Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale

Ordinul nr. 174/2005 pentru aprobarea nivelului sprijinului acordat, cantităților de produse pe culturi, sumelor aferente acestora, precum și condițiilor de eligibilitate ale producătorilor agricoli

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 25 martie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Văzând Referatul de aprobare nr. 76.973 din 14 martie 2005,

în baza prevederilor art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 65/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenții în anul 2005 producătorilor agricoli din sectorul vegetal, în scopul creșterii producției și a indicilor de calitate a produselor agricole,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. -

(1) În sensul prezentului ordin, beneficiarii sumelor acordate, reprezentând sprijin direct al statului pe produs, sunt producătorii agricoli, persoane fizice sau juridice, constituiți conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 108/2001 privind exploatațiile agricole, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 166/2002, cu completările ulterioare, care dețin sau administrează exploatații agricole, precum și unitățile de cercetare și învățământ agricol, care produc și valorifică pe piața internă produsele agricole prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 65/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenții în anul 2005 producătorilor agricoli din sectorul vegetal, în scopul creșterii producției și a indicilor de calitate a produselor agricole.

(2) Conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 65/2005, valoarea totală a subvențiilor acordate în sectorul vegetal, pentru produsele prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 65/2005, valorificate pe piața internă, este de 1.283 miliarde lei.

Art. 2. -

Se aprobă cantitățile de produse pe culturi, pentru care se acordă sprijin direct al statului pe produs, nivelul sprijinului și sumele aferente acestora, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. -

(1) Cererea-tip prevăzută la art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 65/2005 va fi însoțită de următoarele documente:

a) pentru persoane fizice: copie de pe buletinul de identitate/cartea de identitate, însoțită de adeverința eliberată de primăria locală, care să ateste că face parte dintr-o exploatație familială; pentru persoane juridice: copii de pe certificatul de înmatriculare și certificatul de înregistrare fiscală;

b) adeverință de la primăria în a cărei rază se află suprafața cultivată, din care să rezulte cultura, suprafața, producția totală obținută, vizată și de reprezentantul direcției pentru agricultură și dezvoltare rurală; Modificări (1)

c) copii de pe actele doveditoare ale încasării contravalorii mărfii livrate;

d) copie de pe formularul de gradare la produsul marfă grâu + secară. Modificări (1)

(2) De asemenea, beneficiarii sprijinului direct al statului pentru produsele prevăzute în anexă trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să folosească la înființarea culturilor agricole sămânță sau material de plantat de bună calitate;

b) să execute minimum de lucrări prevăzute în tehnologia specifică fiecărei culturi;

c) pentru legumele cultivate în sere încălzite, beneficiarii sprijinului direct al statului trebuie să facă dovada consumului de energie termică în perioada 15 octombrie 2004-31 mai 2005, 20 septembrie-31 decembrie 2005.

Art. 4. -

Pe lângă documentele prevăzute la art. 3, beneficiarii sprijinului direct al statului pe produs vor prezenta suplimentar, pentru produsele ecologice obținute, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, următoarele:

a) fișa de înregistrare la Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale pentru produsele ecologice;

b) contractul producătorului agricol cu un organism de inspecție și certificare acreditat de Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, pentru inspecția și certificarea produsului;

c) certificatul de produs ecologic emis de un organism de inspecție și certificare.

Art. 5. -

Sprijinul direct al statului pe produs pentru legumele de seră se acordă în vederea compensării costului energiei termice utilizate în sere în perioada rece a anului.

Art. 6. -

Termenele limită pentru depunerea cererilor pentru acordarea sprijinului direct pe produs din partea statului sunt cele prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 65/2005.

Art. 7. - Modificări (1)

(1) Repartizarea cantităților de producție marfă se face procentual, pentru fiecare agent economic, în funcție de repartiția producției marfă pe județ.

(2) Susținerea pentru produsul grâu + secară se atribuie numai pentru producția marfă gradată, diferențiat pe grade conform anexei.

Art. 8. -

Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, prin departamentul de specialitate, stabilește și transmite direcțiilor pentru agricultură și dezvoltare rurală județene sau a municipiului București cantitățile de produse pe culturi pentru care se acordă sprijinul direct al statului.

Art. 9. -

În cazul în care, datorită unor condiții obiective, nu se consumă fondul alocat pentru producția marfă la unul sau la mai multe produse, prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale se vor transfera sumele pentru alte produse prevăzute în anexă.

Art. 10. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale,
Gheorghe Flutur

București, 23 martie 2005.

Nr. 174.

ANEXĂ

LISTA
cuprinzând cantitățile de produse agric ole destinat e comercializării, fondurile și sursa de finanțare a acestora în anul 2005
Nr. crt. Cultura Producția marfă susținută (mii tone) Susținerea pe unitatea de produs (mii lei/tonă) Susținere directă din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale (miliarde lei)
1. Grâu + secară - TOTAL 725 - 400
gradul I 100 700 70
gradul II 175 600 105
gradul III 450 500 225
2. Sfeclă de zahăr 750 500 375
3. Orez 5 5.000 25
4. In+cânepă pentru fibră 3 2.500 7,5
5. Legume de seră 65 5.000 325
6. Soia 200 250 50
7. Struguri nobili pentru vinuri DOC 87,2 1.000 87,2
8. Hamei (producție de conuri) 1 10.000 0,10
9. Produse ecologice:
- grâu+secară 2 600 1,2
- floarea-soarelui 5 500 2,5
- legume de câmp 3 2.500 7,5
- leguminoase alimentare pentru boabe (mazăre, fasole, năut, linte, bob și lupin dulce) 5 400 2
TOTAL: 1.283
Modificări (1)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...