Guvernul României

Hotărârea nr. 11/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale

Modificări (10), Referințe (77), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 41 din 23 ianuarie 2009.

În vigoare de la 23 ianuarie 2009 până la 21 ianuarie 2013, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 10/2013.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
 •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 19 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I Organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale

SECȚIUNEA 1 Dispoziții generale și principalele obiective și atribuții

Art. 1. -

(1) Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale se organizează și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, în subordinea Guvernului, cu personalitate juridică, având rol de sinteză și de coordonare a aplicării strategiei și politicilor Guvernului în domeniile muncii, familiei și protecției sociale. Jurisprudență

(2) Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale are sediul în municipiul București, str. Dem. I. Dobrescu nr. 2-4, sectorul 1.

Art. 2. -

(1) În vederea realizării rolului său, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale îndeplinește următoarele funcții: Jurisprudență

a) de reglementare și sinteză, prin care se asigură elaborarea și promovarea politicilor publice și a proiectelor de acte normative în vederea punerii în aplicare a Programului de guvernare și a obiectivelor strategice în domeniul muncii, familiei și protecției sociale;

b) de elaborare a programelor în domeniul muncii, protecției și securității sociale;

c) de armonizare cu reglementările Uniunii Europene a cadrului legislativ din domeniul său de activitate;

d) de autoritate de management pentru Programul operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" și șef de misiune pentru Fondul Social European;

e) de agenție de implementare și de autoritate de implementare pentru asistență financiară acordată de Uniunea Europeană în cadrul programelor PHARE, pentru domeniul său de activitate;

f) de administrare a bunurilor și de gestionare a bugetelor și fondurilor alocate;

g) de reprezentare, prin care se asigură, în numele Guvernului României și al statului român, reprezentarea pe plan intern și extern în domeniul său de activitate;

h) de autoritate de stat, prin care se asigură exercitarea controlului aplicării unitare și respectării reglementărilor legale în domeniul său de activitate și al funcționării instituțiilor care își desfășoară activitatea sub autoritatea sau în coordonarea sa, precum și exercitarea controlului asupra modului de îndeplinire a atribuțiilor prevăzute de dispozițiile legale în vigoare pentru ordonatorul principal de credite, delegate potrivit legii Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, respectiv Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale; Jurisprudență

i) de furnizor al ajutorului de stat pentru formare profesională.

(2) Activitatea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale se bazează pe următoarele principii:

a) principiul respectării dreptului fiecărei persoane la muncă decentă;

b) principiul contribuției și al solidarității în promovarea progresului social;

c) principiul compatibilității cu legislația comunitară;

d) principiul transparenței activității față de cetățeni și față de celelalte instituții ale statului, ale Uniunii Europene și față de societatea civilă;

e) principiul eficienței managementului fondurilor publice;

f) principiul întăririi dialogului social la toate nivelurile, în scopul creșterii aportului acestuia la dezvoltarea economică și socială.

Art. 3. - Jurisprudență

(1) În exercitarea funcțiilor sale, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale îndeplinește următoarele atribuții principale:

1. identifică, elaborează și promovează politici publice și acte normative în domeniul muncii, familiei și protecției sociale, în deplină concordanță cu prevederile Programului de guvernare și cu obligațiile României ce decurg din statutul de stat membru al Uniunii Europene, pentru domeniul său de activitate;

2. elaborează rapoarte de monitorizare și evaluare cu privire la politicile publice inițiate și implementate la nivelul ministerului;

3. avizează proiectele de acte normative elaborate de ministere și de organe ale administrației publice centrale, pentru domeniul său de activitate;

4. elaborează propuneri privind sistemul de salarizare pentru personalul contractual din sectorul bugetar, colaborează cu Agenția Națională a Funcționarilor Publici privind sistemul de salarizare pentru funcționarii publici;

5. propune strategii cu privire la salarizarea în regii autonome, companii și societăți naționale și în societăți comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;

6. elaborează sistemul de ajustare a salariilor în raport cu evoluția inflației;

7. elaborează metodologia de calcul și propune nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

8. monitorizează evoluția fondului de salarii la operatorii economici;

9. analizează și avizează actele normative elaborate de ministere și de alte organe centrale privind cheltuielile de personal în sectorul regiilor autonome, companiilor și societăților naționale, precum și al institutelor naționale de cercetare-dezvoltare;

10. elaborează politici și strategii în domeniul securității sănătății în muncă, precum și al accidentelor de muncă și bolilor profesionale;

