Despăgubiri postprivatizare | Lege 555/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 555/2004 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Naționale a Petrolului Petrom - S.A. București. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL V Despăgubiri postprivatizare

Art. 17. -

Vânzătorul este autorizat să despăgubească cumpărătorul pentru orice majorare a îndatorării nete a societății, de la data semnării contractului de privatizare până la data finalizării.

Art. 18. - Jurisprudență

(1) Prin derogare de la dispozițiile art. 27-30 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare, vânzătorul este autorizat ca, pe o perioadă de 15 ani de la data finalizării, să despăgubească, în totalitate, societatea pentru orice pretenții în legătură cu contaminarea istorică a mediului, conform termenilor și condițiilor prevăzute în angajamentul de despăgubire privind mediul.

(2) Prin derogare de la dispozițiile art. 27-30 din Legea nr. 137/2002, cu modificările și completările ulterioare, vânzătorul este autorizat ca, pe o perioadă de 30 de ani de la data finalizării, să despăgubească, în totalitate, societatea pentru orice pretenții în legătură cu abandonarea și scoaterea din funcțiune a sondelor abandonate, oprite, închise sau care așteaptă să fie abandonate, la data finalizării, în conformitate cu termenii și condițiile prevăzute în angajamentul de despăgubire privind mediul.

Art. 19. -

(1) Prin derogare de la dispozițiile art. 27-30 din Legea nr. 137/2002, cu modificările și completările ulterioare, suma totală a despăgubirilor datorate de vânzător cumpărătorului, în baza contractului de privatizare, în legătură cu:

a) majorarea îndatorării nete, survenită între data semnării contractului de privatizare și finalizarea procesului de privatizare;

b) pretențiile cu privire la nevalabilitatea contractelor individuale de concesiune încheiate de societate;

c) pretențiile cu privire la încălcarea de către vânzător a oricăreia dintre declarațiile și garanțiile acestuia, conform prevederilor din anexa A la contractul de privatizare;

d) pretențiile cu privire la nerespectarea prevederilor din contractul de privatizare, reflectate în art. 8, 9, 10, 11 și 15 din prezenta lege;

e) pretențiile cu privire la investigațiile aflate în desfășurare la data semnării contractului de privatizare și menționate în acesta, privind activitățile de natură anticoncurențială în care este implicată societatea, nu va depăși suma prețului aferent acțiunilor vândute și a prețului aferent acțiunilor subscrise de cumpărător la majorarea capitalului social.

(2) Suma totală a despăgubirilor datorate de vânzător cumpărătorului în baza contractului de privatizare, altele decât cele prevăzute la alin. (1), nu va depăși 50% din prețul de cumpărare.

(3) Răspunderea totală a vânzătorului, conform alin. (1) și (2), nu va depăși suma prețului aferent acțiunilor vândute și a prețului aferent acțiunilor subscrise de cumpărător la majorarea capitalului social.

Art. 20. -

(1) Din veniturile virate de vânzător din vânzarea acțiunilor societății Ministerul Finanțelor Publice va reține echivalentul în lei al sumei de 50 milioane euro într-un cont distinct al Trezoreriei Statului, pe o perioadă de 15 ani de la data finalizării, din care se vor suporta cheltuielile pentru pretențiile cu privire la contaminarea istorică, precum și sumele care nu sunt acoperite prin provizioane, constituite pentru operațiunile de abandonare din industria petrolieră, potrivit angajamentului de despăgubire privind mediul.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) va fi virată, distinct, în contul Ministerului Finanțelor Publice de către vânzător, care va notifica data finalizării.

(3) Ministerul Finanțelor Publice are obligația de a transforma în lei suma prevăzută la alin. (1), în termen de 5 zile lucrătoare de la încasarea sumei în valută de la vânzător. Jurisprudență

(4) Dacă în cursul oricărui an bugetar, pe perioada celor 15 ani de la data finalizării, o parte sau toată suma alimentată inițial se cheltuiește în scopurile prevăzute la alin. (1), în anul bugetar următor echivalentul în lei al sumei de 50 milioane euro se va reconstitui, integral, din veniturile din privatizare, iar în lipsa acestei surse, din sume alocate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor.

(5) În cazul în care, în cursul oricărui an bugetar, pe perioada celor 15 ani de la data finalizării, suma necesară pentru suportarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) depășește contravaloarea în lei a sumei de 50 milioane euro, în anul bugetar următor contul prevăzut la alin. (1) va fi alimentat suplimentar echivalentului în lei a 50 milioane euro cu sumele aferente pretențiilor neachitate în perioada anterioară, precum și cu sumele necesare plății dobânzilor și/sau eventualelor daune, ca urmare a neachitării, în termen, a pretențiilor potrivit angajamentului de despăgubire privind mediul, din sursele prevăzute la alin. (4).

(6) Gestionarea contului menționat la alin. (1) se va asigura de către Ministerul Finanțelor Publice, pe baza documentelor prezentate de Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor, care își va crea un organism specializat în acest scop, într-un termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, ce va prelua îndatoririle vânzătorului cu privire la problemele de mediu, prevăzute în contractul de privatizare.

(7) Soldul contului, menționat la alin. (1), neutilizat la finele anului se reportează în anul următor cu aceeași destinație, pe o perioadă de 15 ani de la data finalizării.

Art. 21. -

Costurile privind răspunderea pentru obligațiile de mediu ale societății, rezultând din contaminarea istorică, precum și costurile de abandonare a sondelor oprite, închise sau care așteaptă să fie abandonate la data finalizării, se achită de către societate și se recuperează, în conformitate cu angajamentul de despăgubire privind mediul, din contul deschis potrivit art. 20, la solicitarea Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor.

Art. 22. -

(1) Sumele necesare pentru plata de către vânzător a despăgubirilor prevăzute în contractul de privatizare sunt asigurate de Ministerul Finanțelor Publice din veniturile încasate de instituțiile publice implicate în procesul de privatizare, din vânzarea acțiunilor deținute de stat la societățile comerciale și din dividende.

(2) În situația în care sumele rezultate din sursele prevăzute la alin. (1) nu acoperă integral cuantumul despăgubirilor, diferența va fi acordată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice - acțiuni generale, urmând ca reconstituirea sumelor alocate de la bugetul de stat să fie realizată din veniturile obținute potrivit alin. (1).

(3) În cazul în care sumele alocate de la bugetul de stat nu se pot reconstitui integral până la data de 31 decembrie a anului respectiv, acestea rămân cheltuieli ale bugetului aferent anului bugetar respectiv.

Acesta este un fragment din Legea nr. 555/2004 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Naționale a Petrolului Petrom - S.A. București. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 555/2004:
Cadrul juridic al privatizării Definiții
Condiții generale privind transferul acțiunilor
Prevederi fiscale
Obligațiile postfinalizare ale vânzătorului
Despăgubiri postprivatizare
Dispoziții finale
;
se încarcă...