Parlamentul României

Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice

Modificări (10), Puneri în aplicare (6), Acțiuni respinse (11), Referințe (12), Cărți (2), Reviste (5), Proceduri (5), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13 octombrie 2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Modificări (1), Jurisprudență (3), Referințe în cărți (1)

În scopul simplificării procedurilor administrative și promovării calității serviciilor, se instituie prezenta procedură de înmatriculare în registrul comerțului și de înregistrare fiscală a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice sau de autorizare a funcționării persoanelor juridice care, potrivit legii, au obligația să ceară înmatricularea în registrul comerțului.

Art. 2. - Modificări (2), Referințe (1), Jurisprudență (3)

În sensul prezentei legi, societățile comerciale, societățile și companiile naționale, grupurile de interes economic, regiile autonome și organizațiile cooperatiste, precum și sucursalele înființate de acestea, denumite în continuare solicitanți, au obligația ca, după înmatricularea în registrul comerțului și înregistrarea fiscală, să ceară autorizarea funcționării. Modificări (1)

Art. 3. -

(1) Înmatricularea persoanelor fizice și a asociațiilor familiale în registrul comerțului și înregistrarea fiscală a acestora se fac pe baza autorizației emise de primăria competentă, prin grija acesteia, potrivit legii speciale, fără a fi necesară pronunțarea de către judecătorul delegat a încheierii prevăzute la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Modificări (1)

(2) Înmatricularea persoanelor juridice prevăzute la art. 2, precum și a sucursalelor acestora se face potrivit prevederilor Legii nr. 26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și celorlalte prevederi referitoare la înregistrarea în registrul comerțului.

Art. 4. - Modificări (1), Jurisprudență (1)

Autorizarea funcționării solicitanților se face cu îndeplinirea procedurilor prevăzute de prezenta lege și de actele normative speciale care reglementează emiterea fiecărei autorizații.

Art. 5. - Modificări (1), Jurisprudență (2)

Prin autorizarea funcționării se înțelege fie asumarea de către solicitant a responsabilității privitoare la legalitatea desfășurării activității, fie obținerea actului administrativ emis de autoritățile administrației publice competente, strict necesar pentru a permite solicitantului desfășurarea activităților prevăzute în actele constitutive sau modificatoare înregistrate în registrul comerțului. Jurisprudență (2), Reviste (1)

CAPITOLUL II Înregistrarea în registrul comerțului

Art. 6. - Referințe în cărți (1)

(1) Prin înregistrarea în registrul comerțului se înțelege înmatricularea persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice prevăzute la art. 2, înscrierea de mențiuni, precum și înregistrarea altor operațiuni care, potrivit legii, se menționează în registrul comerțului.

(2) Solicitarea efectuării înregistrării în registrul comerțului se face de către fondatori, administratori sau de reprezentanții acestora, precum și de orice persoană interesată, în condițiile legii, prin întocmirea cererii de înregistrare. Modificări (1)

(3) Înregistrările în registrul comerțului se fac în baza unei încheieri a judecătorului delegat sau a unei hotărâri judecătorești irevocabile, în afară de cazul în care legea prevede altfel. Modificări (1)

(4) Persoanele juridice prevăzute la art. 2 dobândesc personalitate juridică de la data pronunțării încheierii judecătorului delegat, prin care se dispune autorizarea constituirii sau înmatricularea în registrul comerțului, dacă legea nu dispune altfel. Modificări (1)

Art. 7. - Jurisprudență (2)

Prin efectuarea înregistrărilor în registrul comerțului se asigură opozabilitatea actelor înregistrate față de terți, cu excepția cazurilor în care legea prevede condiția cumulativă a publicării acestora în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Art. 8. - Modificări (1)

(1) La înmatriculare, solicitanților li se eliberează certificatul de înregistrare conținând numărul de ordine în registrul comerțului și codul unic de înregistrare atribuit de către Ministerul Finanțelor Publice, precum și alte acte prevăzute de prezenta lege. Modificări (1)

(2) La înregistrarea modificărilor actului constitutiv se eliberează certificatul de înscriere de mențiuni, însoțit de încheierea judecătorului delegat, precum și alte acte prevăzute de prezenta lege.

