Guvernul României

Hotărârea nr. 396/2016 privind alocarea temporară, pentru luna iunie a anului 2016, a unor sume din venituri rezultate din privatizare Ministerului Fondurilor Europene, în calitate de ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 06 iunie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 111 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) În scopul asigurării necesarului de finanțare al autorităților de management pentru programele operaționale finanțate din instrumente structurale în cadrul obiectivului convergență - Programul operațional sectorial Creșterea competitivității economice (POS CCE) și Programul operațional sectorial Dezvoltarea resurselor umane (POS DRU), denumite în continuare programe operaționale, aferent lunii iunie a anului 2016, în vederea efectuării plăților pentru rambursarea cheltuielilor eligibile către beneficiari, aferente instrumentelor structurale, se aprobă alocarea temporară din venituri din privatizare de către Ministerul Finanțelor Publice a echivalentului în euro al sumei de 500.000.000 lei.

(2) Repartizarea sumelor alocate temporar, pentru luna iunie a anului 2016, din venituri rezultate din privatizare, pentru autoritățile de management ale programelor operaționale, care beneficiază de prevederile alin. (1), este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Sumele alocate autorităților de management din venituri din privatizare și utilizate vor fi rambursate Ministerului Finanțelor Publice, în euro, din sumele restituite cu această destinație de către Comisia Europeană, până la data de 30 septembrie 2016.

Art. 2. -

(1) Ministerul Finanțelor Publice, prin Direcția generală de trezorerie și datorie publică, efectuează transferul integral, în euro, al sumei prevăzute la art. 1 alin. (1) în termen de două zile lucrătoare de la data solicitării de către Autoritatea de certificare și plată.

(2) Echivalentul în euro al sumei prevăzute la art. 1 alin. (1) se determină pe baza cursului de schimb al Băncii Naționale a României valabil la data efectuării transferului sumelor în valută din contul 3216.800000EUR "Disponibil la vedere. Alte depozite atrase MFP/EURO", deschis la Banca Națională a României pe numele Ministerului Finanțelor Publice, în contul analitic denominat în euro 3216.800100EUR "Disponibil din contribuția financiară a Uniunii Europene reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare", deschis la Banca Națională a României și administrat de Autoritatea de certificare și plată.

(3) Autoritatea de certificare și plată efectuează schimbul valutar al întregii sume în euro transferate potrivit alin. (1) și virează echivalentul în lei al sumei rezultate în contul 54.01.03.00. "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanțări și fonduri în cazul indisponibilității temporare aferente instrumentelor structurale", deschis la Trezoreria Operativă Centrală și gestionat de Autoritatea de certificare și plată.

(4) Autoritatea de certificare și plată efectuează transferul în contul de disponibil deschis pe numele ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management, integral sau în tranșe, în limita sumei rezultate în urma operațiunii de schimb valutar prevăzute la alin. (3), proporțional cu sumele prevăzute în anexă, pe baza solicitărilor de fonduri ale autorităților de management, cuprinzând cereri de rambursare ale beneficiarilor autorizate la plată de autoritățile de management.

(5) Autoritățile de management pentru programele operaționale au obligația efectuării plăților în conturile beneficiarilor, din sumele transferate de Autoritatea de certificare și plată conform alin. (4), în termen de 10 zile, dar nu mai târziu de data de 30 iunie 2016.

(6) Ordonatorul principal de credite cu rol de autoritate de management pentru programele operaționale și Autoritatea de certificare și plată restituie Ministerului Finanțelor Publice contravaloarea în euro a sumelor neutilizate în lei din venituri din privatizare în contul 3216.800000EUR "Disponibil la vedere. Alte depozite atrase MFP/EURO", deschis la Banca Națională a României pe numele Ministerului Finanțelor Publice, până la data de 8 iulie 2016.

(7) Autoritățile de management notifică Autoritatea de certificare și plată cu privire la cheltuirea integrală a sumelor transferate potrivit alin. (4) sau cu privire la restituirea sumelor neutilizate, prevăzute la alin. (6), în termen de două zile lucrătoare de la data efectuării operațiunii.

Art. 3. -

(1) Reconstituirea veniturilor din privatizare se realizează de ordonatorul principal de credite cu rol de autoritate de management prin intermediul Autorității de certificare și plată, din sumele primite de la Comisia Europeană, ca urmare a transmiterii către aceasta a aplicațiilor de plată aferente programelor operaționale, în conformitate cu calendarul de închidere stabilit pentru perioada de programare 2007-2013.

(2) Reconstituirea sumelor transferate potrivit art. 2 alin. (4) se va efectua prin transferarea echivalentului în euro din contul denominat în euro "Disponibil din contribuția financiară a Uniunii Europene reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare", deschis la Banca Națională a României pe numele Autorității de certificare și plată din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, în contul "Disponibil la vedere. Alte depozite atrase MFP/EURO", deschis la Banca Națională a României pe numele Ministerului Finanțelor Publice, până la concurența sumei în euro prevăzute la art. 2 alin. (2), potrivit notificării autorității de management prevăzute la art. 2 alin. (7).

(3) Sumele necesare pentru finanțarea eventualelor diferențe nefavorabile de curs valutar rezultate ca urmare a restituirii sumelor neutilizate din veniturile din privatizare, conform art. 2 alin. (6), se asigură din bugetul propriu al ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management.

(4) Sumele reprezentând diferențe favorabile de curs valutar rezultate ca urmare a restituirii sumelor neutilizate din veniturile din privatizare, conform art. 2 alin. (6), se fac venit la bugetul de stat.

Art. 4. -

Sumele în euro încasate potrivit art. 2 alin. (6) și art. 3 alin. (2) și (3) până la concurența totală a sumei alocate de Ministerul Finanțelor Publice potrivit art. 2 alin. (2) se înregistrează ca venituri din privatizare în valută și se stinge obligația de restituire a sumelor alocate din venituri din privatizare în euro a ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management.

PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLOȘ

Contrasemnează:
Ministrul fondurilor europene,
Cristian Ghinea
Ministrul finanțelor publice,
Anca Dana Dragu

București, 2 iunie 2016.

Nr. 396.

ANEXĂ

Repartiția sumelor alocate temporar, pentru luna iunie a anului 2016, din venituri din privatizare, Ministerului Fondurilor Europene, în calitate de ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management

- lei -
Nr. crt. Ordonator principal de credite - AM Total necesar fonduri iunie
(FEN)
1 Ministrul Fondurilor Europene - POS CCE 300.000.000
2 Ministrul Fondurilor Europene - POS DRU 200.000.000
3 TOTAL 500.000.000

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...