Ministerul Economiei și Finanțelor

Norma privind determinarea, reținerea și virarea impozitului pe câștigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, obținut de persoanele fizice din 26.11.2008

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 12 ianuarie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

ARTICOLUL 1 Cadru de reglementare

Prezentele norme stabilesc metodologia de determinare, reținere și virare a impozitului pe câștigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale, obținut de persoanele fizice, fiind adoptate în conformitate cu prevederile art. 67 alin. (8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal.

ARTICOLUL 2 Definiții

În înțelesul prezentelor norme, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

1. valori mobiliare - instrumentele financiare definite în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. 33 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 297/2004;

2. instrumente financiare derivate - instrumentele financiare definite în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. 12 din Legea nr. 297/2004;

3. titluri de participare - instrumentele financiare definite în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. 32 din Legea nr. 297/2004;

4. intermediari - entitățile definite conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004 (inclusiv intermediarii instituții de credit care prestează numai activități de custodie), precum și plătitorii de venit atunci când este cazul;

5. stock option plan - un program inițiat în cadrul unei societăți comerciale ale cărei valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau tranzacționate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, prin care se acordă angajaților acestei societăți comerciale dreptul de a achiziționa un număr determinat de acțiuni emise de societatea respectivă la un preț preferențial;

6. simbol - codul de identificare/ISIN alocat pentru fiecare instrument financiar tranzacționat pe o piață reglementată/sistem alternativ de tranzacționare în vederea identificării titlului de valoare;

7. costuri aferente - costurile tranzacțiilor cu titluri de valoare care sunt compuse din comisioanele percepute de intermediari, precum și orice alte costuri ce pot fi dovedite prin documente justificative. Pot fi costuri aferente costurile legate de transferul de proprietate, evidențierea poziției în contul de investiții, transferul către depozitarul central etc. și care pot fi dovedite prin documente justificative;

8. portofoliu - suma pozițiilor evidențiate într-un cont de investiții sau într-un cont în marjă pe tipuri, clase, serii de titluri de valoare ce aparțin unei persoane fizice, denumită și investitor, contribuabil sau client.

CAPITOLUL II Determinarea prețului de cumpărare și calcularea
câștigului din transferul titlurilor de valoare

ARTICOLUL 3 Stabilirea prețului de cumpărare a valorilor mobiliare
pentru determinarea venitului impozabil

(1) Prețul de cumpărare al unei valori mobiliare este prețul determinat și evidențiat de intermediar pentru respectiva valoare mobiliară deținută de un client, pe fiecare simbol, la care se adaugă costurile generate de operațiunea în cauză, dacă acestea nu au fost incluse în calculul prețului de cumpărare.

(2) Prețul de cumpărare al unei valori mobiliare se determină prin aplicarea metodei prețului mediu ponderat, care poate cuprinde și costurile aferente generate de operațiunea de cumpărare.

(3) Ordinea de vânzare a valorilor mobiliare, raportată la deținerile pe simbol, se înregistrează cronologic, în funcție de data dobândirii, de la cea mai veche deținere la cea mai nouă.

ARTICOLUL 4 Excepții și situații speciale privind modalitatea de stabilire
a prețului de cumpărare pentru valorile mobiliare

(1) Prin excepție de la prevederile art. 3 alin. (2), pentru acțiunile dobândite de către persoanele fizice în cadrul programului stock option plan prețul de cumpărare va fi reprezentat de prețul preferențial la care se adaugă costurile generate de operațiunea de cumpărare.

(2) În cazul operațiunilor speciale enumerate mai jos, prețul de achiziție necesar pentru calculul prețului de cumpărare prin metoda prețului mediu ponderat va fi cel înscris în documentele justificative corespunzătoare, astfel:

a) pentru acțiunile dobândite de către persoanele fizice ca urmare a distribuirii cu titlu gratuit în cadrul Programului de privatizare în masă (PPM), inclusiv cele dobândite ulterior în urma unor operațiuni de divizare, fuziune, modificări ale valorii nominale etc. cu efect asupra numărului inițial de acțiuni distribuite în cadrul PPM, prețul de cumpărare, la prima tranzacționare, reprezintă valoarea nominală a acțiunilor de la data eliberării extrasului de cont;

