Organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale | Hotărâre 12/2009

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 12/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL I Organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale

Art. 1. -

(1) Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale se organizează și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, având rolul de a realiza politica Guvernului în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și al serviciilor societății informaționale și ale societății bazate pe cunoaștere, prin reorganizarea Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației.

(2) Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale are sediul în municipiul București, Bd. Libertății nr. 14, sectorul 5. Modificări (1)

Art. 2. -

Obiectivele Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale sunt următoarele:

a) de a asigura dezvoltarea strategiilor și reglementarea unitară în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și al serviciilor societății informaționale și ale societății bazate pe cunoaștere;

b) de a defini obiectivele strategice în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și al serviciilor societății informaționale și ale societății bazate pe cunoaștere;

c) de a defini, aplica, monitoriza, evalua și coordona politicile în domeniu;

d) de a defini cadrul normativ-metodologic, funcțional, operațional și financiar necesar aplicării politicilor, de a urmări armonizarea legislației naționale cu cea a Uniunii Europene și de a prelua acquis-urile comunitare în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și al serviciilor societății informaționale și societății bazate pe cunoaștere;

e) de a asigura coordonarea celorlalte autorități publice în vederea realizării coerenței politicilor și implementării strategiilor guvernamentale în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și al serviciilor societății informaționale și societății bazate pe cunoaștere;

f) de a asigura comunicarea cu structurile societății civile și cu cetățenii, pentru a da consistență obiectivelor și politicilor;

g) de a asigura administrarea, gestionarea eficientă și atribuirea spre utilizare a bunurilor proprietate publică din domeniul său de activitate, în condițiile legii;

h) de a elabora, finanța, aplica, monitoriza, evalua, promova și administra programe și proiecte în scopul atingerii obiectivelor definite în documentele strategice;

i) de a stimula dezvoltarea regională și locală, precum și pe cea a sectorului privat;

j) de a stimula dezvoltarea parteneriatului internațional.

Art. 3. -

Pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale îndeplinește următoarele funcții:

a) funcția de strategie și reglementare - prin care planifică strategic, reglementează unitar și asigură elaborarea și implementarea politicilor în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și al serviciilor societății informaționale și ale societății bazate pe cunoaștere;

b) funcția de administrare și gestiune - prin care se asigură administrarea, gestionarea și atribuirea spre utilizare a patrimoniului său în mod eficient și cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare, administrarea și gestionarea acțiunilor la societățile comerciale la care Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale îndeplinește atribuțiile pe care statul român le are în calitate de acționar, precum și administrarea, gestionarea eficientă și atribuirea spre utilizare a pozițiilor orbitale atribuite României și a altor bunuri proprietate publică din domeniul său de activitate, în condițiile legii;

c) funcția de monitorizare, evaluare, promovare, coordonare și control al realizării politicilor în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și al serviciilor societății informaționale și ale societății bazate pe cunoaștere;

d) funcția de elaborare a cadrului normativ-metodologic, funcțional, operațional și financiar în care se realizează politicile în domeniu;

e) funcția de autoritate de stat - prin care se asigură urmărirea și controlul respectării reglementărilor în domeniul său de activitate;

f) funcția de reprezentare - prin care se asigură reprezentarea în organismele și organizațiile naționale, regionale și internaționale ca autoritate de stat, pentru domeniul său de activitate;

g) funcția de comunicare atât cu celelalte structuri ale administrației publice, cât și cu societatea civilă și cu cetățenii;

h) funcția de organism intermediar pentru promovarea societății informaționale - prin care se asigură implementarea măsurilor din Programul operațional sectorial pentru creșterea competitivității economice.

Art. 4. -

(1) În realizarea funcțiilor sale, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale îndeplinește următoarele atribuții principale:

1. definirea politicii și strategiei sectoriale în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și al serviciilor societății informaționale și ale societății bazate pe cunoaștere;

2. elaborarea obiectivelor strategice și tactice ale acestor sectoare și a planului de acțiuni pentru implementarea acestor obiective;

3. coordonarea activităților guvernamentale din domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și al serviciilor societății informaționale, potrivit dispozițiilor legale în vigoare;

4. exercitarea calității de unică autoritate publică în organizarea și coordonarea la nivel național a implementării programelor și proiectelor de guvernare electronică și administrație electronică;

5. monitorizarea realizării programului de acțiuni și prezentarea Guvernului a unor rapoarte periodice privind stadiul de realizare a obiectivelor prevăzute în strategiile sectoriale în domeniu;

6. implementarea politicilor europene în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și al serviciilor societății informaționale și ale societății bazate pe cunoaștere, prin elaborarea cadrului normativ aferent fiecărui sector; Modificări (1)

7. asigurarea cadrului legislativ și instituțional necesar pentru liberalizarea completă a piețelor de comunicații electronice și servicii poștale și armonizarea legislației naționale cu cea a Uniunii Europene în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și al serviciilor societății informaționale și ale societății bazate pe cunoaștere;

