Ministerul Economiei și Finanțelor

Norma metodologică privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2008 din 23.12.2008

Modificări (...), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 ianuarie 2009 până la 27 ianuarie 2010, fiind înlocuit prin Normă metodologică 2010;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Autoritățile publice, ministerele și celelalte organe ale administrației publice centrale și locale, instituțiile publice autonome și instituțiile publice subordonate au obligația, potrivit Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, să întocmească situații financiare trimestriale și anuale. Situațiile financiare anuale se compun din: bilanț, contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie, situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor, conturile de execuție bugetară și anexe la situațiile financiare, care includ: politici contabile și note explicative.

Situațiile financiare ale anului 2008 reprezintă documente oficiale de prezentare a situației patrimoniului aflat în administrarea statului și a unităților administrativ-teritoriale, precum și a execuției bugetului de venituri și cheltuieli la data de 31 decembrie 2008.

Situațiile financiare se întocmesc în moneda națională, respectiv în lei, fără subdiviziuni ale leului. Pentru necesități proprii de informare și la solicitarea unor organisme internaționale se pot întocmi situații financiare și într-o altă monedă.

Situațiile financiare anuale se întocmesc pe modelele aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 616/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea, semnarea, depunerea, componența și modul de completare a situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice în anul 2006, precum și modelele acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 498 din 8 iunie 2006, și modelele aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 40/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind închiderea conturilor contabile, întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 26 ianuarie 2007, adaptate structurii indicatorilor aprobați în Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările și completările ulterioare, precum și altor reglementări în vigoare.

Formularele actualizate ce compun situațiile financiare la 31 decembrie 2008 sunt afișate pe site-ul Ministerului Economiei și Finanțelor: www. mfinante.ro/legislație/reglementări contabile.

La aceeași adresă sunt afișate și corelațiile dintre formularele de situații financiare.

În baza art. 56 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare, pe baza situațiilor financiare anuale prezentate de ordonatorii principali de credite, a conturilor privind execuția de casă a bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și a bugetelor fondurilor speciale, prezentate de unitățile Trezoreriei Statului, și în urma verificării și analizării acestora, Ministerul Economiei și Finanțelor elaborează Contul general anual de execuție a bugetului de stat și, respectiv, Contul de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat, pe care le prezintă Guvernului și care, după verificare de către Curtea de Conturi a României, se aprobă de Parlament.

Potrivit prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, Ministerul Economiei și Finanțelor întocmește anual bilanțul instituțiilor publice.

Bilanțul anual al instituțiilor publice, în structura stabilită de Ministerul Economiei și Finanțelor, se prezintă Guvernului odată cu Contul general anual de execuție a bugetului de stat.

A. La întocmirea situațiilor financiare de la 31 decembrie 2008, instituțiile publice vor avea în vedere prevederile prezentelor norme metodologice, precum și următoarele:

- Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2008, aprobate prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.647/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877 din 24 decembrie 2008;

- Normele metodologice privind închiderea conturilor contabile, întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2006, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice ~nr. 40/2007~, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 26 ianuarie 2007;

- Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2007, aprobate prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor ~nr. 116/2008~, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 46 din 21 ianuarie 2008, cu excepția prevederilor pct. 5 "Înregistrarea veniturilor încasate în contul unic", care se modifică având în vedere prevederile pct. 4 din Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală ~nr. 1.799~/2008 pentru modificarea și completarea ~Metodologiei~ de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic și de stingere a obligațiilor fiscale înregistrate de aceștia, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală ~nr. 1.314~/2007, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia sumele existente în data de 31 decembrie 2008, în contul 55.02 "Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale și fondurilor speciale, în curs de distribuire" rămân înregistrate în acest cont.

În consecință, ultima înregistrare contabilă de la pct. 5 lit. a) și înregistrările contabile de la lit. b) ale aceluiași punct din Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 116/2008 se elimină.

1. La punctul 5.3.2 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului ~nr. 146/2002~ privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice ~nr. 1.235~/2003, cu modificările și completările ulterioare, sunt prevăzute următoarele: "La efectuarea oricăror plăți din conturile deschise la unitățile Trezoreriei Statului, instituțiile publice au obligația de a prezenta copii ale ordonanțărilor de plată întocmite conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la ~Normele~ metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice ~nr. 1.792~/2002."

