Parlamentul României

Legea nr. 555/2004 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Naționale a Petrolului Petrom - S.A. București

Modificări (...), Referințe (2), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 decembrie 2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Cadrul juridic al privatizării. Definiții

Art. 1. -

Prezenta lege stabilește cadrul juridic pentru privatizarea Societății Naționale a Petrolului "Petrom" - S.A. București și pentru îndeplinirea anumitor obligații contractuale, în vederea dobândirii de către OMV AKTIENGESELLSCHAFT din Austria a 51% din capitalul social al societății, precum și pentru executarea contractului de privatizare.

Art. 2. -

În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) acțiuni referitoare la terenuri - orice acțiuni emise către vânzător, ca urmare a oricărei majorări de capital social efectuate cu valoarea terenurilor în curs de clarificare;

b) agentul Escrow - ING Bank N.V. Amsterdam - Sucursala București;

c) angajamentul de despăgubire privind mediul - prevederile detaliate ale contractului de privatizare privind răspunderea pentru obligațiile de mediu ale societății, rezultând din contaminarea istorică și pentru costurile de abandonare a sondelor oprite, închise sau care așteaptă să fie abandonate;

d) ANRM - Agenția Națională pentru Resurse Minerale, organ de specialitate al administrației publice centrale, care se organizează și funcționează conform Hotărârii Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale;

e) BERD - Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare;

f) concurent - orice persoană care este implicată în mod activ, direct sau printr-un afiliat al său, în sectorul petrolului și gazelor naturale;

g) contaminare istorică - afectarea, realizată până la data finalizării, cu substanțe sau produse rezultate din activități în sectorul petrolului și gazelor naturale a solului, a apelor subterane sau a apelor de suprafață, ținându-se seama și de migrația acestor substanțe sau produse, precum și de expunerea unor persoane la acestea, astfel cum sunt definite în contractul de privatizare;

h) contractul de privatizare - contractul de privatizare semnat în data de 23 iulie 2004 între Ministerul Economiei și Comerțului din România, prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, și OMV AKTIENGESELLSCHAFT din Austria;

i) contul Escrow pentru prețul de cumpărare - contul deschis de agentul Escrow în beneficiul vânzătorului și în care cumpărătorul va depune prețul pentru acțiunile cumpărate de la vânzător;

j) contul Escrow pentru prețul de subscriere - contul deschis de agentul Escrow în beneficiul societății și în care cumpărătorul va depune prețul de subscriere;

k) cumpărător - OMV AKTIENGESELLSCHAFT, societate pe acțiuni de naționalitate austriacă;

l) data finalizării - data la care are loc finalizarea;

m) finalizare - finalizarea procesului de privatizare, astfel cum este acesta avut în vedere în contractul de privatizare, cumpărătorul dobândind în mod efectiv dreptul de proprietate asupra unui număr de acțiuni reprezentând 51% din capitalul social al societății;

n) îndatorarea netă - totalul, exprimat în euro, al tuturor sumelor datorate de societate băncilor și altor instituții financiare sau de credit, al oricăror titluri de debit emise de societate pe piețele de capital românești și/sau internaționale, al oricăror dividende datorate acționarilor și al oricăror taxe și impozite curente scadente, din care se scad numerarul din casă, cecurile emise societății și soldurile active ale conturilor bancare ale societății;

o) partea corespunzătoare din acțiunile referitoare la terenuri - numărul de acțiuni emise de societate, ca urmare a majorărilor de capital social cu valoarea aferentă terenurilor în curs de clarificare, pe care vânzătorul le vinde cumpărătorului, pentru ca acesta să dețină 51% din capitalul social al societății, după efectuarea fiecăreia dintre aceste majorări de capital social;

p) societatea - Societatea Națională a Petrolului "Petrom" - S.A. București;

q) terenuri în curs de clarificare - ansamblul tuturor terenurilor folosite de societate și cu privire la care societatea este îndreptățită să primească certificate de atestare a dreptului său de proprietate, conform Hotărârii Guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea și evaluarea unor terenuri deținute de societățile comerciale cu capital de stat, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la care, până la data semnării contractului, nu s-a efectuat o majorare de capital social, conform cerințelor legislației privatizării;

