CAPITOLUL VII Taxe și tarife

Art. 36. - Librăria Indaco (1)

Prin derogare de la prevederile art. 28 alin. 2 lit. c) din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, cu modificările și completările ulterioare, cuantumul onorariilor pentru autentificarea ori darea de dată certă a actelor constitutive și declarațiilor pe propria răspundere ale fondatorilor, administratorilor și cenzorilor, privind îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege, precum și al celor pentru modificarea actelor constitutive se stabilește în sumă fixă prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Justiției, pe baza propunerilor Uniunii Naționale a Notarilor Publici, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice.

Art. 37. -

Tarifele percepute pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a actelor prevăzute la art. 14 alin. (1) și (4) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Finanțelor Publice pe baza propunerii Regiei Autonome "Monitorul Oficial".

Art. 38. - Modificări (1), Doctrină (1)

(1) Pentru operațiunile efectuate de oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale pentru obținerea autorizării funcționării persoanelor juridice, nivelul taxelor se stabilește prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Justiției.

(2) Taxele și tarifele pentru eliberarea autorizațiilor de funcționare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerelor în subordinea cărora funcționează autoritățile publice implicate.

(3) Taxele și tarifele datorate de solicitanți autorităților publice implicate se achită la oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale și se virează de către Oficiul Național al Registrului Comerțului în conturile titularilor.

Art. 39. - Doctrină (1)

Tarifele pentru prestarea serviciilor de asistență prevăzute la art. 35 se stabilesc prin ordin al ministrului justiției. Referințe (4)

Art. 40. - Doctrină (1)

Cuantumul taxelor, tarifelor și onorariilor prevăzute la art. 36-39 se poate indexa anual în funcție de rata inflației.

Acesta este un fragment din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea privind registrul comerțului. Comentariu pe articole, ediția 1
    1 Publicat în M.Of. 415 din 17 iunie 2009. Prin acest ordin a fost abrogat Ordinul ministrului justiției nr. 3116/C/2004 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de asistență prestate de oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale publicat în M.Of. nr. 1105 din 26 noiembrie 2004, fiind reduse semnificativ atât ca valoare, cât și ca număr.
[ Mai mult... ]
 

.....
    Conform alin. (2) al art. 11, taxele și tarifele se pot actualiza anual, prin hotărâre aguvernului, pe baza fundamentării prezentate de Ministerul Justiției și ținând cont de rezultatele anului anterior, cuprinse în situația financiară anuală, și pot fi actualizate anual cu rata inflației (art. 40 din Legea nr. 359/2004)2. 
    2 Precizăm, din nou, că de la data emiterii H.G. nr. 913/2004 taxele și tarifele nu au fost niciodată actualizate cu rata inflației.
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Lege 359/2004:
Dispoziții generale
Înregistrarea în registrul comerțului
Atribuirea codului unic de înregistrare
Procedura autorizării funcționării
Preschimbarea certificatului de înmatriculare și a celui de înregistrare fiscală
Servicii de asistență
Taxe și tarife
Dispoziții finale
Doctrină:
Legea privind registrul comerțului. Comentariu pe articole, ediția 1
Referințe în cărți:
Legea societăților nr. 31/1990, legislație conexă și jurisprudență
;
se încarcă...