11. elaborează politicile Guvernului în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați și coordonează aplicarea acestora; Modificări (1)

12. elaborează metodologia de aplicare a prevederilor legale din domeniul stabilirii drepturilor de pensii, altor drepturi de asigurări sociale și a drepturilor acordate prin legi speciale, la propunerea Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale;

13. elaborează legislația pentru crearea cadrului instituțional necesar implementării și funcționării sistemului de pensii administrate privat;

14. coordonează implementarea programelor de asistență bilaterală, precum și a altor programe de asistență financiară acordate de Uniunea Europeană, în conformitate cu aria de responsabilitate;

15. elaborează, implementează și monitorizează din punct de vedere tehnic proiecte finanțate din fonduri europene sau din alte surse, programe de colaborare internațională, precum și proiecte de colaborare bilaterală pentru domeniul său de activitate;

16. elaborează, actualizează și monitorizează Strategia națională pentru ocuparea forței de muncă și Strategia pentru formare profesională continuă;

17. analizează, propune modificări și aprobă anual Programul național de ocupare a forței de muncă și Planul național de formare profesională, inițiate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă;

18. colaborează cu alte ministere și instituții la elaborarea Cadrului național al calificărilor din România;

19. actualizează Clasificarea Ocupațiilor din România, la propunerile diferiților utilizatori, precum și Nomenclatorul calificărilor pentru care se pot organiza programe de formare profesională finalizate cu certificate de calificare;

20. coordonează sistemul național de asistență socială în conformitate cu responsabilitățile stabilite prin legislația în domeniu;

21. promovează parteneriatul public-privat în aplicarea programelor și proiectelor în domeniu;

22. elaborează Raportul național strategic privind incluziunea socială și protecția socială, precum și Planul național strategic privind incluziunea socială;

23. participă la elaborarea și monitorizarea strategiei și a programelor naționale privind dezvoltarea populației, în contextul îmbătrânirii demografice;

24. coordonează și monitorizează implementarea politicilor și strategiilor sectoriale de dezvoltare în domeniul social, prin care sunt promovate drepturile familiei, copilului, persoanelor cu handicap, persoanelor vârstnice, victimelor violenței în familie, precum și ale grupurilor vulnerabile;

25. asigură aplicarea unitară a prevederilor din domeniul legislației muncii;

26. asigură aplicarea legislației privind contractele colective de muncă și conflictele de interese;

27. asigură dialogul permanent cu organizațiile patronale și sindicale și negociază cu aceștia în scopul încheierii de înțelegeri cu partenerii sociali, pentru domeniul său de activitate;

28. sprijină activitatea de dialog social desfășurată la nivelul administrației publice centrale și locale;

29. avizează conformitatea reprezentativității partenerilor sociali cu prevederile legale în vigoare;

30. constituie și gestionează baza de date și registrele de evidență privind organizațiile patronale, sindicale și alte organizații ale societății civile;

31. elaborează criteriile și formele activității de mediere a conflictelor de muncă și reglementează formarea mediatorilor pentru domeniul său de activitate;

32. asigură consultarea permanentă a partenerilor sociali asupra inițiativelor legislative din sfera sa de activitate;

33. asigură relația cu Parlamentul, mass-media, Consiliul Economic și Social și cu alți exponenți ai societății civile în problemele specifice domeniului ministerului;

34. elaborează și fundamentează documentele ce reflectă poziția României în raport cu politica și strategia Uniunii Europene pentru domeniul său de competență și asigură participarea la activitățile instituțiilor Uniunii Europene;

35. asigură relația cu Organizația Internațională a Muncii, Organizația Națiunilor Unite, Consiliul Europei, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și cu alte organizații internaționale, potrivit domeniului său de competență;

36. negociază și urmărește încheierea și ratificarea instrumentelor juridice bilaterale, pentru domeniul său de activitate;

37. derulează relații bilaterale cu ministerele și instituțiile cu atribuții în domeniul muncii, familiei și protecției sociale din alte state;

38. reprezintă România, în condițiile legii, la organismele internaționale și la instituțiile europene din domeniul său de activitate;

39. asigură protecția cetățenilor români care desfășoară activități lucrative în străinătate prin intermediul atașaților pe probleme de muncă și sociale;

40. elaborează documentele programatice privind politicile sociale și de ocupare a forței de muncă finanțate din Fondul Social European și asigură coordonarea la nivel tehnic și financiar a programelor operaționale finanțate din Fondul Social European;

