Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice

Ordinul nr. 4106/2016 privind componența nominală a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare

Modificări (6)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 16 iunie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 217 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile Ordinului ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 3.482/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice,

ministrul educației naționale și cercetării științifice emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Membrii Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, denumit în continuare CNATDCU, sunt personalități de prestigiu academic și științific, cultural și moral, recunoscute pe plan național/internațional, numite prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice pentru un mandat de maximum 4 ani.

Art. 2. -

(1) Se aprobă componența nominală a Consiliului general și a comisiilor de specialitate ale CNATDCU pentru mandatul 2016-2020.

(2) Componența comisiilor de contestații se aprobă separat prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice.

Art. 3. -

(1) Comisiile de specialitate ale CNATDCU și domeniile arondate sunt prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Componența nominală a Consiliului general al CNATDCU este prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(3) Componența nominală a comisiilor de specialitate ale CNATDCU este prevăzută în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.644/2012 privind unele măsuri de organizare și funcționare a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 640 din 7 septembrie 2012, cu modificările ulterioare.

Art. 5. -

Direcția generală învățământ superior din cadrul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice și instituțiile de învățământ superior, Academia Română, institutele și centrele de cercetare din subordinea Academiei Române și institutele naționale de cercetare-dezvoltare vor duce la îndeplinire prezentul ordin.

Art. 6. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației naționale și cercetării științifice,
Adrian Curaj

București, 10 iunie 2016.

Nr. 4.106.

ANEXA Nr. 1

Comisii de specialitate și domeniile arondate

Domeniul fundamental Comisia de specialitate Domeniile arondate
MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE ALE NATURII Matematică Matematică
Informatică Informatică
Fizică Fizică
Chimie Chimie
Științele pământului Geologie
Geografie
Știința mediului
ȘTIINȚE INGINEREȘTI Inginerie civilă și management Inginerie civilă și instalații
Ingineria materialelor Ingineria materialelor
Inginerie chimică, inginerie medicală, știința materialelor și nanomateriale Inginerie chimică
Inginerie electrică Inginerie electrică
Inginerie energetică Inginerie energetică
Electronică, telecomunicații și nanotehnologie Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale
Inginerie geologică, inginerie geodezică, mine, petrol și gaze Inginerie geologică
Inginerie geodezică
Mine, petrol și gaze
Inginerie aerospațială, autovehicule și transporturi Inginerie aerospațială
Ingineria autovehiculelor
Ingineria transporturilor
Ingineria resurselor vegetale și animale Inginerie forestieră
Ingineria produselor alimentare
Biotehnologii
Agronomie
Horticultură
Silvicultură
Zootehnie
Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală
Calculatoare, tehnologia informației și ingineria sistemelor Calculatoare și tehnologia informației
Ingineria sistemelor
Inginerie industrială și management Inginerie industrială
Inginerie și management
Inginerie mecanică, mecatronică și robotică Inginerie mecanică
Mecatronică și robotică
Inginerie navală și navigație
Inginerie genistică, inginerie de armament, rachete și muniții
Arhitectură navală
Ingineria mediului Ingineria mediului
ȘTIINȚE BIOLOGICE ȘI BIOMEDICALE Biologie și biochimie Biologie
Biochimie
Medicină Medicină
Medicină veterinară Medicină veterinară
Medicină dentară Medicină dentară
Farmacie Farmacie
ȘTIINȚE SOCIALE Științe juridice Drept
Sociologie, științe politice și administrative Sociologie
Științe politice
Relații internaționale și studii europene
Științe administrative
Științe ale comunicării
Științe militare, informații și ordine publică Științe militare
Informații și securitate națională
Ordine publică și siguranță națională
Științe economice și administrarea afacerilor Economie
Administrarea afacerilor
Finanțe
Contabilitate
Cibernetică și statistică
Economie și afaceri internaționale
Informatică economică
Management
Marketing
Psihologie, științe ale educației, educație fizică și sport Psihologie
Științe ale educației
Știința sportului și educației fizice
ȘTIINȚE UMANISTE ȘI ARTE Filologie Filologie
Filosofie Filosofie
Istorie și studii culturale Istorie
Studii culturale
Teologie Teologie
Arhitectură și urbanism Arhitectură
Urbanism
Arte vizuale Arte vizuale
Istoria și teoria artei
Artele spectacolului Teatru și artele spectacolului
Cinematografie și media
Muzică

