Guvernul României

Ordonanța nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu și în interes personal pe căile ferate române

Modificări (6), Puneri în aplicare (7), Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe (2), Reviste (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 31 august 1999
Formă aplicabilă de la 20 august 2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Art. 1. - Jurisprudență

(1) Salariații încadrați cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată la compartimentele de specialitate feroviară din cadrul Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, la Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., la filialele acesteia, la subunitățile din structura organizatorică a acesteia, precum și la Societatea Națională a Căilor Ferate Române beneficiază anual de autorizații de călătorie în interes de serviciu și în interes personal pe căile ferate române, în mod gratuit. Reviste (1)

(2) Membrii de familie ai salariaților prevăzuți la alin. (1) beneficiază anual de 24 de file de permise de călătorie pe căile ferate române, în mod gratuit. Modificări (2), Reviste (1)

Art. 2. -

(1) Beneficiază anual de 24 de file de permise de călătorie pe căile ferate române în interes personal, în mod gratuit, salariații încadrați cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată: Modificări (2), Jurisprudență, Reviste (1)

a) în aparatul central al Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, cu excepția celor prevăzuți la art. 1 alin. (1); Jurisprudență

b) la Autoritatea Feroviară Română - AFER și la alte autorități sau instituții publice cu profil feroviar aflate în subordinea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului; Jurisprudență

c) în unitățile medicale din rețeaua proprie a Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului;

d) în grupurile școlare industriale de transporturi căi ferate și în grupurile școlare de material rulant pentru transporturi feroviare;

e) la Clubul Sportiv Rapid București;

f) la Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului.

(2) Pentru călătoria în interes de serviciu salariații prevăzuți la alin. (1) beneficiază de autorizații sau permise de călătorie pe căile ferate române, în mod gratuit, după caz. Funcțiile de conducere din unitățile menționate la alin. (1) lit. a) și b), care beneficiază de autorizații de călătorie, se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului și nu mai beneficiază în anul respectiv de permise de călătorie. Modificări (3), Reviste (1)

(3) Lista grupurilor școlare industriale de transporturi căi ferate și a grupurilor școlare de material rulant pentru transporturi feroviare, ai căror salariați beneficiază de permise de călătorie pe căile ferate române în interes personal, în mod gratuit, este prezentată în anexa nr. 1.

(4) Membrii de familie ai salariaților prevăzuți la alin. (1) beneficiază anual de 12 file de permise de călătorie pe căile ferate române, în mod gratuit. Modificări (2)

Art. 3. - Jurisprudență

(1) Salariații încadrați cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată de la Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A., Societatea de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A., Societatea Comercială de Transport cu Metroul București "Metrorex" - S.A., de la unitățile cu profil feroviar care rezultă prin reorganizarea acestor unități, de la filialele acestora, precum și de la subunitățile din structura organizatorică a acestora beneficiază de autorizații sau permise de călătorie pe căile ferate române, în interes de serviciu sau în interes personal, în mod gratuit, în aceleași condiții ca și personalul Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., prevăzute la art. 1. Modificări (3), Reviste (1)

(2) Membrii de familie ai salariaților prevăzuți la alin. (1) beneficiază anual de 24 de file de permise de călătorie pe căile ferate române, în mod gratuit. Modificări (2), Reviste (1)

(3) Eliberarea autorizațiilor și permiselor de călătorie pe căile ferate române pentru personalul prevăzut la alin. (1) și (2) se face pe baza contractelor încheiate între Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. și unitățile menționate la alin. (1), numai dacă unitățile respective suportă aceste cheltuieli. Reviste (1)

Art. 4. - Puneri în aplicare (1), Reviste (1)

(1) Salariații încadrați cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată în unitățile desprinse din Societatea Națională a Căilor Ferate Române înainte de intrarea în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, aprobată cu modificări prin Legea nr. 89/1999, precum și salariații unităților desprinse din fostul Departament al căilor ferate și din fosta Societate Națională a Căilor Ferate Române, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 570/1991 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 235/1991 și reorganizarea activității transporturilor feroviare beneficiază de maximum 24 de file de permise de călătorie pe căile ferate române, în interes personal, în mod gratuit, pe întreaga perioadă în care unitatea își păstrează profilul de activitate preponderent feroviară. Modificări (2)

(2) Salariații societăților comerciale la care Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A., Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. și Societatea Comercială de Transport cu Metroul București "Metrorex" - S.A. sunt acționari majoritari și care la data privatizării societății respective sunt încadrați cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată beneficiază anual de 24 de file de permise de călătorie pe căile ferate române, în interes personal, în mod gratuit, pe întreaga perioadă în care unitatea își păstrează profilul de activitate preponderent feroviară. Modificări (2)

(3) Membrii de familie ai salariaților prevăzuți la alin. (1) și (2) beneficiază de jumătate din numărul de file de permise de călătorie pe căile ferate române, aferente titularului, în mod gratuit. Modificări (3)

(4) Contravaloarea permiselor de călătorie se suportă de unitățile respective, în limitele stabilite prin contractele colective de muncă încheiate la nivelul acestor unități, și sunt deductibile fiscal.

