Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal - ANSPDCP

Decizia nr. 11/2009 privind stabilirea categoriilor de operațiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, susceptibile de a prezenta riscuri speciale pentru drepturile și libertățile persoanelor

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 12 martie 2009 până la 27 decembrie 2015, fiind abrogat prin Decizie 200/2015.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Văzînd Referatul de aprobare nr. 376 din 10 februarie 2009 al Serviciului investigații din cadrul Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, pentru emiterea deciziei de stabilire a categoriilor de operațiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, susceptibile de a prezenta riscuri speciale pentru drepturile și libertățile persoanelor,

în temeiul prevederilor art. 3 alin. (5) și (6) din Legea nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 6 alin. (2) lit. b) din Regulamentul de organizare și funcționare a Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, aprobat prin Hotărârea Biroului permanent al Senatului nr. 16/2005,

în aplicarea prevederilor art. 23 alin. (1) din Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora autoritatea de supraveghere stabilește categoriile de operațiuni de prelucrare care sunt susceptibile de a prezenta riscuri speciale pentru drepturile și libertățile persoanelor,

luând în considerare necesitatea asigurării unei protecții eficiente a drepturilor persoanelor ale căror date cu caracter personal sunt supuse prelucrării, în special în cazul anumitor operațiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal care prezintă riscuri pentru drepturile și libertățile persoanelor, datorită naturii datelor prelucrate, scopului prelucrării, caracterului specific al categoriilor de persoane vizate sau mecanismelor utilizate pentru prelucrarea datelor,

având în vedere considerentele la preambulul Directivei 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, potrivit cărora anumite prelucrări pot să prezinte riscuri specifice pentru drepturile și libertățile persoanelor vizate, prin natura lor, sfera de aplicare sau scopurile lor, însă numărul acestor operațiuni trebuie să fie foarte restrâns în ceea ce privește totalul prelucrărilor efectuate în societate,

luând în considerare modificarea formularului de notificare pe baza căruia sunt analizate operațiunile de prelucrare care prezintă riscuri specifice, în temeiul Deciziei președintelui Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr. 95/2008 privind stabilirea formularului tipizat al notificărilor prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date,

președintele Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal emite prezenta decizie.

Art. 1. -

(1) Categoriile de operațiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal care prezintă riscuri speciale pentru drepturile și libertățile persoanelor sunt următoarele:

a) operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal legate de originea rasială sau etnică, de convingerile politice, religioase, filozofice ori de natură similară, de apartenența sindicală, de apartenența la un partid politic sau o organizație religioasă, a datelor cu caracter personal privind starea de sănătate sau viața sexuală, precum și a datelor genetice, biometrice și a datelor care permit localizarea geografică a persoanelor, inclusiv în scop de cercetare științifică;

b) operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal referitoare la săvârșirea de infracțiuni de către persoana vizată ori la condamnări penale, măsuri de siguranță sau sancțiuni administrative ori contravenționale, aplicate persoanei vizate, organizate în cadrul unor sisteme de evidență automate de către entități de drept privat;

c) operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal prin mijloace electronice, având ca scop evaluarea unor aspecte de personalitate, precum competența profesională, credibilitatea, comportamentul sau alte asemenea aspecte;

d) operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal prin mijloace electronice în cadrul unor sisteme de evidență având ca scop adoptarea unor decizii automate individuale în legătură cu analizarea solvabilității, a situației economico-financiare, a faptelor susceptibile de a atrage răspunderea disciplinară, contravențională sau penală a persoanelor fizice, de către entități de drept privat;

e) operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal ale minorilor în cadrul activităților de marketing direct;

f) operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal menționate la lit. a), precum și a datelor cu caracter personal ale minorilor, colectate prin intermediul internetului sau mesageriei electronice.

(2) Prelucrările menționate la alin. (1) impun efectuarea controlului prealabil, în condițiile prevăzute de art. 23 din Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. -

Operatorii sunt obligați să notifice Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal prelucrările datelor cu caracter personal din categoria operațiunilor enumerate la art. 1, cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de începerea prelucrării.

Art. 3. -

(1) Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia președintelui Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr. 89/2006 privind stabilirea categoriilor de operațiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, susceptibile de a prezenta riscuri speciale pentru drepturile și libertățile persoanelor, precum și orice dispoziții contrare.

Președintele Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării
Datelor cu Caracter Personal,
Georgeta Basarabescu

București, 5 martie 2009.

Nr. 11.

;
se încarcă...