ANEXA Nr. 2

Componența nominală a Consiliului general

Nr. crt. Numele și prenumele Instituția
1. Andrieș Adrian Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din București
2. Andruh Marius Universitatea din București
3. Angheni Smaranda Universitatea "Titu Maiorescu" din București
4. Barbu Viorel Academia Română
5. Baumgarten Alexander Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
6. Bălan Corneliu Universitatea Politehnica din București
7. Bob Mircea Dan Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
8. Brînzănescu Vasile Institutul de Matematică "Simion Stoilow"
9. Brusanowski Paul Lucian Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
10. Bucur Alexandru Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din București
11. Bucur Maria Indiana University
12. Chiriac Constantin Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
13. Chiru Anghel Universitatea "Transilvania" din Brașov
14. Codrea Vlad Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
15. Cojocaru Ștefan Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
16. Cornea Călina Petruța Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București
17. Demetrescu Silvelia Ruxandra - președinte Universitatea Națională de Arte din București
18. Dogaru Radu Universitatea Politehnica din București
19. Dumitrache Ioan Academia Română
20. Dumitru Mircea Universitatea din București
21. Enăchescu Cristian Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
22. Florea Adina Magda Universitatea Politehnica din București
23. Floricău Dan Universitatea Politehnica din București
24. Gavrilaș Mihai Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași
25. Ghitta Ovidiu Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
26. Hinescu Mihail-Eugen Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale "Victor Babeș" - INCDDPSB din București
27. Ion Alina Catrinel Universitatea Politehnica din București
28. Iovu Horia Universitatea Politehnica din București
29. Moiceanu Marian Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" din București
30. Morariu Sorin Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din Timișoara
31. Neda Ion Technische Universit├¤t Braunschweig
32. Negrea Bogdan Cristian Academia de Studii Economice din București
33. Neuner Iohan Universitatea Tehnică de Construcții din București
34. Oprea Tudor University of New Mexico
35. Popescu Sorin Gabriel Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
36. Prună Ștefan Eugen Academia de Poliție "Alexandru Ioan Cuza" din București
37. Reisz Robert Doron Universitatea de Vest din Timișoara
38. Sandu-Dediu Valentina Universitatea Națională de Muzică din București
39. Sava Florin Alin Universitatea de Vest din Timișoara
40. Sima Anca Volumnia Institutul de Biologie și Patologie Celulară "Nicolae Simionescu"
41. Șerban Viorel-Aurel Universitatea Politehnica din Timișoara
42. Teoderescu Remus Aalborg University
43. Țiplea Ferucio Laurentiu Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
44. Văcăreanu Radu Universitatea Tehnică de Construcții din București
45. Voiculescu Octavian University of Cambridge
46. Zafiu Rodica Universitatea din București
47. Zamfir Nicolae-Victor Academia Română
Modificări (5)