b) pentru acțiunile dobândite ca urmare a distribuirii de acțiuni cu titlu gratuit în urma unor operațiuni de încorporare a rezervelor sau a primelor de emisiune, de distribuire a dividendelor, a rezultatului reportat reprezentând profit net etc., prețul de achiziție al acțiunilor este prețul de emisiune al acelor acțiuni conform valorii prevăzute în hotărârea adunării generale a acționarilor, hotărâre afișată de piața reglementată/sistemul alternativ de tranzacționare pe care se tranzacționează respectivele acțiuni;

c) pentru acțiunile dobândite ca urmare a majorării capitalului social prin aport în numerar, precum și în cazul majorării valorii nominale a acțiunilor, prețul de achiziție va fi determinat cu luarea în considerare a prețului evidențiat în formularul de subscriere;

d) pentru acțiunile dobândite în urma convertirii obligațiunilor, prețul de achiziție al acțiunilor este prețul la care s-a realizat conversia, stabilit prin raportul de conversie prevăzut în prospectul de emisiune al obligațiunilor sau în hotărârea adunării generale a acționarilor prin care s-a decis conversia, hotărâre afișată de piața reglementată/sistemul alternativ de tranzacționare pe care se tranzacționează respectivele acțiuni;

e) pentru acțiunile dobândite în urma unei divizări sau fuziuni, prețul de achiziție al acțiunilor este prețul/valoarea rezultat/rezultată în urma raportului de schimb. Prețul/valoarea este cel/cea publicat/publicată în prospectul de fuziune sau în hotărârea adunării generale a acționarilor care a decis divizarea, hotărâre afișată de piața reglementată/sistemul alternativ de tranzacționare pe care se tranzacționează respectivele acțiuni;

f) pentru acțiunile dobândite înainte de admiterea la tranzacționare a unei societăți comerciale, prețul de achiziție al acestora va fi dat de prețul de subscriere la care se adaugă și costurile aferente sau, în cazul achiziționării lor prin cesiune de la un alt acționar, prețul evidențiat în contractul de cesiune;

g) pentru valorile mobiliare dobândite în urma unei succesiuni, prețul de achiziție al valorilor mobiliare este considerat zero, la care se adaugă cheltuielile aferente întocmirii actelor, pe baza unor documente justificative;

h) pentru valorile mobiliare dobândite în urma încheierii unor acte cu titlu oneros între rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv și cu îndeplinirea cumulativă a condițiilor prevăzute în reglementările Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare privind transferurile directe de proprietate asupra valorilor mobiliare, prețul de achiziție al valorilor mobiliare este prețul înscris în actul translativ de proprietate;

i) pentru valorile mobiliare dobândite în urma încheierii unor acte cu titlu gratuit între rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv, cu îndeplinirea cumulativă a condițiilor prevăzute în reglementările Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare privind transferurile directe de proprietate asupra valorilor mobiliare, prețul de achiziție al valorilor mobiliare este egal cu zero, dar se adaugă cheltuielile aferente întocmirii actelor;

j) pentru acțiunile dobândite de către angajați ca urmare a răscumpărării acestora de pe piață de către societate, prețul de achiziție este cel înscris în formularul de subscriere;

k) pentru valorile mobiliare provenite în urma dizolvării Programului acțiunilor salariaților (PAS), prețul de achiziție este prețul înscris în actul translativ de proprietate sau, în lipsa acestuia, valoarea nominală de la data eliberării extrasului de cont;

l) pentru valorile mobiliare dobândite ca urmare a unor hotărâri judecătorești, definitive și irevocabile, prețul de achiziție este valoarea nominală de la data eliberării extrasului de cont;

m) pentru valorile mobiliare cumpărate de la stat prin contractele de privatizare, prețul de achiziție va fi cel plătit în cadrul procesului de privatizare;

n) pentru valorile mobiliare dobândite în urma unor consolidări/splitări, prețul de achiziție se va stabili pe baza factorului de consolidare/splitare;

o) pentru acțiunile dobândite în cazul schimbului de acțiuni, prețul de achiziție va fi reprezentat de prețul/valoarea rezultat/rezultată în urma raportului de schimb, determinat în condițiile prețului de piață.

(3) Pentru valorile mobiliare din categoriile mai sus enunțate, prețul de achiziție identificat conform alin. (2) va fi înscris în declarația pe propria răspundere a persoanei fizice, având conținutul prevăzut în anexa nr. 1.

