Art 2 Dispoziții generale și principalele funcții și atribuții | Hotărâre 34/2009

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale și principalele funcții și atribuții -
Art. 2.
- Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Ministerul Finanțelor Publice aplică Programul de guvernare și contribuie la elaborarea și implementarea strategiei în domeniul finanțelor publice, în exercitarea administrării generale a finanțelor publice, asigurând utilizarea pârghiilor financiare, în concordanță cu cerințele economiei de piață și pentru stimularea inițiativei operatorilor economici.

(2) Ministerul Finanțelor Publice îndeplinește următoarele funcții:

a) de strategie, prin care se asigură, în conformitate cu politica financiară a Guvernului și cu normele Uniunii Europene, elaborarea strategiei în domeniile de activitate specifice ministerului: fiscal, bugetar, contabilitate publică, reglementări contabile, datorie publică, coordonarea și administrarea asistenței financiare nerambursabile, coordonarea și administrarea instrumentelor structurale, controlul financiar public intern, sisteme de management financiar și control, coordonarea și verificarea achizițiilor publice, domenii reglementate specific; Modificări (3)

b) de reglementare și sinteză, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ și instituțional necesar pentru realizarea obiectivelor strategice în domeniul finanțelor publice;

c) de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului român și al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern și extern în domeniul său de activitate și în limitele stabilite prin actele normative în vigoare; Jurisprudență

d) de prognoză, prin care se asigură elaborarea de studii și prognoze pe termen scurt, mediu și lung privind evoluția economiei românești în ansamblu, pe sectoare și în profil teritorial, precum și fundamentarea principalelor măsuri de politică economică, exercitată prin Comisia Națională de Prognoză;

e) de concepție bugetară și fiscală; Jurisprudență

f) de administrare a veniturilor statului; Jurisprudență

g) de administrare a resurselor derulate prin Trezoreria Statului; Jurisprudență

h) de administrare a datoriei publice;

i) de implementare a prevederilor Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană pentru domeniul financiar și fiscal;

j) de coordonare a asistenței financiare nerambursabile acordate României de Uniunea Europeană și de statele membre ale acesteia, precum și de statele membre ale Asociației Europene a Liberului Schimb;

k) de administrare financiară a fondurilor PHARE, ISPA și SAPARD, inclusiv de asistență financiară acordată de statele membre ale Asociației Europene a Liberului Schimb; Modificări (3)

l) de coordonare a relațiilor bugetare cu Uniunea Europeană, precum și a contactelor cu structurile comunitare, din punct de vedere administrativ, în acest domeniu;

m) de autoritate pentru coordonarea instrumentelor structurale, având responsabilitatea coordonării pregătirii, dezvoltării, armonizării și funcționării cadrului legislativ, instituțional, procedural și programatic pentru gestionarea instrumentelor structurale;

n) de autoritate de management pentru Programul operațional "Asistență tehnică";

o) de control financiar public intern; Modificări (2)

p) de organizare și exercitare a auditului intern în entitățile publice, inclusiv în Ministerul Finanțelor Publice;

q) de evidență a bunurilor ce constituie domeniul public al statului;

r) de combatere a evaziunii fiscale, exercitată prin Agenția Națională de Administrare Fiscală și unitățile subordonate;

s) de control al aplicării unitare și respectării reglementărilor legale în domeniul său de activitate, precum și al funcționării instituțiilor care își desfășoară activitatea în subordinea sau sub autoritatea sa;

t) de autoritate cu competențe în domeniul politicii și legislației vamale, coordonare, îndrumare și control în acest domeniu;

u) de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor care intră sub incidența legislației privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;

v) de suport, respectiv de management al resurselor umane, financiare și materiale, de susținere a activităților specifice prin intermediul tehnologiei informațiilor și comunicațiilor, de consultanță juridică, precum și de promovare a unui cadru de lucru comunicațional.

(3) Principiile care stau la baza activității Ministerului Finanțelor Publice sunt următoarele:

a) coerența, stabilitatea și predictibilitatea în domeniul finanțelor publice pe termen mediu;

b) armonizarea cadrului legislativ cu reglementările Uniunii Europene;

c) întărirea autorității instituției;

d) perfecționarea managementului fondurilor publice;

e) transparența activității în toate domeniile sale de activitate;

f) colaborarea cu partenerii sociali;

g) asigurarea unui mediu de afaceri concurențial și predictibil.

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Hotărâre 34/2009:
Art 1 Dispoziții generale și principalele funcții și atribuții
Art 2 Dispoziții generale și principalele funcții și atribuții
Art 3 Dispoziții generale și principalele funcții și atribuții
Art 4 Dispoziții generale și principalele funcții și atribuții
Art 5 Dispoziții generale și principalele funcții și atribuții
Art 6 Dispoziții generale și principalele funcții și atribuții
Art 7 Organizarea Ministerului Finanțelor Publice
Art 8 Organizarea Ministerului Finanțelor Publice
Art 9 Organizarea Ministerului Finanțelor Publice
Art 10 Conducerea Ministerului Finanțelor Publice
Art 11 Conducerea Ministerului Finanțelor Publice
Art 12 Conducerea Ministerului Finanțelor Publice
Reviste:
Admitere recurs în interesul legii. Chemarea în garanție a Ministerului Finanțelor Publice în litigiile vizând acordarea unor drepturi de natură salarială personalului bugetar sau a ajutorului financiar prevăzut de Legea nr. 315/2006
;
se încarcă...