Prevederi fiscale | Lege 555/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 555/2004 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Naționale a Petrolului Petrom - S.A. București. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL III Prevederi fiscale

Art. 8. - Jurisprudență

(1) Cota de cheltuieli necesare pentru dezvoltarea și modernizarea producției de țiței și gaze naturale, rafinării, transportului și distribuției petroliere, înregistrată conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 168/1998 privind stabilirea cotelor de cheltuieli necesare dezvoltării și modernizării producției de țiței și gaze naturale, rafinării, transportului și distribuției petroliere, cu modificările ulterioare, așa cum a fost aplicată de societate pentru perioada de până la data de 31 decembrie 2004, este deductibilă la calculul profitului impozabil și nu va face obiectul impozitării sau al unei obligații de rambursare ulterioară, pe durata existenței societății. Această cotă va putea fi folosită în scopul efectuării de investiții stabilite în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 168/1998, cu modificările ulterioare. În cazul în care a fost efectuată o investiție în scopurile permise de Hotărârea Guvernului nr. 168/1998, cu modificările ulterioare, valoarea rezervei constituite în baza acestei hotărâri nu se reduce nici cu suma investită, nici pe măsura amortizării activelor finanțate din această sursă sau a scăderii lor din evidență. Această rezervă nu poate fi distribuită.

(2) Cheltuielile cu amortizarea mijloacelor fixe, precum și cheltuielile de cercetare geologică în vederea descoperirii de noi rezerve de țiței și gaze naturale, finanțate din această rezervă, vor fi considerate cheltuieli deductibile la calcularea impozitului pe profit.

Art. 9. -

(1) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data de 1 ianuarie 2005 și până la data de 31 decembrie 2006 inclusiv, societatea și filialele sale, în măsura în care înregistrează venituri din activitatea de producție de țiței și gaze naturale, constituie o rezervă în limita unei cote de 35%, aplicată asupra:

a) prețului de referință al tonei de țiței extras, stabilit de ANRM, în scopul calculării redevenței petroliere;

b) prețului de referință și cantităților respective de gaze naturale livrate de către producătorii de gaze naturale, stabilit de ANRM, în scopul calculării redevenței petroliere, excluzând contravaloarea impozitului pe gaz și a serviciilor de înmagazinare, transport și distribuție.

(2) Rezerva este deductibilă la calculul profitului impozabil, înainte de calculul impozitului pe profit, și va fi evidențiată în contabilitate într-un analitic distinct.

(3) Rezerva se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor cu achiziționarea mijloacelor fixe pentru activitatea de explorare, dezvoltare și producție de țiței și gaze naturale, modernizarea echipamentelor din dotare și lucrări de cercetare geologică, destinate descoperirii de noi rezerve din sectorul de producție petrolieră și de gaze naturale.

(4) Rezerva menționată la alin. (1) nu va face obiectul vreunei obligații de impozitare sau rambursare, pe durata existenței societății.

(5) Cheltuielile cu amortizarea mijloacelor fixe, precum și cheltuielile cu lucrările de cercetare geologică destinate descoperirii de noi rezerve, efectuate din aceste rezerve, sunt cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil.

(6) Pe perioada în care beneficiază de facilitățile prevăzute la alin. (1)-(5), societatea și filialele acesteia nu vor aplica prevederile art. 24 alin. (6) lit. b) referitoare la amortizarea accelerată și alin. (12) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, în ceea ce privește mijloacele fixe pentru activitatea de explorare, dezvoltare și producție de țiței și gaze naturale, modernizarea echipamentelor din dotare și lucrări de cercetare geologică, destinate descoperirii de noi rezerve din sectorul de producție petrolieră și de gaze naturale.

(7) În cazul în care a fost efectuată o investiție, în scopurile prevăzute la alin. (3), valoarea rezervei constituite conform alin. (1) nu se reduce nici cu suma investită, nici pe măsura amortizării activelor finanțate din această sursă sau a scăderii lor din evidență. Această rezervă nu poate fi distribuită.

(8) În cazul în care, prin constituirea acestei rezerve, societatea sau filialele acesteia realizează pierdere fiscală, aceasta se recuperează potrivit art. 26 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

(9) Nu intră sub incidența acestui articol activitățile de rafinare, transport, distribuție de țiței și gaze naturale.

(10) Orice dispoziții contrare prevederilor art. 8 și prezentului articol nu sunt aplicabile societății și filialelor acesteia.

Art. 10. - Jurisprudență

(1) Cu excepția cerințelor legilor sau reglementărilor general aplicabile statelor membre ale Uniunii Europene și care devin aplicabile și României, următoarele prevederi se vor aplica societății și filialelor sale și nu se vor modifica în defavoarea acestora, până la data de 31 decembrie 2014:

a) pe durata pe care sunt autorizate să desfășoare activitate în domeniul exploatării zăcămintelor naturale, societatea și filialele acesteia sunt obligate să înregistreze în evidența contabilă și să deducă provizioane pentru refacerea terenurilor afectate și pentru redarea acestora în circuitul economic, silvic sau agricol, în limita unei cote de 1% aplicate asupra diferenței dintre veniturile și cheltuielile din exploatare, pe toată durata de funcționare a exploatării zăcămintelor naturale;