Următoarele operațiuni: virarea cu ordin de plată a sumelor dintr-un cont de disponibil în altul, restituirea garanțiilor gestionarilor, restituirea garanțiilor de participare la licitație, restituirea unor sume încasate necuvenit etc., deși reprezintă plăți, nu reprezintă cheltuieli prevăzute în buget care anterior au fost angajate și lichidate și nu necesită prezentarea de copii ale formularului "Ordonanțare de plată" la unitățile Trezoreriei Statului.

2. Orice operațiune economico-financiară este consemnată în momentul efectuării ei în documente justificative. Documentele justificative care reflectă operațiunea de achiziționare carburanți pe baza cardului sunt, în principal: extrasul de cont de la trezoreria de la care se alimentează cardul, extrasul de cont al cardului, precum și bonul de carburant eliberat.

Actualmente există două tipuri de carduri pentru achiziționarea de carburanți:

a) cardul de debit - este cardul care permite alimentarea cu carburanți auto în limita unei valori stabilite de beneficiar și achitate anterior de acesta;

b) cardul de credit - este cardul care permite alimentarea cu carburanți auto în limita unei valori stabilite de beneficiar fără ca acesta să fi virat suma respectivă.

Achitarea carburanților achiziționați cu acest tip de card se face după emiterea facturii de către furnizor, la termenul stabilit de către acesta.

Plafonul valoric sau limita de credit stabilită pe card reprezintă valoarea totală a carburanților auto care pot fi achiziționați cu un card emis de o benzinărie. Această limită este divizată pe un anumit număr de carduri, în mod egal sau diferențiat, conform solicitării beneficiarului. La epuizarea acestei limite posesorul nu mai poate efectua alimentări pe baza cardului încredințat, acesta putând fi utilizat numai după achitarea facturii, factură care cuprinde contravaloarea alimentărilor efectuate de către instituție în perioada anterioară.

Redăm mai jos monografia privind înregistrarea în contabilitate a principalelor operațiuni:

Nr. crt. Explicații Simbol cont debitor Simbol cont creditor
1. Înregistrarea facturii privind serviciile de inscripționare și expediere a cardurilor de credit 628 401
2. Plata furnizorului 401 770, 560 etc.
3. Distribuirea cardurilor de credit și a instrucțiunilor de utilizare către personalul care utilizează aceste carduri de credit. 8039
Notă: Evidențierea în acest cont se va face la valoarea reprezentând costul inscripționării și expedierii. În cazul în care cardul este deteriorat din vina posesorului, această valoare reprezintă baza de calcul pentru imputare. În cazul în care cardul este pierdut și a fost utilizat înainte ca furnizorul să îl blocheze, imputarea va cuprinde costurile menționate mai sus și valoarea alimentată pe card, dar nejustificată.
4. Înregistrarea alimentărilor cu carburanți 3022 408
5. Înregistrarea pe cheltuieli a consumului de carburanți pe baza foilor de parcurs 6022 3022
6. Înregistrarea facturii privind alimentările cu carburanți 408 401
7. Plata facturii către furnizor 401 770, 560 etc.

3. Referitor la acordarea avansului, decontarea și restituirea avansului neutilizat din suma primită pentru deplasări în străinătate se fac următoarele precizări:

- operațiunile de vânzare-cumpărare de valută se înregistrează în contabilitate la cursul utilizat de banca comercială la care se efectuează schimbul valutar, fără ca acesta să genereze diferențe de curs valutar;

- acordarea avansului pentru deplasare se înregistrează la cursul Băncii Naționale a României din data acordării avansului;

- justificarea avansului acordat se înregistrează la cursul la care a fost acordat;

- în cazul în care valoarea decontului depășește suma avansată, suma care depășește valoarea avansului acordat se înregistrează la cursul Băncii Naționale a României din ziua înregistrării decontului, pe seama titularului de avans în contul 4281 "Alte datorii în legătură cu personalul";

- în cazul în care valoarea decontului este mai mică decât avansul acordat, suma rămasă necheltuită se înregistrează la cursul Băncii Naționale a României de la data depunerii ei în casierie, concomitent cu înregistrarea diferențelor de curs valutar aferente;

- la finele perioadei, diferențele de curs valutar rezultate din reevaluarea disponibilităților în valută se înregistrează în conturile de venituri sau cheltuieli din diferențe de curs valutar, după caz, la cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României, valabil pentru acea dată.