(4) Momentul dobândirii acțiunilor în cazul situațiilor menționate la alin. (2), cu excepția lit. n), este considerat momentul operării la depozitarul central a modificării respective.

(5) Momentul dobândirii acțiunilor în cazul situației menționate la alin. (2) lit. n) este momentul inițial al achiziționării, înainte de procesul de splitare/consolidare.

ARTICOLUL 5 Situația valorilor mobiliare aflate exclusiv în conturile
deschise la depozitarul central

(1) Proveniența, momentul dobândirii, cantitatea și prețul de achiziție ale valorilor mobiliare evidențiate în conturile aflate exclusiv la depozitarul central vor fi cele precizate în declarația pe propria răspundere a contribuabilului, având conținutul prevăzut în anexa nr. 1.

(2) În situația consolidării registrelor, fără solicitarea clientului, transferurile de portofolii de la depozitarul central înapoi în contul intermediarului se vor putea realiza de acesta fără a fi necesară eliberarea unor noi extrase de cont.

(3) În situația în care splitarea valorii nominale are ca efect creșterea numărului de acțiuni transferate către depozitarul central, modificarea de către acesta din urmă a numărului de acțiuni se va efectua proporțional cu factorul de splitare, fără a se modifica data deținerilor inițiale.

(4) În situația în care consolidarea valorilor mobiliare are ca efect reducerea numărului de acțiuni transferate către depozitarul central, modificarea de către acesta din urmă a numărului de acțiuni se va efectua proporțional cu factorul de consolidare, fără a se modifica data deținerilor inițiale.

ARTICOLUL 6 Determinarea câștigului sau a pierderii generate
de transferul valorilor mobiliare

(1) Determinarea câștigului sau a pierderii din tranzacțiile cu valori mobiliare se efectuează la data încheierii tranzacției de vânzare și reprezintă diferența pozitivă sau negativă dintre prețul de vânzare și prețul de cumpărare determinat conform art. 3 alin. (1) și (2) sau art. 4 alin. (1) și (2).

(2) Intermediarii vor evidenția câștigul sau pierderea generat/generată de tranzacția de vânzare prin diferența pozitivă sau negativă dintre prețul de vânzare înmulțit cu numărul de valori mobiliare tranzacționate și prețul de cumpărare înmulțit cu același număr de valori mobiliare, din care se scad costurile aferente vânzării, precum și cele aferente cumpărării și care nu au fost cuprinse în determinarea prețului de cumpărare.

(3) În situația transferurilor de proprietate asupra valorilor mobiliare, efectuate în conformitate cu reglementările Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare privind transferurile directe, prețul de vânzare este prețul înscris în actul translativ de proprietate.

(4) Intermediarii vor evidenția separat, în momentul încheierii tranzacției de vânzare, câștigul sau pierderea, în funcție de perioada de deținere a valorilor mobiliare, pe baze diferențiate în funcție de cotele de impozitare aplicabile, precum și impozitul reținut de intermediari, atunci când este cazul.

(5) Intermediarii au obligația menționării caracteristicilor enumerate la alin. (4) pe formularul de confirmare a executării ordinelor, eliberat clienților, sau, după caz, pe un alt document întocmit în acest scop.

(6) Intermediarii au obligația de a păstra pentru fiecare tranzacție de cumpărare următoarele date: momentul tranzacției, numărul de valori mobiliare, prețul de cumpărare determinat după operațiunea de cumpărare, costurile aferente suportate de client, care nu au fost cuprinse în preț.

(7) Pentru valorile mobiliare deținute de o persoană mai mult de 365 de zile, intermediarii nu mai au obligația evidențierii datei dobândirii.

ARTICOLUL 7 Cumpărarea printr-un intermediar și vânzarea prin alt intermediar

(1) Intermediarul inițial care a executat operațiunea de cumpărare are obligația să elibereze clientului un extras de portofoliu cu ocazia operațiunilor de închidere a evidenței contului acestuia sau transferului parțial/total de portofoliu la un alt intermediar, care va avea conținutul prevăzut în anexa nr. 2. Extrasul de portofoliu se va elibera în mod obligatoriu și pe suport electronic standardizat, conform anexei nr. 2.