b) pe durata cât sunt titulari de acorduri petroliere și desfășoară operațiuni petroliere în perimetre marine ce includ zone cu adâncime de apă mai mare de 100 metri, cota provizionului constituit de societate sau filialele acesteia pentru dezafectarea sondelor, demobilizarea instalațiilor, a dependințelor și anexelor, precum și pentru reabilitarea mediului este de 10%, aplicată asupra diferenței dintre veniturile și cheltuielile înregistrate, pe toată perioada exploatării petroliere;

c) sunt considerate mijloace fixe amortizabile și investițiile efectuate de societate și filialele sale pentru descopertă, în vederea valorificării de substanțe minerale utile, precum și pentru lucrările de deschidere și pregătire a extracției în subteran și la suprafață;

d) pentru societate și filialele sale, amortizarea clădirilor și a construcțiilor minelor, salinelor cu extracție în soluție prin sonde, carierelor, exploatărilor la zi, pentru substanțe minerale solide și cele din industria extractivă de petrol, a căror durată de folosire este limitată de durata rezervelor și care nu pot primi alte utilizări după epuizarea acestora, precum și a investițiilor pentru descopertă se calculează pe unitate de produs, în funcție de rezerva exploatabilă de substanță minerală utilă;

e) pentru societate și filialele sale, cheltuielile aferente localizării, explorării, dezvoltării sau oricărei activități pregătitoare pentru exploatarea resurselor naturale se recuperează, în rate egale, pe o perioadă de 5 ani, începând cu luna în care sunt efectuate cheltuielile. Cheltuielile aferente achiziționării oricărui drept de exploatare a resurselor naturale se recuperează pe măsură ce resursele naturale sunt exploatate, proporțional cu valoarea recuperată, raportată la valoarea totală estimată a resurselor;

f) pentru societate și filialele sale, pe perioada în care sunt titulari de acorduri petroliere sau subcontractanți ai acestora, care desfășoară operațiuni petroliere în perimetre marine ce includ zone cu adâncime de apă de peste 100 metri, se calculează amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale aferente operațiunilor petroliere, a căror durată de folosire este limitată de durata rezervelor, pe unitatea de produs, cu un grad de utilizare de 100%, în funcție de rezerva exploatabilă de substanță minerală utilă, pe durata acordului petrolier. Cheltuielile aferente investițiilor în curs, imobilizărilor corporale și necorporale efectuate pentru operațiunile petroliere vor fi reflectate în contabilitate atât în lei, cât și în euro; aceste cheltuieli, înregistrate în contabilitate în lei, vor fi reevaluate la sfârșitul fiecărui exercițiu financiar, pe baza valorilor înregistrate în contabilitate în euro, la cursul de schimb euro/leu, comunicat de Banca Națională a României pentru ultima zi a fiecărui exercițiu financiar.

(2) Până la data de 31 decembrie 2014, cu excepția cerințelor contrare ale legilor sau reglementărilor general aplicabile în Uniunea Europeană, care devin aplicabile României, regimul de impozitare aplicabil activităților de explorare și producție ale societății și filialelor sale nu va deveni, indiferent sub ce formă, mai oneros pentru societate, inclusiv prin majorarea ratelor impozitelor aplicabile ori prin introducerea de noi impozite cu privire la explorare și producție.

(3) Regimul de impozitare, aplicabil activităților de explorare și producție ale societății și filialelor sale, prevăzut la alin. (2), nu se referă la impozitele și taxele care sunt general aplicabile tuturor agenților economici, indiferent de obiectul lor de activitate.

(4) Prevederile alin. (1), (2) și (3) se aplică, pe întreaga perioadă în care sunt aplicabile societății, și celorlalte societăți care întreprind activități de explorare și exploatare petrolieră și de gaze naturale în România.

Art. 11. - Jurisprudență

Orice obligații reprezentând impozite, taxe, contribuții și alte venituri bugetare, datorate și neachitate bugetului general consolidat, precum și dobânzile și penalitățile de orice fel aferente obligațiilor și oricăror alte venituri bugetare, datorate și neachitate de societate către bugetul general consolidat până la 8 aprilie 2004, în măsura în care nu au fost deja scutite la plată până la data intrării în vigoare a prezentei legi, inclusiv sumele rămase neacoperite prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 249/2000 privind constituirea și utilizarea Fondului special pentru produse petroliere, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 382/2002, cu modificările ulterioare, reprezentând obligațiile către bugetul de stat rezultând din importul de țiței din Egipt și Iran, precum și dividendele cuvenite Ministerului Finanțelor Publice, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 205/2000 privind conversia în acțiuni a creanțelor cuvenite bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale, bugetului fondurilor speciale și Fondului Proprietății de Stat la unele societăți comerciale, sunt scutite de plată.

Art. 12. -

În cadrul operațiunilor de majorare a capitalului social al societății, prețul de subscriere va fi stabilit conform prevederilor contractului de privatizare.

Acesta este un fragment din Legea nr. 555/2004 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Naționale a Petrolului Petrom - S.A. București. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 555/2004:
Cadrul juridic al privatizării Definiții
Condiții generale privind transferul acțiunilor
Prevederi fiscale
Obligațiile postfinalizare ale vânzătorului
Despăgubiri postprivatizare
Dispoziții finale
;
se încarcă...