Dispoziții finale | Lege 555/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 555/2004 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Naționale a Petrolului Petrom - S.A. București. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL VI Dispoziții finale

Art. 23. -

(1) Sumele reprezentând prețul aferent acțiunilor rezultate ca urmare a conversiei creanțelor bugetare, pe care Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei le-au avut asupra societății și care au fost transferate pe bază de protocol către Ministerul Economiei și Comerțului, se vor vira către cele două ministere după încasarea de către Ministerul Economiei și Comerțului a sumei reprezentând prețul acțiunilor, aferent procentului deținut de fiecare minister și după deducerea, din această sumă, a cuantumului cheltuielilor efectuate cu privatizarea societății, reprezentând onorariul cuvenit consultanților vânzătorului, precum și cu sumele reprezentând îndatorarea netă, proporțional procentului deținut de fiecare minister.

(2) În cazul în care suma plătită de vânzător cumpărătorului pentru îndatorarea netă depășește suma reținută de la cele două ministere, în baza comunicării scrise a vânzătorului, diferența va fi virată de către cele două ministere în contul curent general al Trezoreriei Statului, într-un termen de 10 zile de la comunicare.

Art. 24. -

(1) Cheltuielile legate de plata componentei variabile a onorariului consultantului vânzătorului, aferente sumelor încasate efectiv de vânzător pentru acțiunile vândute, vor fi suportate de către vânzător.

(2) Cheltuielile legate de plata componentei variabile a onorariului consultantului vânzătorului, aferente sumelor de care beneficiază societatea în cadrul majorării de capital social efectuate de cumpărător, vor fi suportate de către societate.

Art. 25. -

În vederea semnării contractului de privatizare și executării obligațiilor contractuale, societatea a întocmit și situații financiare, conform standardelor internaționale de raportare financiară.

Art. 26. -

Între data ședinței adunării generale a acționarilor societății, care hotărăște distribuirea de dividende aferente anului 2003 și repartizarea acestora, și data la care acestea sunt virate în contul vânzătorului nu se datorează și nu se calculează dobânzi și penalități de întârziere.

Art. 27. -

Vânzătorul, membrii comisiei de privatizare și ai comisiei de negociere pentru privatizarea societății nu răspund pentru informațiile furnizate cumpărătorului, în conformitate cu declarația, pe propria răspundere, a reprezentanților societății. Declarațiile și garanțiile acordate de vânzător cumpărătorului, conform contractului de privatizare, se aplică și actelor, faptelor, operațiunilor a căror cauză a apărut între data semnării contractului de privatizare și data finalizării.

Art. 28. -

În derularea procesului postprivatizare a societății, vânzătorul și/sau orice entitate care vor prelua, în tot sau în parte, atribuțiile de urmărire a derulării postprivatizare a contractului de privatizare vor putea angaja consultanți și/sau firme de avocatură, prevăzând în cadrul bugetului propriu de venituri și cheltuieli al fiecărei instituții sumele aferente onorariilor acestora.

Art. 29. -

Măsurile de natura ajutorului de stat, prevăzute în prezenta lege, vor fi notificate potrivit Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările și completările ulterioare, și se vor acorda numai după autorizarea acestora de către Consiliul Concurenței, în condițiile îndeplinirii criteriilor prevăzute în legislația secundară privind ajutorul de stat.

Acesta este un fragment din Legea nr. 555/2004 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Naționale a Petrolului Petrom - S.A. București. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 555/2004:
Cadrul juridic al privatizării Definiții
Condiții generale privind transferul acțiunilor
Prevederi fiscale
Obligațiile postfinalizare ale vânzătorului
Despăgubiri postprivatizare
Dispoziții finale
;
se încarcă...