Guvernul României

Hotărârea nr. 227/2009 pentru modificarea și completarea Statutului Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 13/2004

Modificări (1), Practică judiciară

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13 martie 2009 până la 08 martie 2012, fiind abrogat prin Hotărâre 118/2012.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

 •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. -

Statutul Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 13/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 23 ianuarie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 8. -

(1) CNPAS are structura organizatorică și numărul maxim de posturi prevăzute în anexa nr. 1.

(2) În cadrul structurii organizatorice, prin ordin al președintelui CNPAS, se pot constitui servicii, birouri și compartimente."

2. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 9. -

(1) Conducerea CNPAS este asigurată de președinte și de consiliul de administrație.

(2) Conducerea executivă a CNPAS este asigurată de președinte.

(3) Președintele CNPAS are rang de secretar de stat, fiind în același timp și președintele consiliului de administrație.

(4) În exercitarea atribuțiilor sale, precum și pentru realizarea hotărîrilor consiliului de administrație și ale consiliului tripartit, președintele CNPAS emite decizii - în cazurile expres prevăzute de lege, precum și ordine și instrucțiuni.

(5) Ordinele cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(6) În subordinea președintelui își desfășoară activitatea secretariatul general al CNPAS, condus de un secretar general.

(7) Secretarul general este înalt funcționar public, numit în condițiile legii.

(8) Secretarul general coordonează buna funcționare a compartimentelor și a activităților cu caracter funcțional din cadrul CNPAS aflate în subordinea sa și asigură legătura operativă dintre președinte și conducătorii acestor compartimente.

(9) Secretarul general este înlocuitorul de drept al președintelui CNPAS, în cazul în care acesta este în imposibilitatea de a-și exercita atribuțiile. Practică judiciară (1)

(10) Ministrul muncii, familiei și protecției sociale deleagă, conform legislației în domeniul finanțelor publice, președintelui CNPAS atribuțiile prevăzute de dispozițiile legale în vigoare pentru ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat.

(11) În subordinea președintelui CNPAS se organizează, la nivel de direcție generală, activitatea de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale.

(12) Activitatea de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale este condusă de președintele CNPAS și de un consiliu tripartit.

(13) Conducerea executivă a activității de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale este asigurată de un director general, funcționar public de conducere, numit, în condițiile legii, de către președintele CNPAS."

3. La articolul 12, litera l) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

l) numește și eliberează din funcție, prin ordin, în condițiile legii, personalul din aparatul propriu al CNPAS, directorii executivi și directorii executivi adjuncți ai caselor teritoriale de pensii, precum și directorii executivi adjuncți ai caselor locale de pensii din cadrul Casei de Pensii a Municipiului București;".

4. La articolul 12, după litera l) se introduce o nouă literă, litera l1), cu următorul cuprins:

"

l1) numește și eliberează din funcție, prin ordin, directorul general, directorul medical, directorul cercetare-dezvoltare și directorul economic ai INEMRCM."

5. Articolul 16 se abrogă.

6. La articolul 22, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 22. -

(1) Structura-cadru de organizare a caselor teritoriale de pensii se aprobă de consiliul de administrație al CNPAS. Prin ordin al președintelui CNPAS, în cadrul caselor teritoriale de pensii pot fi organizate servicii, birouri și compartimente."

7. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.

Art. II. - Practică judiciară (1)

Reorganizarea Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, se realizează în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
Marian Sârbu
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Pogea

București, 4 martie 2009.

Nr. 227.

ANEXĂ*) (Anexa nr. 1 la statut)

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

CASA NAȚIONALĂ DE PENSII ȘI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

                                               Numărul maxim de posturi = 443
                                             (inclusiv președintele), din care:
                                         37 aferente sistemului de asigurări pentru
                                           accidente de muncă și boli profesionale
        ┌──────────────────────────┐
        │CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE│
        └─────────────┬────────────┘                         ┌───────────────────┐
               ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤CONSILIUL TRIPARTIT│
        ┌─────────────┴────────────┐                         └─────────┬─────────┘
        │    PREȘEDINTE    │                              ─
        └─────────────┬────────────┘                              ─
               │                                    ─
        ┌─────────────┴────────────┐                              ─
        │  CABINET PREȘEDINTE  │                              ─
        └─────────────┬────────────┘                              ─
               ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
               │                                    ─
┌────────────────────────┐  │     ┌──────────────────────────┐          ┌──────────────┴──────────────┐
│   Audit public   ├───┼──────────┤Direcția generală juridică│          │ Direcția generală accidente │
└────────────────────────┘  │     └────────────┬─────────────┘          │de muncă și boli profesionale│
┌────────────────────────┐  │            │                 └──────────────┬──────────────┘
│ Direcția control și  ├───┤      ┌──────────┴───────────┐             ┌──────────┴───────────┐
│  combatere fraudă  │  │  ┌────────┴────────┐  ┌─────────┴─────────┐  ┌──────────┴─────────┐  ┌────────┴────────┐
└────────────────────────┘  │  │  Direcția   │  │Direcția contencios│  │ Direcția prevenire │  │Direcția acordare│
┌────────────────────────┐  │  │legislație pensii│  │și executare silită│  │ accidente de muncă │  │  prestații  │
│ Direcția resurse umane ├───┤  └─────────────────┘  └───────────────────┘  │și boli profesionale│  └─────────────────┘
└────────────────────────┘  │                         └────────────────────┘
        ┌────────────┴───────────┐
        │  SECRETAR GENERAL  │
        └────────────┬───────────┘
┌────────────────────────┐  │  ┌──────────────────────────┐
│ Direcția comunicare  ├───┼───┤Direcția execuție bugetară│
└────────────────────────┘  │  └──────────────────────────┘
┌────────────────────────┐  │  ┌──────────────────────────┐
│Direcția relații externe├───┼───┤  Direcția economică  │
└────────────────────────┘  │  └──────────────────────────┘
┌────────────────────────┐  │  ┌──────────────────────────┐
│Direcția informatică și ├───┴───┤ Direcția editare mandate │
│evidență stagii cotizare│    │   și statistici    │
└────────────────────────┘    └──────────────────────────-

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...