(2) Intermediarii vor elibera extrasul de portofoliu și în situațiile în care instrucțiunea de închidere a evidenței contului acestuia a fost dată și operată înaintea intrării în vigoare a prezentelor norme.

(3) Extrasul de portofoliu va cuprinde instrucțiunea clientului privind destinația portofoliului, care va fi operată și certificată de către intermediar și transmisă de către acesta intermediarului spre care se face transferul, în termen de 24 de ore.

(4) În situația în care sunt mai mulți intermediari, intermediarul va elibera câte un extras de portofoliu pentru fiecare dintre intermediarii destinatari.

(5) Intermediarul/intermediarii la care se transferă portofoliul va/vor înregistra în propria/propriile evidență/evidențe, conform extrasului de portofoliu eliberat de la intermediarul inițial, prețul de cumpărare pentru fiecare dintre valorile mobiliare transferate, cantitatea de valori mobiliare transferate și deținute peste 365 de zile și, respectiv, cantitatea de valori mobiliare transferate și deținute cel mult 365 de zile, inclusiv cu datele aferente operațiunilor de cumpărare.

(6) La momentul înregistrării conform prevederilor alin. (5), se va ține cont pentru evidența duratei deținerilor și de perioada scursă între data transferului și data efectivă a înregistrării.

(7) Intermediarii la care se transferă portofoliul sau care preiau de la registrele independente/depozitarul central valorile mobiliare obiect al transferului nu vor executa nicio tranzacție cu valorile mobiliare transferate până în momentul în care clientul nu va prezenta extrasul de portofoliu în original, document ce va fi arhivat la intermediar.

(8) În situația în care intermediarul inițial care a efectuat operațiunea de cumpărare nu mai prestează activități de servicii de investiții financiare ca urmare a retragerii de către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a autorizației de funcționare, datele cuprinse în extrasul de portofoliu vor putea fi dovedite de către client prin declarația pe propria răspundere, având conținutul prevăzut în anexa nr. 1.

ARTICOLUL 8 Determinarea câștigului din transferul instrumentelor financiare derivate Modificări (1)

Determinarea câștigului din transferul instrumentelor financiare derivate se efectuează la data scadenței instrumentului financiar derivat și reprezintă câștigul obținut de către persoana fizică beneficiară și evidențiat în extrasul contului în marjă emis de intermediar.

ARTICOLUL 9 Stabilirea prețului de cumpărare/subscriere/răscumpărare a titlurilor
de participare pentru determinarea veniturilor impozabile

(1) Prețul de cumpărare/subscriere este prețul de emisiune al titlurilor de participare ale fondurilor deschise de investiții, plătit de investitor, și este format din valoarea unitară a activului net calculată de societatea de administrare a investițiilor și certificată de depozitar, valabilă pentru ziua în care se efectuează cumpărarea, la care se adaugă comisionul de cumpărare (dacă este cazul).

(2) Prețul de răscumpărare al titlurilor de participare ale fondurilor deschise de investiții este prețul cuvenit investitorului la data depunerii cererii de răscumpărare și este format din valoarea unitară a activului net calculată de societatea de administrare a investițiilor și certificată de depozitar, valabilă pentru ziua în care a fost depusă cererea de răscumpărare, din care se scade comisionul de răscumpărare (dacă este cazul).

ARTICOLUL 10 Determinarea câștigului sau pierderii generate
de transferul titlurilor de participare

(1) Determinarea câștigului sau pierderii din transferul titlurilor de participare se efectuează la momentul depunerii cererii de răscumpărare a respectivelor titluri de participare și reprezintă diferența pozitivă sau negativă dintre prețul de răscumpărare și prețul de emisiune, determinate conform prevederilor art. 9.

(2) Răscumpărarea titlurilor de participare deținute de un investitor la un fond deschis de investiții se va face pe baza metodei F.I.F.O. (primul intrat, primul ieșit).

(3) Prețul de cumpărare corespunzător titlurilor de participare ale fondurilor deschise de investiții achiziționate înainte de data de 31 decembrie 1999 se consideră egal cu ultima valoare raportată la data de 31 decembrie 1999.

ARTICOLUL 11 Dispoziții speciale privind titlurile de participare
la fondurile închise de investiții

(1) Prevederile prezentelor norme se aplică și răscumpărării titlurilor de participare la fondurile închise de investiții înregistrate la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.