(5) Metodologia de acordare, de eliberare și de retragere a permiselor de călătorie pentru salariații agenților economici care beneficiază de prevederile alin. (1)-(4) se stabilește și se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului, în baza declarației conducătorului unității prin care confirmă menținerea profilului de activitate preponderent feroviară.

(6) Eliberarea autorizațiilor și permiselor de călătorie pe căile ferate române se face numai pe bază de contracte încheiate între Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. și unitățile sus-menționate, cu suportarea contravalorii acestora de către unitățile respective.

Art. 5. -

Salariații încadrați cu contract individual de muncă pe durată determinată la unitățile prevăzute la art. 1-4 pot beneficia de bilete de călătorie pe căile ferate române în interes de serviciu, contravaloarea acestora suportându-se în același mod ca și autorizațiile de călătorie. Modificări (3)

Art. 6. - Jurisprudență

(1) Dreptul la autorizații și permise de călătorie pe căile ferate române se pierde dacă acestea se înstrăinează pentru a fi folosite de alte persoane, în anul respectiv în care s-a constatat abaterea, aplicându-se sancțiunile disciplinare și penale prevăzute de legislația în vigoare. Deplasarea în interes de serviciu se va face cu bilete de călătorie în interes de serviciu.

(2) Pierderea dreptului de călătorie pe bază de autorizații sau permise are loc în următoarele cazuri:

a) desfacerea disciplinară a contractului de muncă; Jurisprudență

b) înstrăinarea autorizației sau permisului de călătorie pentru a fi utilizat de altă persoană.

(3) Pierderea dreptului de călătorie pe bază de autorizații sau permise de călătorie pentru salariați ori pensionari determină pierderea dreptului și pentru membrii de familie ai acestora. Jurisprudență

(4) Membrii de familie ai posesorilor de autorizații și permise de călătorie pe căile ferate române care au decedat își mențin dreptul la permise de călătorie până la finele anului, în anul următor urmând a primi permise de călătorie dacă îndeplinesc condițiile de emitere menționate în metodologia prevăzută la art. 13.

(5) Călătoriile în interes personal efectuate în baza autorizației de călătorie se declară de către titularul acesteia, pe propria răspundere, în luna respectivă, cu precizarea traseului și a rangului de tren folosit. Jurisprudență

(6) Permisele de călătorie ale membrilor de familie ai salariaților posesori de autorizații de călătorie sau de permise de călătorie reprezintă cupoane de bonuri de valoare ce se acordă cu titlu gratuit. Jurisprudență

Art. 7. - Puneri în aplicare (1)

Salariații încadrați cu contract individual de muncă pe durată determinată sau nedeterminată la unitățile prevăzute la art. 1-4, pentru călătoria în interesul serviciului, precum și sportivii și antrenorii legitimați la Clubul Sportiv Rapid București, care se deplasează la competițiile sportive, beneficiază de bilete de călătorie pe căile ferate române în interes de serviciu, contravaloarea acestora suportându-se în același mod ca și autorizațiile și permisele de călătorie.

Art. 8. - Jurisprudență

(1) Pensionarii și membrii lor de familie beneficiază de permise de călătorie pe căile ferate române, în mod gratuit, dacă la data pensionării persoana care se pensionează îndeplinește una dintre următoarele condiții: Modificări (3), Jurisprudență, Reviste (1)

a) este salariată într-o unitate prevăzută la art. 1, art. 2 alin. (1) lit. a) și b) și art. 3 sau, după caz, a fost concediată de la aceste unități în conformitate cu prevederile art. 65 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu condiția să nu se fi angajat cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată la alte unități până la data pensionării, și are cel puțin o vechime de 10 ani în aceste unități sau în cadrul persoanelor juridice din care aceste unități au rezultat prin reorganizare; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