ANEXA Nr. 3

Componența nominală a comisiilor de specialitate

Nr. crt. Numele și prenumele Instituția
0 1 2
Matematică și științe ale naturii
1. Matematică
1. Brînzănescu Vasile - președinte Institutul de Matematică "Simion Stoilow" din București
2. Zălinescu Constantin - vicepreședinte Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
3. Aprodu Marian Universitatea din București
4. Beltita Daniel Institutul de Matematică "Simion Stoilow" din București
5. Dăscălescu Sorin Universitatea din București
6. Gologan Radu-Nicolae Universitatea Politehnica din București
7. Moroianu Sergiu Institutul de Matematică "Simion Stoilow" din București
8. Ornea Liviu Universitatea din București
9. Timotin Dan Institutul de Matematică "Simion Stoilow" din București
10. Tudor Ciprian Universite de Lille 1
11. Varga Gyorgy Csaba Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
2. Informatică
1. Țiplea Ferucio Laurentiu - președinte Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
2. Mitrana Victor - vicepreședinte Universitatea din București
3. Cristea Dan Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
4. Czibula Gabriela Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
5. Ipate Florentin Universitatea din București
6. Păun Paul Andrei Universitatea din București
7. Pop Horia-Florin Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
3. Fizică
1. Enăchescu Cristian - președinte Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
2. Pintilie Lucian - vicepreședinte Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM Măgurele
3. Antohe Stefan Universitatea din București
4. Aștilean Simion Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
5. Beu Titus Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
6. Borcea Catalin Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară "Horia Hulubei" - IFIN-HH Măgurele
7. Dima Mihai Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară "Horia Hulubei" - IFIN-HH Măgurele
8. Dinescu Maria Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației - INFLPR Măgurele
9. Dragoman Daniela Universitatea din București
10. Lupu Nicoleta Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică - IFT din Iași
11. Marcu Loredana Gabriela Universitatea din Oradea
12. Mardare Diana Mihaela Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
13. Pop Viorel Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
14. Tiusan Coriolan Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
15. Vizman Daniel Universitatea de Vest din Timișoara
4. Chimie
1. Andruh Marius - președinte Universitatea din București
2. Deleanu Călin - vicepreședinte Centrul de Chimie Organică "Costin D. Nenițescu" din București
3. Carp Oana Institutul de Chimie Fizică "Ilie G. Murgulescu" din București
4. Danet Andrei Florin Universitatea din București
5. Grosu Ion Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
6. Harabagiu Valeria Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni" din Iași
7. Hurduc Nicolae Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași
8. Mangalagiu Ionel Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
9. Medvedovici Andrei Valentin Universitatea din București
10. Pârvulescu Vasile Universitatea din București
11. Putz Mihai Viorel Universitatea de Vest din Timișoara
12. Sârbu Costel Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
13. Silaghi-Dumitrescu Radu Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
14. Silvestru Cristian Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
5. Științele pământului
1. Codrea Vlad - președinte Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
2. Popa Mihai Emilian - vicepreședinte Universitatea din București
3. Armaș Iuliana Universitatea din București
4. Cheval Sorin Universitatea din București
5. Constantin Silviu Institutul de Speologie "Emil Racoviță" din București
6. Drăguț Lucian Universitatea de Vest din Timișoara
7. Filipescu Sorin Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
8. Iancu Ovidiu Gabriel Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
9. Ionescu Corina Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
10. Ioniță Ion Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
11. Ivan Marian Universitatea din București
12. Lazăr Iuliana Universitatea din București
13. Miclăuș Genoveva Crina Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
14. Romanescu Gheorghe Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
15. Rozylowicz Laurențiu Universitatea din București
Științe inginerești
6. Inginerie civilă și management
1. Văcăreanu Radu - președinte Universitatea Tehnică de Construcții din București
2. Dan Daniel - vicepreședinte Universitatea Politehnica din Timișoara
3. Barbuta Marinela Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași
4. Budescu Mihai Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași
5. Chiorean Cosmin Gruia Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
6. Ciutină Liviu Adrian Universitatea Politehnica din Timișoara
7. Grecea Daniel Universitatea Politehnica din Timișoara
