Art 4 Organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale | Hotărâre 12/2009

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 12/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale -
Art. 4.
-

(1) În realizarea funcțiilor sale, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale îndeplinește următoarele atribuții principale:

1. definirea politicii și strategiei sectoriale în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și al serviciilor societății informaționale și ale societății bazate pe cunoaștere;

2. elaborarea obiectivelor strategice și tactice ale acestor sectoare și a planului de acțiuni pentru implementarea acestor obiective;

3. coordonarea activităților guvernamentale din domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și al serviciilor societății informaționale, potrivit dispozițiilor legale în vigoare;

4. exercitarea calității de unică autoritate publică în organizarea și coordonarea la nivel național a implementării programelor și proiectelor de guvernare electronică și administrație electronică;

5. monitorizarea realizării programului de acțiuni și prezentarea Guvernului a unor rapoarte periodice privind stadiul de realizare a obiectivelor prevăzute în strategiile sectoriale în domeniu;

6. implementarea politicilor europene în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și al serviciilor societății informaționale și ale societății bazate pe cunoaștere, prin elaborarea cadrului normativ aferent fiecărui sector; Modificări (1)

7. asigurarea cadrului legislativ și instituțional necesar pentru liberalizarea completă a piețelor de comunicații electronice și servicii poștale și armonizarea legislației naționale cu cea a Uniunii Europene în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și al serviciilor societății informaționale și ale societății bazate pe cunoaștere;

8. promovarea concurenței în toate segmentele piețelor de comunicații electronice, servicii poștale, tehnologia informației și servicii ale societății informaționale și ale societății bazate pe cunoaștere;

9. asigurarea condițiilor de exercitare a dreptului cetățenilor României de a avea acces la serviciul universal, astfel cum acesta este prevăzut de legislația specială, atât în domeniul comunicațiilor electronice, cât și în cel al serviciilor poștale;

10. protecția drepturilor și intereselor utilizatorilor, inclusiv prin luarea tuturor măsurilor necesare pentru ca utilizatorii să obțină un maxim de beneficii în condițiile unei piețe concurențiale, în ceea ce privește diversitatea ofertei, tarifele și calitatea serviciilor;

11. promovarea intereselor specifice ale utilizatorilor cu handicap și ale celor cu nevoi sociale speciale;

12. protecția drepturilor persoanelor, în special a dreptului la viață privată, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;

13. asigurarea integrității și securității rețelelor publice de comunicații electronice;

14. încurajarea investițiilor eficiente în infrastructură, promovarea și stimularea cercetării, dezvoltării, inovației și transferului de tehnologii în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și al serviciilor societății informaționale și ale societății bazate pe cunoaștere;

15. elaborarea politicii și strategiei de restructurare, privatizare și de atragere a investițiilor în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și al serviciilor societății informaționale și ale societății bazate pe cunoaștere;

16. inițierea și coordonarea procesului de privatizare a societăților la care îndeplinește atribuțiile pe care statul român le are în calitate de acționar;

17. inițierea, conducerea, finanțarea, monitorizarea și/sau implementarea de programe și proiecte proprii sau comunitare în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și al serviciilor societății informaționale și ale societății bazate pe cunoaștere, atribuirea conducerii programelor și proiectelor, în conformitate cu reglementările în vigoare;

18. inițierea, conducerea, finanțarea, monitorizarea, implementarea și operarea proiectelor și a programelor de informatizare a structurilor guvernamentale;

19. asigurarea finanțării pentru dezvoltarea coerentă a infrastructurii informaționale naționale a administrației publice;

20. coordonarea politicilor privind realizarea rețelelor publice de calculatoare, cu respectarea normelor recomandate de Uniunea Europeană;

21. înființarea și dezvoltarea de parcuri științifice și tehnologice, centre de inovare și incubatoare de afaceri, de transfer tehnologic și altele asemenea;

22. prognozarea, planificarea și programarea în proiectul de buget propriu a resurselor financiare necesare în vederea realizării politicilor în domeniul său de competență;

23. coordonarea derulării programelor de asistență financiară de la Uniunea Europeană în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și al serviciilor societății informaționale și ale societății bazate pe cunoaștere, potrivit obiectului acestora;

24. coordonarea aplicării acordurilor internaționale la care România este parte în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și al serviciilor societății informaționale și ale societății bazate pe cunoaștere;

25. asigurarea gestionării și utilizării eficiente a pozițiilor orbitale atribuite României;

26. administrarea, gestionarea și atribuirea spre utilizare a patrimoniului său și a altor bunuri proprietate publică din domeniul său de activitate, în mod eficient și cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare;

27. elaborarea principiilor de politică tarifară în domeniul serviciilor poștale;

28. inițierea și elaborarea de proiecte de acte normative în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și al serviciilor societății informaționale și ale societății bazate pe cunoaștere și supunerea lor spre aprobare Guvernului; Modificări (1)

29. promovarea, propunerea și supunerea spre aprobare Guvernului a măsurilor necesare în vederea creării și dezvoltării cadrului instituțional în aceste domenii;

30. avizarea proiectelor de acte normative care conțin prevederi cu incidență în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și al serviciilor societății informaționale și ale societății bazate pe cunoaștere; Modificări (1)

31. supunerea spre aprobare Guvernului a cadrului legislativ pentru stimularea dezvoltării sectorului privat al industriei de produse și servicii în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și al serviciilor societății informaționale și ale societății bazate pe cunoaștere;

