Guvernul României

Metodologia de alocare a sumelor necesare acordării drepturilor de care beneficiază copiii/elevii/tinerii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă din 16.06.2016

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 22 iunie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Art. 1. -

În înțelesul prezentei metodologii, termenii și expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

a) beneficiar - copil/elev/tânăr cu cerințe educaționale speciale integrat în învățământul de masă, care urmează curriculumul învățământului de masă, care beneficiază de drepturile prevăzute la art. 51 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și care nu beneficiază de măsură de protecție specială stabilită în condițiile Legii nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

b) certificatul de orientare școlară și profesională - document/act oficial eliberat de către Centrul județean de resurse și asistență educațională/Centrul de Resurse și Asistență Educațională al Municipiului București, conform prevederilor cuprinse în Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, care precizează diagnosticul/deficiența și orientează copiii, elevii și tinerii cu cerințe educaționale speciale în învățământul de masă;

c) unitățile de învățământ de masă - totalitatea unităților de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică, de stat și particular sau confesional acreditat, cu excepția unităților de învățământ special.

Art. 2. -

(1) Părintele sau, după caz, reprezentantul legal al beneficiarului definit în conformitate cu prevederile art. 1 lit. a), în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, solicită, pe bază de cerere scrisă, acordarea acestor drepturi.

(2) Cererea scrisă este depusă la unitatea de învățământ preuniversitar de masă cu personalitate juridică, definită în conformitate cu prevederile art. 1 lit. c), la care este înscris copilul/elevul/tânărul cu cerințe educaționale speciale, și este însoțită de următoarele documente, în copie:

a) certificatul de naștere al beneficiarului;

b) actul de identitate al părintelui sau, după caz, al reprezentantului legal;

c) certificatul de orientare școlară și profesională.

(3) În termen de 10 zile de la data expirării termenului prevăzut la alin. (1), unitățile de învățământ de masă cu personalitate juridică în care sunt integrați copii/elevi/tineri cu cerințe educaționale speciale transmit ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale de care aparțin numărul de beneficiari înscriși în evidențe la data de 1 ianuarie 2016 sau ulterior acestei date, pe structura de vârstă prevăzută la pct. A din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, precum și datele de identificare ale beneficiarilor și ale reprezentanților legali, potrivit anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta metodologie.

(4) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale, în termen de 5 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (3), centralizează solicitările unităților de învățământ preuniversitar de masă, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta metodologie, și transmit situația centralizatoare inspectoratelor școlare județene/Inspectoratului Școlar al Municipiului București care, prin intermediul centrelor județene de resurse și asistență educațională/Centrului de Resurse și Asistență Educațională al Municipiului București, verifică și validează situația primită.

(5) Inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București transmit(e) consiliului județean/Consiliului General al Municipiului București, în termen de 5 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (4), situația prevăzută la alin. (3), pe structura prevăzută în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta metodologie.

(6) Consiliile județene/Consiliul General al Municipiului București stabilesc/stabilește nivelul sumelor cuvenite fiecărei unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale, pentru fiecare unitate de învățământ de masă cu personalitate juridică, prin înmulțirea numărului de beneficiari cu valoarea drepturilor cuvenite, prevăzute la pct. A din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 904/2014.

(7) În termen de cel mult 20 de zile de la expirarea termenului prevăzut la alin (5), consiliile județene/Consiliul General al Municipiului București repartizează pe comune, orașe și municipii/sectoare, după caz, prin hotărâre, sumele stabilite, cu încadrarea în sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate județului cu această destinație și le comunică acestora.

(8) Sumele alocate conform alin. (7) și reflectate în bugetul județului, la partea de cheltuieli, cu ajutorul indicatorului "Transferuri din bugetul județului către bugetele locale pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii/elevii/tinerii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă" se transferă unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a hotărârilor consiliilor județene/ Consiliului General al Municipiului București, după caz.

(9) Prin rectificare bugetară, sumele primite potrivit alin. (8) de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale se reflectă în bugetele locale, la partea de venituri, cu ajutorul indicatorului "Sume primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă", iar la partea de cheltuieli, în bugetele unităților de învățământ, la titlul 57 "Asistență socială", articolul 57.02 "Ajutoare sociale", alineatul 57.02.01 "Ajutoare sociale în numerar" pentru copiii/elevii/tinerii cu cerințe educaționale speciale integrați în unitățile de învățământ de masă de stat, respectiv în bugetul local, la titlul 55 "Alte transferuri", articolul 55.01 "Transferuri interne", alineatul 55.01.63 "Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat" pentru copiii/elevii/tinerii cu cerințe educaționale speciale integrați în unitățile de învățământ de masă, particular sau confesional acreditat.

(10) În vederea asigurării fondurilor necesare, unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot contribui la finanțarea acestor cheltuieli cu sume din veniturile proprii ale acestora sau din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale.

(11) Sumele acordate potrivit dispozițiilor alin. (9) unităților de învățământ preuniversitar de masă, rămase neutilizate la sfârșitul exercițiului bugetar, se restituie bugetului local din care au fost primite.

(12) Unitățile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale restituie județelor/municipiului București sumele acordate potrivit dispozițiilor alin. (7) și rămase neutilizate la sfârșitul exercițiului bugetar, urmând ca acestea să se regularizeze cu bugetul de stat.

