Reguli de publicitate și transparență | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice din 02.06.2016. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Realizarea achiziției publice -
SECȚIUNEA a 4-a
Reguli de publicitate și transparență

Art. 54. -

Transmiterea spre publicare a anunțurilor prevăzute la art. 142 din Lege către operatorul SEAP se realizează numai prin mijloace electronice, prin completarea formularelor specifice disponibile în SEAP la adresa de internet www.e-licitatie.ro și numai de către autoritățile contractante înregistrate.

Art. 55. - Jurisprudență

(1) În cazul în care, după publicarea unui anunț, intervin anumite modificări față de informațiile deja publicate, autoritatea contractantă are obligația de a transmite spre publicare un anunț de tip erată la anunțul inițial, care trebuie să fie publicată nu mai târziu de 3 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru depunerea ofertelor sau cererilor de participare. Modificări (1)

(2) În condițiile art. 153 din Lege, autoritatea contractantă are obligația de a prelungi termenul-limită de depunere a ofertelor în cazul în care modificările prevăzute la alin. (1) conduc la ajustări/completări ale specificațiilor tehnice care presupun timp suplimentar pentru reacția potențialilor ofertanți, cu excepția modificărilor substanțiale care conduc la anularea procedurii de atribuire deoarece:

a) afectează atât de mult elementele ce descriu contextul achiziției publice încât au ca efect schimbarea indicatorilor principali ce caracterizează rezultatul contractului ce urmează a fi atribuit, fapt ce afectează nivelul de competiție sau schimbă piața de profil la care se adresează;

b) conduc la modificări substanțiale a criteriilor de calificare și selecție, în sensul extinderii nivelului acestora sau introducerii unora noi, fapt ce determină restrângerea competiției sau favorizarea unor anumiți operatori economici.

(3) În situația prevăzută la alin. (1), autoritatea contractantă are obligația să revizuiască DUAE aferent procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică/acordului-cadru în cauză.

Art. 56. -

Operatorul SEAP are obligația de a publica în SEAP anunțurile prevăzute la art. 142 din Lege în termen de o zi lucrătoare de la primirea confirmării din partea Oficiului pentru Publicații al Uniunii Europene cu privire la transmiterea anunțului către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, dacă există această obligație.

Art. 57. -

(1) În cazul unui anunț de intenție valabil în mod continuu, transmis spre publicare de autoritatea contractantă în conformitate cu dispozițiile art. 111 alin. (1) lit. a) din Lege, operatorul SEAP are obligația de a asigura publicarea acestuia în mod continuu în SEAP.

(2) Dispozițiile art. 54 -56 se aplică în mod corespunzător anunțului prevăzut la alin. (1).

Acesta este un fragment din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice din 02.06.2016. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă metodologică:
Dispoziții generale
Înregistrarea, reînnoirea și recuperarea înregistrării în SEAP
Etapele procesului de achiziție publică
Estimarea valorii achiziției publice și alegerea modalității de atribuire
Consultarea pieței
Documentația de atribuire
Achiziția directă
Reguli generale de participare la procedura de atribuire
Reguli aplicabile comunicărilor
Reguli de publicitate și transparență
Derularea procedurilor de atribuire
Servicii sociale și alte servicii specifice
Instrumente și tehnici specifice de atribuire a contractelor de achiziție publică
Oferta și documentele însoțitoare
Comisia de evaluare și modul de lucru al acesteia
Procesul de verificare și evaluare
Finalizarea procedurii de atribuire
Dosarul achiziției
Subcontractarea
Modalitatea de înlocuire a personalului de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului
;
se încarcă...