41. asigură managementul asistenței financiare acordate de Uniunea Europeană în cadrul programelor PHARE, de care beneficiază ca autoritate de implementare și, respectiv, pentru care a fost acreditat ca agenție de implementare;

42. asigură managementul asistenței financiare acordate de Uniunea Europeană prin Programul operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane";

43. asigură președinția, secretariatul și organizarea reuniunilor Comitetului de monitorizare a Programului operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane";

44. aplică, în calitate de furnizor de ajutor de stat pentru formare profesională, legislația în domeniul ajutorului de stat;

45. elaborează strategia privind resursele umane ale ministerului;

46. asigură, prin compartimentul de specialitate, recrutarea, selectarea, promovarea, după criteriul competenței și fără nicio discriminare, a funcționarilor publici și a personalului contractual din cadrul ministerului, evaluează performanțele profesionale ale acestora, în condițiile legii;

47. sprijină desfășurarea activității de resurse umane din instituțiile subordonate, aflate în coordonarea și sub autoritatea sa;

48. elaborează programul anual de formare profesională a personalului din aparatul central al ministerului, în condițiile legii;

49. stabilește indicatorii de performanță și nivelul acestora, în baza cărora se încheie anual contractul-angajament cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă;

50. stabilește indicatorii de performanță și nivelul acestora, în baza cărora se elaborează contractul anual de gestiune și performanță managerială care se încheie cu Agenția Națională pentru Prestații Sociale;

51. monitorizează aplicarea, la nivel național, a Strategiei regionale europene de implementare a planului internațional de acțiune privind îmbătrânirea și elaborează rapoarte naționale;

52. monitorizează și actualizează Registrul național de evidență a agenților de muncă temporară autorizați;

53. organizează și coordonează procesul de acreditare în domeniul serviciilor sociale;

54. îndrumă și monitorizează activitatea autorităților și instituțiilor cu atribuții în domeniul asistenței sociale, precum și a furnizorilor publici și privați de servicii sociale;

55. elaborează, implementează, finanțează/cofinanțează și monitorizează programele sociale din domeniu;

56. analizează și avizează planul anual de control, evaluare și consiliere al Inspecției Sociale;

57. acordă subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică din domeniul de activitate al ministerului, în condițiile prevăzute de lege;

58. propune acordarea statutului de utilitate publică asociațiilor și fundațiilor din domeniul său de activitate, în condițiile prevăzute de lege;

59. exercită controlul asupra implementării politicilor și programelor de către Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale;

60. asigură managementul administrativ-financiar al programelor comunitare și al proiectelor cu finanțare rambursabilă și nerambursabilă derulate de minister;

61. fundamentează și susține proiectele de bugete care se administrează de către aparatul propriu sau de către instituțiile aflate în subordinea ori sub autoritatea sa;

62. elaborează proiectul bugetului anual pentru activitatea proprie și a instituțiilor subordonate și programele de investiții anuale și multianuale;

63. asigură, potrivit legii, mijloacele financiare din bugetul propriu în scopul adoptării standardelor europene armonizate conform domeniului de competență al ministerului;

64. organizează controlul financiar preventiv la nivelul ministerului și avizează organizarea acestuia la nivelul instituțiilor subordonate, potrivit legii;

65. monitorizează execuția bugetară și ia măsuri operative pentru asigurarea plății tuturor drepturilor de protecție socială, în limita fondurilor aprobate;

66. îndeplinește activități de audit public intern, potrivit legii;

67. recunoaște și desemnează organismele de evaluare a conformității sau de inspecție și laboratoarele de încercări pentru: mașini industriale, echipamente individuale de protecție, echipamente și sisteme protectoare destinate utilizării în atmosfere potențial explozive și explozivi de uz civil; publică și actualizează lista acestora și supraveghează activitatea acestora;

68. avizează lucrări de cercetare din domeniul securității și sănătății în muncă și analizează temele, programele și proiectele de cercetare științifică elaborate de institute de profil;

69. aprobă lista standardelor române care adoptă standarde europene armonizate, ale căror numere de referință au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pentru domeniul de competență al ministerului și care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I;

70. asigură reprezentarea în fața instanțelor de judecată în problemele din domeniul de activitate al ministerului; Jurisprudență

71. exercită controlul asupra activităților desfășurate de instituțiile subordonate, aflate în coordonarea sau sub autoritatea sa;

72. editează buletine informative și organizează seminarii, conferințe, expoziții tematice și alte acțiuni similare în țară și în străinătate, în domeniul său de activitate; cheltuielile legate de tipărirea și difuzarea buletinelor informative, precum și cele legate de organizarea seminariilor, conferințelor, expozițiilor și celorlalte acțiuni tematice se asigură din alocațiile bugetare aprobate Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale;

73. implementează și dezvoltă sistemul informatic în domeniul de activitate al ministerului.