r) valoarea maximă a terenurilor - valoarea totală estimată a terenurilor în curs de clarificare, respectiv suma de 25.000.000 USD (douăzeci și cinci milioane dolari S.U.A.);

s) vânzător - Ministerul Economiei și Comerțului din România, prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, instituție publică cu personalitate juridică, înființată în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 552/2001, cu sediul social situat în Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1, 010072 București, România, care, potrivit art. 1 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2001, cu modificările ulterioare, desfășoară, în numele Ministerului Economiei și Comerțului, activități legate de exercitarea calității acestuia de acționar în numele statului, la societățile din portofoliul său.

Art. 3. -

(1) Se aprobă contractul de privatizare, semnat la data de 23 iulie 2004 între Ministerul Economiei și Comerțului din România, prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, și OMV AKTIENGESELLSCHAFT din Austria, al cărui obiect este reprezentat de vânzarea-cumpărarea unui număr de 12.739.341.312 acțiuni ale societății, reprezentând 33,34% din capitalul social al societății, și majorarea capitalului social al societății cu un număr de acțiuni care să-i permită cumpărătorului să dețină, după subscrierea de către acționarii minoritari ai societății, BERD și cumpărător, 51% din capitalul social al societății.

(2) Semnarea contractului de privatizare, în forma și cu conținutul negociate între părți, a fost aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.090/2004 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Naționale a Petrolului "Petrom" - S.A. București, din data de 8 iulie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 19 iulie 2004.

(3) Contractul de privatizare va fi angajant, din punct de vedere juridic, pentru părți, și va fi executat în conformitate cu prevederile sale.

CAPITOLUL II Condiții generale privind transferul acțiunilor

Art. 4. -

(1) Plata pentru acțiunile emise de societate și subscrise de cumpărător la majorarea capitalului social se consideră efectuată în mod valabil, în sensul art. 220 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, la data la care suma aportului este vărsată în contul Escrow pentru prețul de subscriere, deschis și administrat de agentul Escrow în beneficiul societății.

(2) Prețul pe acțiune pentru subscriere poate fi ajustat în condițiile prevăzute în contractul de privatizare, dar nu va fi mai mic de 95% din prețul pe acțiune, convenit în contractul de privatizare.

(3) Echivalentul în lei al prețului pe acțiune pentru subscriere, stabilit conform contractului de privatizare, se va determina pe baza cursului de referință leu/euro sau leu/dolar S.U.A., după caz, stabilit de Banca Națională a României, pentru data hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor de majorare a capitalului social al societății.

Art. 5. -

(1) O sumă de 50.000.000 euro (cincizeci de milioane euro) din prețul de cumpărare va fi păstrată în contul Escrow pentru prețul de cumpărare și după data finalizării, cu destinația de a acoperi, în întregime sau parțial, obligațiile eventuale ale vânzătorului, rezultând din creșterea îndatorării nete a societății.

(2) Vânzătorul va elibera garanția de participare numai după primirea, din partea cumpărătorului, a unei garanții - în forma agreată de părți în contractul de privatizare, în valoare de 50.000.000 euro (cincizeci de milioane euro), acoperind obligațiile eventuale ale cumpărătorului, rezultând din scăderea îndatorării nete a societății.

Art. 6. -

La data finalizării, mandatul membrilor consiliului de administrație al societății încetează de drept. La aceeași dată, cumpărătorul are dreptul și obligația de a numi doi administratori provizorii pentru conducerea societății, aceștia având drepturile și obligațiile prevăzute pentru consiliul de administrație de Legea nr. 31/1990, republicată, până la numirea unui nou consiliu de administrație de către adunarea generală a acționarilor societății.

Art. 7. -

Încasarea prețului de cumpărare se consideră realizată la data la care este creditat contul bancar al vânzătorului, deschis la agentul Escrow, cu suma reprezentând prețul de cumpărare, mai puțin suma reținută în contul Escrow pentru prețul de cumpărare, pentru garantarea răspunderii vânzătorului pentru creșterea îndatorării nete și a onorariului de succes, cuvenit consultantului vânzătorului.