(2) În cazul titlurilor de participare la fondurile închise de investiții menționate la alin. (1), impozitul reprezentând plata anticipată în contul impozitului anual datorat se calculează, se reține și se virează de către societatea de administrare a investițiilor corespunzătoare fondului.

CAPITOLUL III Obligația calculării, reținerii și virării impozitului

ARTICOLUL 12 Obligațiile intermediarilor și ale societăților de
administrare a investițiilor

(1) Intermediarii au obligația calculării, reținerii și virării impozitului aplicat asupra câștigului realizat din tranzacțiile cu titluri de valoare, altele decât titlurile de participare, pentru fiecare tranzacție de vânzare sau la scadență, în cazul instrumentelor financiare derivate, acest impozit reprezentând o plată anticipată în contul impozitului anual datorat. Cota de impozit aplicată de către intermediari asupra câștigului evidențiat la momentul vânzării este de 1%. Modificări (1)

(2) Obligația calculării, reținerii și virării impozitului aparține acelui intermediar care administrează și realizează activități de custodie privind fondurile bănești și titlurile de valoare, altele decât titlurile de participare, aparținând contribuabilului.

(3) Calcularea și evidențierea impozitului se realizează la data efectuării tranzacției de vânzare sau la scadență, în cazul instrumentelor financiare derivate, iar reținerea impozitului se realizează în momentul decontării tranzacției de vânzare sau al decontării efectuate la scadență, în cazul instrumentelor financiare derivate, iar termenul de virare și declarare a impozitului este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reținut. Modificări (1)

(4) Obligația de calcul, reținere și virare a impozitului reprezentând plata anticipată în contul impozitului anual datorat revine, în cazul răscumpărării titlurilor de participare pentru fiecare tranzacție, societăților de administrare a investitiilor. Pentru entitățile prevăzute la art. 120 din Legea nr. 297/2004, obligația de calcul, reținere și virare a impozitului reprezentând plata anticipată în contul impozitului anual datorat revine, în cazul răscumpărării titlurilor de participare pentru fiecare tranzacție, intermediarilor la care aceste entități au cont deschis.

ARTICOLUL 13 Obligațiile contribuabilului

(1) Persoana fizică va avea obligația ca, pe baza documentelor justificative emise de intermediar, să evidențieze în declarația privind venitul realizat următoarele:

a) câștigul net anual/pierderea netă anuală obținut/obținută din transferul titlurilor de valoare deținute în portofoliu cel mult 365 de zile inclusiv;

b) câștigul net anual/pierderea netă anuală obținut/obținută din transferul titlurilor de valoare deținute în portofoliu mai mult de 365 de zile.

(2) Persoanele fizice vor anexa la declarația privind venitul realizat documentele justificative eliberate de către intermediari privind câștigul/pierderea declarat/declarată și cuantumul impozitului virat în cursul anului fiscal de către intermediar/societatea de administrare a investițiilor.

(3) În toate situațiile în care un client a efectuat tranzacții cu titluri de valoare prin intermediul mai multor intermediari/societăți de administrare a investițiilor pe parcursul aceluiași an fiscal, la depunerea declarației privind venitul realizat acesta va anexa documentele justificative eliberate de către toți/toate intermediarii/societățile de administrare a investițiilor.

(4) În situația în care câștigul/pierderea s-a realizat ca urmare a transferurilor directe de proprietate asupra valorilor mobiliare, efectuate în conformitate cu reglementările Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare privind transferurile directe, persoana care realizează venitul impozabil are obligația calculării și virării impozitului. Documentele justificative, precum și dovada virării impozitului se vor anexa la declarația privind venitul realizat.

(5) Termenul pentru virarea impozitului reprezentând plăți anticipate este cel prevăzut la art. 67 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal, iar termenul pentru virarea diferențelor de impozit stabilit pe baza deciziei de impunere este cel prevăzut la art. 84 alin. (6) din Codul fiscal.

CAPITOLUL IV Determinarea câștigului net anual și regularizarea impozitului

ARTICOLUL 14 Metoda de calcul al câștigului net anual/pierderii rezultat/rezultate
din transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile
sociale și valorile mobiliare, în cazul societăților închise

(1) Câștigul net anual se determină la sfârșitul anului fiscal asupra întregului portofoliu deținut de contribuabil în anul respectiv și reprezintă diferența pozitivă dintre câștigurile și pierderile obținute pe categorii de venituri impozabile, diferențiate în funcție de cotele de impozit, înregistrate în cursul anului ca urmare a transferurilor titlurilor de valoare.