(2) Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale îndeplinește toate atribuțiile și are toate competențele conferite prin legi sau prin alte acte normative.

Art. 4. -

Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, prin structurile sale, monitorizează aplicarea unitară a dispozițiilor legale în domeniile sale de activitate, în unitățile din sectorul public, mixt și privat, în conformitate cu atribuțiile conferite de lege.

Art. 5. -

În exercitarea atribuțiilor sale, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale colaborează cu celelalte ministere și organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu alte autorități publice și cu organisme guvernamentale și neguvernamentale.

Art. 6. -

Ministerele, celelalte autorități ale administrației publice, instituțiile publice, precum și operatorii economici au obligația, în condițiile legii, de a pune la dispoziție Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, la cererea acestuia, documentele, datele și informațiile necesare pentru realizarea atribuțiilor sale.

SECȚIUNEA a 2-a Conducerea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale

Art. 7. -

Conducerea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale se exercită de către ministru.

Art. 8. -

Ministrul muncii, familiei și protecției sociale propune și, după caz, numește reprezentanții Guvernului în structuri tripartite, conform legii.

Art. 9. -

(1) Ministrul muncii, familiei și protecției sociale îndeplinește, conform legii, funcția de ordonator principal de credite. Jurisprudență

(2) Ministrul muncii, familiei și protecției sociale deleagă atribuțiile prevăzute de dispozițiile legale în vigoare pentru ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor pentru șomaj Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă și pentru ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale, în condițiile legii. Jurisprudență

Art. 10. -

(1) În exercitarea atribuțiilor prevăzute de lege, ministrul muncii, familiei și protecției sociale reprezintă ministerul în raporturile cu autoritățile administrației publice, cu alte persoane juridice, cu persoane fizice, precum și cu organisme din țară și din străinătate.

(2) Prin ordin al ministrului muncii, familiei și protecției sociale unele atribuții pot fi delegate secretarilor de stat, secretarului general și persoanelor cu funcții de conducere din aparatul ministerului. Modificări (1)

Art. 11. - Jurisprudență

(1) Ministrul muncii, familiei și protecției sociale îndeplinește, în domeniul de activitate al ministerului, atribuțiile generale prevăzute de Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Ministrul muncii, familiei și protecției sociale îndeplinește și alte atribuții specifice, stabilite prin alte acte normative.

(3) Ministrul muncii, familiei și protecției sociale numește și eliberează din funcție, în condițiile legii, personalul din aparatul propriu al ministerului.

(4) Ministrul muncii, familiei și protecției sociale numește reprezentanții în adunarea generală a acționarilor la Societatea Comercială de Tratament Balnear și Recuperare a Capacității de Muncă "T.B.R.C.M." - S.A. și stabilește indemnizația acestora, în condițiile legii. Jurisprudență

Art. 12. - Jurisprudență

În exercitarea atribuțiilor sale, ministrul muncii, familiei și protecției sociale emite ordine, norme și instrucțiuni.

Art. 13. -

(1) Ministrul muncii, familiei și protecției sociale este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de 4 secretari de stat, numiți prin decizie a primului-ministru. Modificări (3)

(2) Funcțiile de ministru și de secretar de stat sunt funcții de demnitate publică, potrivit legii. Modificări (1)

(3) Secretarii de stat și conducătorii instituțiilor din subordine sau aflate sub autoritatea ministerului exercită și alte atribuții delegate prin ordin al ministrului muncii, familiei și protecției sociale. Modificări (1)

Art. 14. - Modificări (1)

(1) Secretarul general este înalt funcționar public, numit în condițiile legii, și îndeplinește atribuțiile prevăzute de Legea nr. 90/2001, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Secretarul general coordonează activitățile stabilite potrivit structurii organizatorice a Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, prevăzută în anexa nr. 1, îndeplinind și alte atribuții care îi sunt delegate de ministrul muncii, familiei și protecției sociale, acționând pentru ducerea la îndeplinire a ordinelor și măsurilor stabilite de acesta. Modificări (1)

SECȚIUNEA a 3-a Organizarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale

Art. 15. -

Structura organizatorică a Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale este prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 16. -

(1) În condițiile legii și în limita numărului maxim de posturi, în structura Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale se pot organiza unități de management al proiectului, denumite în continuare UMP, conduse de un director de proiect, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanțate din împrumuturi externe.