CAPITOLUL III Prevederi fiscale

Art. 8. - Jurisprudență

(1) Cota de cheltuieli necesare pentru dezvoltarea și modernizarea producției de țiței și gaze naturale, rafinării, transportului și distribuției petroliere, înregistrată conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 168/1998 privind stabilirea cotelor de cheltuieli necesare dezvoltării și modernizării producției de țiței și gaze naturale, rafinării, transportului și distribuției petroliere, cu modificările ulterioare, așa cum a fost aplicată de societate pentru perioada de până la data de 31 decembrie 2004, este deductibilă la calculul profitului impozabil și nu va face obiectul impozitării sau al unei obligații de rambursare ulterioară, pe durata existenței societății. Această cotă va putea fi folosită în scopul efectuării de investiții stabilite în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 168/1998, cu modificările ulterioare. În cazul în care a fost efectuată o investiție în scopurile permise de Hotărârea Guvernului nr. 168/1998, cu modificările ulterioare, valoarea rezervei constituite în baza acestei hotărâri nu se reduce nici cu suma investită, nici pe măsura amortizării activelor finanțate din această sursă sau a scăderii lor din evidență. Această rezervă nu poate fi distribuită.

(2) Cheltuielile cu amortizarea mijloacelor fixe, precum și cheltuielile de cercetare geologică în vederea descoperirii de noi rezerve de țiței și gaze naturale, finanțate din această rezervă, vor fi considerate cheltuieli deductibile la calcularea impozitului pe profit.

Art. 9. -

(1) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data de 1 ianuarie 2005 și până la data de 31 decembrie 2006 inclusiv, societatea și filialele sale, în măsura în care înregistrează venituri din activitatea de producție de țiței și gaze naturale, constituie o rezervă în limita unei cote de 35%, aplicată asupra:

a) prețului de referință al tonei de țiței extras, stabilit de ANRM, în scopul calculării redevenței petroliere;

b) prețului de referință și cantităților respective de gaze naturale livrate de către producătorii de gaze naturale, stabilit de ANRM, în scopul calculării redevenței petroliere, excluzând contravaloarea impozitului pe gaz și a serviciilor de înmagazinare, transport și distribuție.

(2) Rezerva este deductibilă la calculul profitului impozabil, înainte de calculul impozitului pe profit, și va fi evidențiată în contabilitate într-un analitic distinct.

(3) Rezerva se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor cu achiziționarea mijloacelor fixe pentru activitatea de explorare, dezvoltare și producție de țiței și gaze naturale, modernizarea echipamentelor din dotare și lucrări de cercetare geologică, destinate descoperirii de noi rezerve din sectorul de producție petrolieră și de gaze naturale.

(4) Rezerva menționată la alin. (1) nu va face obiectul vreunei obligații de impozitare sau rambursare, pe durata existenței societății.

(5) Cheltuielile cu amortizarea mijloacelor fixe, precum și cheltuielile cu lucrările de cercetare geologică destinate descoperirii de noi rezerve, efectuate din aceste rezerve, sunt cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil.

(6) Pe perioada în care beneficiază de facilitățile prevăzute la alin. (1)-(5), societatea și filialele acesteia nu vor aplica prevederile art. 24 alin. (6) lit. b) referitoare la amortizarea accelerată și alin. (12) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, în ceea ce privește mijloacele fixe pentru activitatea de explorare, dezvoltare și producție de țiței și gaze naturale, modernizarea echipamentelor din dotare și lucrări de cercetare geologică, destinate descoperirii de noi rezerve din sectorul de producție petrolieră și de gaze naturale.

(7) În cazul în care a fost efectuată o investiție, în scopurile prevăzute la alin. (3), valoarea rezervei constituite conform alin. (1) nu se reduce nici cu suma investită, nici pe măsura amortizării activelor finanțate din această sursă sau a scăderii lor din evidență. Această rezervă nu poate fi distribuită.