(2) Pierderile se vor compensa din câștigurile obținute pe categorii de venituri impozabile diferențiate în funcție de cotele de impozit, fiecare pierdere fiind dedusă din categoria corespunzătoare.

(3) Pierderea sau câștigul net anual se va determina distinct pe cele două categorii de titluri de valoare grupate după data deținerii, în funcție de cotele diferențiate de impozitare.

(4) În calculul câștigului net/pierderilor generate de transferul titlurilor de valoare care se impozitează cu cota de 1% se vor include toate câștigurile/pierderile obținute din transferul titlurilor de valoare înstrăinate după 1 ianuarie 2007, dacă au fost deținute în portofoliu mai mult de 365 de zile.

(5) În calculul câștigului net/pierderilor anuale generate de transferul titlurilor de valoare care se impozitează cu cota de 16% se vor include toate câștigurile/pierderile obținute din transferul titlurilor de valoare înstrăinate după 1 ianuarie 2007, dacă au fost deținute în portofoliu mai puțin de 365 de zile inclusiv.

(6) Intermediarul/societatea de administrare a investițiilor are obligația de a elibera contribuabilului sau reprezentantului fiscal al acestuia, până la data de 28 februarie a anului următor celui pentru care se face calculul, o fișă de portofoliu cu titlu de document justificativ, având conținutul cuprins în anexa nr. 3, respectiv în anexa nr. 4, care vor evidenția câștigul anual/pierderea anuală realizat/realizată de client pentru partea de titluri de valoare/titluri de participare evidențiate în contul acestuia, precum și cuantumul impozitului calculat și reținut în cursul anului fiscal de către intermediar/societățile de administrare a investițiilor.

(7) Intermediarii au obligația să depună o declarație privind calcularea și reținerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent, până în ultima zi a lunii februarie, inclusiv, a anului curent, pentru anul expirat.

(8) În situația în care câștigul/pierderea anuală s-a realizat ca urmare a transferurilor directe de proprietate asupra valorilor mobiliare, efectuate în conformitate cu reglementările Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare privind transferurile directe, se vor anexa la declarația privind venitul realizat documentele justificative aferente.

(9) Determinarea câștigului net/pierderii nu este influențată de categoria de titluri de valoare care a generat pierderea sau câștigul și nici de numărul de intermediari prin care contribuabilul a obținut câștiguri sau pierderi în cursul anului fiscal.

ARTICOLUL 15 Dispoziții tranzitorii privind impozitarea titlurilor de valoare

(1) Până la data autorizării sistemelor alternative de tranzacționare, definiția stock option plan se aplică și în cazul societăților ale căror valori mobiliare nu sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată administrată de Societatea Comercială Bursa de Valori București - S.A., dar sunt tranzacționate pe piața RASDAQ.

(2) Prevederile prezentelor norme privind determinarea, reținerea și virarea impozitului pe câștigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare obținut de persoanele fizice sunt aplicabile și în cazul contractelor repo/reverse repo cu titluri de stat.

CAPITOLUL V Evitarea dublei impuneri

ARTICOLUL 16 Impozitarea persoanei fizice nerezidente

(1) Dacă un contribuabil este rezident al unei țări cu care România a încheiat o convenție pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și capital, prevalează prevederile convenției pentru evitarea dublei impuneri.

(2) Persoana fizică nerezidentă beneficiară a câștigului în România trebuie să justifice dreptul de a beneficia de prevederile convenției de evitare a dublei impuneri încheiate între România și statul său de rezidență, prin prezentarea certificatului de rezidență fiscală sau a unui document prin care se atestă rezidența fiscală.

(3) Obligațiile fiscale, declarative și de păstrare a certificatului de rezidență fiscală al beneficiarului câștigului revin, după caz, reprezentantului fiscal/împuternicitului desemnat în România, conform legii, de către beneficiar.