(3) Termenul de eliberare a certificatului de înregistrare și a celui de înscriere de mențiuni este de cel mult 10 zile de la data înregistrării cererii, dacă prin încheieri pronunțate de judecătorul delegat nu se dispune altfel. Modificări (1)

Art. 9. - Jurisprudență (1)

(1) Certificatul de înregistrare conținând codul unic de înregistrare este documentul care atestă că persoana juridică a fost luată în evidența oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal și în evidența organului fiscal.

(2) Dacă certificatul de înregistrare conține și atributul fiscal "R", acesta atestă că persoana juridică a fost luată în evidența organului fiscal ca plătitor de T.V.A.

(3) Pe parcursul existenței persoanei juridice dovada privind starea acesteia, referitoare la funcționare, dizolvare, reorganizare, lichidare, reorganizare judiciară, faliment sau suspendare temporară a activității, se face cu extrasul de registru emis de oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunal, valabil 30 de zile de la data emiterii. Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (3)

(4) Termenul de eliberare a extrasului de registru este de cel mult 24 de ore de la data înregistrării solicitării.

(5) Certificatele constatoare că un anumit act sau fapt este sau nu este înregistrat în registrul comerțului vor fi eliberate în termen de 3 zile de la data înregistrării cererii.

CAPITOLUL III Atribuirea codului unic de înregistrare

Art. 10. - Modificări (1), Referințe în cărți (1)

Solicitarea înregistrării fiscale se face prin depunerea cererii de înregistrare la oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunal, iar atribuirea codului unic de înregistrare de către Ministerul Finanțelor Publice este condiționată de admiterea cererii de înregistrare în registrul comerțului de către judecătorul delegat.

Art. 11. - Jurisprudență (1)

(1) În vederea atribuirii codului unic de înregistrare de către Ministerul Finanțelor Publice, oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale transmit direct sau prin intermediul Oficiului Național al Registrului Comerțului, pe cale electronică, Ministerului Finanțelor Publice, datele referitoare la înregistrările efectuate în registrul comerțului și cele conținute în cererea de înregistrare fiscală.

(2) Pe baza datelor transmise potrivit alin. (1) Ministerul Finanțelor Publice atribuie, în termen de maximum 24 de ore, codul unic de înregistrare. Modificări (1)

Art. 12. -

(1) Pentru asociațiile familiale, precum și pentru persoanele juridice prevăzute la art. 2 structura codului unic de înregistrare se stabilește de Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, Ministerul Sănătății, Ministerul Administrației și Internelor și Ministerul Justiției. Reviste (1)

(2) Pentru persoanele fizice codul unic de înregistrare coincide cu codul numeric personal atribuit de Ministerul Administrației și Internelor sau, după caz, cu numărul de identificare fiscală atribuit de Ministerul Finanțelor Publice.

Art. 13. - Jurisprudență (1)

Codul unic de înregistrare va fi utilizat de toate sistemele informatice care prelucrează date privind persoanele fizice, asociațiile familiale și persoanele juridice prevăzute la art. 2, precum și de acestea în relațiile cu terții, inclusiv cu autoritățile și instituțiile publice, pe toată durata funcționării lor.

Art. 14. - Modificări (1), Referințe în cărți (1)

(1) După efectuarea înmatriculării societăților comerciale în registrul comerțului, un extras al încheierii judecătorului delegat se comunică, din oficiu, Regiei Autonome "Monitorul Oficial", spre publicare, pe cheltuiala solicitantului. Modificări (1)

(2) Extrasul încheierii judecătorului delegat va cuprinde următoarele elemente: numărul și data încheierii, denumirea, sediul social și forma juridică, numele și adresa fondatorilor, administratorilor și, dacă este cazul, a cenzorilor, domeniul și activitatea principală, capitalul social și durata de funcționare.

(3) Pe extrasul prevăzut la alin. (1) oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul care a efectuat înmatricularea va menționa codul unic de înregistrare atribuit și numărul de ordine în registrul comerțului, iar acest document poate fi transmis și pe cale electronică.