(8) În cazul în care, prin constituirea acestei rezerve, societatea sau filialele acesteia realizează pierdere fiscală, aceasta se recuperează potrivit art. 26 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

(9) Nu intră sub incidența acestui articol activitățile de rafinare, transport, distribuție de țiței și gaze naturale.

(10) Orice dispoziții contrare prevederilor art. 8 și prezentului articol nu sunt aplicabile societății și filialelor acesteia.

Art. 10. - Jurisprudență

(1) Cu excepția cerințelor legilor sau reglementărilor general aplicabile statelor membre ale Uniunii Europene și care devin aplicabile și României, următoarele prevederi se vor aplica societății și filialelor sale și nu se vor modifica în defavoarea acestora, până la data de 31 decembrie 2014:

a) pe durata pe care sunt autorizate să desfășoare activitate în domeniul exploatării zăcămintelor naturale, societatea și filialele acesteia sunt obligate să înregistreze în evidența contabilă și să deducă provizioane pentru refacerea terenurilor afectate și pentru redarea acestora în circuitul economic, silvic sau agricol, în limita unei cote de 1% aplicate asupra diferenței dintre veniturile și cheltuielile din exploatare, pe toată durata de funcționare a exploatării zăcămintelor naturale;

b) pe durata cât sunt titulari de acorduri petroliere și desfășoară operațiuni petroliere în perimetre marine ce includ zone cu adâncime de apă mai mare de 100 metri, cota provizionului constituit de societate sau filialele acesteia pentru dezafectarea sondelor, demobilizarea instalațiilor, a dependințelor și anexelor, precum și pentru reabilitarea mediului este de 10%, aplicată asupra diferenței dintre veniturile și cheltuielile înregistrate, pe toată perioada exploatării petroliere;

c) sunt considerate mijloace fixe amortizabile și investițiile efectuate de societate și filialele sale pentru descopertă, în vederea valorificării de substanțe minerale utile, precum și pentru lucrările de deschidere și pregătire a extracției în subteran și la suprafață;

d) pentru societate și filialele sale, amortizarea clădirilor și a construcțiilor minelor, salinelor cu extracție în soluție prin sonde, carierelor, exploatărilor la zi, pentru substanțe minerale solide și cele din industria extractivă de petrol, a căror durată de folosire este limitată de durata rezervelor și care nu pot primi alte utilizări după epuizarea acestora, precum și a investițiilor pentru descopertă se calculează pe unitate de produs, în funcție de rezerva exploatabilă de substanță minerală utilă;

e) pentru societate și filialele sale, cheltuielile aferente localizării, explorării, dezvoltării sau oricărei activități pregătitoare pentru exploatarea resurselor naturale se recuperează, în rate egale, pe o perioadă de 5 ani, începând cu luna în care sunt efectuate cheltuielile. Cheltuielile aferente achiziționării oricărui drept de exploatare a resurselor naturale se recuperează pe măsură ce resursele naturale sunt exploatate, proporțional cu valoarea recuperată, raportată la valoarea totală estimată a resurselor;

f) pentru societate și filialele sale, pe perioada în care sunt titulari de acorduri petroliere sau subcontractanți ai acestora, care desfășoară operațiuni petroliere în perimetre marine ce includ zone cu adâncime de apă de peste 100 metri, se calculează amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale aferente operațiunilor petroliere, a căror durată de folosire este limitată de durata rezervelor, pe unitatea de produs, cu un grad de utilizare de 100%, în funcție de rezerva exploatabilă de substanță minerală utilă, pe durata acordului petrolier. Cheltuielile aferente investițiilor în curs, imobilizărilor corporale și necorporale efectuate pentru operațiunile petroliere vor fi reflectate în contabilitate atât în lei, cât și în euro; aceste cheltuieli, înregistrate în contabilitate în lei, vor fi reevaluate la sfârșitul fiecărui exercițiu financiar, pe baza valorilor înregistrate în contabilitate în euro, la cursul de schimb euro/leu, comunicat de Banca Națională a României pentru ultima zi a fiecărui exercițiu financiar.

