Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL VIII Dispoziții finale

Art. 41. - Referințe (1), Referințe în cărți (1)

(1) Constituie contravenție și se sancționează, potrivit legii, cu amendă cuprinsă între 10.000.000 lei și 100.000.000 lei, desfășurarea oricărei activități de către persoanele juridice prevăzute la art. 2, înaintea obținerii autorizării funcționării prevăzute de prezenta lege și de actele normative speciale, dacă, potrivit legii, fapta nu constituie infracțiune. Modificări (1), Practică judiciară (1), Proceduri (1)

(2) Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii prevăzute la alin. (1) se realizează de organele de control ale instituțiilor competente să emită autorizarea de funcționare. Modificări (1)

(3) Contravenției prevăzute la alin. (1) îi sunt aplicabile prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Pierderea documentelor depuse de solicitant, de către oficiile registrului comerțului sau de către autoritățile publice implicate se sancționează cu plata unei amenzi judiciare de la 500.000 lei la 5.000.000 lei, prin încheiere pronunțată de judecătorul delegat. Modificări (1)

(5) Dispozițiile art. 46 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

Art. 42. - Jurisprudență (1), Practică judiciară (1), Doctrină (1)

(1) În toate cazurile în care o lege sau un alt act normativ de același rang prevede radierea de drept a unei persoane juridice înregistrate în registrul comerțului, constatarea dizolvării de drept, ca etapă prealabilă obligatorie, urmează procedura prevăzută la art. 30 alin. (2) și (3). Reviste (1), Doctrină (1)

(2) După constatarea dizolvării de drept sunt aplicabile dispozițiile art. 31.

(3) În cazul în care un act normativ, ulterior înregistrării unei persoane juridice în registrul comerțului, dispune încetarea de drept a activității sau lipsirea de drept de efecte a actului de autorizare, de înființare, de încuviințare sau de recunoaștere, orice persoană interesată va putea solicita instanței competente să constate modificarea de drept a actelor constitutive ale persoanei juridice în ceea ce privește obiectul de activitate și, după caz, dacă acest obiect de activitate este unic, să constate dizolvarea de drept a persoanei juridice. Reviste (1), Doctrină (1)

(4) Prin hotărârea pronunțată potrivit alin. (3), instanța competentă va dispune înregistrarea în registrul comerțului a hotărârii pronunțate, rămasă irevocabilă, și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pe cheltuiala persoanei care a făcut cererea. Modificări (1)

(5) În cazul dizolvării de drept prevăzute la alin. (3) sunt aplicabile dispozițiile alin. (2) privitoare la lichidare și radiere.

Art. 43. -

(1) Modelul cererii de înregistrare în registrul comerțului și al certificatului de înregistrare se stabilesc prin ordin al ministrului justiției, la propunerea Oficiului Național al Registrului Comerțului. Puneri în aplicare (2), Doctrină (1)

(2) Modelul cererii de înregistrare fiscală se stabilește prin ordin al ministrului finanțelor publice, urmând a fi inclus în cererea de înregistrare în registrul comerțului.

(3) Modelul cererii de autorizare și al anexei la certificatul de înregistrare se stabilesc prin ordin comun al ministrului justiției, al conducătorilor ministerelor care au în subordine autoritățile publice implicate, precum și al conducătorilor celorlalte autorități ale administrației publice implicate, la propunerea Oficiului Național al Registrului Comerțului.

(4) Procedurile și anexele la acestea, cuprinzând listele privind activitățile sau obiectivele care necesită autorizarea și cele privind activitățile sau obiectivele care sunt considerate autorizate pe baza declarației pe propria răspundere, precum și documentele necesare pentru autorizarea funcționării, perioada de valabilitate și modalitatea de reautorizare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerelor în subordinea cărora funcționează autoritățile publice implicate și a autorităților publice autonome implicate, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

(5) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, autoritățile publice implicate vor încheia protocoale cu Oficiul Național al Registrului Comerțului, având ca obiect schimbul de informații și stabilirea procedurilor comune de lucru.

(6) Autoritățile publice implicate vor comunica oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale anularea autorizațiilor de funcționare, pentru a fi menționată în registrul comerțului și în extrasul de registru prevăzut la art. 9 alin. (3).

(7) Modelul extrasului de registru prevăzut la art. 9 alin. (3), precum și al certificatului constatator prevăzut la art. 19 alin. (2) și (5) se stabilesc prin ordin al ministrului justiției. Modificări (1)

(8) Oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunal va menționa în registrul comerțului autorizațiile emise sau anulate de autoritățile publice implicate.

Art. 44. -

(1) Cererile de înregistrare și cele de autorizare a funcționării, împreună cu documentele însoțitoare prevăzute de reglementările în vigoare, pot fi transmise și prin corespondență cu valoare declarată, data primirii fiind considerată data înregistrării cererii. Modificări (1)

(2) Corespondența va conține și dovada privind plata taxelor și tarifelor legale, care se poate face prin orice instrumente de plată, în contul Oficiului Național al Registrului Comerțului, deschis la Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București.

(3) Comunicarea de către oficiile registrului comerțului a anexei conținând autorizațiile de funcționare emise de autoritățile publice implicate, precum și orice corespondență cu solicitanții se pot face și prin poștă, la sediul social principal ori secundar sau la domiciliul ales, declarat în cererea de înregistrare ori autorizare a funcționării. Modificări (1)

Art. 45. -

Cererile de înregistrare depuse la oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale până la data intrării în vigoare a prezentei legi se soluționează potrivit procedurilor în vigoare la data depunerii.

Art. 46. -

(1) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. Practică judiciară (1)

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalități administrative pentru înregistrarea și autorizarea funcționării comercianților, aprobată și modificată prin Legea nr. 370/2002, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 14 iunie 2002, cu modificările și completările ulterioare, art. 174 alin. (2) din titlul V - Grupurile de interes economic - al cărții I - Reglementări generale pentru prevenirea și combaterea corupției - din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare.

Mergi la:
Dispoziții generale
Înregistrarea în registrul comerțului
Atribuirea codului unic de înregistrare
Procedura autorizării funcționării
Preschimbarea certificatului de înmatriculare și a celui de înregistrare fiscală
Servicii de asistență
Taxe și tarife
Dispoziții finale

Acesta este un fragment din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...