele membre ale Uniunii Europene; Modificări (1)

60. asigură cadrul metodologic pentru realizarea analizei cost-beneficiu pentru proiectele de infrastructură;

61. asigură elaborarea politicii și strategiei Guvernului României pentru promovarea și implementarea proiectelor de tip parteneriat public-privat;

62. stabilește și promovează procedurile de identificare și structurare a proiectelor de tip parteneriat public-privat și de susținere a autorităților administrației publice centrale și locale în pregătirea și implementarea proiectelor de tip parteneriat public-privat;

63. gestionează baza de date privind proiectele de tip parteneriat public-privat și concesiuni de lucrări publice, servicii și bunuri derulate la nivel central și local; Modificări (1)

64. coordonează elaborarea și implementarea Planului național de dezvoltare, document de planificare strategică și programare financiară multianuală al României, elaborat pe baza strategiilor sectoriale și a strategiei naționale de dezvoltare regională și care fundamentează fondurile de tip structural alocate de Uniunea Europeană și instrumentele structurale;

65. îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 8 și 17 din Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituțional de coordonare și de gestionare a instrumentelor structurale, în calitate de autoritate pentru coordonarea instrumentelor structurale și, respectiv, de autoritate de management pentru Programul operațional "Asistență tehnică";

66. stabilește, împreună cu ministerele și cu celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, sistemul de date, informații și raportări periodice privind utilizarea fondurilor comunitare, pe care le supune analizei și, după caz, aprobării Guvernului;

67. supune dezbaterii Guvernului, periodic, rapoarte privind modul de utilizare a asistenței financiare nerambursabile;

68. coordonează participarea României și îndeplinește funcția de punct național de contact la proiectele de înfrățire instituțională cu statele care beneficiază de finanțări nerambursabile ale Uniunii Europene;

69. asigură stabilirea și funcționarea corectă a sistemelor de management financiar și control pentru programele operaționale, în conformitate cu prevederile Uniunii Europene privind derularea instrumentelor structurale și a altor tipuri de finanțări nerambursabile comunitare;

70. coordonează procesul de asigurare a cofinanțării necesare pentru implementarea programelor operaționale finanțate cu contribuția Uniunii Europene;

71. asigură legătura operativă în activitatea de finanțe prin Reprezentanța permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană sau în cadrul altor organisme internaționale;

72. formulează și susține pozițiile României în cadrul Consiliului pentru Afaceri Economice și Financiare;

73. notifică Departamentului pentru Afaceri Europene măsurile naționale de transpunere a legislației comunitare și stadiul aplicării regulamentelor comunitare din domeniul financiar-fiscal;

74. urmărește prioritățile președinției Uniunii Europene și promovează politicile României în domeniul financiar-fiscal la nivelul Uniunii Europene;

75. aplică, în calitate de principal furnizor de ajutor de stat, legislația în domeniul ajutorului de stat; Modificări (1)

76. aplică dispozițiile legale în domeniul prețurilor, în condițiile legii și urmărește evoluția acestora în economie; Modificări (1)

77. aplică dispozițiile legale în domeniul concurenței neloiale și al publicității, în condițiile legii; Modificări (1)

78. asigură administrarea monopolului de stat, în condițiile legii;

79. realizează activități de inspecție pentru activitatea proprie a ministerului, la unitățile aflate în subordinea sau în coordonarea ministerului, la operatorii economici care utilizează fonduri europene, soluționează contestațiile depuse de acestea și constată, la solicitarea expresă a autorităților cu competențe în gestionarea fondurilor comunitare, creanțele bugetare rezultate din nereguli, ca urmare a utilizării necorespunzătoare a fondurilor comunitare și a sumelor de cofinanțare aferente și/sau ca urmare a obținerii necuvenite de sume în cadrul măsurilor care fac parte din sistemul de finanțare integrală ori parțială a acestor fonduri; Modificări (2)

80. reprezintă, în baza mandatului acordat, statul român sau instituția publică implicată, în fața Curții de arbitraj internațional a Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor relative la Investiții, cu sediul la Washington;

81. reprezintă statul, ca subiect de drepturi și obligații, în fața instanțelor, precum și în orice alte situații în care acesta participă nemijlocit, în nume propriu, în raporturi juridice, dacă legea nu stabilește în acest scop un alt organ; Jurisprudență, Reviste (4)

82. elaborează strategia și cadrul normativ general, coordonează și evaluează activitatea de audit public intern la nivel național, efectuează misiuni de audit public intern de interes național cu implicații multisectoriale;

83. exercită auditul intern asupra activităților desfășurate în cadrul aparatului propriu și/sau evaluează activitățile de audit intern desfășurate în cadrul structurilor aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerului, în condițiile legii;

84. elaborează, monitorizează și implementează procesul de soluționare a petițiilor, precum și a solicitărilor de informații publice, care se înscriu în sfera sa de competență, în conformitate cu prevederile legale;