8. promovarea concurenței în toate segmentele piețelor de comunicații electronice, servicii poștale, tehnologia informației și servicii ale societății informaționale și ale societății bazate pe cunoaștere;

9. asigurarea condițiilor de exercitare a dreptului cetățenilor României de a avea acces la serviciul universal, astfel cum acesta este prevăzut de legislația specială, atât în domeniul comunicațiilor electronice, cât și în cel al serviciilor poștale;

10. protecția drepturilor și intereselor utilizatorilor, inclusiv prin luarea tuturor măsurilor necesare pentru ca utilizatorii să obțină un maxim de beneficii în condițiile unei piețe concurențiale, în ceea ce privește diversitatea ofertei, tarifele și calitatea serviciilor;

11. promovarea intereselor specifice ale utilizatorilor cu handicap și ale celor cu nevoi sociale speciale;

12. protecția drepturilor persoanelor, în special a dreptului la viață privată, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;

13. asigurarea integrității și securității rețelelor publice de comunicații electronice;

14. încurajarea investițiilor eficiente în infrastructură, promovarea și stimularea cercetării, dezvoltării, inovației și transferului de tehnologii în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și al serviciilor societății informaționale și ale societății bazate pe cunoaștere;

15. elaborarea politicii și strategiei de restructurare, privatizare și de atragere a investițiilor în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și al serviciilor societății informaționale și ale societății bazate pe cunoaștere;

16. inițierea și coordonarea procesului de privatizare a societăților la care îndeplinește atribuțiile pe care statul român le are în calitate de acționar;

17. inițierea, conducerea, finanțarea, monitorizarea și/sau implementarea de programe și proiecte proprii sau comunitare în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și al serviciilor societății informaționale și ale societății bazate pe cunoaștere, atribuirea conducerii programelor și proiectelor, în conformitate cu reglementările în vigoare;

18. inițierea, conducerea, finanțarea, monitorizarea, implementarea și operarea proiectelor și a programelor de informatizare a structurilor guvernamentale;

19. asigurarea finanțării pentru dezvoltarea coerentă a infrastructurii informaționale naționale a administrației publice;

20. coordonarea politicilor privind realizarea rețelelor publice de calculatoare, cu respectarea normelor recomandate de Uniunea Europeană;

21. înființarea și dezvoltarea de parcuri științifice și tehnologice, centre de inovare și incubatoare de afaceri, de transfer tehnologic și altele asemenea;

22. prognozarea, planificarea și programarea în proiectul de buget propriu a resurselor financiare necesare în vederea realizării politicilor în domeniul său de competență;

23. coordonarea derulării programelor de asistență financiară de la Uniunea Europeană în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și al serviciilor societății informaționale și ale societății bazate pe cunoaștere, potrivit obiectului acestora;

24. coordonarea aplicării acordurilor internaționale la care România este parte în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și al serviciilor societății informaționale și ale societății bazate pe cunoaștere;

25. asigurarea gestionării și utilizării eficiente a pozițiilor orbitale atribuite României;

26. administrarea, gestionarea și atribuirea spre utilizare a patrimoniului său și a altor bunuri proprietate publică din domeniul său de activitate, în mod eficient și cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare;

27. elaborarea principiilor de politică tarifară în domeniul serviciilor poștale;

28. inițierea și elaborarea de proiecte de acte normative în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și al serviciilor societății informaționale și ale societății bazate pe cunoaștere și supunerea lor spre aprobare Guvernului; Modificări (1)

29. promovarea, propunerea și supunerea spre aprobare Guvernului a măsurilor necesare în vederea creării și dezvoltării cadrului instituțional în aceste domenii;

30. avizarea proiectelor de acte normative care conțin prevederi cu incidență în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și al serviciilor societății informaționale și ale societății bazate pe cunoaștere; Modificări (1)

31. supunerea spre aprobare Guvernului a cadrului legislativ pentru stimularea dezvoltării sectorului privat al industriei de produse și servicii în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și al serviciilor societății informaționale și ale societății bazate pe cunoaștere;

32. publicarea standardelor și specificațiilor tehnice emise de Uniunea Europeană în domeniul său de competență;

33. inițierea și/sau selectarea de standarde în acord cu cerințele naționale și cu standardele internaționale în domeniu, propunerea spre adoptare a standardelor internaționale ca standarde naționale și adoptarea de reglementări tehnice pe plan național, zonal sau pe plan local, în domeniul utilizării frecvențelor radioelectrice, în domeniul echipamentelor de comunicații electronice și al compatibilității electromagnetice, al tehnologiei informației și al serviciilor societății informaționale; Modificări (1)

34. definirea de indicatori specifici și scheme de analiză în vederea analizării, monitorizării și evaluării evoluției fenomenelor din domeniul său de activitate;

35. promovarea și dezvoltarea serviciilor de comunicații electronice prin intermediul internetului;

36. elaborarea reglementărilor necesare în vederea asigurării protecției mediului în domeniul comunicațiilor electronice și a utilizării frecvențelor; Modificări (1)

