Banca Națională a României - BNR

Reglementarea contabilă conformă cu directivele europene, aplicabile instituțiilor de credit, instituțiilor financiare nebancare și fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar din 19.12.2008

Modificări (3), Referințe (1)

În vigoare de la 01 ianuarie 2009 până la 31 decembrie 2011

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL 1 DISPOZIȚII GENERALE

1. Prezentele reglementări prevăd forma și conținutul situațiilor financiare anuale, principiile contabile generale și regulile de evaluare a elementelor prezentate în situațiile financiare anuale, regulile de întocmire, aprobare, auditare statutară și publicare a situațiilor financiare anuale și a situațiilor financiare anuale consolidate, regulile de înregistrare în contabilitate a operațiunilor economico-financiare efectuate, planul de conturi aplicabil instituțiilor de credit, instituțiilor financiare nebancare și Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar (denumit în continuare Plan de conturi), precizări privind documentele, formularele și registrele de contabilitate, precum și normele de întocmire și utilizare a acestora.

2. Prezentele reglementări transpun:

a) prevederile aplicabile instituțiilor menționate la pct. 4, prevăzute de Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene 78/660/CEE din data de 25 iulie 1978 privind conturile anuale ale anumitor tipuri de societăți comerciale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOCE) nr. L 222 din 14 august 1978, cu modificările și completările ulterioare1;

b) Directiva Consiliului din 8 decembrie 1986 privind conturile anuale și conturile consolidate ale băncilor și ale altor instituții financiare (86/635/CEE), publicată în Jurnalul Oficial al Comunității Europene (JOCE) nr. L 372 din 31 decembrie 1986, cu modificările și completările ulterioare2;

c) Directiva 89/117/CEE din 13 februarie 1989 privind obligațiile referitoare la publicarea documentelor contabile de către sucursalele stabilite într-un stat membru, ale instituțiilor de credit și instituțiilor financiare având sediul în afara respectivului stat membru, publicată în Jurnalul Oficial al Comunității Europene (JOCE) nr. L 44 din 16 februarie 1989.

3. În situația instituțiilor administrate în sistem dualist, referirile din cadrul prezentelor reglementări la "administratori" și "consiliu de administrație" se vor citi ca referiri la "membrii directoratului" și, respectiv, "directorat".

1 Directiva a IV-a a fost modificată și completată prin următoarele directive:

- Directiva a VII-a a Consiliului 83/349/EEC din 13 iunie 1983 privind conturile consolidate, publicată în Jurnalul Oficial al Comunității Europene (JOCE) nr. L 193 din 18 iulie 1983;

- Directiva a XI-a a Consiliului 89/666/EEC din 21 decembrie 1989 privind cerințele de prezentare referitoare la sucursalele deschise într-un Stat membru de către anumite tipuri de societăți comerciale care intră sub incidența legislației unui alt Stat, publicată în Jurnalul Oficial al Comunității Europene (JOCE) nr. L 395 din 30 decembrie 1989;

- Directiva Consiliului 90/604/EEC din 8 noiembrie 1990 pentru modificarea Directivei 78/660/EEC privind conturile anuale și a Directivei 83/349/EEC privind conturile consolidate în ceea ce privește excepțiile pentru întreprinderile mici și mijlocii și publicarea conturilor în ecu, publicată în Jurnalul Oficial al Comunității Europene (JOCE) nr. L 317 din 16 noiembrie 1990;

- Directiva Consiliului 90/605/EEC din 8 noiembrie 1990 pentru modificarea Directivei 78/660/EEC privind conturile anuale și a Directivei 83/349/EEC privind conturile consolidate în ceea ce privește aria de aplicabilitate a acestor directive, publicată în Jurnalul Oficial al Comunității Europene (JOCE) nr. L 317 din 16 noiembrie 1990;

- Directiva 2001/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 septembrie 2001 pentru modificarea Directivei 78/660/CEE, Directivei 83/349/CEE și a Directivei 86/635/CEE privind regulile de evaluare pentru conturile anuale și consolidate ale anumitor tipuri de societăți comerciale, precum și ale băncilor și ale altor instituții financiare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunității Europene (JOCE) nr. L 283 din 27 octombrie 2001;

- Directiva Consiliului 2003/38/EC din 13 mai 2003 pentru modificarea Directivei 78/660/EEC privind conturile anuale în ceea ce privește sumele exprimate în euro, publicată în Jurnalul Oficial al Comunității Europene (JOCE) nr. L 120 din 15 mai 2003;

- Directiva 2003/51/CEE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie 2003 pentru modificarea Directivelor 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE și 91/674/CEE privind conturile anuale și consolidate ale anumitor tipuri de societăți comerciale, băncilor și altor instituții financiare și ale societăților de asigurare privind modernizarea și actualizarea regulilor contabile, publicată în Jurnalul Oficial al Comunității Europene (JOCE) nr. L 178 din 17 iulie 2003;

- Directiva 2006/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 iunie 2006 pentru modificarea Directivei 78/660/CEE privind conturile anuale ale anumitor tipuri de societăți comerciale, Directivei 83/349/CEE privind conturile consolidate, Directivei 86/635/CEE privind conturile anuale și consolidate ale băncilor și altor instituții financiare și Directivei 91/674/CEE privind conturile anuale și consolidate ale societăților de asigurare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunității Europene (JOCE) nr. L 224 din 16 august 2006;

- Directiva 2006/43/CE a Parlamentului European a Consiliului din 17 mai 2006 privind auditul legal al conturilor anuale și al conturilor consolidate, de modificare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului și de abrogare a Directivei 84/253/CEE a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Comunității Europene (JOCE) nr. L 157 din 9 iunie 2006.

2 Directiva 86/635/CEE a fost modificată și completată prin următoarele directive:

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...