(2) Până la data de 31 decembrie 2014, cu excepția cerințelor contrare ale legilor sau reglementărilor general aplicabile în Uniunea Europeană, care devin aplicabile României, regimul de impozitare aplicabil activităților de explorare și producție ale societății și filialelor sale nu va deveni, indiferent sub ce formă, mai oneros pentru societate, inclusiv prin majorarea ratelor impozitelor aplicabile ori prin introducerea de noi impozite cu privire la explorare și producție.

(3) Regimul de impozitare, aplicabil activităților de explorare și producție ale societății și filialelor sale, prevăzut la alin. (2), nu se referă la impozitele și taxele care sunt general aplicabile tuturor agenților economici, indiferent de obiectul lor de activitate.

(4) Prevederile alin. (1), (2) și (3) se aplică, pe întreaga perioadă în care sunt aplicabile societății, și celorlalte societăți care întreprind activități de explorare și exploatare petrolieră și de gaze naturale în România.

Art. 11. - Jurisprudență

Orice obligații reprezentând impozite, taxe, contribuții și alte venituri bugetare, datorate și neachitate bugetului general consolidat, precum și dobânzile și penalitățile de orice fel aferente obligațiilor și oricăror alte venituri bugetare, datorate și neachitate de societate către bugetul general consolidat până la 8 aprilie 2004, în măsura în care nu au fost deja scutite la plată până la data intrării în vigoare a prezentei legi, inclusiv sumele rămase neacoperite prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 249/2000 privind constituirea și utilizarea Fondului special pentru produse petroliere, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 382/2002, cu modificările ulterioare, reprezentând obligațiile către bugetul de stat rezultând din importul de țiței din Egipt și Iran, precum și dividendele cuvenite Ministerului Finanțelor Publice, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 205/2000 privind conversia în acțiuni a creanțelor cuvenite bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale, bugetului fondurilor speciale și Fondului Proprietății de Stat la unele societăți comerciale, sunt scutite de plată.

Art. 12. -

În cadrul operațiunilor de majorare a capitalului social al societății, prețul de subscriere va fi stabilit conform prevederilor contractului de privatizare.

CAPITOLUL IV Obligațiile postfinalizare ale vânzătorului

Art. 13. -

(1) Ulterior finalizării procesului de privatizare, vânzătorul îi va vinde cumpărătorului partea corespunzătoare din acțiunile referitoare la terenuri, la un preț egal cu valoarea nominală a acestor acțiuni, sub condiția ca prețul total de cumpărare ce urmează a fi plătit de cumpărător pentru a-și menține procentul de 51% din capitalul social al societății să nu depășească în nici un caz 51% din valoarea maximă a terenurilor. Majorările de capital social cu privire la terenurile în curs de clarificare se vor efectua după cum urmează:

a) cu privire la o suprafață totală de aproximativ 2.000 (două mii) de hectare din terenurile în curs de clarificare, în termen de un an de la data finalizării;

b) cu privire la toate celelalte terenuri în curs de clarificare, în termen de 3 (trei) luni de la data la care societatea notifică vânzătorului că au fost obținute toate certificatele de atestare a dreptului de proprietate.

(2) În cazul în care, prin vânzarea la valoarea nominală, prețul total ce urmează a fi plătit de cumpărător în conformitate cu prevederile alin. (1) lit. a) și b) ar depăși 51% din valoarea maximă a terenurilor, prețul pe acțiune la vânzarea către cumpărător a părții corespunzătoare din acțiunile referitoare la terenuri, emise ca urmare a majorării de capital social efectuate conform alin. (1) lit. b), poate fi mai mic decât valoarea nominală, astfel încât prețul total plătit de cumpărător ca urmare a ambelor majorări să nu depășească valoarea menționată mai sus.

(3) Din momentul înregistrării vânzătorului în calitate de proprietar al unor acțiuni referitoare la terenuri și până la data care survine prima dintre:

a) momentul la care se consideră că cumpărătorul nu și-a exercitat dreptul de a dobândi partea corespunzătoare din acțiunile referitoare la terenuri; sau

b) momentul vânzării și al transferului efectiv al acestora către cumpărător,

drepturile de vot ale vânzătorului aferente acțiunilor referitoare la terenuri se suspendă.