Art. 3. -

(1) În execuție, unitățile de învățământ de masă plătesc beneficiarilor sumele aferente reprezentând alocația zilnică de hrană în primele 5 zile lucrătoare ale lunii pentru luna/lunile precedentă(e), în funcție de numărul de zile de școlarizare și prezența școlară înregistrată în luna/lunile anterioară(e).

(2) Fac excepție de la condiția de acordare a drepturilor în funcție de prezența școlară, prevăzută la alin. (1), beneficiarii care au certificat de orientare școlară și profesională și care sunt școlarizați la domiciliu și/sau internați în unitățile sanitare.

(3) Sumele aferente drepturilor de care beneficiază copiii/elevii/tinerii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, cu excepția celor reprezentând alocația zilnică de hrană, se plătesc până la finele anului calendaristic.

ANEXA Nr. 1 la metodologie

Unitatea/Subdiviziunea administrativ-teritorială . . . . . . . . . .

Unitatea Școlară . . . . . . . . . .

SITUAȚIA NOMINALĂ
a beneficiarilor pe grupe de vârstă și a zilelor de școlarizare, în anul școlar 2016

Nr. crt. Numele și prenumele beneficiarului Data nașterii beneficiarului Grupa de vârstă, conform structurii prevăzute la pct. A din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 904/2014 Numele și prenumele părintelui/ reprezentantului legal Nr. certificatului de orientare școlară și profesională/ data eliberării Nr. de zile de școlarizare în anul școlar 2015-2016 (ianuarie- iunie 2016)*) Nr. de zile de școlarizare în anul școlar 2016-2017 (septembrie- decembrie 2016)**)

*) Numărul de zile de școlarizare în anul școlar 2015-2016 se stabilește în funcție de durata cursurilor pe niveluri de învățământ și clase, conform prevederilor Ordinului ministrului educației și cercetării științifice nr. 4.496/2015 privind structura anului școlar 2015-2016, modificat și completat prin Ordinul ministrului educației și cercetării științifice nr. 5.079/2015, și a planurilor-cadru de învățământ în vigoare.

**) Numărul de zile de școlarizare în anul școlar 2016-2017 se stabilește în funcție de durata cursurilor pe niveluri de învățământ din perioada 12 septembrie 2016-23 decembrie 2016.

Director,
. . . . . . . . . .
Secretar,
. . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 2 la metodologie

Unitatea/Subdiviziunea administrativ-teritorială . . . . . . . . . .

SITUAȚIA CENTRALIZATOARE
privind beneficiarii pe grupe de vârstă și a zilelor de școlarizare, în anul școlar 2016

Nr. crt. Unitatea școlară Numele și prenumele beneficiarului Data nașterii beneficiarului Grupa de vârstă, conform structurii prevăzute la pct. A din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 904/2014 Numele și prenumele părintelui/ reprezentantului legal Nr. certificatului de orientare școlară și profesională/ data eliberării Nr. de zile de școlarizare în anul școlar 2015-2016 (ianuarie- iunie 2016)*) Nr. de zile de școlarizare în anul școlar 2016-2017 (septembrie- decembrie 2016)**)

*) Numărul de zile de școlarizare în anul școlar 2015-2016 se stabilește în funcție de durata cursurilor pe niveluri de învățământ și clase, conform prevederilor Ordinului ministrului educației și cercetării științifice nr. 4.496/2015 privind structura anului școlar 2015-2016, modificat și completat prin Ordinul ministrului educației și cercetării științifice nr. 5.079/2015, și a planurilor-cadru de învățământ în vigoare.

**) Numărul de zile de școlarizare în anul școlar 2016-2017 se stabilește în funcție de durata cursurilor pe niveluri de învățământ din perioada 12 septembrie 2016-23 decembrie 2016.

Ordonator principal de credite,
. . . . . . . . . .
Director executiv,
. . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 3 la metodologie

CONSILIUL JUDEȚEAN/GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI . . . . . . . . . .

Inspectoratul Școlar al . . . . . . . . . .

SITUAȚIA BENEFICIARILOR ȘI A SUMELOR
ce se cuvin unităților administrativ-teritoriale

Nr. crt. Unitatea administrativ-teritorială Unitatea școlară Numele și prenumele beneficiarului Data nașterii beneficiarului Grupa de vârstă, conform structurii prevăzute la pct. A din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 904/2014 Numele și prenumele părintelui/ reprezentantului legal Nr. certificatului de orientare școlară și profesională/ data eliberării Nr. de zile de școlarizare în anul școlar 2015-2016 (ianuarie- iunie 2016) Nr. de zile de școlarizare în anul școlar 2016-2017 (septembrie- decembrie 2016) SUMA
(mii lei)*)
Hrană Alte drepturi Total
UAT . . . . . . . . . . A . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Etc.
Total UAT . . . . . . . . . . x x x x x x x
UAT . . . . . . . . . . A . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Etc.
Total UAT . . . . . . . . . . x x x x x x x
Etc.

*) Coloana se va completa la nivelul consiliului județean/Consiliului General al Municipiului București.

Inspectoratul Școlar Județean . . . . . . . . . ./
Inspectoratul Școlar al Municipiului București
Inspector școlar general,
. . . . . . . . . .
Consiliul Județean . . . . . . . . . ./
Consiliul General al Municipiului București
Președinte,
. . . . . . . . . .
Avizat
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională . . . . . . . . . ./
Centrul de Resurse și Asistență Educațională al Municipiului București
Director,
. . . . . . . . . .

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...