4. În conformitate cu prevederile art. 77 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare, și ale art. 28 alin. (1) și (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, sumele încasate din vânzarea ca atare sau din valorificarea materialelor rezultate în urma demolării, dezmembrării sau dezafectării, în condițiile prevăzute de lege, a unor mijloace fixe sau din vânzarea unor bunuri materiale, care aparțin instituțiilor publice finanțate integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale sau bugetele locale, constituie venituri ale acestor bugete și se varsă la acestea, după caz.

Sumele obținute din operațiuni similare de către celelalte instituții se rețin de către acestea în vederea realizării de investiții.

Având în vedere prevederile de mai sus, înregistrările contabile privind valorificarea ca atare a activelor fixe sau materialelor rezultate din dezmembrarea unor active fixe scoase din funcțiune sau a unor obiecte de inventar scoase din folosință la instituțiile publice finanțate integral de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale sau bugetele locale sunt următoarele:

a) Vânzarea activelor fixe sau a unor obiecte de inventar scoase din folosință, în condițiile legii:

461 "Debitori" = %
4481 "Alte datorii față de buget" (în cazul instituțiilor publice finanțate de la buget)
791 "Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului" (în cazul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii)

b) Scăderea din evidență a activelor fixe:

% = 2xx "Active fixe corporale"
281 "Amortizări privind activele fixe corporale"
691 "Cheltuieli extraordinare din operațiuni cu active fixe"

c) Scăderea din evidență a obiectelor de inventar:

603 "Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar" = 303 "Materiale de natura obiectelor de inventar" (pentru cele achiziționate după 1 ianuarie 2006)
și,
117 "Rezultatul reportat" = 303 "Materiale de natura obiectelor de inventar" (pentru cele achiziționate înainte de 31 decembrie 2005)

d) Înregistrarea materialelor rezultate din dezmembrarea unor active fixe scoase din funcțiune sau a unor obiecte de inventar scoase din folosință:

302 "Materiale consumabile" (la valoarea de înregistrare) = 4481 "Alte datorii față de buget" (în cazul instituțiilor publice finanțate de la buget)
791 "Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului" (în cazul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii)

e) Înregistrarea valorificării materialelor rezultate din dezmembrarea unor active fixe scoase din funcțiune sau a unor obiecte de inventar scoase din folosință:

e1) în situația în care prețul de vânzare este mai mare decât prețul de înregistrare:

461 "Debitori" (la valoarea de vânzare) = %
302 "Materiale consumabile"
4481 "Alte datorii față de buget" (în cazul instituțiilor publice finanțate de la buget)
791 "Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului" (în cazul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii)

e2) în situația în care prețul de vânzare este mai mic decât prețul de înregistrare:

461 "Debitori" (la valoarea de vânzare) = %
302 "Materiale consumabile"
4481 "Alte datorii față de buget" (în cazul instituțiilor publice finanțate de la buget) în roșu
791 "Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului" (în cazul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii) în roșu

La instituțiile publice finanțate de la buget, pe baza documentelor care atestă virarea la buget a sumelor datorate, stingerea debitorilor din valorificarea materialelor rezultate din dezmembrarea unor active fixe scoase din funcțiune sau obiecte de inventar scoase din folosință:

4481 "Alte datorii față de buget" = 461 "Debitori"

Veniturile încasate din valorificarea materialelor rezultate din dezmembrarea unor active fixe scoase din funcțiune se înregistrează în contabilitatea creanțelor bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru șomaj, bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, după caz.

5. Prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 616/2006 a fost aprobată anexa 14a "Disponibil din mijloace cu destinație specială", care se completează de instituțiile publice din administrația centrală și de asigurări sociale.

În subsolul formularului se precizează că rândul 12 "Alte fonduri cu destinație specială" se detaliază pe fonduri în raportul de analiză pe bază de bilanț.

Din verificările efectuate de auditorii interni și externi se constată că instituțiile publice nu detaliază disponibilitățile în raportul de analiză pe bază de bilanț sau raportează la acest rând, în mod eronat, disponibilități care trebuie raportate la alte rânduri din formular (de exemplu, fonduri pentru stimularea personalului, garanții materiale reținute gestionarilor, sume primite ca donații și sponsorizări etc.) sau contravaloarea unor bunuri ori lucrări în curs de execuție.