Art. 14. -

(1) Dacă, în orice moment ulterior finalizării procesului de privatizare, avut în vedere în contractul de privatizare, vânzătorul sau succesorul acestuia va dori să vândă sau să transfere către un concurent, în alte cazuri decât în situația unui transfer obligatoriu, necesar potrivit unor prevederi legale cu caracter imperativ, toate sau doar o parte din acțiunile rămase în urma procesului de privatizare, printr-o altă metodă decât în baza unei oferte publice, fie la inițiativa sa ori în urma unei oferte primite din partea unei entități active în sectorul petrolului și gazelor naturale, vânzătorul sau succesorul acestuia va oferi acțiunile mai întâi cumpărătorului, printr-o notificare în formă scrisă, iar cumpărătorul va avea dreptul de a achiziționa toate acțiunile oferite sau doar o parte din acestea, în termeni și condiții care nu vor fi mai puțin favorabile decât cele oferite respectivei terțe persoane sau oferite de aceasta din urmă.

(2) Vânzătorul sau succesorul acestuia nu va avea dreptul de a vinde sau de a transfera în alt mod respectivele acțiuni către concurent, în schimbul unui preț mai mic sau în termeni ori condiții mai favorabile decât cele oferite cumpărătorului, fără să le fi oferit, în prealabil, din nou, cumpărătorului, pe baza unei alte notificări în formă scrisă, trimisă acestuia.

Art. 15. -

(1) Pe o perioadă de 10 ani de la data finalizării vor fi menținute nivelul procentual, baza și modalitatea de calcul al redevențelor datorate de societate conform contractelor individuale de concesiune încheiate de aceasta, aplicabile la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(2) Până la data de 31 decembrie 2014, prevederile alin. (1) se aplică, la cerere, tuturor titularilor de acorduri individuale de concesiune în domeniul explorării și exploatării zăcămintelor de petrol și gaze naturale, încheiate cu ANRM.

Art. 16. -

ANRM este autorizată să adopte și să publice, în termen de 24 de luni de la data finalizării, un cadru de reglementări pentru transportul țițeiului, care să reflecte principiul accesului nediscriminatoriu la conducte al tuturor participanților de pe piața petrolului. Se va evita includerea în tarifele de transport reglementate, implementate prin acest cadru de reglementare, a oricărui element de cost excesiv.

CAPITOLUL V Despăgubiri postprivatizare

Art. 17. -

Vânzătorul este autorizat să despăgubească cumpărătorul pentru orice majorare a îndatorării nete a societății, de la data semnării contractului de privatizare până la data finalizării.

Art. 18. - Jurisprudență

(1) Prin derogare de la dispozițiile art. 27-30 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare, vânzătorul este autorizat ca, pe o perioadă de 15 ani de la data finalizării, să despăgubească, în totalitate, societatea pentru orice pretenții în legătură cu contaminarea istorică a mediului, conform termenilor și condițiilor prevăzute în angajamentul de despăgubire privind mediul.

(2) Prin derogare de la dispozițiile art. 27-30 din Legea nr. 137/2002, cu modificările și completările ulterioare, vânzătorul este autorizat ca, pe o perioadă de 30 de ani de la data finalizării, să despăgubească, în totalitate, societatea pentru orice pretenții în legătură cu abandonarea și scoaterea din funcțiune a sondelor abandonate, oprite, închise sau care așteaptă să fie abandonate, la data finalizării, în conformitate cu termenii și condițiile prevăzute în angajamentul de despăgubire privind mediul.