(4) În cazul în care tranzacția se efectuează prin intermediar, iar persoana fizică nerezidentă beneficiară a câștigului din România transmite un singur original al certificatului de rezidență fiscală sau al documentului care atestă rezidența fiscală unui singur intermediar sau plătitor de venituri rezident român, primitorul certificatului de rezidență fiscală sau al documentului care atestă rezidența fiscală va transmite, la solicitarea celorlalți intermediari sau plătitori de venit care au relații contractuale cu beneficiarul de câștig, o copie tradusă și legalizată a certificatului de rezidență fiscală a beneficiarului de câștiguri din România sau a documentului care atestă rezidența fiscală. Costurile generate de operațiunea de legalizare și comunicare sunt în sarcina persoanei fizice nerezidente sau a reprezentantului fiscal/împuternicitului, desemnat potrivit legii. Pe copia legalizată primitorul certificatului de rezidență fiscală sau al documentului care atestă rezidența fiscală, în original, va semna cu mențiunea că deține originalul acestuia.

(5) În cazul în care persoana fizică nerezidentă beneficiară a câștigului din România nu prezintă certificatul de rezidență fiscală sau documentul care atestă rezidența fiscală, se vor aplica prevederile titlului III din Codul fiscal. Pentru aplicarea prevederilor convențiilor de evitare a dublei impuneri certificatul de rezidență fiscală poate fi prezentat în termenul și în condițiile stabilite în Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

ARTICOLUL 17

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme.

ARTICOLUL 18 Prevederi referitoare la publicare

Prezentele norme se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul economiei și finanțelor, Președintele Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare,
Cătălin Doica, Gabriela Anghelache
secretar de stat

ANEXA Nr. 1 la norme

DECLARAȚIE

Subsemnata/Subsemnatul ........................, posesoare/posesor a/al BI/CI seria ....... număr ......................., având CNP ........................, declar pe propria răspundere că acțiunile pe care le transfer în contul intermediarului ....................................... îmi aparțin și sunt libere de orice sarcină. Va rog să transferați din contul meu deschis la depozitarul central ...................................... în contul meu deschis la ........................................................ următoarele acțiuni:

Emitent Simbol Nr. de acțiuni Data dobândirii1) Modalitatea de achiziționare2) Cost de achiziție3)

1) Pentru titlurile de valoare deținute mai mult de 365 de zile se va preciza doar că perioada deținerii acestora este mai mare de 365 de zile.

2) Vă rugăm să specificați: Prin PPM (Programul de privatizare în masă), oferta publică primară IPO, majorare de capital social prin aport în numerar, conversie din obligațiuni, divizare, fuziune, distribuire acțiuni cu titlu gratuit, succesiune, transfer direct, dizolvare a Programului acțiunilor salariaților (PAS), răscumpărare de către societate, hotărâre judecătorească, alte surse.

3) Informațiile din această coloană vor fi completate cu valoarea care rezultă din documentele justificative deținute de client sau identificate conform art. 4 din Normele privind determinarea, reținerea și virarea impozitului pe câștigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare obținut de persoanele fizice aprobate prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor și al președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 3.483/144/2008.

NOTĂ:

Aceste informații sunt necesare în scopul calculării impozitului pe câștigul de capital obținut de către investitorii persoane fizice române și străine, conform Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și Hotărârii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Întocmită și semnată pe propria răspundere, la data de ......................, cunoscând că declarațiile false sunt pedepsite potrivit legii.

Client,

.................................

Semnătura

........................

ANEXA Nr. 2 la norme

SSIF/Instituție de credit ..........................

Nr./Data ..................................

EXTRAS DE PORTOFOLIU

Nume și prenume client: ................................

C.I./B.I: ..........................................................

C.N.P. ............................................................

I. Cont de investiții

Tipul titlului de valoare Denumirea societății emitente Simbol/ Cod ISIN Preț de cumpărare**) Categoriile titlurilor de valoare
>365 zile*) <365 zile PPM
Cantitatea Cantitatea Data dobândirii Cantitatea Valoarea nominală
Acțiuni
Obligațiuni
Alte titluri de valoare

II. Cont în marjă

Tipul titlului de valoare Piață reglementată Simbol/Cod ISIN Câștigul obținut Categoriile titlurilor de valoare
> 365 zile*) < 365 zile
Instrumente financiare derivate Piața reglementată 1 futures 1
futures n
opțiuni 1
opțiuni n
Piața reglementată n futures 1
futures n
opțiuni 1
opțiuni n

Motiv transfer portofoliu - instrucțiune client:

a) transfer către un alt intermediar, respectiv către ......................................... SSIF/instituție de credit/societate de custodie;

b) transfer către registru/depozitar central

Intermediar .................................................................

