Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap - ANPH

Ordinul nr. 175/2006 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale la domiciliu pentru persoane adulte cu handicap

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 august 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 4

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituțiilor de asistență socială și a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de asistență socială, precum și a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 4 alin. (1) lit. t) și al art. 5 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 14/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 239/2003, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale la domiciliu pentru persoane adulte cu handicap, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Standardele minime de calitate prevăzute în anexă se aplică începând cu data de 1 august 2006.

Art. 3. -

Furnizorii de servicii sociale de drept public și privat, care desfășoară activități la domiciliu în domeniul protecției persoanelor adulte cu handicap, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap,
Silviu George Didilescu

București, 12 iulie 2006.

Nr. 175.

ANEXĂ*)

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

STANDARDE MINIME DE CALITATE
pentru serviciile sociale la domiciliu pentru persoane
adulte cu handicap

MODUL I Accesarea serviciilor
1. INFORMARE
2. ADMITERE
3. EVALUARE
4. PLANIFICAREA SERVICIILOR
5. CONTRACT DE SERVICII
6. PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR
7. SISTAREA SERVICIILOR
MODUL II Servicii la domiciliu
8. SERVICII DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ
9. SERVICII DE RECUPERARE MEDICALĂ ȘI REABILITARE
10. INTEGRARE/REINTEGRARE SOCIALĂ
11. ÎNGRIJIRI MEDICALE
MODUL III Drepturi - etică
12. CODUL DREPTURILOR BENEFICIARILOR
13. RELAȚIA PERSONALULUI CU BENEFICIARII
MODUL IV Reclamații și protecție
14. RECLAMAȚII
15. PROTECȚIE ÎMPOTRIVA ABUZURILOR ȘI NEGLIJĂRII
16. NOTIFICAREA INCIDENTELOR DEOSEBITE
MODUL V Resurse umane
17. STRUCTURA ȘI CALIFICAREA PERSONALULUI
18. SELECȚIA, ANGAJAREA ȘI PROMOVAREA PERSONALULUI
19. PERFECȚIONAREA PERSONALULUI
MODUL VI Organizare și administrare
20. CADRUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE
21. PERSONAL DE CONDUCERE
22. PLANIFICARE-DEZVOLTARE
23. EVALUARE ȘI CONTROL
24. COMUNICARE INTERNĂ
25. COMUNICARE ȘI PARTENERIAT
26. ÎNREGISTRAREA ȘI ARHIVAREA DATELOR

Centrul de servicii sociale la domiciliu pentru persoane adulte cu handicap este numit în continuare Centru. Furnizorii de servicii sociale de drept public și privat care furnizează servicii sociale la domiciliu pentru persoane adulte cu handicap sunt numiți în continuare Furnizor.

I. Accesarea serviciilor

Standarde 1-7

INFORMARE

Standard 1 Informare
Centrul (Furnizorul) deține și pune la dispoziția publicului materiale informative privind serviciile acordate, inclusiv în forme accesibile persoanelor cu handicap.
Rezultat Populația are acces la informații privind oferta de servicii a Centrului (Furnizorului).

Condiții minime:

1.1. Centrul (Furnizorul) pune la dispoziția beneficiarului, familiei acestuia sau oricărei alte persoane interesate, materiale informative și publicitare privind serviciile acordate.

1.2. Pentru o informare corectă și completă, Centrul (Furnizorul) editează și utilizează Ghidul beneficiarului, redactat în limba română sau, după caz, în limbile minorităților naționale; Ghidul beneficiarului conține informații accesibile, actualizate la zi, privind misiunea și obiectivele Centrului (Furnizorului), resursele, facilitățile, serviciile, costurile, calificarea personalului, criteriile de eligibilitate a beneficiarilor, numărul de locuri, termenii-cheie ai contractului de servicii, procedura de efectuare a reclamațiilor.

1.3. Centrul (Furnizorul) deține și utilizează un Manual de proceduri care cuprinde toate procedurile aplicate în procesul de furnizare a serviciilor către beneficiar.

1.4. Ghidul beneficiarului și Manualul de proceduri sunt disponibile și în forme adaptate (scriere Braille, casete video/audio) pentru persoanele cu handicap senzorial; unde este cazul, există și versiuni în limbile minorităților naționale.

1.5. Beneficiarii de servicii sociale la domiciliu își exprimă în scris acordul pentru a fi contactați în vederea furnizării de relații despre calitatea serviciilor.

ADMITERE

Standard 2 Admitere
Centrul (Furnizorul) deține și utilizează o procedură privind admiterea beneficiarilor în procesul de furnizare de servicii.
Rezultat Solicitanții serviciilor sunt admiși ca beneficiari numai dacă Centrul (Furnizorul) le poate satisface nevoile specifice individuale.

Condiții minime:

2.1. Centrul (Furnizorul) va accepta noi beneficiari numai în limita capacității sale de a oferi servicii de calitate, conform prezentelor standarde.

