Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 14/2005 privind modificarea formularelor pentru declarația de avere și pentru declarația de interese

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 200 din 09 martie 2005.

În vigoare de la 09 martie 2005 până la 04 septembrie 2010, fiind abrogat prin Lege 176/2010.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Ținând seama de imperativul adoptării celor mai bune practici existente în statele membre ale Uniunii Europene în materia controlului averilor și a constatării și cercetării conflictelor de interese, rezultat din Raportul de țară al Comisiei Europene pe anul 2004 pentru România, precum și din Raportul grupului de state împotriva corupției al Consiliului Europei (GRECO), adoptat la Plenara din 28 iunie - 2 iulie 2004,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. -

Anexa la Legea nr. 115/1996 pentru declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, a unor persoane cu funcții de conducere și de control și a funcționarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 263 din 28 octombrie 1996, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

Art. II. -

Alineatul (2) al articolului 111 din capitolul VI "Dispoziții comune" al titlului IV "Conflictul de interese și regimul incompatibilităților în exercitarea demnităților publice și funcțiilor publice" din cartea I "Reglementări generale pentru prevenirea și combaterea corupției" din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Funcțiile și activitățile care se includ în declarația de interese sunt:

a) calitatea de asociat sau acționar la societăți comerciale, companii/societăți naționale, instituții de credit, grupuri de interes economic, precum și membru în asociații, fundații sau alte organizații neguvernamentale;

b) funcția de membru în organele de conducere, administrare și control ale societăților comerciale, regiilor autonome, companiilor/societăților naționale, instituțiilor de credit, grupurilor de interes economic, asociațiilor sau fundațiilor ori al altor organizații neguvernamentale;

c) calitatea de membru în cadrul asociațiilor profesionale și/sau sindicale;

d) calitatea de membru în organele de conducere, administrare și control, retribuite sau neretribuite, deținute în cadrul partidelor politice, funcția deținută și denumirea partidului politic."

Art. III. -

Formularul declarației de interese prevăzut în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 506/2003 privind stabilirea modelului Registrului declarațiilor de interese, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 293 din 25 aprilie 2003, se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

Art. IV. -

Declarația de avere și declarația de interese, potrivit formularelor prevăzute în anexele nr. 1*) și 2*), se depun în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

*) Anexele nr. 1 și 2 sunt reproduse în facsimil.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul justiției,
Monica Luisa Macovei
Ministrul administrației și internelor,
Vasile Blaga
Ministrul finanțelor publice,
Ionel Popescu

București, 3 martie 2005.

Nr. 14.

ANEXA Nr. 1

DECLARAȚIE DE AVERE

Subsemnatul(a) ..................., având funcția de ......................., la ..............................., declar pe propria răspundere, că împreună cu familia1) dețin următoarele active și datorii.

1) Prin familie se înțelege soțul/soția și copiii aflați în întreținerea acestora.

I. BUNURI IMOBILE

1. Terenuri

Notă: se vor declara inclusiv cele aflate în alte țări.

Adresa Categoria*) Anul dobândirii Suprafața Cota parte Valoarea de impozitare Modul de dobândire Titularul2)

*) Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu apă; (5) alte categorii de terenuri extravilane, dacă se află în circuitul civil.

2. Clădiri

Notă: se vor declara inclusiv cele aflate în alte țări.

Adresa Categoria*) Anul dobândirii Suprafața Cota parte Valoarea impozabilă Modul de dobândire Titularul2)

*) Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanță; (4) spații comerciale/de producție.

2) La "titular", se menționează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soțul/soția, copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte și numele coproprietarilor.

II. BUNURI MOBILE

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, mașini agricole, șalupe, iahturi și alte mijloace de transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura Marca Nr. bucăți Anul de fabricație Modul de dobândire

2. Bunuri sub formă de metale prețioase, bijuterii, obiecte de artă și de cult, colecții de artă și numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural național sau universal sau altele asemenea, a căror valoare însumată depășește 5.000 Euro

Notă: se vor menționa toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la momentul declarării.

Descriere sumară Anul dobândirii Valoarea estimată

III. BUNURI MOBILE, A CĂROR VALOARE DEPĂȘEȘTE 1.000 EUR FIECARE, ȘI BUNURI IMOBILE ÎNSTRĂINATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI

Natura bunului înstrăinat Data înstrăinării Persoana către care s-a înstrăinat Forma înstrăinării Valoarea

IV. ACTIVE FINANCIARE

1. Conturi și depozite bancare, fonduri de investiții, forme echivalente de economisire și investite, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depășește 5.000 Euro

Notă: se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituții financiare din străinătate.