b) este salariată la altă unitate decât cele prevăzute la art. 1, art. 2 alin. (1) lit. a) și b) și art. 3 sau, după caz, nu este salariată la data pensionării și are o vechime de 25 de ani, bărbații, și 20 de ani, femeile, în unitățile prevăzute la art. 1, art. 2 alin. (1) lit. a) și b), art. 3 și art. 4 alin. (2) pentru salariații încadrați la aceste unități la data privatizării, precum și în unitățile desprinse din cadrul fostului Departament al căilor ferate și fostei Societăți Naționale a Căilor Ferate Române, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 570/1991 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 235/1991 și reorganizarea activității transporturilor feroviare, cu modificările ulterioare; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

c) vechimea în muncă se calculează prin cumularea perioadelor în care salariatul a lucrat ca angajat pe durată nedeterminată în unitățile menționate la lit. a) și b).

(2) Pensionarii pentru invaliditate de orice grad, cauzată de accidente de muncă sau de evenimente de cale ferată, proveniți din salariații unităților prevăzute la art. 1-3, precum și membrii lor de familie beneficiază de permise de călătorie pe căile ferate române, în mod gratuit, indiferent de vechimea avută în aceste unități. Modificări (3)

(3) Pensionarii care îndeplinesc condițiile pentru a beneficia de permise de călătorie pe căile ferate române în mod gratuit au dreptul anual la 24 de file de permise de călătorie, iar membrii lor de familie la 12 file de permise de călătorie. Modificări (2), Jurisprudență

(4) Contravaloarea permiselor de călătorie pe căile ferate române emise în mod gratuit pensionarilor care îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) și alin. (2) și membrilor lor de familie, precum și a permiselor de călătorie școlare ale copiilor acestora se suportă din bugetul Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului. Jurisprudență

(5) Dreptul de a solicita permise de călătorie pe căile ferate române în mod gratuit se prescrie după trecerea a 3 ani de la data pensionării, dacă solicitarea nu a fost făcută în acest termen. Jurisprudență

(6) Permisele de călătorie ale pensionarilor și membrilor de familie ai acestora reprezintă cupoane de bonuri de valoare ce se acordă cu titlu gratuit. Jurisprudență

Art. 9. -

(1) Pensionarii și membrii lor de familie, cărora li s-au acordat permise de călătorie pe căile ferate române în interes personal, în mod gratuit, până la data intrării în vigoare a legii de aprobare a ordonanței, beneficiază în continuare de acest drept, atâta timp cât sunt îndeplinite condițiile în baza cărora au fost acordate. Modificări (3), Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Contravaloarea permiselor de călătorie pe căile ferate române emise în mod gratuit se suportă din bugetul Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului. Jurisprudență

Art. 10. - Jurisprudență

În înțelesul prezentei ordonanțe, membrii de familie sunt soțul, soția și copiii minori, precum și copiii care se încadrează în categoriile prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 11. - Reviste (1)

(1) Copiii salariaților Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A., Societății de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A., ai unităților cu profil feroviar care rezultă prin reorganizarea acestor unități, filialelor acestora, precum și ai subunităților din structura organizatorică a acestora, ai pensionarilor proveniți din aceste unități sau din cadrul persoanelor juridice din care aceste unități au rezultat prin reorganizare, inclusiv copiii pensionarilor proveniți din fosta Societate de Servicii de Management Feroviar "S.M.F." - S.A., care sunt în întreținerea acestora, a tutorilor ori aflați în plasament familial, elevi sau studenți, precum și cei care parcurg o formă de învățământ postuniversitar, în vârstă de până la 25 de ani, respectiv 26 de ani în cazul în care urmează studii superioare cu o durată de învățământ mai mare de 5 ani, în unități de învățământ de stat ori particular, și care urmează cursuri și practică în alte localități decât cea de domiciliu, beneficiază de permise de călătorie școlare, în mod gratuit, pentru o distanță de maximum 300 km. Modificări (3)

(2) Permisele de călătorie școlare reprezintă cupoane de bonuri de valoare ce se acordă cu titlu gratuit.

Art. 12. - Reviste (1)

Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. poate elibera legitimații de călătorie pe căile ferate române, pe timp limitat, în mod gratuit, unor persoane din afara societății comerciale, care se deplasează pentru acțiuni în interesul acesteia, pentru cazurile și persoanele stabilite de consiliul de administrație al societății. Modificări (3)

Art. 13. - Puneri în aplicare (2)

(1) Metodologia privind încadrarea în categoria de tren, clasă, condițiile de emitere, gestionarea și folosirea legitimațiilor de călătorie pe căile ferate române, prevăzute în prezenta ordonanță, va fi reactualizată în termen de 45 de zile de la aprobarea prin lege a ordonanței, prin ordin al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului.