85. elaborează strategia de comunicare, coordonează și monitorizează sistemul de comunicare internă și externă și cadrul comunicațional, în scopul asigurării principiului unității de imagine a instituției și a unităților sale subordonate;

86. asigură prin sistemul de management al performanței și dezvoltare profesională un corp al funcționarilor publici profesionist, onest, stabil și eficient, în scopul creării unei organizații moderne, flexibile, funcționale și eficiente, în condițiile legii;

87. aplică legislația în domeniul resurselor umane recrutare, angajare, avansare, promovare, mobilitate, sancționare și încetare a raporturilor de muncă/serviciu, respectiv salarizare a personalului din autoritatea sa;

88. elaborează și derulează programe de perfecționare profesională a personalului din cadrul ministerului, prin Școala de Finanțe Publice și Vamă și prin alte organisme specializate în acest domeniu;

89. inițiază măsuri și participă, împreună cu instituțiile de profil, la elaborarea programelor menite să sprijine pregătirea profesională a funcționarilor publici în domeniul managementului fondurilor Uniunii Europene;

90. elaborează, implementează și dezvoltă sistemul informatic în domeniul finanțelor publice; Modificări (1)

91. verifică și urmărește derularea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică, concesiune de lucrări publice și concesiune de servicii în conformitate cu legislația specifică aplicabilă, după publicarea anunțului de participare și până la finalizarea procedurii de atribuire, iar în situațiile reglementate de lege, începând cu transmiterea invitației de participare;

92. asigură participarea la grupurile de lucru/comitetele Comisiei și Consiliului Uniunii Europene pe domeniul financiar-fiscal și cel al politicii și legislației vamale;

93. aplică prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2003 privind consilierii pentru afaceri europene, aprobată cu modificări prin Legea nr. 272/2003, cu modificările și completările ulterioare;

94. prognozează veniturile bugetare pe termen scurt, mediu și lung și analizează evoluțiile macroeconomice și bugetare interne și internaționale;

95. asigură aplicarea prevederilor legislației în vigoare în domeniul protecției informațiilor naționale ale Uniunii Europene și NATO clasificate, prevenirea și combaterea acțiunilor teroriste, precum și protecția surselor generatoare de informații clasificate, în minister și la unitățile aflate în subordinea ministerului;

96. asigură coordonarea generală a asistenței financiare acordate de Elveția pentru coeziune economică și socială;

97. Ministerul Finanțelor Publice, prin Agenția Națională de Administrare Fiscală, își desfășoară activitatea în domeniul impozitelor, taxelor și al altor venituri bugetare pentru care este competentă, potrivit legii, prin intermediul procedurilor de gestiune, colectare, control fiscal, soluționarea contestațiilor și dezvoltarea unei relații de parteneriat cu contribuabilii, inclusiv prin acordarea de servicii de asistență. Jurisprudență

(2) Ministerul Finanțelor Publice îndeplinește toate atribuțiile și are toate competențele conferite prin legi sau prin alte acte normative în vigoare, monitorizează și coordonează atribuțiile conferite de lege unităților subordonate.

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Hotărâre 34/2009:
Art 1 Dispoziții generale și principalele funcții și atribuții
Art 2 Dispoziții generale și principalele funcții și atribuții
Art 3 Dispoziții generale și principalele funcții și atribuții
Art 4 Dispoziții generale și principalele funcții și atribuții
Art 5 Dispoziții generale și principalele funcții și atribuții
Art 6 Dispoziții generale și principalele funcții și atribuții
Art 7 Organizarea Ministerului Finanțelor Publice
Art 8 Organizarea Ministerului Finanțelor Publice
Art 9 Organizarea Ministerului Finanțelor Publice
Art 10 Conducerea Ministerului Finanțelor Publice
Art 11 Conducerea Ministerului Finanțelor Publice
Art 12 Conducerea Ministerului Finanțelor Publice
Art 13 Unități subordonate sau sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice
Reviste:
Admitere recurs în interesul legii. Chemarea în garanție a Ministerului Finanțelor Publice în litigiile vizând acordarea unor drepturi de natură salarială personalului bugetar sau a ajutorului financiar prevăzut de Legea nr. 315/2006
Scurte considerații referitoare la poprirea contului debitorului, când această calitate o are Statul Român însuși
Examen selectiv din practica judiciară a Secției de contencios administrativ și fiscal a Înaltei Curți de Casație și Justiție
Procedura ridicării sechestrului asigurător după soluționarea dosarului penal potrivit procedurii civile
2. Bun mobil preluat de către stat prin rechiziționare în scop economic. Nevalabilitatea titlului statului; obligarea la plata contravalorii navei. Acțiune reală în revendicare, imprescriptibilă, sau acțiune personală în despăgubiri, supusă termenului de prescripție?
;
se încarcă...