Art. 19. -

(1) Prin derogare de la dispozițiile art. 27-30 din Legea nr. 137/2002, cu modificările și completările ulterioare, suma totală a despăgubirilor datorate de vânzător cumpărătorului, în baza contractului de privatizare, în legătură cu:

a) majorarea îndatorării nete, survenită între data semnării contractului de privatizare și finalizarea procesului de privatizare;

b) pretențiile cu privire la nevalabilitatea contractelor individuale de concesiune încheiate de societate;

c) pretențiile cu privire la încălcarea de către vânzător a oricăreia dintre declarațiile și garanțiile acestuia, conform prevederilor din anexa A la contractul de privatizare;

d) pretențiile cu privire la nerespectarea prevederilor din contractul de privatizare, reflectate în art. 8, 9, 10, 11 și 15 din prezenta lege;

e) pretențiile cu privire la investigațiile aflate în desfășurare la data semnării contractului de privatizare și menționate în acesta, privind activitățile de natură anticoncurențială în care este implicată societatea, nu va depăși suma prețului aferent acțiunilor vândute și a prețului aferent acțiunilor subscrise de cumpărător la majorarea capitalului social.

(2) Suma totală a despăgubirilor datorate de vânzător cumpărătorului în baza contractului de privatizare, altele decât cele prevăzute la alin. (1), nu va depăși 50% din prețul de cumpărare.

(3) Răspunderea totală a vânzătorului, conform alin. (1) și (2), nu va depăși suma prețului aferent acțiunilor vândute și a prețului aferent acțiunilor subscrise de cumpărător la majorarea capitalului social.

Art. 20. -

(1) Din veniturile virate de vânzător din vânzarea acțiunilor societății Ministerul Finanțelor Publice va reține echivalentul în lei al sumei de 50 milioane euro într-un cont distinct al Trezoreriei Statului, pe o perioadă de 15 ani de la data finalizării, din care se vor suporta cheltuielile pentru pretențiile cu privire la contaminarea istorică, precum și sumele care nu sunt acoperite prin provizioane, constituite pentru operațiunile de abandonare din industria petrolieră, potrivit angajamentului de despăgubire privind mediul.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) va fi virată, distinct, în contul Ministerului Finanțelor Publice de către vânzător, care va notifica data finalizării.

(3) Ministerul Finanțelor Publice are obligația de a transforma în lei suma prevăzută la alin. (1), în termen de 5 zile lucrătoare de la încasarea sumei în valută de la vânzător. Jurisprudență

(4) Dacă în cursul oricărui an bugetar, pe perioada celor 15 ani de la data finalizării, o parte sau toată suma alimentată inițial se cheltuiește în scopurile prevăzute la alin. (1), în anul bugetar următor echivalentul în lei al sumei de 50 milioane euro se va reconstitui, integral, din veniturile din privatizare, iar în lipsa acestei surse, din sume alocate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor.

(5) În cazul în care, în cursul oricărui an bugetar, pe perioada celor 15 ani de la data finalizării, suma necesară pentru suportarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) depășește contravaloarea în lei a sumei de 50 milioane euro, în anul bugetar următor contul prevăzut la alin. (1) va fi alimentat suplimentar echivalentului în lei a 50 milioane euro cu sumele aferente pretențiilor neachitate în perioada anterioară, precum și cu sumele necesare plății dobânzilor și/sau eventualelor daune, ca urmare a neachitării, în termen, a pretențiilor potrivit angajamentului de despăgubire privind mediul, din sursele prevăzute la alin. (4).

(6) Gestionarea contului menționat la alin. (1) se va asigura de către Ministerul Finanțelor Publice, pe baza documentelor prezentate de Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor, care își va crea un organism specializat în acest scop, într-un termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, ce va prelua îndatoririle vânzătorului cu privire la problemele de mediu, prevăzute în contractul de privatizare.

(7) Soldul contului, menționat la alin. (1), neutilizat la finele anului se reportează în anul următor cu aceeași destinație, pe o perioadă de 15 ani de la data finalizării.

Art. 21. -

Costurile privind răspunderea pentru obligațiile de mediu ale societății, rezultând din contaminarea istorică, precum și costurile de abandonare a sondelor oprite, închise sau care așteaptă să fie abandonate la data finalizării, se achită de către societate și se recuperează, în conformitate cu angajamentul de despăgubire privind mediul, din contul deschis potrivit art. 20, la solicitarea Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor.

