Guvernul României

Hotărârea nr. 329/2009 pentru aprobarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Ministerului Turismului privind activitatea de privatizare pe anul 2009

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 26 martie 2009 până la 31 decembrie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În conformitate cu dispozițiile art. 15 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 9 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 51 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă bugetul propriu de venituri și cheltuieli al Ministerului Turismului privind activitatea de privatizare pe anul 2009, prevăzut în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli al Ministerului Turismului reprezintă limite maxime care nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea Guvernului.

(2) În cazul în care în execuția bugetului de venituri și cheltuieli se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Ministerul Turismului va efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

Art. 3. -

Nerespectarea prevederilor art. 2 se sancționează conform legii.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul turismului,
Elena Gabriela Udrea
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Pogea
Ministrul muncii,
familiei și protecției sociale,
Marian Sârbu

București, 18 martie 2009.

Nr. 329.

ANEXĂ*)

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

BUGETUL PROPRIU DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
al Ministerului Turismului
privind activitatea de privatizare pe anul 2009

Titlu Articol Alineat Denumire indicator - mii lei -
1 2 3 4 5
Venituri totale, din care: 10.050,00
I. Venituri curente 50,00
C. Venituri nefiscale 50,00
C.1. Venituri din proprietate 50,00
30.01 Venituri din proprietate 50,00
30.01.08 Venituri din dividende 50,00
31.01 Venituri din dobânzi 0,00
31.01.03 Alte venituri din dobânzi 0,00
II. Venituri din capital 10.000,00
39.10 Venituri din valorificarea unor bunuri 10.000,00
39.10.04 Venituri din privatizare 10.000,00
CHELTUIELI TOTALE, din care: 10.050,00
01. CHELTUIELI CURENTE 10.025,00
10 Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL, din care: 25,00
10.01 Cheltuieli salariale în bani 25,00
10.01.13 - Indemnizaţii de delegare 25,00
20 Titlul II. BUNURI ŞI SERVICII, din care: 810,00
20.01 Bunuri şi servicii, din care: 135,00
20.01.01 Furnituri de birou 10,00
20.01.05 Carburanţi şi lubrifianţi 0,00
20.01.30 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 125,00
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 25,00
20.05.30 Alte obiecte de inventar 25,00
20.06 Deplasări, detaşări, transferări 25,00
20.06.01 Deplasări interne, detaşări, transferări 25,00
20.30 Alte cheltuieli 625,00
20.30.01 Reclamă şi publicitate 125,00
20.30.02 Protocol şi reprezentare 75,00
20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 425,00
20.30.30.01 ▪ Cheltuieli legate de plata onorariilor pentru consultanţi, agenţi de privatizare sau firme de avocatură şi cele pentru pregătirea şi realizarea privatizării societăţilor comerciale 250,00
20.30.30.02 ▪ Cheltuieli pentru rapoarte de evaluare în procesul de privatizare şi postprivatizare pentru: expertize, cauţiuni, evaluări în litigii, onorarii executori judecătoreşti, documentaţii pentru obţinerea avizului de mediu precum şi alte asemenea cheltuieli 125,00
20.30.30.03 ▪ Costuri implicate de dizolvarea voluntară şi lichidarea societăţilor comerciale 50,00
55 Titlul VII. ALTE TRANSFERURI, din care: 9.190,00
55.01 A - Transferuri interne 0,00
55.01.08 ▪ Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă 0,00
55.01.18 Alte transferuri curente interne, din care: 9.190,00
55.01.18.01 - sumele cu care Ministerul Turismului participă la majorarea capitalului social al unor societăţi comerciale în cazurile prevăzute de lege 0,00
55.01.18.02 - sumele plătite efectiv cumpărătorilor, reprezentând daune suportate de Ministerul Turismului ca urmare a garanţiilor acordate de acesta în contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni şi/sau cheltuieli efectuate pentru combaterea ori stingerea pretenţiilor formulate de ofertant, precum şi despăgubirile cuvenite potrivit art. 27-29 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării 250,00
55.01.20 Vărsăminte la trezoreria statului din privatizare (doar pentru instituţiile implicate în procesul de privatizare) 8.940,00
55.01.20.01 Vărsăminte la trezoreria statului, din privatizare 8.890,00
55.01.20.02 Vărsăminte la bugetul statului, din dividende 50,00
55.01.20.03 Vărsăminte la bugetul statului, din dobânzi 0,00
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 25,00
71 Titlul X. Active nefinanciare 25,00
71.01 Active fixe 25,00
71.01.02 ▪ maşini, echipamente şi mijloace de transport 0,00
71.01.03 ▪ mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 25,00
;
se încarcă...