Guvernul României

Hotărârea nr. 328/2009 pentru aprobarea modului de repartizare și de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) și b) din anexa nr. 3/12/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/2009

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 25 martie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 17 din Legea bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/2009,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă modul de repartizare și de utilizare a sumei de 42.031.000 lei pentru realizarea de către Agenția pentru Strategii Guvernamentale a programelor, proiectelor și acțiunilor prevăzute la lit. a) și b) din anexa nr. 3/12/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/2009, conform destinațiilor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

(1) Alocarea sumelor prevăzute la lit. a) și b) din anexa nr. 3/12/02a la Legea nr. 18/2009 se face pe baza fundamentărilor privind legalitatea, oportunitatea, necesitatea și economicitatea acestora și a devizelor de cheltuieli, certificate de șefii de serviciu, avizate de directorul general, șeful serviciului economic și aprobate de președintele Agenției pentru Strategii Guvernamentale, în calitate de ordonator de credite.

(2) Justificarea sumelor prevăzute la lit. a) și b) din anexa nr. 3/12/02a la Legea nr. 18/2009, alocate în temeiul fundamentărilor prevăzute la alin. (1), se face prin prezentarea de documente legale, confirmate de șefii de serviciu și avizate de directorul general și șeful serviciului economic, din care să rezulte utilizarea sumelor potrivit destinațiilor menționate în devizele de cheltuieli aprobate.

Art. 3. -

Răspunderea privind utilizarea și justificarea sumelor pe destinațiile prevăzute în anexă revine Agenției pentru Strategii Guvernamentale.

Art. 4. -

(1) În baza documentațiilor aprobate de ordonatorul de credite se pot acorda avansuri de până la 30% din sumele ce urmează a fi alocate pentru programele, proiectele și acțiunile prevăzute în anexă, fără solicitarea unei scrisori de garanție bancară.

(2) Pentru sumele avansate potrivit alin. (1), beneficiarii vor prezenta documente justificative cu privire la utilizarea acestora, în termen de 10 zile de la finalizarea proiectului și nu mai târziu de 10 decembrie 2009.

Art. 5. -

Pentru finanțările nerambursabile pentru activități nonprofit de interes general sunt aplicabile prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Daniela Nicoleta Andreescu
Președintele Agenției pentru Strategii Guvernamentale,
Gabriel Bădescu
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Pogea

București, 18 martie 2009.

Nr. 328.

ANEXĂ

REPARTIZAREA ȘI UTILIZAREA
sumelor prevăzute la lit. a) și b) din anexa nr. 3/12/02a la Legea
bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/2009

TOTAL GENERAL: 42.031 mii lei,

din care:

- 5.639 mii lei - pentru proiecte de comunicare, informare publică și promovarea imaginii și intereselor românești peste hotare, astfel:

a) achiziționarea și difuzarea de materiale de informare și promovare pentru acțiuni desfășurate în țară și în străinătate, în sumă de 1.530.823,62 lei;

b) decontarea proiectelor realizate în anul 2008, în sumă de 4.108.176,38 lei, constând în: Campania "Români în Europa" lot Italia, în sumă de 2.100.000 lei, Campania "Români în Europa" lot Spania, în sumă de 1.671.603,50 lei, Campania națională de conștientizare și atragere la vot la alegerile parlamentare naționale, în sumă de 163.999,50 lei, finanțarea proiectului "Imagine România", în sumă de 4.000 lei, finanțarea proiectului "Integrare și dinamici culturale", în sumă de 5.870 lei, servicii de monitorizare știri și emisiuni TV și radio, în sumă de 3.570 lei, servicii de evaluare și monitorizare a percepției imaginii de țară a României realizate în mediile on-line, în sumă de 159.133,38 lei;