32. publicarea standardelor și specificațiilor tehnice emise de Uniunea Europeană în domeniul său de competență;

33. inițierea și/sau selectarea de standarde în acord cu cerințele naționale și cu standardele internaționale în domeniu, propunerea spre adoptare a standardelor internaționale ca standarde naționale și adoptarea de reglementări tehnice pe plan național, zonal sau pe plan local, în domeniul utilizării frecvențelor radioelectrice, în domeniul echipamentelor de comunicații electronice și al compatibilității electromagnetice, al tehnologiei informației și al serviciilor societății informaționale; Modificări (1)

34. definirea de indicatori specifici și scheme de analiză în vederea analizării, monitorizării și evaluării evoluției fenomenelor din domeniul său de activitate;

35. promovarea și dezvoltarea serviciilor de comunicații electronice prin intermediul internetului;

36. elaborarea reglementărilor necesare în vederea asigurării protecției mediului în domeniul comunicațiilor electronice și a utilizării frecvențelor; Modificări (1)

37. planificarea, alocarea, monitorizarea și evaluarea utilizării de resurse pentru implementarea politicilor în domeniu;

38. comunicarea cu celelalte structuri ale administrației publice, cu societatea civilă și cu cetățenii, precum și cu furnizorii de produse și servicii în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și al serviciilor societății informaționale și ale societății bazate pe cunoaștere;

39. armonizarea politicii proprii cu cele din domeniul industriei, comerțului, educației, precum și din alte domenii, în conformitate cu Programul de guvernare;

40. promovarea sistemului educațional bazat pe tehnologia informației, în colaborare cu Ministerul Educației, Cercetării și Inovării; Modificări (1)

41. promovarea, dezvoltarea, administrarea și coordonarea sistemelor informaționale la nivelul instituțiilor și entităților guvernamentale prin intermediul parteneriatelor;

42. promovarea și susținerea dezvoltării biotehnologiilor;

43. stimularea și monitorizarea participării României la programe și proiecte internaționale, comunitare și bilaterale în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și al serviciilor societății informaționale și ale societății bazate pe cunoaștere;

44. asigurarea reprezentării în instituții și organizații internaționale din domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și al serviciilor societății informaționale și ale societății bazate pe cunoaștere, susținând în cadrul acestora politica și strategia în domeniu, aprobate de Guvernul României;

45. colaborarea cu instituții și organizații naționale și internaționale din domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și al serviciilor societății informaționale și ale societății bazate pe cunoaștere, dezvoltarea și stimularea relațiilor cu acestea;

46. susținerea participării României la târguri, expoziții și alte asemenea manifestări internaționale în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și al serviciilor societății informaționale și ale societății bazate pe cunoaștere;

47. elaborarea și publicarea de rapoarte, studii și altele asemenea în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și al serviciilor societății informaționale și ale societății bazate pe cunoaștere, realizarea de studii, analize, monitorizări și alte activități în aceste domenii pentru evaluarea și controlul conducerii programelor și proiectelor; organizarea de seminarii și mese rotunde, acțiuni promoționale de imagine, informare și de conștientizare a publicului, putând contracta în aceste scopuri servicii de consultanță, expertiză, asistență tehnică și altele asemenea, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

48. promovarea convergenței media și a neutralității tehnologice, asigurând corelarea legislației în domeniul comunicațiilor electronice, al audiovizualului și al drepturilor de proprietate intelectuală;

49. exercitarea atribuțiilor ce îi revin potrivit legii, ca organ al administrației publice centrale, sub a cărui autoritate directă funcționează unități aflate în subordine sau în coordonare;

50. urmărirea și controlul aplicării prevederilor cuprinse în actele normative în vigoare, în acordurile internaționale în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și al serviciilor societății informaționale și ale societății bazate pe cunoaștere, luând măsuri pentru prevenirea, înlăturarea și sancționarea nerespectării acestor prevederi, potrivit competenței recunoscute de acestea;

51. avizarea instrumentelor de plată cu acces la distanță, de tipul internet banking, home-banking sau mobile-banking;

52. avizarea serviciilor societății informaționale, în conformitate cu legislația în vigoare;

53. implementarea măsurilor din Programul operațional sectorial pentru creșterea competitivității economice, în calitate de organism intermediar pentru promovarea societății informaționale, prin delegare de atribuții de către Autoritatea de management pentru Programul operațional sectorial pentru creșterea competitivității economice.

(2) Se desemnează Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale ca unică autoritate publică în organizarea și coordonarea la nivel național a programelor și proiectelor de guvernare electronică și administrație electronică.

(3) Domeniile în care se va asigura cu precădere accesul la informații publice și furnizarea de servicii publice către persoanele fizice și juridice sunt următoarele: sănătate publică, educație, situații de urgență, justiție, finanțe, administrație publică locală și centrală, combaterea fraudei, cultură și turism.

(4) Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale îndeplinește și alte atribuții prevăzute de actele normative în vigoare.

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 12/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Hotărâre 12/2009:
Art 1 Organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale
Art 2 Organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale
Art 3 Organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale
Art 4 Organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale
Art 5 Organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale
Art 6 Conducerea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale
Art 7 Conducerea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale
Art 8 Conducerea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale
Art 9 Structura organizatorică a Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale
Art 10 Structura organizatorică a Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale
Art 11 Structura organizatorică a Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale
Art 12 Structura organizatorică a Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale
Art 13 Structura organizatorică a Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale
Art 14 Structura organizatorică a Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale
;
se încarcă...