8. Ioani Adrian Mircea Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
9. Năstase Ilinca Universitatea Tehnică de Construcții din București
10. Nedelcu Mihai Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
11. Stoian Valeriu Universitatea Politehnica din Timișoara
12. Țăranu Nicolae Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași
13. Ungureanu Daniel-Viorel Universitatea Politehnica din Timișoara
7. Ingineria materialelor
1. Șerban Viorel-Aurel - președinte Universitatea Politehnica din Timișoara
2. Petrișor Traian - vicepreședinte Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
3. Balazsi Csaba Centre for Energy Research
4. Benea Lidia Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați
5. Bujoreanu Leandru-Gheorghe Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași
6. Chicinas Ionel Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
7. Crăciunescu Corneliu Universitatea Politehnica din Timișoara
8. Duța Capră Anca Universitatea "Transilvania" din Brașov
9. Ion Rodica Mariana Universitatea "Valahia" din Târgoviște
10. Miculescu Florin Universitatea Politehnica din București
11. Munteanu Corneliu Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași
12. Predescu Cristian Universitatea Politehnica din București
13. Vizureanu Petrică Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași
8. Inginerie chimică, inginerie medicală, știința materialelor și nanomateriale
1. Iovu Horia - președinte Universitatea Politehnica din București
2. Ciuparu Dragoș - vicepreședinte Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești
3. Bîldea Costin Sorin Universitatea Politehnica din București
4. Cașcaval Dan Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași
5. Cazacu Maria Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni" din Iași
6. Cormos Călin-Cristian Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
7. Galaction Anca Irina Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" din Iași
8. Ianculescu Adelina-Carmen Universitatea Politehnica din București
9. Iliescu Ciprian Institute of Bioengineering and Nanotechnology, Singapore
10. Rău Ileana Universitatea Politehnica din București
9. Inginerie electrică
1. Floricău Dan - președinte Universitatea Politehnica din București
2. Munteanu Călin - vicepreședinte Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
3. Ciobanu Romeo Cristian Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași
4. Grigorescu Sorin Dan Universitatea Politehnica din București
5. Ioniță Valentin Universitatea Politehnica din București
6. Leuca Teodor Universitatea din Oradea
7. Mușuroi Sorin Universitatea Politehnica din Timișoara
8. Szabo Lorand Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
10. Inginerie energetică
1. Gavrilaș Mihai - președinte Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași
2. Kilyeni Stefan - vicepreședinte Universitatea Politehnica din Timișoara
3. Georgescu Sanda-Carmen Universitatea Politehnica din București
4. Necula Horia Universitatea Politehnica din București
5. Popescu Luminița Georgeta Universitatea "Constantin Brâncuși" din Târgu Jiu
6. Sajin Tudor Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău
7. Vasiliu Nicolae Universitatea Politehnica din București
11. Electronică, telecomunicații și nanotehnologie
1. Dogaru Radu - președinte Universitatea Politehnica din București
2. Dimian Mihai - vicepreședinte Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava
3. Albu Felix Universitatea "Valahia" din Târgoviște
4. Anghel Costin Institut Superieur d'Electronique de Paris (ISEP)
5. Coltuc Dinu Universitatea "Valahia" din Târgoviște
6. Dragoman Mircea Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT din București
7. Muller Alexandru Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT din București
8. Neculoiu Dan Universitatea Politehnica din București
9. Rusu Corneliu Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
10. Teodorescu Horia-Nicolai Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași
11. Vertan Constantin Universitatea Politehnica din București
12. Inginerie geologică, inginerie geodezică, mine, petrol și gaze
1. Neuner Iohan - președinte Universitatea Tehnică de Construcții din București
2. Dinu Florinel - vicepreședinte Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești
3. Grecea Carmen Universitatea Politehnica din Timișoara
4. Onose Dumitru Universitatea Tehnică de Construcții din București
5. Radu Sorin Mihai Universitatea din Petroșani
6. Scrădeanu Daniel Universitatea din București
13. Inginerie aerospațială, autovehicule și transporturi
1. Chiru Anghel - președinte Universitatea "Transilvania" din Brașov
2. Stoica Adrian-Mihail - vicepreședinte Universitatea Politehnica din București
3. Clenci Adrian Universitatea din Pitești
4. Lungu Romulus Universitatea din Craiova
5. Mazilu Traian Universitatea Politehnica din București
6. Tabacu Ștefan Universitatea din Pitești
14. Ingineria resurselor vegetale și animale
1. Cornea Călina Petruța - președinte Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București