În vederea raportării corecte a disponibilităților din mijloace cu destinație specială se impune respectarea conținutului de informații al formularului și a instrucțiunilor de completare.

6. Sumele înscrise cu semnul minus la titlul 85 articolul 85.01 "Plăți efectuate din anii precedenți și recuperate în anul curent" în coloana 5 "Plăți efectuate" din anexa 7 "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 616/2006 (formular din situațiile financiare) se înscriu și în coloana 3 "Angajamente bugetare" și în coloana 4 "Angajamente legale" la același cod tot cu semnul minus, astfel încât în coloana 6 "Angajamente legale de plătit" să nu fie raportate sume.

Unitățile administrativ-teritoriale care au aplicat prevederile Circularei Ministerului Economiei și Finanțelor nr. 231.696 din 9 iunie 2008 și au modificat bugetul aprobat vor raporta și sumele din coloana 2 "Credite bugetare definitive" de la titlul 85 articolul 85.01 "Plăți efectuate din anii precedenți și recuperate în anul curent" tot cu semnul minus.

7. Raportările financiare lunare întocmite de instituțiile publice în baza prevederilor lit. B pct. 1 din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2008, aprobate prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 1.146/2008 privind execuția centralizată a bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea autorităților publice, ministerelor și celorlalte organe ale administrației publice centrale și instituțiilor publice autonome, inclusiv a activităților finanțate integral din venituri proprii și, respectiv, a Fondului pentru mediu, se întocmesc și în anul 2009.

În conturile de execuție bugetară (partea de cheltuieli), detalierea pe clasificația economică se realizează pe capitole și titluri.

În conturile de execuție bugetară (partea de cheltuieli), coloana "Cheltuieli efective" nu se completează la raportările financiare lunare.

8. În vederea înregistrării în contabilitate a operațiunilor cuprinse la cap. VI "Încheierea execuției sistemului asigurărilor pentru șomaj și a Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale" din Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2008, aprobate prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor ~nr. 3.647~/2008, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și instituțiile subordonate vor avea în vedere următoarele:

8.1. Încheierea execuției Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale

a) Încasarea veniturilor Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale în cursul anului 2008:

57411 "Disponibil curent al Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale" (aferent codurilor de venituri 28.20.04.06, 28.31.04.04 și 28.36.04.12) = %
46641 "Creanțe ale bugetului asigurărilor pentru șomaj" (Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale)
7xx "Venituri ......" (ale Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale)

b) Închiderea contului de finanțare la nivelul plăților nete de casă și diminuarea disponibilului Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale:

77041 "Finanțarea din bugetul asigurărilor pentru șomaj" (aferent codurilor de cheltuieli de la care s-au efectuat plățile) = 57411 "Disponibil curent al Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale"

c) La sfârșitul anului, transferul soldului contului de disponibil al Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale în contul de rezultat al execuției bugetare din anul curent:

- în cazul excedentului:

57421 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent al Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale" (contul de excedent 86.01.98.04.11) = 57411 "Disponibil curent al Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale"

sau:

- în cazul deficitului:

57411 "Disponibil curent al Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale" = 57421 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent al Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale" (contul de deficit 86.01.99.04.11)

d) Transferarea rezultatului execuției Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale înregistrat la finele anului 2008:

d1) La agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă:

- transferul excedentului bugetar:

481 "Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate" (analitic distinct) = 57421 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent al Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale" (contul de excedent 86.01.98.04.11)

- acoperirea deficitului bugetar:

57421 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent al Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale" (contul de deficit 86.01.99.04.11) = 481 "Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate" (analitic distinct)

d2) La Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă:

- încasarea excedentului execuției bugetare din anul curent înregistrat la agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă:

57421 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent al Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale" (contul de excedent 86.01.98.04.11) = 481 "Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate" (analitic distinct)

- acoperirea deficitului execuției bugetare din anul curent înregistrat la agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă:

481 "Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate" (analitic distinct) = 57421 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent al Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale" (contul de deficit 86.01.99.04.11)

e) Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă transferă rezultatul execuției bugetare al Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale din anul curent în rezultatul execuției bugetare din anii precedenți:

- în cazul excedentului:

57431 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți al Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale" = 57421 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent al Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale" (contul de excedent 86.01.98.04.11)