- 36.392 mii lei - pentru finanțarea acțiunilor cu caracter științific și social-cultural, în scopul realizării atribuțiilor specifice obiectului de activitate al Agenției pentru Strategii Guvernamentale, astfel:

c) achiziționarea/realizarea, editarea și difuzarea unor materiale de promovare și informare internă despre Uniunea Europeană, politicile guvernamentale în diverse domenii, politici comunitare, diplomație publică, afaceri europene (broșuri, pliante, albume, obiecte de artizanat, publicații periodice, bannere, pixuri, afișe, agende, albume foto, calendare, casete video, casete audio, compact-discuri, cărți, enciclopedii, diapozitive, insigne, medalii comemorative, obiecte decorative, stegulețe și alte materiale);

d) achiziționarea unor baze de date, rapoarte/analize interne și internaționale în domenii de interes guvernamental;

e) comandarea și efectuarea unor sondaje de opinie, studii de interes public, analize și rapoarte pentru optimizarea măsurilor guvernamentale;

f) achiziționarea/realizarea, editarea, tipărirea, traducerea și difuzarea unor materiale de prezentare și de afirmare a culturii și identității naționale (broșuri, pliante, albume, obiecte de artizanat, publicații periodice, bannere, pixuri, afișe, agende, albume foto, calendare, casete video, casete audio, compactdiscuri, cărți, obiecte de artizanat, enciclopedii, diapozitive, insigne, medalii comemorative, obiecte decorative, stegulețe și alte materiale);

g) organizarea, realizarea sau participarea la acțiuni și campanii de informare publică interne și externe; în cazul campaniilor interne de informare publică se va avea în vedere și posibilitatea finanțării unor proiecte în limbile minorităților naționale;

h) închirierea sau cumpărarea de spații de emisie ori de comunicare în mass-media internă și internațională și pe internet; în cazul achiziționării de spațiu de emisie în massmedia internă se va avea în vedere și posibilitatea achiziționării de timp de antenă în cadrul programelor în limbile minorităților naționale;

i) achiziționarea unor servicii de presă internă și externă (abonamente la informații electronice, presă scrisă, alte publicații);

j) organizarea și participarea la schimburi de experiență, vizite de documentare, cursuri, traininguri, desfășurate în țară și în străinătate;

k) organizarea și participarea la diferite programe, activități interne și internaționale, precum și la acțiuni având ca scop transparența instituțională, comunicarea guvernamentală; evaluarea oportunității sociale și a impactului perceptiv al măsurilor guvernamentale, de genul: seminarii, colocvii, simpozioane, întâlniri de lucru, conferințe, mese rotunde, ateliere, workshopuri, congrese, reuniuni, târguri, expoziții, festivaluri, congrese, desfășurate în țară și în străinătate;

l) organizarea, finanțarea și participarea la acțiuni și proiecte specifice obiectului de activitate al Agenției pentru Strategii Guvernamentale, desfășurate împreună cu organisme neguvernamentale și cu instituții din țară și din străinătate;

m) participarea funcționarilor din cadrul Agenției pentru Strategii Guvernamentale la acțiunile și proiectele derulate de aceasta;

n) achiziționarea de servicii de consultanță internă și externă în diferite domenii de activitate: cercetare socială, comunicare, relații publice, publicitate, marketing, precum și în alte domenii de activitate specifice obiectului de activitate al Agenției pentru Strategii Guvernamentale;

o) invitarea în România a reprezentanților unor publicații, posturi de radio și de televiziune internaționale de prestigiu, a formatorilor de opinie, a unor cercetători sau consultanți în domeniile de activitate specifice Agenției pentru Strategii Guvernamentale, cu suportarea cheltuielilor de sejur și a transportului intern și internațional;

p) sprijinirea unor publicații din țară în scopul informării publice (cărți, broșuri, pliante, tipărituri), inclusiv în limbile minorităților naționale;

q) contribuții la programe realizate cu finanțare din partea unor organisme internaționale;

r) achiziționarea unor servicii complementare activității Agenției pentru Strategii Guvernamentale;

s) alte acțiuni și activități necesare și oportune pentru organizarea și finalizarea unor activități specifice obiectului de activitate al Agenției pentru Strategii Guvernamentale, potrivit actelor normative de organizare și funcționare a acesteia.

Pentru proiectele și acțiunile cuprinse la lit. a) și b) din anexa nr. 3/12/02a la Legea nr. 18/2009 se pot acoperi următoarele cheltuieli: cazare, transport, masă sau diurnă, după caz, tratații, taxe de participare și vizitare, taxe poștale, comunicații telefonice, premii în obiecte, consultanță, onorarii, achiziții de bunuri, închiriere, editare, tipărire, difuzare, realizare de sondaje de opinie și studii, traduceri și alte servicii, operațiuni de multiplicare/printare multimedia, materiale promoționale, abonamente, chirie și alte servicii.

;
se încarcă...