Art. 22. -

(1) Sumele necesare pentru plata de către vânzător a despăgubirilor prevăzute în contractul de privatizare sunt asigurate de Ministerul Finanțelor Publice din veniturile încasate de instituțiile publice implicate în procesul de privatizare, din vânzarea acțiunilor deținute de stat la societățile comerciale și din dividende.

(2) În situația în care sumele rezultate din sursele prevăzute la alin. (1) nu acoperă integral cuantumul despăgubirilor, diferența va fi acordată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice - acțiuni generale, urmând ca reconstituirea sumelor alocate de la bugetul de stat să fie realizată din veniturile obținute potrivit alin. (1).

(3) În cazul în care sumele alocate de la bugetul de stat nu se pot reconstitui integral până la data de 31 decembrie a anului respectiv, acestea rămân cheltuieli ale bugetului aferent anului bugetar respectiv.

CAPITOLUL VI Dispoziții finale

Art. 23. -

(1) Sumele reprezentând prețul aferent acțiunilor rezultate ca urmare a conversiei creanțelor bugetare, pe care Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei le-au avut asupra societății și care au fost transferate pe bază de protocol către Ministerul Economiei și Comerțului, se vor vira către cele două ministere după încasarea de către Ministerul Economiei și Comerțului a sumei reprezentând prețul acțiunilor, aferent procentului deținut de fiecare minister și după deducerea, din această sumă, a cuantumului cheltuielilor efectuate cu privatizarea societății, reprezentând onorariul cuvenit consultanților vânzătorului, precum și cu sumele reprezentând îndatorarea netă, proporțional procentului deținut de fiecare minister.

(2) În cazul în care suma plătită de vânzător cumpărătorului pentru îndatorarea netă depășește suma reținută de la cele două ministere, în baza comunicării scrise a vânzătorului, diferența va fi virată de către cele două ministere în contul curent general al Trezoreriei Statului, într-un termen de 10 zile de la comunicare.

Art. 24. -

(1) Cheltuielile legate de plata componentei variabile a onorariului consultantului vânzătorului, aferente sumelor încasate efectiv de vânzător pentru acțiunile vândute, vor fi suportate de către vânzător.

(2) Cheltuielile legate de plata componentei variabile a onorariului consultantului vânzătorului, aferente sumelor de care beneficiază societatea în cadrul majorării de capital social efectuate de cumpărător, vor fi suportate de către societate.

Art. 25. -

În vederea semnării contractului de privatizare și executării obligațiilor contractuale, societatea a întocmit și situații financiare, conform standardelor internaționale de raportare financiară.

Art. 26. -

Între data ședinței adunării generale a acționarilor societății, care hotărăște distribuirea de dividende aferente anului 2003 și repartizarea acestora, și data la care acestea sunt virate în contul vânzătorului nu se datorează și nu se calculează dobânzi și penalități de întârziere.

Art. 27. -

Vânzătorul, membrii comisiei de privatizare și ai comisiei de negociere pentru privatizarea societății nu răspund pentru informațiile furnizate cumpărătorului, în conformitate cu declarația, pe propria răspundere, a reprezentanților societății. Declarațiile și garanțiile acordate de vânzător cumpărătorului, conform contractului de privatizare, se aplică și actelor, faptelor, operațiunilor a căror cauză a apărut între data semnării contractului de privatizare și data finalizării.

Art. 28. -

În derularea procesului postprivatizare a societății, vânzătorul și/sau orice entitate care vor prelua, în tot sau în parte, atribuțiile de urmărire a derulării postprivatizare a contractului de privatizare vor putea angaja consultanți și/sau firme de avocatură, prevăzând în cadrul bugetului propriu de venituri și cheltuieli al fiecărei instituții sumele aferente onorariilor acestora.

Art. 29. -

Măsurile de natura ajutorului de stat, prevăzute în prezenta lege, vor fi notificate potrivit Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările și completările ulterioare, și se vor acorda numai după autorizarea acestora de către Consiliul Concurenței, în condițiile îndeplinirii criteriilor prevăzute în legislația secundară privind ajutorul de stat.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
VALER DORNEANU NICOLAE VĂCĂROIU

București, 2 decembrie 2004.

Nr. 555.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...