2. Bahrim Gabriela Elena - vicepreședinte Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați
3. Abrudan Ioan Vasile Universitatea "Transilvania" din Brașov
4. Badea Nicolae Ovidiu Academia Română
5. Botau Dorica Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din Timișoara
6. Cosmulescu Sina Niculina Universitatea din Craiova
7. Curtu Alexandru Lucian Universitatea "Transilvania" din Brașov
8. Dinu Toma Adrian Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București
9. Jităreanu Gerard Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași
10. Jurcoane Stefana Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București
11. Mireșan Vioara Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
12. Mitre Viorel Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
13. Muste Sevastița Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
14. Popa Daniela Valentina Universitatea din Craiova
15. Socaciu Carmen Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
16. Teodorescu Răzvan Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București
17. Vidican Roxana Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
18. Vîntu Vasile Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași
15. Calculatoare, tehnologia informației și ingineria sistemelor
1. Florea Adina Magda - președinte Universitatea Politehnica din București
2. Muntean Traian - vicepreședinte Universite Aix-Marseille
3. Borangiu Theodor Universitatea Politehnica din București
4. Ciocârlie Horia Universitatea Politehnica din Timișoara
5. Filipescu Adrian Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați
6. Manta Vasile Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași
7. Miclea Liviu Cristian Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
8. Nedevschi Sergiu Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
9. Oară Cristian Universitatea Politehnica din București
10. Paraschiv Nicolae Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești
11. Pastravanu Octavian Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași
12. Patriciu Victor-Valeriu Academia Tehnică Militară din București
13. Popa Mircea Universitatea Politehnica din Timișoara
14. Popescu Dumitru Universitatea Politehnica din București
15. Precup Radu-Emil Universitatea Politehnica din Timișoara
16. Răsvan Vladimir Universitatea din Craiova
17. Țăpuș Nicolae Universitatea Politehnica din București
18. Trăușan-Matu Ștefan Universitatea Politehnica din București
19. Vințan Lucian Nicolae Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
16. Inginerie industrială și management
1. Popescu Sorin Gabriel - președinte Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
2. Axinte Eugen - vicepreședinte Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași
3. Ancău Mircea Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
4. Berce Petru Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
5. Drăghici Anca Universitatea Politehnica din Timișoara
6. Fetecău Cătălin Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați
7. Horodincă Mihăiță Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași
8. Militaru Gheorghe Universitatea Politehnica din București
9. Oancea Gheorghe Universitatea "Transilvania" din Brașov
10. Oprean Constantin Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
11. Racz Sever Gabriel Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
12. Repanovici Angela Universitatea "Transilvania" din Brașov
13. Scutelnicu Elena Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați
17. Inginerie mecanică, mecatronică și robotică
1. Bălan Corneliu - președinte Universitatea Politehnica din București
2. Rusu Eugen - vicepreședinte Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați
3. Alexandru Cătălin Universitatea "Transilvania" din Brașov
4. Biriș Sorin-Ștefan Universitatea Politehnica din București
5. Bizdoacă Nicu George Universitatea din Craiova
6. Bordeașu Ilare Universitatea Politehnica din Timișoara
7. Bratu Polidor Paul Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați
8. Chiroiu Veturia Institutul de Mecanica Solidelor din București
9. Condurache Daniel Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași
10. Constantinescu Dan Mihai Universitatea Politehnica din București
11. Doroftei Ioan Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași
12. Duma Virgil-Florin Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad
13. Gillich Gilbert-Rainer Universitatea "Eftimie Murgu" din Reșița
14. Hadăr Anton Universitatea Politehnica din București
15. Herișanu Nicolae Universitatea Politehnica din Timișoara
16. Huminic Gabriela Universitatea "Transilvania" din Brașov
17. Lelea Dorin Universitatea Politehnica din Timișoara
18. Marșavină Liviu Universitatea Politehnica din Timișoara
19. Olaru Dumitru Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași
20. Pîslă Doina Liana Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
21. Susan-Resiga Romeo Florin Universitatea Politehnica din Timișoara
22. Tarniță Daniela Universitatea din Craiova
23. Vișa Ion Universitatea "Transilvania" din Brașov