- în cazul deficitului:

57421 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent al Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale" (contul de deficit 86.01.99.04.11) = 57431 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți al Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale"

8.2 Încheierea execuției bugetului asigurărilor pentru șomaj:

a) Încasarea veniturilor bugetului asigurărilor pentru șomaj în cursul anului 2008:

57412 "Disponibil al bugetului asigurărilor pentru șomaj"(aferent codurilor de venituri, altele decât 28.20.04.06 28.31.04.04 și 28.36.04.12) = %
46642 "Creanțe ale bugetului asigurărilor pentru șomaj"
7xx "Venituri........(bugetul asigurărilor pentru șomaj)"

b) Închiderea contului de finanțare la nivelul plăților nete de casă și diminuarea disponibilului bugetului asigurărilor pentru șomaj:

77042 "Finanțarea din bugetul asigurărilor pentru șomaj" = 57412 "Disponibil al bugetului asigurărilor pentru șomaj"

c) La sfârșitul anului, transferul soldului contului de disponibil din veniturile curente ale bugetului asigurărilor pentru șomaj în contul de rezultat al execuției bugetare din anul curent:

- în cazul excedentului:

57422 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent al bugetului asigurărilor pentru șomaj" (contul de excedent 86.02.98.04.10) = 57412 "Disponibil al bugetului asigurărilor pentru șomaj"

sau:

- în cazul deficitului:

57412 "Disponibil al bugetului asigurărilor pentru șomaj" = 57422 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent al bugetului asigurărilor pentru șomaj" (contul de deficit 86.02.99.04.10)

d) Transferarea rezultatului execuției bugetului asigurărilor pentru șomaj înregistrat la finele anului 2008:

d1) La agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă:

- transferul excedentului bugetar:

481 "Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate" (analitic distinct) = 57422 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent al bugetului asigurărilor pentru șomaj" (contul de excedent 86.02.98.04.10)

- acoperirea deficitului bugetar:

57422 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent al bugetului asigurărilor pentru șomaj" (contul de deficit 86.02.99.04.10) = 481 "Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate" (analitic distinct)

d2) La Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă:

- încasarea excedentului execuției bugetare din anul curent înregistrat la agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă:

57422 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent al bugetului asigurărilor pentru șomaj" (contul de excedent 86.02.98.04.10) = 481 "Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate" (analitic distinct)

- acoperirea deficitului execuției bugetare din anul curent înregistrat la agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă:

481 "Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate" (analitic distinct) = 57422 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent al bugetului asigurărilor pentru șomaj" (contul de deficit 86.02.99.04.10)

e) Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă transferă rezultatul execuției bugetare al bugetului asigurărilor pentru șomaj din anul curent în rezultatul execuției bugetare din anii precedenți.

- în cazul excedentului:

57432 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți a bugetului pentru șomaj" = 57422 "Rezultatul execuției bugetare a bugetului pentru șomaj" (contul de excedent 86.02.98.04.10)

- în cazul deficitului

57422 "Rezultatul execuției bugetare a bugetului pentru șomaj" (contul de deficit 86.02.99.04.10 = 57432 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți a bugetului pentru șomaj"

9. Autoritățile publice, ministerele și celelalte organe ale administrației publice centrale și instituțiile publice autonome au obligația să se prezinte la Direcția generală a tehnologiei informației din cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor pentru a primi gratuit discheta cu programul informatic de centralizare a situațiilor financiare pentru instituții publice, în vederea depunerii situației financiare centralizate la Ministerul Economiei și Finanțelor și pe suport magnetic.

Nu se admite depunerea situațiilor financiare la 31 decembrie 2008 fără prezentarea pe suport magnetic.

Potrivit prevederilor art. 36 alin. (5) lit. a) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, termenul de prezentare a situațiilor financiare anuale la Ministerul Economiei și Finanțelor este de "60 de zile de la încheierea exercițiului financiar".

Situațiile financiare centralizate privind execuția bugetului de stat pe anul 2008, execuția bugetului asigurărilor sociale de stat și fondurilor speciale, respectiv a bugetelor instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii întocmite de ministere, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, alte autorități publice și instituțiile publice autonome, precum și situațiile financiare privind execuția bugetelor locale pe anul 2008, întocmite de direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București, se depun la Ministerul Economiei și Finanțelor - Direcția generală de metodologie contabilă instituții publice - cel mai târziu până la data de 2 martie 2009.