Instituția care administrează și adresa acesteia Tipul*) Valuta Deschis în anul Sold/valoare la zi

*) Categoriile indicate sunt: (1) Cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) Depozit bancar sau echivalente; (3) Fonduri de investiții sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare.

2. Plasamente, investiții directe și împrumuturi acordate, dacă valoarea de piață însumată a tuturor acestora depășește 5.000 Euro

Notă: se vor declara inclusiv investițiile și participările în străinătate.

Emitent titlu/societatea în care persoana este acționar sau asociat/beneficiar de împrumut Tipul*) Număr de titluri/cota de participare Valoarea totală la zi

*) Categoriile indicate sunt: (1) Hârtii de valoare deținute (titluri de stat, certificate, obligațiuni); (2) Acțiuni sau părți sociale în societăți comerciale; (3) Împrumuturi acordate în nume personal.

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depășesc echivalentul a 5.000 Euro pe an:

Notă: se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................

V. DATORII

Debite (inclusiv taxe neachitate), ipoteci, garanții emise în beneficiul unui terț, bunuri achiziționate în sistem leasing și alte asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depășește 5.000 Euro.

Notă: se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenționate față de valoarea de piață, din partea unor persoane, organizații, societăți comerciale, regii autonome, companii/societăți naționale sau instituții publice românești sau străine, inclusiv burse, credite, garanții, decontări de cheltuieli sau alte asemenea, a căror valoare individuală depășește 300 Euro*)

CINE A REALIZAT VENITUL SURSA VENITULUI: NUME, ADRESĂ SERVICIUL PRESTAT/OBIECTUL GENERATOR DE VENIT VENIT ANUAL ÎNCASAT
1.1. Titular
...
1.2. Soț/soție
...
1.3. Copii
...

*) Se exceptează de la declarare cadourile și tratațiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I și II.

VII. Venituri ale declarantului și ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat (potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 - Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare)

Notă: se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

CINE A REALIZAT VENITUL SURSA VENITULUI: NUME, ADRESĂ SERVICIUL PRESTAT/OBIECTUL GENERATOR DE VENIT VENIT ANUAL ÎNCASAT
1. Venituri din salarii
1.1. Titular
...
1.2. Soț/soție
...
1.3. Copii
...
2. Venituri din activități independente
1.1. Titular
...
1.2. Soț/soție
...
3. Venituri din cedarea folosinței bunurilor
1.1. Titular
...
1.2. Soț/soție, etc.
...
4. Venituri din investiții
1.1. Titular
...
1.2. Soț/soție
...
5. Venituri din pensii
1.1. Titular
...
1.2. Soț/soție
...
6. Venituri activități agricole
1.1. Titular
...
1.2. Soț/soție
...
7. Venituri din premii și din jocuri de noroc
1.1. Titular
...
1.2. Soț/soție
...
1.3. Copii
...
8. Venituri din alte surse
1.1. Titular
...
1.2. Soț/soție
...
1.3. Copii
...
Prezenta declarație constituie act public și răspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menționate.
Data completării: Semnătura

ANEXA Nr. 2

DECLARAȚIE DE INTERESE

Subsemnatul(a) ......................, având funcția de ...................., la .............................................., declar pe propria răspundere:

1. Asociat sau acționar la societăți comerciale; companii/societăți naționale, instituții de credit, grupuri de interes economic, precum și membru în asociații, fundații sau alte organizații neguvernamentale:
UNITATEA DENUMIRE ȘI ADRESĂ CALITATEA DEȚINUTĂ Nr. de părți sociale sau de acțiuni Valoarea totală a părților sociale și/sau a acțiunilor
1.1. ...
2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare și control ale societăților comerciale, regiilor autonome, companiilor/societăți naționale, instituțiilor de credit grupurilor de interes economic, asociațiilor sau fundațiilor sau altor organizații neguvernamentale:
UNITATEA DENUMIRE ȘI ADRESĂ CALITATEA DEȚINUTĂ Valoarea beneficiilor
2.1. ...
3. Calitatea de membru în cadrul asociațiilor profesionale și/sau sindicale
3.1. ...
4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare și control, retribuite sau neretribuite, deținute în cadrul partidelor politice, funcția deținută și denumirea partidului politic
4.1. ...
Prezenta declarație constituie act public și răspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menționate.
Data completării: Semnătura

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...