(4) La cererea și pe cheltuiala solicitantului, încheierea judecătorului delegat se publică integral în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

CAPITOLUL IV Procedura autorizării funcționării

Art. 15. - Modificări (1), Jurisprudență (78), Proceduri (2), Referințe în cărți (1)

(1) La data eliberării de către oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunal a certificatului de înregistrare conținând codul unic de înregistrare sau, după caz, la data eliberării certificatului de înscriere de mențiuni sau înainte de începerea unei activități care necesită autorizare, solicitantul are obligația de a cere obținerea următoarelor autorizații: Jurisprudență (1)

a) actul de autorizare pentru prevenirea și stingerea incendiilor (P.S.I.), emis de brigăzile și grupurile de pompieri militari din subordinea Ministerului Administrației și Internelor; Puneri în aplicare (1), Proceduri (1)

b) actul de autorizare sanitară, emis de direcțiile de sănătate publică teritoriale din subordinea Ministerului Sănătății sau de ministerele cu rețea proprie de sănătate publică; Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (2), Proceduri (1)

c) actul de autorizare veterinară, emis de direcțiile veterinare și pentru siguranța alimentelor teritoriale sau, după caz, de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor sau de ministerele cu rețea veterinară proprie;

d) actul de autorizare de mediu, emis de autoritățile publice teritoriale de protecție a mediului din subordinea Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor;

e) actul de autorizare din punct de vedere al protecției muncii, emis de inspectoratele teritoriale de muncă din subordinea Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei.

(2) La cererea solicitantului, documentația necesară obținerii autorizării funcționării persoanelor juridice sau sediilor secundare poate fi depusă o dată cu cererea de înregistrare, însă termenul de eliberare a autorizațiilor prevăzute la alin. (1) începe să curgă de la data înregistrării în registrul comerțului a persoanei juridice sau a modificării actelor constitutive. Puneri în aplicare (1), Proceduri (1)

(3) În sensul dispozițiilor prezentei legi, prin act de autorizare se înțelege autorizația, avizul sau alt act administrativ emis de autoritățile și instituțiile publice competente, potrivit legii.

Art. 16. -

Autoritățile publice prevăzute la art. 15 alin. (1), denumite în continuare autorități publice implicate, vor delega, în funcție de volumul activității, la birourile unice din cadrul oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale, unul sau mai mulți reprezentanți cu drept de semnătură.

Art. 17. - Modificări (1), Jurisprudență (1)

(1) Procedura de autorizare a funcționării se desfășoară prin intermediul biroului unic din cadrul oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunalul din județul pe a cărui rază solicitantul are stabilit sediul social principal sau secundar. Jurisprudență (1)

(2) Oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale au obligația organizării birourilor unice pentru efectuarea următoarelor activități:

a) primirea cererii de autorizare, verificarea existenței documentelor necesare stabilite de autoritățile publice implicate și înregistrarea cererilor de autorizare în registrul special;

b) încasarea taxelor și tarifelor datorate autorităților publice implicate în procedura de autorizare a funcționării;

c) transmiterea la autoritățile publice implicate, dacă este cazul, a cererilor de autorizare și a documentelor depuse de solicitant, pe bază de borderou și semnătură; Jurisprudență (2)

d) primirea de la autoritățile publice implicate a autorizațiilor și a actelor care se eliberează solicitanților și înregistrarea acestora în registrul special; Jurisprudență (1)

e) completarea și emiterea în termen a certificatelor constatatoare privind înregistrarea declarațiilor pe propria răspundere referitoare la autorizarea funcționării, potrivit prezentei legi; Jurisprudență (1)

f) ținerea în sistem computerizat a evidenței privind cererile de autorizare și modul de soluționare a acestora;

g) urmărirea termenelor prevăzute de prezenta lege și eliberarea către solicitanți a certificatelor constatatoare sau, după caz, a anexei privind autorizarea, care va deveni anexă la certificatul de înregistrare;

h) decontarea, prin Oficiul Național al Registrului Comerțului, cu autoritățile publice implicate a taxelor și tarifelor de autorizare încasate potrivit lit. b).

(3) Anexa la certificatul de înregistrare constituie actul administrativ emis de autoritățile publice implicate, care atestă faptul că solicitanții au obținut autorizațiile prevăzute la art. 15 alin. (1), necesare pentru începerea activității.

(4) Pentru sediul social principal și pentru fiecare sediu social secundar se va elibera câte o anexă la certificatul de înregistrare, care înlocuiește alte formulare de autorizare utilizate de autoritățile publice implicate, cu excepția cazurilor strict prevăzute de reglementările armonizate cu legislația comunitară și cuprinse în hotărârea Guvernului prevăzută la art. 43 alin. (4).

Art. 18. -

(1) Cererile de autorizare a funcționării se depun la oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul din județul pe a cărui rază solicitantul își are stabilit sediul social principal sau secundar și vor fi însoțite de documentele necesare pentru autorizare, precum și de dovezile privind achitarea taxelor și tarifelor aferente, datorate autorităților publice implicate.