Situațiile financiare se depun la organul ierarhic superior la termenele stabilite de acesta în cadrul termenului prevăzut prin prezentele norme metodologice.

Nedepunerea situațiilor financiare la termenul prevăzut mai sus atrage răspunderea persoanelor vinovate potrivit legii.

Autoritățile publice, ministerele, celelalte organe ale administrației publice centrale și instituțiile publice autonome depun o copie de pe situațiile financiare centralizate și la Direcția generală de programare bugetară din cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor.

Situațiile financiare centralizate se depun la Ministerul Economiei și Finanțelor de conducătorii compartimentelor financiar-contabile sau de persoane cu atribuții în activitatea de analiză și centralizare a acestora, care să poată oferi informațiile necesare în legătură cu structura și conținutul informațtiilor din situațiile financiare prezentate.

B. Operațiuni ce se efectuează în luna ianuarie 2009:

Reflectarea în contabilitatea instituțiilor publice a operațiunilor de scădere a obligațiilor financiare privind datoria publică guvernamentală:

I. În aplicarea pct. 14.4.4 lit. l) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 683/2008, ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetului asigurărilor pentru șomaj efectuează următoarele înregistrări contabile:

1. Constituirea obligației de virare a sumelor rămase necheltuite pâna la 31 decembrie 2008 din conturile de disponibil în lei sau în valută aferente împrumuturilor contractate și/sau garantate, după caz, cu excepția sumelor destinate pentru constituirea de acreditive, în termen de 5 zile lucrătoare de la data de 1 ianuarie 2009:

% = 4621 "Creditori sub 1 an" /analitic Ministerul Economiei și Finanțelor - "Acțiuni generale".
164 "Împrumuturi interne și externe contractate de stat",
165 "Împrumuturi interne și externe garantate de stat"

2. Virarea sumelor rămase necheltuite până la data de 31 decembrie 2008 din conturile de disponibil aferente împrumuturilor în conturile Ministerului Economiei și Finanțelor:

4621 "Creditori sub 1 an" /analitic Ministerul Economiei și Finanțelor - "Acțiuni generale". = %
5131 "Disponibil în lei din împrumuturi interne și externe contractate de stat",
5141 "Disponibil în lei din împrumuturi interne și externe garantate de stat"
5132 "Disponibil în valută din împrumuturi interne și externe contractate de stat"
5142 "Disponibil în valută din împrumuturi interne și externe garantate de stat", după caz.

II. În aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 157/2008 pentru reglementarea unor măsuri privind datoria publică în scopul aplicării art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, în cursul lunii ianuarie 2009, Ministerul Economiei și Finanțelor preia împrumuturile prevăzute în anexele 1A și 1B la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 157/2008, în scopul efectuării plății serviciului datoriei publice aferente acestora.

În baza protocoalelor de predare-preluare ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetului asigurărilor pentru șomaj efectuează următoarele înregistrări contabile:

1. Scăderea din contabilitate a obligațiilor financiare predate Ministerului Economiei și Finanțelor - "Acțiuni generale":

a) cu valoarea obligațiilor financiare reprezentând împrumuturile interne și externe contractate și/sau garantate de stat, după caz:

% = 117 "Rezultatul reportat"
164 "Împrumuturi interne și externe contractate de stat",
165 "Împrumuturi interne și externe garantate de stat"

b) scăderea din contabilitate a dobânzilor datorate, aferente exercițiilor viitoare pentru împrumuturile externe contractate și/sau garantate de stat:

% = 471 "Cheltuieli înregistrate în avans"
1684 "Dobânzi aferente împrumuturilor interne și externe contractate de stat",
1685 "Dobânzi aferente împrumuturilor interne și externe garantate de stat"

c) scăderea din contabilitatea Ministerului Economiei și Finanțelor a creanței neîncasate la 31 decembrie 2008, rezultată din acordul de împrumut subsidiar (AIS) încheiat cu Comisia Națională a Valorilor Mobiliare:

117 "Rezultatul reportat" /analitic distinct = 267 "Creanțe imobilizate"

III. Potrivit prevederilor art. 17 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 157/2008, pentru împrumuturile prevăzute în anexa nr. 1B la aceeași ordonanță, ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetului asigurărilor pentru șomaj, care au în continuare calitatea de împrumutat, țin evidența obligațiilor financiare respective până la achitarea acestora de către Ministerul Economiei și Finanțelor, cu ajutorul conturilor în afara bilanțului.