24. Vlase Sorin Universitatea "Transilvania" din Brașov
25. Voicu Gheorghe Universitatea Politehnica din București
18. Ingineria mediului
1. Ion Alina Catrinel - președinte Universitatea Politehnica din București
2. Gavrilescu Maria - vicepreședinte Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași
3. Copolovici Lucian Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad
4. Gabor Alida Iulia Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
5. Iordan Alexandra Raluca Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
6. Volf Irina Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași
Științe biologice și biomedicale
19. Biologie și biochimie
1. Sima Anca Volumnia - președinte Institutul de Biologie și Patologie Celulară "Nicolae Simionescu" din București
2. Nichita Norica Beatrice - vicepreședinte Institutul de Biochimie din București
3. Cogălniceanu Dan Universitatea "Ovidius" din Constanța
4. Costache Marieta Universitatea din București
5. Pap Peter Laszlo Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
6. Petrescu Andrei-Jose Institutul de Biochimie din București
7. Radu Mihai University of Verona
8. Sicora Cosmin Ionel Centrul de Cercetări Biologice Jibou
9. Sîrbu Ioan-Ovidiu Universitatea de Medicină și Farmacie "Victor Babeș" din Timișoara
10. Zamfir Medana Institutul de Biologie din București
20. Medicină
1. Hinescu Mihail-Eugen - președinte Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale "Victor Babeș" - INCDDPSB din București
2. Vasilescu Cătălin - vicepreședinte Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din București
3. Badiu Corin Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din București
4. Băicuș Cristian Răsvan Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din București
5. Bild Walther Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" din Iași
6. Căruntu Irina-Draga Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" din Iași
7. Ciurea Tudorel Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova
8. Fodor Daniela Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" din Cluj-Napoca
9. Gheonea Dan Ionuț Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova
10. Gherghiceanu Mihaela Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale "Victor Babeș" - INCDDPSB din București
11. Grigoriu Bogdan Dragoș Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" din Iași
12. Jinga Viorel Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din București
13. Marian Cătălin Universitatea de Medicină și Farmacie "Victor Babeș" din Timișoara
14. Păunescu Virgil Universitatea de Medicină și Farmacie "Victor Babeș" din Timișoara
15. Popescu Bogdan Ovidiu Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din București
16. Popescu Irinel Universitatea "Titu Maiorescu" din București
17. Săftoiu Adrian Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova
18. Seicean Andrada Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" din Cluj-Napoca
19. Stanciu Carol Academia Română - Filiala Iași
20. Tica Andrei-Adrian Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova
21. Trifan Anca Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" din Iași
21. Medicină veterinară
1. Morariu Sorin - președinte Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din Timișoara
2. Miron Liviu Dan - vicepreședinte Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași
3. Cătoi Cornel Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
4. Gherman Călin Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
5. Groza Ioan Ștefan Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
6. Herman Viorel Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din Timișoara
7. Mitrea Ioan Liviu Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București
8. Predoi Gabriel Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București
9. Spînu Marina Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
22. Medicină dentară
1. Bucur Alexandru - președinte Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din București
2. Băciuț Mihaela - vicepreședinte Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" din Cluj-Napoca
3. Forna Norina Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" din Iași
4. Greabu Maria Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din București
5. Negruțiu Meda-Lavinia Universitatea de Medicină și Farmacie "Victor Babeș" din Timișoara
6. Roman Alexandra Livia Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" din Cluj-Napoca
7. Sinescu Cosmin Universitatea de Medicină și Farmacie "Victor Babeș" din Timișoara
23. Farmacie
1. Andrieș Adrian - președinte Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din București
2. Loghin Felicia - vicepreședinte Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" din Cluj-Napoca
3. Dehelean Cristina Adriana Universitatea de Medicină și Farmacie "Victor Babeș" din Timișoara
4. Dinu Pîrvu Cristina Elena Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din București
5. Hăncianu Monica Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" din Iași