(2) Prin ordin al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului se aprobă tarifele pentru autorizațiile și permisele de călătorie pe căile ferate române, precum și metodologia de decontare a contravalorii acestora, pentru persoanele prevăzute la art. 2 alin. (1) și pentru pensionarii prevăzuți la art. 8 alin. (1) și (2) și la art. 9.

Art. 14. - Jurisprudență

Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. este autorizată să încheie convenții cu administrațiile de căi ferate străine privind călătoriile gratuite în trafic internațional, potrivit reglementărilor feroviare internaționale.

Art. 15. -

În cazul schimbării denumirii unităților menționate în prezenta ordonanță, Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului va face rectificarea corespunzătoare prin ordin al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului, care se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 16. -

La data intrării în vigoare a legii de aprobare a ordonanței se abrogă:

a) Decretul Consiliului de Stat nr. 1/1981 privind călătoriile gratuite pe căile ferate în interes personal și călătoriile gratuite pe căile ferate, cu navele fluviale NAVROM și cu autovehicule, în interes de serviciu, nepublicat, cu modificările și completările ulterioare;

b) art. 2, 3, 4, 5 și 6 din Decretul-lege nr. 26/1990 privind acordarea unor drepturi și înlesniri beneficiarilor prestațiilor de transporturi, poștă și telecomunicații, precum și personalului din unitățile Ministerului Transporturilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 10 din 15 ianuarie 1990;

c) art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 570/1991 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 235/1991 și reorganizarea activității transporturilor feroviare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 189 din 19 septembrie 1991, cu modificări;

d) art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 691/1991 privind înființarea unor societăți comerciale ca urmare a reorganizării activității transporturilor feroviare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 214 din 22 octombrie 1991, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 77/1992 privind înființarea unor societăți comerciale ca urmare a reorganizării activității transporturilor feroviare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 din 5 martie 1992, cu modificările ulterioare;

e) art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 519/1992 privind înființarea unei societăți comerciale ca urmare a divizării Societății Comerciale "Rova" - S.A. Roșiori de Vede, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 din 18 septembrie 1992, precum și orice alte dispoziții contrare.

Art. 17. -

(1) Categoriile sociale care beneficiază de călătorii gratuite sau de reduceri de tarife la transportul de călători pe căile ferate române se stabilesc prin lege.

(2) Actul normativ de aprobare a călătoriilor gratuite sau a reducerilor tarifare în transportul de călători pe calea ferată trebuie să indice în mod obligatoriu sursa din care se decontează către Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. contravaloarea călătoriilor gratuite sau diferența de tarif.

(3) Circulația călătorilor beneficiari de gratuități sau de reduceri de tarif se face în baza legitimațiilor eliberate de Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., în urma încheierii contractului cu unitatea care suportă diferența de tarif.

Art. 18. -

(1) Contravaloarea autorizațiilor și permiselor de călătorie pe căile ferate române, de care beneficiază în mod gratuit persoanele prevăzute la art. 3, 4 și 10, cu excepția copiilor pensionarilor proveniți din unitățile prevăzute la art. 11, se suportă de agenții economici sau de instituțiile publice, după caz, și este deductibilă fiscal.

(2) Contravaloarea autorizațiilor și permiselor de călătorie pe căile ferate române de care beneficiază, în mod gratuit, persoanele prevăzute la art. 2 alin. (1) se suportă din bugetul Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului. Jurisprudență

(3) Contravaloarea autorizațiilor și permiselor de călătorie pe căile ferate române de care beneficiază, în mod gratuit, persoanele prevăzute la art. 1 și 12 se suportă de Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. și sunt deductibile fiscal.

Art. 19. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanță.