În vederea înregistrării în contabilitate a acestor împrumuturi, în Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituții publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, se introduc conturile 8073 "Împrumuturi interne și externe garantate de stat" și 8074 "Dobânzi și alte costuri aferente împrumuturilor interne și externe garantate de stat", cu următoarea funcțiune:

Contul 8073 "Împrumuturi interne și externe garantate de stat"

Cu ajutorul acestui cont autoritățile publice centrale, ministerele și celelalte organe ale administrației publice centrale țin evidența împrumuturilor interne și externe garantate de stat pe termen mediu și lung, pentru care se păstrează în continuare calitatea de împrumutat, predate Ministerului Economiei și Finanțelor în scopul efectuării plății serviciului datoriei publice. Evidențierea operațiunilor în acest cont se face în lei și în valută, la cursul de schimb valutar de la data operațiunii. Contabilitatea analitică se ține pe fiecare împrumut.

În debitul contului se înregistrează împrumuturile interne și externe predate Ministerului Economiei și Finanțelor și diferențele de curs nefavorabile rezultate din reevaluarea împrumuturilor la sfârșitul perioadei, iar în credit împrumuturile interne și externe rambursate de Ministerul Economiei și Finanțelor și diferențele de curs favorabile rezultate din reevaluarea împrumuturilor la sfârșitul perioadei.

Soldul contului reprezintă valoarea împrumuturilor interne și externe garantate de stat, pentru care instituția publică își menține calitatea de împrumutat, predate Ministerului Economiei și Finanțelor în vederea efectuării plății serviciului datoriei publice la un moment dat.

Contul 8074 "Dobânzi și alte costuri aferente împrumuturilor interne și externe garantate de stat"

Cu ajutorul acestui cont autoritățile publice centrale, ministerele și celelalte organe ale administrației publice centrale țin evidența dobânzilor și a altor costuri aferente împrumuturilor interne și externe garantate de stat pe termen mediu și lung, pentru care își păstrează în continuare calitatea de împrumutat, predate Ministerului Economiei și Finanțelor în scopul efectuării plății serviciului datoriei publice. Evidențierea operațiunilor în acest cont se face în lei și în valută, la cursul de schimb valutar de la data operațiunii. Contabilitatea analitică a dobânzilor și a altor costuri aferente împrumuturilor interne și externe se ține pe fiecare împrumut.

În debitul contul se înregistrează dobânzile și alte costuri aferente împrumuturilor interne și externe predate Ministerului Economiei și Finanțelor și diferențele de curs nefavorabile rezultate din reevaluarea dobânzilor la sfârșitul perioadei, iar în credit dobânzile și alte costuri aferente împrumuturilor interne și externe rambursate de Ministerul Economiei și Finanțelor și diferențele de curs favorabile rezultate din reevaluarea dobânzilor și a altor costuri la sfârșitul perioadei.

Soldul contului reprezintă valoarea dobânzilor și a altor costuri aferente împrumuturilor interne și externe garantate de stat, pentru care ordonatorul își menține calitatea de împrumutat, predate Ministerului Economiei și Finanțelor în vederea efectuării plății serviciului datoriei publice la un moment dat.

IV. În aplicarea prevederilor art. 21 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 157/2008, instituțiile publice prevăzute în anexa nr. 3 la aceeași ordonanță efectuează în continuare procedurile de tragere inițiale stabilite în acordurile de împrumut, urmând ca Ministerul Economiei și Finanțelor să preia obligațiile financiare aferente plății serviciului datoriei publice.

Preluarea de către Ministerul Economiei și Finanțelor a obligațiilor financiare aferente serviciului datoriei publice pentru împrumuturile prevăzute în anexa nr. 3, precum și cele aferente acreditivelor deschise anterior datei de 31 decembrie 2008 și operaționale și după data de 1 ianuarie 2009 se realizează prin amendarea periodică a protocoalelor de predare-preluare, în baza cărora ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetului asigurărilor de șomaj efectuează înregistrarea în contabilitate a operațiunilor, potrivit metodologiei prezentate la cap. B pct. II și III, după caz.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...