6. Mircioiu Constantin Academia de Științe Medicale din București
7. Muntean Daniela-Lucia Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș
8. Oprean Radu Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" din Cluj-Napoca
9. Profire Lenuța Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" din Iași
Științe sociale
24. Științe juridice
1. Bob Mircea Dan - președinte Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
2. Guțan Bianca Andrada - vicepreședinte Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
3. Catană Radu Nicolae Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
4. Cercel Sevastian Universitatea din Craiova
5. Dănișor Dan Claudiu Universitatea din Craiova
6. Deaconu Ștefan Universitatea din București
7. Trăilescu Anton Universitatea de Vest din Timișoara
25. Sociologie, științe politice și administrative
1. Cojocaru Ștefan - președinte Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
2. Coman Mihai - vicepreședinte Universitatea din București
3. Andreescu Liviu Universitatea din București
4. Băluță Ionela Universitatea din București
5. Bârgăoanu Alina Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București
6. Buzducea Doru Universitatea din București
7. Cace Sorin Institutul de Cercetare a Calității Vieții din București
8. Durnescu Ioan Universitatea din București
9. Gheorghiu Mihai Dinu Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
10. Hatos Adrian Universitatea din Oradea
11. Ivan Adrian-Liviu Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
12. Komp Kathrin University of Helsinki
13. Matei Ani Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București
14. Neamțu Bogdana Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
15. Onofrei Mihaela Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
16. Pantea Maria-Carmen Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
17. Reisz Robert Doron Universitatea de Vest din Timișoara
18. Rusu Horațiu Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
19. Sum Paul University of North Dakota
20. Voicu Bogdan Institutul de Cercetare a Calității Vieții din București
26. Științe militare, informații și ordine publică
1. Prună Ștefan Eugen - președinte Academia de Poliție "Alexandru Ioan Cuza" din București
2. Crăciun Ioan - vicepreședinte Universitatea Națională de Apărare "Carol I" din București
3. Chiru Irena Academia Națională de Informații "Mihai Viteazul" din București
4. Ciupercă Ella Magdalena Academia Națională de Informații "Mihai Viteazul" din București
5. Dumitru Daniel Universitatea Națională de Apărare "Carol I" din București
6. Minculete Gheorghe Universitatea Națională de Apărare "Carol I" din București
7. Pantea Cezar Marius Academia de Poliție "Alexandru Ioan Cuza" din București
27. Științe economice și administrarea afacerilor
1. Negrea Bogdan Cristian - președinte Academia de Studii Economice din București
2. Dima Bogdan - vicepreședinte Universitatea de Vest din Timișoara
3. Airinei Dinu Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
4. Andrieș Alin Marius Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
5. Bunget Ovidiu Constantin Universitatea de Vest din Timișoara
6. Cojanu Valentin Academia de Studii Economice din București
7. Deaconu Adela Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
8. Feleagă Liliana Academia de Studii Economice din București
9. Grigorescu Adriana Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București
10. Herteliu Claudiu Academia de Studii Economice din București
11. Horobet Alexandra Academia de Studii Economice din București
12. Lazăr Dorina Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
13. Lungu Ion Academia de Studii Economice din București
14. Mutașcu Mihai Universitatea de Vest din Timișoara
15. Nistoreanu Puiu Academia de Studii Economice din București
16. Ogrean Claudia Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
17. Pascariu Gabriela Carmen Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
18. Prelipcean Gabriela Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava
19. Roman Mihai Daniel Academia de Studii Economice din București
20. Silaghi Gheorghe Cosmin Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
21. Suciu Marta-Christina Academia de Studii Economice din București
22. Todea Alexandru Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
23. Țigu Gabriela Academia de Studii Economice din București
24. Vasile Valentina Institutul de Economie Națională din București
25. Zaharia Răzvan Academia de Studii Economice din București
28. Psihologie, științe ale educației, educație fizică și sport
1. Sava Florin Alin - președinte Universitatea de Vest din Timișoara
2. Crețu Carmen Mihaela - vicepreședinte Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
3. Bocoș-Bintintan Mușata-Dacia Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
4. Chiș Vasile Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
5. Ciolan Lucian Ion Universitatea din București
6. Enoiu Răzvan Sandu Universitatea "Transilvania" din Brașov
7. Grigore Vasilica Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din București