(2) Structura organizatorică, numărul de posturi și regulamentul de organizare și funcționare ale UMP se stabilesc prin ordin al ministrului muncii, familiei și protecției sociale.

(3) Ministrul muncii, familiei și protecției sociale numește personalul UMP, în condițiile legii, și stabilește competențele directorului de proiect.

Art. 17. -

În cadrul structurii organizatorice prevăzute la art. 15, prin ordin al ministrului muncii, familiei și protecției sociale, se pot organiza servicii, birouri și compartimente, potrivit legii, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat.

Art. 18. -

(1) În condițiile legii și în limita numărului maxim de posturi, în structura Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale se organizează Unitatea de management al ajutorului de stat pentru formare profesională, denumită în continuare UMAS.

(2) Structura organizatorică, numărul de posturi și regulamentul de organizare și funcționare ale UMAS se stabilesc prin ordin al ministrului muncii, familiei și protecției sociale.

(3) Ministrul muncii, familiei și protecției sociale numește personalul UMAS în condițiile legii și stabilește competențele UMAS.

Art. 19. -

(1) Numărul maxim de posturi pentru aparatul de lucru al Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale este de 442 de posturi finanțate de la bugetul de stat, inclusiv consilierii pentru afaceri europene și exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetului ministrului. Modificări (5)

(2) Numărul de posturi necesar pentru fiecare compartiment din structura organizatorică se stabilește prin ordin al ministrului muncii, familiei și protecției sociale.

Art. 20. -

(1) În cadrul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale funcționează Corpul atașaților pe probleme de muncă și sociale, care asigură reprezentarea ministerului în cadrul misiunilor diplomatice ale României în străinătate.

(2) Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale desemnează, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe, prin ordin al ministrului muncii, familiei și protecției sociale, dintre specialiștii săi sau ai instituțiilor din subordinea ori de sub autoritatea sa, reprezentanți cu atribuții în domeniul relațiilor pe probleme de muncă și sociale, denumiți în continuare atașați pe probleme de muncă și sociale, în cadrul misiunilor diplomatice ale României în străinătate.

(3) Personalul desemnat potrivit alin. (2) are următoarele atribuții:

a) susținerea și protejarea intereselor lucrătorilor români în străinătate;

b) promovarea mobilității lucrătorilor în cadrul Uniunii Europene;

c) informarea lucrătorilor asupra riscurilor muncii ilegale.

(4) Personalul prevăzut la alin. (2) este supus și autorității șefului misiunii diplomatice, reprezentând interesele în domeniu ale Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale.

(5) Personalului Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale trimis pe lângă misiunile diplomatice ale României în străinătate, cu atribuții în domeniul relațiilor pe probleme de muncă și sociale, îi sunt aplicabile dispozițiile legale în vigoare privind personalul trimis în misiune permanentă în străinătate. Pentru acest interval și când se întorc în țară fac parte din personalul contractual supus legislației în domeniu sau, după caz, au raporturi de serviciu.

Art. 21. -

Cheltuielile aferente funcționării Corpului atașaților pe probleme de muncă și sociale se asigură din bugetul aprobat Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale.

Art. 22. -

(1) Atribuțiile compartimentelor din aparatul propriu al Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale se stabilesc în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1, prin regulamentul de organizare și funcționare al ministerului, aprobat prin ordin al ministrului muncii, familiei și protecției sociale.

(2) Atribuțiile, sarcinile și răspunderile personalului se stabilesc prin fișa postului, potrivit legii.

Art. 23. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Instituțiile care funcționează în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 2. Jurisprudență

(2) Direcțiile de muncă și protecție socială județene și a municipiului București sunt instituții cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale.

(3) Conducerea direcțiilor de muncă și protecție socială județene și a municipiului București se exercită de către un director executiv, funcționar public de conducere, numit prin ordin al ministrului muncii, familiei și protecției sociale, în condițiile legii.