ANEXA Nr. 1 Modificări (1)

LISTA
grupurilor școlare industriale de transporturi căi ferate și a grupurilor școlare de material rulant pentru transporturi feroviare, ai căror salariați beneficiază de permise de călătorie pe căile ferate române în interes personal, în mod gratuit
Nr. crt. Denumirea inițială a unității de învățământ, conform anexei la Ordonanța Guvernului nr. 112/1999,
introdusă prin Legea nr. 210/2003
Denumirea actuală a unității de învățământ
1. Grupul școlar industrial de transporturi căi ferate București Grupul școlar industrial de transporturi căi ferate București
2. Grupul școlar industrial de transporturi căi ferate Craiova Grupul școlar industrial de transporturi căi ferate Craiova
3. Grupul școlar industrial de transporturi căi ferate Timișoara Grupul școlar industrial de transporturi căi ferate Timișoara
4. Grupul școlar industrial de transporturi căi ferate Arad Grupul școlar industrial de transporturi căi ferate Arad
5. Grupul școlar industrial de transporturi căi ferate Cluj-Napoca Colegiul tehnic de transporturi "Transilvania" Cluj-Napoca
6. Grupul școlar industrial de transporturi căi ferate Oradea Colegiul tehnic "Dimitrie Leonida" Oradea
7. Grupul școlar industrial de transporturi căi ferate Brașov Colegiul Tehnic Feroviar Brașov
8. Grupul școlar industrial de transporturi căi ferate Sibiu Grupul școlar industrial de transporturi căi ferate Sibiu
9. Grupul școlar industrial de transporturi căi ferate Iași Grupul școlar industrial de transporturi căi ferate Iași
10. Grupul școlar industrial de transporturi căi ferate Buzău Grupul școlar industrial de transporturi căi ferate Buzău
11. Grupul școlar industrial de transporturi căi ferate Galați Grupul școlar industrial de transporturi căi ferate Galați
12. Grupul școlar industrial de transporturi căi ferate Constanța Grupul școlar "Gheorghe Duca" Constanța
13. Grupul școlar de material rulant pentru transporturi feroviare București Colegiul tehnic de material rulant pentru transporturi feroviare București
14. Grupul școlar de material rulant pentru transporturi feroviare Cluj-Napoca Grupul școlar material rulant "Unirea" Cluj-Napoca
15. Grupul școlar de material rulant pentru transporturi feroviare Roșiori de Vede Colegiul tehnic "Anghel Saligny" Roșiori de Vede
16. Grupul școlar de material rulant pentru transporturi feroviare Pașcani Grupul școlar căi ferate "Unirea" Pașcani
17. Grupul școlar de material rulant pentru transporturi feroviare Simeria Colegiul tehnic de transport feroviar "Anghel Saligny", orașul Simeria
Modificări (3)

ANEXA Nr. 2

CATEGORII DE PERSOANE
care beneficiază de permise de călătorie pe căile ferate române în interes personal, în mod gratuit, în condițiile art. 10

a) copiii minori înfiați, aflați sub tutelă, în plasament familial ori încredințați în condițiile legii unor persoane care beneficiază de autorizații sau permise de călătorie, precum și copiii beneficiarilor de autorizații sau permise de călătorie aflați în aceleași situații la alte persoane care nu beneficiază de acest drept;

b) copiii minori ai beneficiarilor de autorizații sau permise de călătorie, proveniți dintr-o căsătorie anterioară și încredințați acestora prin hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă;

c) copiii minori, copiii majori elevi sau studenți, precum și cei care parcurg o formă de învățământ postuniversitar, în vârstă de până la 25 de ani, respectiv 26 de ani în cazul în care urmează studii superioare cu o durată de învățământ mai mare de 5 ani, în unități de învățământ de stat ori particular din țară sau din străinătate, ai beneficiarilor de autorizații sau permise de călătorie, care au decedat;

d) copiii majori inapți de muncă ai beneficiarilor de autorizații sau permise de călătorie, inclusiv în cazul în care sunt înfiați, aflați sub tutelă, în plasament familial ori încredințați, în condițiile legii, unor persoane care beneficiază de autorizații sau permise de călătorie pe calea ferată, precum și cei aflați în aceeași situație la persoane care nu beneficiază de autorizații sau permise de călătorie;

e) soțul ori soția beneficiarului de autorizații sau permise de călătorie care a decedat și care are pensie de urmaș;

f) copiii majori ai beneficiarilor de autorizații sau permise de călătorie pe căile ferate române, care sunt în întreținerea acestora, a tutorilor ori aflați în plasament familial, elevi sau studenți, precum și cei care parcurg o formă de învățământ postuniversitar, în vârstă de până la 25 de ani, respectiv 26 de ani în cazul în care urmează studii superioare cu o durată de învățământ mai mare de 5 ani, în unități de învățământ de stat ori particular din țară sau din străinătate.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Restrângeri aduse drepturilor la indexarea salariilor, la pensie pentru vechime în muncă și la indemnizațiile de gratitudine pentru fapte de eroism. Opinie separată. Obiecția de neconstituționalitate a Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din O.U. G. nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
;
se încarcă...