(2) Personalul oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal va verifica existența la dosar a cererilor de autorizare, a documentelor și a dovezilor privind plata taxelor și tarifelor, după care va înregistra cererea într-un registru special și, în termen de 24 de ore, o va înainta fiecărei autorități publice implicate, împreună cu documentele aferente.

(3) La înregistrarea cererii se va elibera solicitantului un exemplar cuprinzând numărul de ordine, data înregistrării în registrul special și termenul de eliberare a anexei referitoare la autorizații.

(4) În cazul prevăzut la art. 15 alin. (2), cererile de autorizare a funcționării vor fi înaintate autorităților publice implicate, în termen de 24 de ore de la data înregistrării în registrul comerțului a persoanei juridice sau a modificării actelor constitutive.

Art. 19. -

(1) Cererea de autorizare a funcționării se soluționează, după caz, de oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunal sau de către autoritățile publice implicate.

(2) Oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunal va soluționa cererea după cum urmează:

a) în cazul în care solicitantul nu desfășoară, la sediul social principal sau secundar, activitățile prevăzute în actul constitutiv sau modificator, va depune o declarație pe propria răspundere în acest sens. O dată cu eliberarea certificatului de înregistrare sau de înscriere de mențiuni, oficiul registrului comerțului va elibera solicitantului un certificat constatator care atestă că s-a înregistrat declarația pe propria răspundere și că nu este necesară autorizarea funcționării;

b) în cazul în care solicitantul depune declarație pe propria răspundere, specifică pentru fiecare autoritate publică, că îndeplinește condițiile de autorizare, oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunal va elibera solicitantului un certificat constatator care atestă înregistrarea declarației pe propria răspundere că îndeplinește condițiile de autorizare pentru activitatea sau obiectivul precizat.

(3) În alte cazuri decât cele prevăzute la alin. (2), autoritățile publice implicate vor soluționa cererea după cum urmează:

a) în cazul în care constată îndeplinirea cerințelor legale, vor comunica oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal autorizarea funcționării solicitantului;

b) în cazul în care constată neregularități ale documentației depuse sau neîndeplinirea condițiilor legale, vor notifica acest fapt solicitantului, la sediul înregistrat, precum și oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal, acordând un termen de 30 de zile de remediere a neregularităților constatate, care curge de la data primirii notificării și poate fi prelungit la cererea expresă a solicitantului;

c) în cazul în care neregularitățile nu sunt remediate în termenul prevăzut la lit. b), vor respinge cererea și vor menționa refuzul de autorizare în anexa la certificatul de înregistrare.

(4) În registrul comerțului se înregistrează datele privitoare la activitățile pentru care se solicită autorizarea funcționării, potrivit alin. (2) și (3).

(5) În cazul prevăzut la alin. (3) lit. a) și b), oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunal va elibera solicitantului un certificat constatator care să ateste că s-a depus cererea de autorizare și că aceasta este în curs de soluționare.

(6) Certificatele constatatoare prevăzute la alin. (2) și (5) au regimul prevăzut la art. 4 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 20. -

La data primirii notificării prevăzute la art. 19 alin. (3) lit. b), termenul de aprobare a autorizării se întrerupe, urmând ca, de la data remedierii neregularităților semnalate prin notificare, să curgă un nou termen de 20 de zile pentru emiterea autorizației.

Art. 21. -

Termenele de comunicare între oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunal și autoritățile publice implicate a documentelor prevăzute la art. 19 alin. (3) sunt:

a) 15 zile de la data înregistrării cererii de autorizare, pentru actele prevăzute la art. 19 alin. (3) lit. a) și c), fiind aplicabile dispozițiile art. 15 alin. (2);

b) 10 zile de la data înregistrării cererii de autorizare, pentru notificarea prevăzută la art. 19 alin. (3) lit. b), fiind aplicabile dispozițiile art. 15 alin. (2).

Art. 22. -

(1) Eliberarea de către oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunal a documentelor prevăzute la art. 19 alin. (2), alin. (3) lit. a) și c) și alin. (5) se va face astfel:

a) la data eliberării certificatului de înregistrare, în cazurile prevăzute la art. 19 alin. (2) lit. a) și b) și alin. (5);

b) în termen de 20 de zile de la data înregistrării cererii de autorizare, în cazul prevăzut la art. 19 alin. (3) lit. a) fiind aplicabile dispozițiile art. 15 alin. (2);


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...