(4) Conducătorii instituțiilor publice aflate în subordinea sau în coordonarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale sunt numiți și eliberați din funcție de către ministrul muncii, familiei și protecției sociale, după caz, cu respectarea condițiilor legale. Secretarul de stat și subsecretarul de stat ai Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului, președintele și vicepreședintele Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap sunt numiți și eliberați din funcție prin decizie a primului-ministru. Jurisprudență

(5) Înființarea sau desființarea instituțiilor subordonate Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale se face în condițiile legii.

(6) Atribuțiile, sarcinile și răspunderile instituțiilor care funcționează în subordinea sau în coordonarea ministerului, prevăzute în anexa nr. 2, se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, aprobat prin ordin al ministrului muncii, familiei și protecției sociale, după caz, cu respectarea condițiilor legale.

(7) Repartizarea numărului maxim de posturi, structura organizatorică și statele de funcții pentru instituțiile prevăzute la alin. (6) se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei și protecției sociale, după caz.

(8) Atribuțiile, sarcinile și răspunderile, organizarea și funcționarea, numărul de posturi și repartizarea acestora, precum și statele de funcții ale Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și ale Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap se stabilesc și se aprobă în conformitate cu prevederile legale.

Art. 24. -

(1) Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale poate închiria spații pentru necesități proprii, în condițiile legii.

(2) Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale poate închiria unor operatori economici sau poate da în folosință gratuită altor instituții de utilitate publică spații situate în imobilele, proprietate publică sau privată a statului, în care își desfășoară activitatea și pe care le administrează, în condițiile legii, în următoarele scopuri:

a) organizarea bufetelor de incintă;

b) instalarea de automate pentru băuturi calde și reci.

(3) Chiriile stabilite și încasate ca urmare a închirierii spațiilor prevăzute la alin. (1) și (2) se virează integral la bugetul de stat.

CAPITOLUL II Dispoziții finale

Art. 25. -

Parcul normat de mijloace de transport și consumul lunar de carburanți pentru aparatul ministerului și pentru instituțiile din subordinea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale sunt prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 26. -

(1) Prefecturile împreună cu consiliile județene, Consiliul General al Municipiului București și consiliile locale vor sprijini asigurarea spațiilor corespunzătoare pentru desfășurarea activității instituțiilor din teritoriu subordonate Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale.

(2) În localitățile în care instituțiile din teritoriu subordonate Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale nu dispun de spații corespunzătoare, consiliile locale vor sprijini aceste instituții prin asigurarea, în condițiile legii, de amplasamente în vederea construirii de sedii proprii.

Art. 27. -

Încadrarea în numărul de posturi și în noua structură organizatorică se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei și protecției sociale în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 28. -

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 29. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 287 din 2 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
Marian Sârbu
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Pogea

București, 16 ianuarie 2009.

Nr. 11.

ANEXA Nr. 11) Modificări (6)

1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
a Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale

                                 ┌─────────────────────────────┐               Număr maxim de posturi: 442
                                 │     MINISTRU      │               (exclusiv demnitarii și posturile
                                 ├─────────────────────────────┤               aferente cabinetului ministrului)
       ┌────────────────────────────┐           │   CABINET MINISTRU    │
       │    Audit Public    │           └──────────────┬──────────────┘
       │┌──────────────────────────┐│                   │                   ┌─────────────────────────┐
       ││ Unitatea Audit Fonduri │├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤   Corp Control    │
       │└──────────────────────────┘│                   │                   └─────────────────────────┘
       └────────────────────────────┘                   │
┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐
─      ┌──────────────────┬─────────────────────────────────────┬──────────┴─────────────────────────┬───────────────────────────┐            ─
─ ┌────────┴───────┐ ┌────────┴───────┐          ┌────────┴───────┐          ┌────────┴───────┐          │            ─
─ │SECRETAR DE STAT│ │SECRETAR DE STAT│          │SECRETAR DE STAT│          │SECRETAR DE STAT│          │            ─
─ └───────┬────────┘ └┬───────────────┘          └───────┬────────┘          └─┬───────────┬┬─┘      ┌───────┴────────┐       ─
─     │      │                      │               │      │─       │SECRETAR GENERAL│       ─
─     │      │┌───────┬─────────┬─────────────────────────┼────────────────────┐     │      │─       └───────┬────────┘       ─
─     │      │─    │     │             │          │     │      │─           │            ─
─     │      │─    │     │             │          │     │      │─   ┌───────────────┼────────────────┐   ─
─ ┌────────┴─────────┐ │─    │     │     ┌───────────────┴──────────────┐   │┌────────┴──────────┐│─   │  ┌──────────┴───────────┐  │   ─
─ │Direcția Generală │ │─    │     │     │Direcția Generală Autoritatea │   ││          ││─   │  │           │  │   ─
─ │Politici Forță de │ │─    │     │     │de Management pentru Programul│   ││ Direcția Generală ││─   │  │ Direcția Generală  │  │   ─
─ │   Muncă    │ │─    │     │     │ Operațional Sectorial pentru │   ││ Asistență Socială ││─   │  │Buget și Resurse Umane│  │   ─
─ │         │ │─    │     │     │ Dezvoltarea Resurselor Umane │   ││          ││─   │  │           │  │   ─
─ └───────┬──────────┘ │─    │     │     └───────────────┬──────────────┘   │└─────────┬─────────┘│─   │  └──────────┬───────────┘  │   ─
─     │      │─    │     │             │          │     │     │─   │        │        │   ─
─     │      │─    │     │             │          │     │     │─   │        │        │   ─
─  ┌────┴─────┐   │─    │     │     ┌──────────────┼─────────────┐   │   ┌────┴────┐   │─   │     ┌────┴─────┐     │   ─
─┌───┴────┐┌────┴─────┐│─┌──────┴────┐┌───┴────┐┌────┴──────┐┌──────┴─────┐┌──────┴─────┐│┌────┴────┐┌───┴────┐│─┌────┴─────┐┌───┴────┐┌────┴───┐┌─────┴─────┐─
─│    ││     ││─│ Direcția ││    ││      ││ Direcția ││      │││     ││    ││─│     ││    ││    ││      │─
─│    ││     ││─│ Relații ││Direcția││      ││ Verificări ││ Direcția │││Direcția ││Direcția││─│ Direcția ││    ││Direcția││Unitate de │─
─│Direcția││ Direcția ││─│Externe și ││Afaceri ││ Direcția ││   de   ││Managementul│││Politici ││Servicii││─│ Politici ││Direcția││Resurse ││Management │─
─│Ocupare ││Salarizare││─│Organizații││Europene││Contractare││ Management ││ Calității │││Asistență││Sociale ││─│Publice și││ Buget ││ Umane ││  al   │─
─│    ││     ││─│ Interna- ││    ││      ││   și   ││      │││ Socială ││    ││─│Comunicare││    ││    ││Proiectului│─
─│    ││     ││─│ ționale ││    ││      ││Monitorizare││      │││     ││    ││─│     ││    ││    ││      │─
─└────────┘└──────────┘│─└───────────┘└────────┘└───────────┘└────────────┘└────────────┘│└─────────┘└────────┘│─└──────────┘└────────┘└────────┘└───────────┘─
─           │└ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐                       │           │└ ─ ─ ─┐                   ─
─     ┌────────────┼───────────┐   ─                       │           │    ─                   ─
─  ┌────┴─────┐┌─────┴─────┐┌────┴────┐ ─                     ┌────┴─────┐     ┌────┴─────┐ ─                   ─
─  │     ││ Direcția ││     │ ─                     │     │     │     │ ─                   ─
─  │ Direcția ││ Dialog  ││Direcția │ ─                     │ Direcția │     │ Direcția │ ─                   ─
─  │Legislația││ Social și ││Asigurări│ ─                     │Coordonare│     │ Programe │ ─                   ─
─  │Muncii și ││Relația cu ││ Sociale │ ─                     │ FSE*)  │     │Incluziune│ ─                   ─
─  │Contencios││Parlamentul││     │ ─                     │     │     │ Socială │ ─                   ─
─  │     ││      ││     │ ─                     │     │     │     │ ─                   ─
─  └──────────┘└───────────┘└─────────┘ ─                     └──────────┘     └──────────┘ ─                   ─
└ ─ ┐                   ─                                      ─              ┌ ─ ─ ─ ─ ┘
  ─                   ─                                      ─              ─
┌───┴─────┐             ┌─────┴──────┐                               ┌──────┴──────┐       ┌───────┴─────────┐
│Inspecția│             │ Organisme │                               │ Inspecția │       │Corpul Atașaților│
│ Muncii │             │Intermediare│                               │  Socială  │       │ pe Probleme de │
│     │             │ Regionale │                               │       │       │Muncă și Sociale │
└─────────┘             └────────────┘                               └─────────────┘       └─────────────────┘
Modificări (1)

*) Îndeplinește funcția Șef de Misiune FSE.