Reprezentant intermediar ....................................................

Semnătura și ștampila intermediarului .......................................

Am primit exemplarul original, astăzi .........../.............., și sunt de acord cu datele înscrise în prezentul extras de portofoliu.

Client,

..........................

(numele și prenumele)

Semnătura

.......................

NOTĂ:

*) Se vor include toate categoriile de titluri de valoare care sunt cuprinse în categoria titlurilor de valoare deținute mai mult de 365 de zile conform art. 14 alin. (4) din Normele privind determinarea, reținerea și virarea impozitului pe câștigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare obținut de persoanele fizice.

**) Se completează cu prețul mediu ponderat care poate include costurile aferente.

Se completează în două exemplare originale, unul pentru intermediarul transmițător și unul pentru client; datele se vor înregistra de către intermediarul care primește portofoliul, cu luarea în considerare și a perioadei scurse între data emiterii extrasului și data transferului efectiv al portofoliului.

ANEXA Nr. 3 la norme

FIȘĂ DE PORTOFOLIU*)
PE ANUL FISCAL ..........................

Intermediar emitent: ....................., cu sediul social în ............, înregistrat la oficiul registrului comerțului sub nr. ........................., CUI ......................., nr. decizie autorizare CNVM ......................, reprezentat prin dl/dna .................., în calitate de ...................., în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (6) din Normele privind determinarea, reținerea și virarea impozitului pe câștigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare obținut de persoanele fizice, am emis prezenta "fișă de portofoliu" pentru:

Client

Numele și prenumele ..................................

Act identitate: C.I./B.I./pașaport: ..................

C.N.P./N.I.F. ........................................

Domiciliul: ..........................................

Perioada prestării serviciului de la ................... până la ............

Nr. crt. Transferul valorilor mobiliare și al instrumentelor financiare derivate deținute în portofoliu cel mult 365 de zile Transferul valorilor mobiliare și al instrumentelor financiare derivate deținute în portofoliu mai mult de 365 de zile Impozit calculat și reținut
Câștig Pierdere Câștig net Pierdere netă Câștig Pierdere Câștig net Pierdere netă
1.
2.
3.
4.
5.
Reprezentant emitent:
Client,
......................................................................................................
......................................................................................................
Semnătura și ștampila emitentului: Semnătura clientului:
.................................................................... ...............................................................
Data: Data

*) Se completează în 2 (două) exemplare, unul pentru client și unul pentru intermediar. Fișa de portofoliu completată se anexează, în copie, la declarația privind venitul realizat.

ANEXA Nr. 4 la norme

FIȘĂ DE PORTOFOLIU*)
pe anul fiscal ......

Societatea de administrare emitentă: ......................, cu sediul social în ...................................., înregistrată la oficiul registrului comerțului sub nr. .........................., CUI ............................, nr. deciziei de autorizare C.N.V.M. ........................., reprezentat prin dl/dna ............................, în calitate de ..........................., în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (6) din Normele privind determinarea, reținerea și virarea impozitului pe câștigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare obținut de persoane fizice, am emis prezenta "fișă de portofoliu" pentru:

Client

Numele și prenumele ....................................

Act de identitate: C.I./B.I./pașaport: .................

C.N.P./N.I.F. ..........................................

Domiciliul: ............................................

Perioada prestării serviciului de la ................ până la ...............

Nr. crt. Transferul titlurilor de participare deținute în portofoliu cel mult 365 de zile Transferul titlurilor de participare deținute în portofoliu mai mult de 365 de zile Impozit calculat și reținut
Câștig Pierdere Câștig net Pierdere netă Câștig Pierdere Câștig net Pierdere netă
1.
2.
3.
4.
5.
Reprezentant emitent:
Client,
....................................................................................
....................................................................................
Semnătura și ștampila emitentului: Semnătura clientului:
.................................. ..............................................................
Data: Data

*) Se completează în 2 (două) exemplare, unul pentru client și unul pentru intermediar. Fișa de portofoliu completată se anexează, în copie, la declarația privind venitul realizat.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...