Reguli aplicabile comunicărilor | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice din 02.06.2016. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Realizarea achiziției publice -
SECȚIUNEA a 3-a
Reguli aplicabile comunicărilor

Art. 52. -

(1) Situațiile și condițiile în care este permisă folosirea altor mijloace de comunicare decât cele electronice sunt:

a) atunci când, ca urmare a naturii specializate a achiziției, se utilizează mijloace electronice de comunicare care necesită instrumente, dispozitive, formate de fișiere specifice, aplicații care nu sunt disponibile cu caracter general;

b) atunci când aplicațiile care suportă formatele de fișiere adecvate pentru descrierea ofertelor utilizează formate de fișiere care nu pot fi procesate de nicio altă aplicație deschisă sau disponibilă cu caracter general sau fac obiectul unui regim de licențe limitate de drepturi de proprietate intelectuală, iar autoritatea contractantă nu le poate pune la dispoziție pentru descărcare sau pentru utilizare la distanță;

c) atunci când utilizarea mijloacelor electronice de comunicare ar necesita echipamente de birou specializate care nu sunt disponibile cu caracter în general pentru autoritățile contractante;

d) atunci când prin documentele achiziției se solicită prezentarea unor mostre, machete sau modele la scară redusă care nu pot fi transmise prin mijloace electronice;

e) atunci când este necesară, fie din cauza unei încălcări a securității mijloacelor electronice de comunicare, fie pentru protejarea naturii deosebit de sensibile a informațiilor care necesită un nivel de protecție atât de ridicat încât nu poate fi asigurat în mod corespunzător prin utilizarea instrumentelor și dispozitivelor electronice disponibile cu caracter general pentru operatorii economici sau care pot fi puse la dispoziția acestora prin mijloace alternative de acces.

(2) În ceea ce privește comunicările pentru care nu sunt folosite mijloace electronice de comunicare în conformitate cu alin. (1), comunicarea se poate realiza prin:

a) intermediul serviciilor poștale;

b) fax;

c) combinație între lit. a) și b).

(3) Autoritatea contractantă care se află în una dintre situațiile prevăzute la alin. (1) are obligația de a indica în raportul procedurii de atribuire motivele concrete care au condus la solicitarea altor mijloace de comunicare în procesul de depunere a ofertelor decât cele electronice.

Art. 53. -

Instrumentele și dispozitivele de recepție electronică a ofertelor, a cererilor de participare, precum și a planurilor și proiectelor pentru concursul de soluții trebuie să garanteze, prin mijloace tehnice și proceduri adecvate, cel puțin că:

a) data și ora exacte de primire a ofertelor, a cererilor de participare, a planurilor și a proiectelor pot fi determinate cu precizie;

b) se poate asigura în mod rezonabil ca nimeni să nu poată avea acces la informațiile transmise conform prezentelor cerințe înainte de termenele specificate;

c) numai persoanele autorizate pot stabili sau modifica datele pentru deschiderea informațiilor primite;

d) în decursul diferitelor etape ale procedurii de achiziție sau ale concursului de soluții, accesul la toate datele prezentate sau la o parte din acestea trebuie să fie permis doar persoanelor autorizate;

e) doar persoanele autorizate pot permite accesul la informațiile trimise și doar după data stabilită;

f) informațiile primite și deschise în temeiul prezentelor cerințe trebuie să rămână accesibile doar persoanelor autorizate în acest sens;

g) în cazul în care interdicțiile de acces sau condițiile prevăzute la lit. b)-f) sunt încălcate sau se încearcă acest lucru, se poate asigura în mod rezonabil că încălcările sau încercările de încălcare pot fi ușor detectate.

Acesta este un fragment din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice din 02.06.2016. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă metodologică:
Dispoziții generale
Înregistrarea, reînnoirea și recuperarea înregistrării în SEAP
Etapele procesului de achiziție publică
Estimarea valorii achiziției publice și alegerea modalității de atribuire
Consultarea pieței
Documentația de atribuire
Achiziția directă
Reguli generale de participare la procedura de atribuire
Reguli aplicabile comunicărilor
Reguli de publicitate și transparență
Derularea procedurilor de atribuire
Servicii sociale și alte servicii specifice
Instrumente și tehnici specifice de atribuire a contractelor de achiziție publică
Oferta și documentele însoțitoare
Comisia de evaluare și modul de lucru al acesteia
Procesul de verificare și evaluare
Finalizarea procedurii de atribuire
Dosarul achiziției
Subcontractarea
;
se încarcă...