ANEXA Nr. 2 Modificări (4), Jurisprudență

INSTITUȚIILE
care funcționează în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale

A. În subordine:

I. Instituții publice cu personalitate juridică, cu finanțare de la bugetul de stat: Modificări (1)

1. Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap (135 de posturi)

2. Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului (83 de posturi)

3. Agenția Națională pentru Protecția Familiei (42 de posturi), din care:

a) aparat propriu - 32 de posturi

b) Centrul de Informare și Consultanță pentru Familie - 3 posturi

c) Centrul-Pilot de Asistență și Protecție a Victimelor Violenței în Familie - 7 posturi

4. Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (67 de posturi), din care:

a) aparat propriu - 25 de posturi

b) compartimente teritoriale - 42 de posturi

5. Inspecția Socială (290 de posturi), din care:

a) aparat propriu - 62 de posturi

b) 8 inspectorate sociale regionale - 228 de posturi*)

6. Agenția Națională pentru Prestații Sociale (1.041 de posturi), din care:

a) aparat propriu - 50 de posturi

b) agenții județene pentru prestații sociale, respectiv a municipiului București - 991 de posturi*)

7. Direcții de muncă și protecție socială județene și a municipiului București (740 de posturi)

8. Organisme intermediare regionale pentru Programul operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" (350 de posturi):

- Organismul intermediar regional pentru Programul operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" - Regiunea Nord-Est

- Organismul intermediar regional pentru Programul operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" - Regiunea Sud-Est

- Organismul intermediar regional pentru Programul operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" - Regiunea Sud-Muntenia

- Organismul intermediar regional pentru Programul operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" - Regiunea Sud-Vest Oltenia

- Organismul intermediar regional pentru Programul operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" - Regiunea Vest

- Organismul intermediar regional pentru Programul operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" - Regiunea Nord-Vest

- Organismul intermediar regional pentru Programul operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" - Regiunea Centru

- Organismul intermediar regional pentru Programul operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" - Regiunea București-Ilfov.

II. Instituție publică cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii și din subvenții de la bugetul de stat: Modificări (1), Jurisprudență

- Inspecția Muncii, din care:

a) aparat propriu - 239 de posturi;

b) inspectoratele teritoriale de muncă - servicii publice descentralizate - 3.966 de posturi**).

III. Unitate cu personalitate juridică, finanțată integral din venituri proprii: Modificări (1)

- Revista "Obiectiv"

B. În coordonare:

- institute naționale de cercetare:

1. Institutul Național de Cercetare Științifică în Domeniul Muncii și Protecției Sociale - I.N.C.S.M.P.S. București

2. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Muncii - I.N.C.D.P.M. "Alexandru Darabont" - București.

C. Sub autoritate:

1. Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale

2. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă.

*) Cu personalitate juridică.

**) Sunt incluse 500 de posturi, funcții contractuale, utilizate temporar până la data de 31 decembrie 2010, cu acoperirea cheltuielilor de personal din veniturile proprii ale Inspecției Muncii.

ANEXA Nr. 3 Modificări (6)

PARCUL NORMAT
de mijloace de transport și consumul lunar de carburanți pentru Ministerul
Muncii, Familiei și Protecției Sociale și instituțiile din subordine

Nr. crt. Denumirea instituției Tipul mijlocului de transport Parcul normat Consumul lunar de carburanți - litri lună/mijloc de transport -
1. Administrația centrală a Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale autoturism - cabinet ministru - 1 400
- cabinet secretar de stat - 4 300
- cabinet secretar general - 1 300
- parc comun - 5 300
2. Direcțiile de muncă și protecție socială teritoriale autoturism câte unu pentru fiecare direcție județeană și două pentru cea a municipiului București 250
3. Organismele intermediare regionale pentru Programul operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" autoturism câte două pentru fiecare organism 250
4. Agenția Națională pentru Prestații Sociale autoturism - aparat central - 4 300
- agenții teritoriale de prestații sociale - 43 (câte unu pentru fiecare agenție județeană și două pentru cea a municipiului București 250
5. Agenția Națională pentru Protecția Familiei autoturism 2 300
6. Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați autoturism 2 300
7. Centrul de Informare și Consultanță pentru Familie autoturism 1 250
8. Centrul-Pilot de Asistență și Protecție a Victimelor Violenței în Familie autosalvare 1 250
9. Revista "Obiectiv" - autofurgonetă 1 350
- autoturism 1 300
- autovehicul pentru transport marfă și persoane 1 350

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...