8. Grosu Emilia Florina Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
9. Iliescu Dragoș Universitatea din București
10. Marinescu Gheorghe Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din București
11. Pânișoară Ion-Ovidiu Universitatea din București
12. Szentagotai-Tătar Aurora Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
13. Turliuc Maria Nicoleta Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
14. Vasilescu Maria Mirela Universitatea din Craiova
15. Visu-Petra Laura Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
Științe umaniste și arte
29. Filologie
1. Zafiu Rodica - președinte Universitatea din București
2. Gafton Alexandru - vicepreședinte Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
3. Avram Andrei Universitatea din București
4. Bârlea Gheorghe Petre Universitatea "Ovidius" din Constanța
5. Beno Attila Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
6. Franga Liviu Universitatea din București
7. Gheorghe Dana Mihaela Universitatea "Transilvania" din Brașov
8. Mihăilă Ileana Universitatea din București
9. Panea Nicu Universitatea din Craiova
10. Percec Dana-Andreea Universitatea de Vest din Timișoara
11. Terian-Dan Andrei Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
30. Filosofie
1. Dumitru Mircea - președinte Universitatea din București
2. Rațiu Dan Eugen - vicepreședinte Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
3. Baumgarten Alexander Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
4. Clitan Gheorghe Universitatea de Vest din Timișoara
5. Mesaroș Claudiu Universitatea de Vest din Timișoara
6. Stoenescu Constantin Universitatea din București
7. Veress Carol Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
31. Istorie și studii culturale
1. Ghitta Ovidiu - președinte Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
2. Gligor Mihai Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
3. Bîrliba Lucrețiu Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
4. Bolovan Ioan Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
5. Bucur Maria Indiana University
6. Ceaușu Mihai-Ștefan Academia Română - Filiala Iași
7. Drace-Francis Alex University of Amsterdam
8. Găzdac Cristian Academia Română - Filiala Cluj-Napoca
9. Luca Cristian Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați
10. Panaite Viorel Universitatea din București
11. Platon Alexandru-Florin Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
12. Rubel Alexander Academia Română - Filiala Iași
13. Vlad Laurențiu Universitatea din București
32. Teologie
1. Brusanowski Paul Lucian - președinte Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
2. Pasztori-Kupan Istvan - vicepreședinte Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca
3. Achimescu Nicolae Universitatea din București
4. Barta Cristian Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
5. Buda Daniel Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
6. Bunaciu Otniel Ioan Universitatea din București
7. Chifăr Nicolae Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
8. Fieger Michael Theologische Hochschule Chur
9. Iloaie Ștefan Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
10. Sava Viorel Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
11. Stan Nicolae Răzvan Universitatea din Craiova
12. Turcescu Lucian Concordia University
13. Vanca Dumitru Adrian Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
14. Zamfir Emilia Corina Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
33. Arhitectură și urbanism
1. Moiceanu Marian - președinte Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" din București
2. Matei Adriana - vicepreședinte Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
3. Bica Smaranda Maria Universitatea Politehnica Timișoara
4. Crișan Rodica Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" din București
5. Eftenie Mariana Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" din București
6. Ioan Augustin Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" din București
34. Arte vizuale
1. Demetrescu Silvelia Ruxandra - președinte Universitatea Națională de Arte din București
2. Simionescu Atena-Elena - vicepreședinte Universitatea Națională de Arte "George Enescu" din Iași
3. Ciupală Alin Universitatea din București
4. Gheorghiu Dragoș Universitatea Națională de Arte din București
5. Velescu Cristian-Robert Universitatea Națională de Arte din București
35. Artele spectacolului
1. Chiriac Constantin - președinte Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
2. Banciu Gabriel - vicepreședinte Academia de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca
3. Alexa Visarion Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică "I. L. Caragiale" din București
4. Boureanu Alexandru Universitatea din Craiova
5. Crișan Sorin Ion Universitatea de Arte din Târgu Mureș
6. Roșca Lucian Emil Universitatea de Arte din Târgu Mureș
7. Sandu-Dediu Valentina Universitatea Națională de Muzică din București
Modificări (5)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...