2.2. Procedura de admitere trebuie să precizeze: actele necesare; criteriile de eligibilitate a beneficiarilor; cine ia decizia de admitere/respingere; modul în care se consemnează decizia; modalitatea de contestare a deciziei.

2.3. În vederea admiterii ca beneficiar, dosarul personal întocmit de solicitant/reprezentantul legal împreună cu reprezentantul serviciului social local va conține următoarele acte: cerere tip; copie de pe actul de identitate; certificat de persoană cu handicap; recomandare pentru servicii la domiciliu.

EVALUARE

Standard 3 Evaluare
Centrul (Furnizorul) deține și utilizează o procedură privind evaluarea inițială/reevaluarea beneficiarilor.
Rezultat Beneficiarii sunt admiși în Centru (de Furnizori) și li se asigură servicii numai în baza evaluării/reevaluării nevoilor individuale.

Condiții minime:

3.1. Centrul (Furnizorul) efectuează o evaluare inițială a fiecărui solicitant, care include: istoricul apariției handicapului, autonomie personală și stare fizică, greutate și regim alimentar (inclusiv preferințe alimentare), văz, auz, comunicare (limbaj), sănătate bucală (dentiție etc.), locomoție, mobilitate generală, continență, medicație curentă, sănătate mentală și cogniție, preocupări, hobby-uri, nevoi culturale și spirituale (religioase), siguranță personală, riscuri, relația cu familia și alte contacte sociale, dependență de droguri, alcool, tutun etc.

3.2. În baza evaluării inițiale, Centrul (Furnizorul) stabilește serviciile ce vor fi asigurate beneficiarilor.

3.3. Centrul (Furnizorul) efectuează reevaluarea beneficiarului atunci când apar modificări semnificative ale stării sale psiho-fizice.

3.4. Evaluarea se efectuează de către o echipă multidisciplinară formată din minimum trei specialiști din domenii ca: medicină, asistență socială, psihologie, psihopedagogie etc.

3.5. Evaluarea inițială/reevaluările se efectuează cu participarea beneficiarului și, după caz, a reprezentantului său legal.

3.6. Datele privind evaluarea inițială/reevaluările sunt înregistrate într-o Fișă de evaluare individuală și păstrate în regim de confidențialitate, conform legii; beneficiarul/reprezentantul său legal are acces la aceste date.

PLANIFICAREA SERVICIILOR

Standard 4 Planificarea serviciilor
Centrul (Furnizorul) asigură fiecărui beneficiar un plan al serviciilor care îi vor fi acordate.
Rezultat Fiecare beneficiar primește servicii în baza unei planificări individuale.

Condiții minime:

4.1. Pentru fiecare beneficiar se întocmește un Plan Individualizat de Servicii.

4.2. Planul Individualizat de Servicii stabilește, în baza evaluării inițiale/reevaluărilor, serviciile asigurate beneficiarului precum și personalul implicat în realizarea planului; Planul Individualizat de Servicii include următoarele capitole: Program Individualizat de Îngrijire și, după caz, un Program Individualizat de Socializare și un Program Individualizat de Recuperare.

4.3. În cazul în care beneficiarul necesită și alte servicii în afara celor asigurate de Centru (Furnizor), acestea pot fi contractate de la alți furnizori de servicii din comunitate; serviciile externalizate pot fi incluse în Planul Individualizat de Servicii și prevăzute în contractul de servicii.

4.4. Planul Individualizat de Servicii este elaborat de o echipă multidisciplinară formată din minimum trei specialiști din domenii ca: medicină, asistență socială, psihologie, kinetoterapie, psihopedagogie etc.

4.5. Responsabilitatea coordonării serviciilor incluse în Planul Individualizat de Servicii revine unui "manager de caz" desemnat din rândul personalului specializat al Centrului (Furnizorului); un manager de caz poate coordona serviciile pentru 16-20 beneficiari.

4.6. Planul Individualizat de Servicii este revizuit periodic, la 6 luni, și oricând este necesar, în funcție de nevoile individuale ale beneficiarului.

4.7. Elaborarea și revizuirea Planului Individualizat de Servicii se efectuează împreună cu beneficiarul și/sau cu reprezentantul legal al acestuia.

4.8. Beneficiarul/reprezentantul său legal primește o copie a Planului Individualizat de Servicii (în forma inițială și ori de câte ori acesta este revizuit), prezentată într-o formă accesibilă (tipărită obișnuit sau în Braille, casete video pentru limbaj mimico-gestual, casete audio etc., după caz).

CONTRACT DE SERVICII

Standard 5 Contract de servicii
Centrul (Furnizorul) asigură beneficiarului serviciile necesare, în baza unui contract încheiat în condițiile legii.
Rezultat Fiecare beneficiar deține un contract de servicii, în baza căruia i se asigură serviciile necesare.

