Oferta și documentele însoțitoare | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice din 02.06.2016. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Realizarea achiziției publice -
SECȚIUNEA a 8-a
Oferta și documentele însoțitoare

Art. 123. - Doctrină (1)

(1) Ofertantul elaborează oferta în conformitate cu prevederile documentației de atribuire și indică, motivat, în cuprinsul acesteia care informații din propunerea tehnică și/sau din propunerea financiară sunt confidențiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală, în baza legislației aplicabile. Comentarii expert (2)

(2) Operatorul economic depune oferta, DUAE, documentele de calificare, răspunsurile la solicitările de clarificări numai prin mijloace electronice atunci când participă la o procedură de atribuire care se desfășoară prin intermediul SEAP. Derogări (1)

(3) Documentele prevăzute la alin. (2) se semnează cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, reprezentând documente originale.

(4) Prin excepție de la prevederile alin. (2), autoritatea contractantă are dreptul să solicite în original orice document cu regim special a cărui valabilitate este condiționată de prezentarea în această formă.

Art. 124. -

(1) Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conținutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de către autoritatea contractantă și asumată de ofertant.

(2) Perioada de valabilitate a ofertelor, prevăzută în anunțul/invitația de participare și în documentația de atribuire, trebuie să fie stabilită astfel încât să cuprindă toate etapele până la momentul încheierii contractului/acordului-cadru.

(3) Atunci când stabilește perioada de valabilitate a ofertelor, autoritatea contractantă va lua în considerare estimările privind perioada necesară pentru analiza și evaluarea ofertelor, perioada necesară pentru verificările legate de aceste activități, precum și perioada legală prevăzută pentru rezolvarea eventualelor contestații. Autoritatea contractantă are obligația de a solicita prelungirea valabilității ofertelor, precum și, după caz, a garanției de participare, în situații excepționale care impun o astfel de prelungire. Modificări (1)

Art. 125. -

Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră sau cazul fortuit, cad în sarcina operatorului economic care transmite respectiva ofertă.

Acesta este un fragment din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice din 02.06.2016. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Modificări la caietul de sarcini după finalizarea procedurii? - Ioana Popa
Autoritatea contractantă a organizat o procedură de atribuire a unui acord-cadru privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare stradală în aria sa.
Procedura de achiziție publică a fost finalizată fără însă ca operațiunea să fie efectuată și în SEAP.
[ Mai mult... ]

Refuz acces la oferta declarată confidențială - Ioana Popa
Un ofertant a declarat, în cadrul unei proceduri de atribuire, că oferta depusă este confidențială, fără a aduce justificări în acest sens. După finalizarea procedurii respective, al cărei câștigător este operatorul amintit anterior, autoritatea contractantă primește o solicitare de acces la dosarul achiziției publice din partea unui alt ofertant participant la procedură. În această situație poate autoritatea contractanta să ofere acces la oferta câștigătorului declarată confidențială? De asemenea, ce poate face operatorul căruia i s-a refuzat accesul la oferta declarată confidențială?
Potrivit prevederilor art. 123 alin. (1) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 395/2016 ofertantul elaborează oferta în conformitate cu prevederile documentației de atribuire și indică, motivat, în cuprinsul acesteia care informații din propunerea tehnică și/sau din propunerea financiară sunt confidențiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală, în baza legislației aplicabile.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Achiziții publice. Concesiuni. Parteneriat public-privat. Remedii și căi de atac, ediția 3
    Oferta care nu satisface cerințele caietului de sarcini este consideratăoofertăneconformă, iar comisia de evaluare are obligația de arespinge ofertele neconforme [art. 137 alin. (1) din hotărâre]. Documentația de atribuire, așa cum aceasta este întocmităde autoritatea contractantă, este obligatorie atât pentru operatorii economici participanți la procedurăcare au obligația de aîși elabora ofertele în conformitate cu prevederile acesteia (art. 123 din H.G. nr. 395/2016), cât și pentru autoritatea contractantă, aceasta fiind obligatăca în desfășurarea procedurii de achiziție publicăsărespecte atât dispozițiile legale aplicabile în acest domeniu, cât și prevederile propriei documentații de atribuire care stabilește regulile ce trebuie respectate de ambele părți în derularea procesului competitiv. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Normă metodologică:
Estimarea valorii achiziției publice și alegerea modalității de atribuire
Consultarea pieței
Documentația de atribuire
Achiziția directă
Reguli generale de participare la procedura de atribuire
Reguli aplicabile comunicărilor
Reguli de publicitate și transparență
Derularea procedurilor de atribuire
Servicii sociale și alte servicii specifice
Instrumente și tehnici specifice de atribuire a contractelor de achiziție publică
Oferta și documentele însoțitoare
Comisia de evaluare și modul de lucru al acesteia
Procesul de verificare și evaluare
Finalizarea procedurii de atribuire
Dosarul achiziției
Subcontractarea
Modalitatea de înlocuire a personalului de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului
Prevederi referitoare la contractele pe termen lung
Modificarea contractului de achiziție publică/acordului cadru
Finalizarea contractului de achiziție publică
Doctrină:
Achiziții publice. Concesiuni. Parteneriat public-privat. Remedii și căi de atac, ediția 3
;
se încarcă...