37. planificarea, alocarea, monitorizarea și evaluarea utilizării de resurse pentru implementarea politicilor în domeniu;

38. comunicarea cu celelalte structuri ale administrației publice, cu societatea civilă și cu cetățenii, precum și cu furnizorii de produse și servicii în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și al serviciilor societății informaționale și ale societății bazate pe cunoaștere;

39. armonizarea politicii proprii cu cele din domeniul industriei, comerțului, educației, precum și din alte domenii, în conformitate cu Programul de guvernare;

40. promovarea sistemului educațional bazat pe tehnologia informației, în colaborare cu Ministerul Educației, Cercetării și Inovării; Modificări (1)

41. promovarea, dezvoltarea, administrarea și coordonarea sistemelor informaționale la nivelul instituțiilor și entităților guvernamentale prin intermediul parteneriatelor;

42. promovarea și susținerea dezvoltării biotehnologiilor;

43. stimularea și monitorizarea participării României la programe și proiecte internaționale, comunitare și bilaterale în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și al serviciilor societății informaționale și ale societății bazate pe cunoaștere;

44. asigurarea reprezentării în instituții și organizații internaționale din domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și al serviciilor societății informaționale și ale societății bazate pe cunoaștere, susținând în cadrul acestora politica și strategia în domeniu, aprobate de Guvernul României;

45. colaborarea cu instituții și organizații naționale și internaționale din domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și al serviciilor societății informaționale și ale societății bazate pe cunoaștere, dezvoltarea și stimularea relațiilor cu acestea;

46. susținerea participării României la târguri, expoziții și alte asemenea manifestări internaționale în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și al serviciilor societății informaționale și ale societății bazate pe cunoaștere;

47. elaborarea și publicarea de rapoarte, studii și altele asemenea în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și al serviciilor societății informaționale și ale societății bazate pe cunoaștere, realizarea de studii, analize, monitorizări și alte activități în aceste domenii pentru evaluarea și controlul conducerii programelor și proiectelor; organizarea de seminarii și mese rotunde, acțiuni promoționale de imagine, informare și de conștientizare a publicului, putând contracta în aceste scopuri servicii de consultanță, expertiză, asistență tehnică și altele asemenea, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

48. promovarea convergenței media și a neutralității tehnologice, asigurând corelarea legislației în domeniul comunicațiilor electronice, al audiovizualului și al drepturilor de proprietate intelectuală;

49. exercitarea atribuțiilor ce îi revin potrivit legii, ca organ al administrației publice centrale, sub a cărui autoritate directă funcționează unități aflate în subordine sau în coordonare;

50. urmărirea și controlul aplicării prevederilor cuprinse în actele normative în vigoare, în acordurile internaționale în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și al serviciilor societății informaționale și ale societății bazate pe cunoaștere, luând măsuri pentru prevenirea, înlăturarea și sancționarea nerespectării acestor prevederi, potrivit competenței recunoscute de acestea;

51. avizarea instrumentelor de plată cu acces la distanță, de tipul internet banking, home-banking sau mobile-banking;

52. avizarea serviciilor societății informaționale, în conformitate cu legislația în vigoare;

53. implementarea măsurilor din Programul operațional sectorial pentru creșterea competitivității economice, în calitate de organism intermediar pentru promovarea societății informaționale, prin delegare de atribuții de către Autoritatea de management pentru Programul operațional sectorial pentru creșterea competitivității economice.

(2) Se desemnează Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale ca unică autoritate publică în organizarea și coordonarea la nivel național a programelor și proiectelor de guvernare electronică și administrație electronică.

(3) Domeniile în care se va asigura cu precădere accesul la informații publice și furnizarea de servicii publice către persoanele fizice și juridice sunt următoarele: sănătate publică, educație, situații de urgență, justiție, finanțe, administrație publică locală și centrală, combaterea fraudei, cultură și turism.

(4) Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale îndeplinește și alte atribuții prevăzute de actele normative în vigoare.

Art. 5. -

(1) În exercitarea atribuțiilor sale, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale colaborează cu celelalte ministere și autorități ale administrației publice centrale, cu autoritățile administrației publice locale, cu alte instituții publice, precum și cu persoane fizice și juridice.

(2) În vederea îndeplinirii atribuțiilor sale, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale are dreptul să solicite informații de la ministere, de la celelalte autorități ale administrației publice centrale sau locale, precum și de la instituții publice.

(3) În calitate de organism intermediar pentru promovarea societății informaționale, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale colaborează cu celelalte organisme intermediare, precum și cu Autoritatea de management pentru Programul operațional sectorial pentru creșterea competitivității economice.

(4) Delegarea de atribuții către Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, în calitate de organism intermediar pentru promovarea societății informaționale, precum și reglementarea mecanismelor de coordonare și control ale acestuia de către Autoritatea de management pentru Programul operațional sectorial pentru creșterea competitivității economice se fac pe bază contractuală.

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 12/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Hotărâre 12/2009:
Organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale
Conducerea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale
Structura organizatorică a Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale
Dispoziții finale
;
se încarcă...