Condiții minime:

5.1. Contractul de servicii se realizează conform modelului prevăzut de legislația în vigoare; în contract se prevăd, cel puțin: serviciile acordate, programul serviciilor, plătitorul serviciilor (beneficiarul/rude ale acestuia/autoritățile locale/casa de sănătate/alții), drepturile și obligațiile fiecărei părți, răspunderile în cazul nerespectării prevederilor contractuale, persoana de contact în caz de urgență, alte clauze.

5.2. Contractul stabilește condițiile de reprezentare a beneficiarului în relația cu Centrul (Furnizorul).

5.3. Contractul va putea fi modificat ulterior, conform unor clauze prestabilite.

5.4. Contractul este scris într-o formă accesibilă beneficiarului și explicat acestuia într-un mod cât mai clar.

5.5. Beneficiarul/reprezentantul legal primește o copie a contractului de servicii.

PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR

Standard 6 Programul activităților
Centrul (Furnizorul) acordă beneficiarilor servicii conform unui program prestabilit.
Rezultat Beneficiarii participă la un program de activități, desfășurat după o programare și un orar prestabilite, care răspunde nevoilor individuale evaluate.

Condiții minime:

6.1. Programul și orarul activităților desfășurate la domiciliul beneficiarului sunt stabilite de comun acord cu beneficiarii/reprezentanții lor legali.

6.2. Programul activităților este prevăzut în contractul de servicii; ori de câte ori se fac modificări ale programului, acestea fac obiectul unui act adițional la contract.

6.3. Centrul (Furnizorul) are posibilitatea de a preveni situațiile generate de indisponibilitatea personalului (îmbolnăviri ori alte situații) de a se deplasa la domiciliul beneficiarului conform programului și orarului prestabilit, prin existența unui personal de rezervă.

6.4. În cazurile în care orarul nu poate fi respectat de către Centru (Furnizor), acesta are obligația de a contacta, în timp util, beneficiarul/reprezentantul acestuia și de a stabili, de comun acord, modalitatea de rezolvare a situației.

6.5. La rândul său, beneficiarul are obligația de a anunța Centrul (Furnizorul) despre orice modificare accidentală de orar pe care o solicită din motive bine întemeiate (internare, decesul unei rude până la gradul III etc.).

6.6. Centrul (Furnizorul) dispune de mijloace de comunicare (telefon ori altele) prin care fiecare beneficiar poate comunica, în timp real, cu personalul.

SISTAREA SERVICIILOR

Standard 7 Sistarea serviciilor
Centrul (Furnizorul) are și aplică o procedură privind sistarea serviciilor.
Rezultat Sistarea serviciilor se face în condiții de siguranță pentru beneficiar.

Condiții minime:

7.1. În momentul sistării serviciilor, Centrul (Furnizorul) întocmește, pentru fiecare beneficiar, o Foaie de sistare a serviciilor în care se precizează: data sistării serviciilor, motivele, persoana de contact care va putea da relații despre evoluția ulterioară a beneficiarului.

7.2. Pentru fiecare beneficiar, Centrul (Furnizorul) întocmește un dosar care va conține: Fișa de evaluare/reevaluare, Planul Individualizat de Servicii și Foaia de sistare a serviciilor; dosarul se întocmește în trei exemplare, dintre care unul se înmânează, cu semnătură de primire, beneficiarului/reprezentantului legal sau familiei (după caz), al doilea se trimite, cu confirmare de primire, serviciului social local, în vederea monitorizării beneficiarului după sistarea serviciilor, iar al treilea se păstrează în arhiva Centrului (Furnizorului).

II. Servicii la domiciliu

Standard 8

SERVICII DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ

Standard 8 Supravegherea și menținerea sănătății
Centrul (Furnizorul) asigură beneficiarilor servicii de îngrijire și asistență în concordanță cu misiunea sa și nevoile beneficiarilor.
Rezultat Beneficiarii primesc servicii de îngrijire și asistență în baza evaluării/reevaluării nevoilor individuale.

Condiții minime:

8.1. Centrul (Furnizorul) asigură fiecărui beneficiar servicii de îngrijire și asistență la domiciliu care au în vedere:

a) îngrijire primară:

- ajutor pentru igienă corporală;

- îmbrăcare și dezbrăcare;

- igiena eliminărilor;

- hrănire și hidratare;

- transfer și mobilizare;

- deplasare în interior; comunicare;

- ajutor pentru prepararea și livrarea hranei;

- efectuarea de cumpărături;

- activități de menaj;

- administrare și gestionare a bugetului propriu.

b) asistență în menținerea sănătății:

- sesizarea medicului de familie ori de câte ori apar modificări ale stării de sănătate;

- sprijin în administrarea tratamentelor medicale orale prescrise;

- educație pentru sănătate (cunoștințe minime despre igienă și riscuri privind fumatul, drogurile, viața sexuală neprotejată etc.).


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...